ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
551 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks 06.05.2015 13.08.2015 RK s
552 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.02.2016 21.03.2016 RK s
553 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
554 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 22.09.2021 10.10.2021 RK s
555 Ehitusseadustiku muutmise seadus 17.11.2021 17.12.2021 RK s
556 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.12.2021 01.01.2022 RK s
557 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2022 12.01.2023 RK s
558 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.02.2023 11.03.2023 RK s
559 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ÜVVKS 15.02.2023 01.07.2023 RK s
560 Eluruumide erastamise korraldamise kohta 01.07.1993 16.07.1993 198 VV m
561 Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele 01.03.2016 05.03.2016 18 Majandus- ja taristusmin m
562 Kassalise teenindamise eeskiri 10.09.2014 20.09.2014 30 Rahandusmin m
563 Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord 13.08.2002 01.09.2002 266 VV m
564 Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 15.12.2005 30.12.2005 308 VV m
565 Järelevalve korraldus vanglas 05.09.2011 01.10.2011 44 Justiitsmin m
566 Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord 18.09.2008 27.09.2008 56 Sotsiaalmin m
567 Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord 18.12.2008 01.01.2009 53 Justiitsmin m
568 Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord 30.05.2014 01.07.2014 19 Sisemin m
569 Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord 05.06.2014 09.06.2014 74 VV m
570 Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele 03.07.2015 11.07.2015 86 Majandus- ja taristusmin m
571 Tee seisundinõuded 14.07.2015 18.07.2015 92 Majandus- ja taristusmin m
572 Infosüsteemide andmevahetuskiht 23.09.2016 30.09.2016 105 VV m
573 Riigihangete registri põhimäärus 31.08.2017 04.09.2017 137 VV m
574 Kaitseväe põhimäärus 21.06.2018 01.07.2018 45 VV m
575 Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded 18.12.2018 01.01.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
576 Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 "Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 48 VV m
577 Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 35 "Aianduserialade riiklik õppekava" muutmine 15.02.2022 20.02.2022 4 Haridus- ja teadusmin m
578 Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" muutmine 15.02.2022 20.02.2022 8 Riigihalduse min m
579 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTKS 17.04.2001 01.09.2001 RK s
580 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 29.03.2015 RK s
581 Välisteenistuse seadus VäTS 10.05.2006 01.01.2007 RK s
582 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadus 11.02.2015 14.03.2015 RK s
583 Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
584 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2015 01.09.2015 RK s
585 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.06.2016 01.08.2016 RK s
586 Veeseaduse muutmise seadus 16.06.2016 16.07.2016 RK s
587 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2016 10.01.2017 RK s
588 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 06.04.2017 28.04.2017 RK s
589 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2017 01.01.2018 RK s
590 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.05.2018 01.01.2019 RK s
591 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus 13.06.2018 02.07.2018 RK s
592 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 20.02.2019 01.07.2019 RK s
593 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
594 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seadus 01.06.2022 01.07.2022 RK s
595 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadus 26.10.2022 19.11.2022 RK s
596 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine 23.09.2021 23.09.2021 330 VV k
597 Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni koosseisu kinnitamine 04.02.2022 04.02.2022 25 VV k
598 Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord 13.07.1993 24.07.1993 216 VV m
599 Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine 08.08.1996 22.08.1996 211 VV m
600 Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 15.11.2000 01.03.2001 362 VV m