ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
551 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
552 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m
553 Järelevalve korraldus vanglas 05.09.2011 01.10.2011 44 Justiitsmin m
554 Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord 18.09.2008 27.09.2008 56 Sotsiaalmin m
555 Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord 18.12.2008 01.01.2009 53 Justiitsmin m
556 Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord 30.05.2014 01.07.2014 19 Sisemin m
557 Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord 05.06.2014 09.06.2014 74 VV m
558 Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele 03.07.2015 11.07.2015 86 Majandus- ja taristusmin m
559 Tee seisundinõuded 14.07.2015 18.07.2015 92 Majandus- ja taristusmin m
560 Infosüsteemide andmevahetuskiht 23.09.2016 30.09.2016 105 VV m
561 Riigihangete registri põhimäärus 31.08.2017 04.09.2017 137 VV m
562 Kaitseväe põhimäärus 21.06.2018 01.07.2018 45 VV m
563 Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded 18.12.2018 01.01.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
564 Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 "Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 48 VV m
565 Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 35 "Aianduserialade riiklik õppekava" muutmine 15.02.2022 20.02.2022 4 Haridus- ja teadusmin m
566 Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" muutmine 15.02.2022 20.02.2022 8 Riigihalduse min m
567 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTS 17.04.2001 01.09.2001 RK s
568 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 29.03.2015 RK s
569 Välisteenistuse seadus VäTS 10.05.2006 01.01.2007 RK s
570 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadus 11.02.2015 14.03.2015 RK s
571 Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
572 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2015 01.09.2015 RK s
573 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.06.2016 01.08.2016 RK s
574 Veeseaduse muutmise seadus 16.06.2016 16.07.2016 RK s
575 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2016 10.01.2017 RK s
576 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 06.04.2017 28.04.2017 RK s
577 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2017 01.01.2018 RK s
578 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.05.2018 01.01.2019 RK s
579 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus 13.06.2018 02.07.2018 RK s
580 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 20.02.2019 01.07.2019 RK s
581 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
582 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 22.09.2021 10.10.2021 RK s
583 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seadus 01.06.2022 01.07.2022 RK s
584 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadus 26.10.2022 19.11.2022 RK s
585 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.02.2023 11.03.2023 RK s
586 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine 23.09.2021 23.09.2021 330 VV k
587 Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni koosseisu kinnitamine 04.02.2022 04.02.2022 25 VV k
588 Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord 13.07.1993 24.07.1993 216 VV m
589 Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine 08.08.1996 22.08.1996 211 VV m
590 Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord 03.03.2011 01.07.2011 19 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
591 Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 15.11.2000 01.03.2001 362 VV m
592 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad 29.11.2010 01.01.2011 60 Rahandusmin m
593 Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid 25.06.2002 01.07.2002 205 VV m
594 Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord 13.08.2002 01.09.2002 266 VV m
595 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud 08.12.2011 17.12.2011 148 VV m
596 Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri 25.06.2015 01.07.2015 72 Majandus- ja taristusmin m
597 Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri 01.10.2015 09.10.2015 102 VV m
598 Ohtlike kemikaalide arvestuse kord 17.12.2015 25.12.2015 60 Tervise- ja töömin m
599 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord 02.02.2016 14.02.2016 10 Majandus- ja taristusmin m
600 Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord 01.11.2018 05.11.2018 57 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m