ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus
Justiitsminister 14.02.2007 määrus number 10; jõustumiskuupäev 24.02.2007

redaktsioon 04.06.2021 [RT I, 01.06.2021, 2]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus
[RT I, 01.06.2021, 1 - jõust. 04.06.2021]

Vastu võetud 14.02.2007 nr 10
RTL 2007, 17, 266
jõustumine 24.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2007RTL 2007, 44, 74301.06.2007, rakendatakse alates 01.06.2007
27.11.2007RTL 2007, 93, 154101.01.2008
08.05.2008RTL 2008, 38, 54019.05.2008, rakendatakse alates 01.05.2008
30.03.2009RTL 2009, 32, 41710.04.2009
25.02.2010RTL 2010, 10, 17308.03.2010
10.03.2011RT I, 17.03.2011, 720.03.2011
09.07.2012RT I, 18.07.2012, 121.07.2012
28.02.2013RT I, 05.03.2013, 315.03.2013
28.12.2015RT I, 30.12.2015, 10702.01.2016, rakendatakse alates 01.01.2016
10.10.2016RT I, 14.10.2016, 317.10.2016
26.05.2021RT I, 01.06.2021, 104.06.2021

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.
[RT I, 30.12.2015, 107 - jõust. 02.01.2016, rakendatakse alates 01.01.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTTED 

§ 1.   Andmekaitse Inspektsiooni tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Andmekaitse Inspektsioon (edaspidi inspektsioon) on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

  (2) Inspektsioon täidab ülesandeid isikuandmete kaitse ning avaliku teabe valdkonnas.
[RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab inspektsioon riiki.

§ 3.   Aruandekohustuslikkus

  Tulenevalt «Isikuandmete kaitse seadusest» ja «Avaliku teabe seadusest» esitab inspektsioon oma tegevusaruanded Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile.

§ 4.   Inspektsiooni eelarve

  (1) Inspektsiooni kulud kaetakse riigieelarvest. Inspektsiooni eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib justiitsminister.

  (2) Inspektsioonil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 5.   Inspektsiooni pitsat ja sümboolika

  Inspektsioonil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 6.   Asukoht

  Inspektsiooni asukohaks on Tallinn.
[RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]

§ 7.   [Kehtetu - RTL 2009, 32, 417 - jõust. 10.04.2009]

2. peatükk PÕHIÜLESANDED JA INSPEKTSIOONI NÕUKODA 
[RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]

§ 8.   Inspektsiooni tegevusvaldkond
[Kehtetu - RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]

§ 9.   Inspektsiooni põhiülesanded

  Inspektsiooni põhiülesanded on:
  1) oma tegevusvaldkondades järelevalve-, loa-, väärteo- ja muude ettenähtud menetluste läbiviimine, samuti teavitus- ja ennetustöö korraldamine;
[RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]
  2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks;
  3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika, strateegia ja arengukavade väljatöötamisel;
  4) oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sealhulgas osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
  5) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate rahvusvaheliste töögruppide ja organisatsioonide töös.
[RT I, 05.03.2013, 3 - jõust. 15.03.2013]

§ 10.   Inspektsiooni tegevus põhiülesannete täitmisel
[Kehtetu - RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]

§ 101.   Inspektsiooni nõukoda

  (1) Inspektsiooni nõukoja eesmärk on edendada isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alast arutelu, kaasates asjatundjaid ja avalikkuse esindajaid, ning nõustada inspektsiooni.

  (2) Inspektsiooni nõukoja koosseisu kinnitab ja kutsub kokku peadirektor.
[RT I, 17.03.2011, 7 - jõust. 20.03.2011]

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 11.   Inspektsiooni struktuuri ja koosseisu kinnitamine
[Kehtetu - RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]

§ 12.   [Kehtetu - RTL 2009, 32, 417 - jõust. 10.04.2009]

§ 13.   [Kehtetu - RTL 2009, 32, 417 - jõust. 10.04.2009]

§ 14.   Inspektsiooni struktuuriüksused ja nende põhiülesanded
[Kehtetu - RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]

4. peatükk JUHTIMISE KORRALDUS 

§ 15.   Inspektsiooni juhtimine

  (1) Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab justiitsministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus.

  (2) [Kehtetu - RTL 2007, 93, 1541 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Peadirektori äraolekul asendavad teda inspektsiooni ametnikud peadirektori määratud korras.
[RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]

§ 16.   Peadirektori kohustused, õigused ja vastutus

  (1) Inspektsiooni peadirektor on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb lähtudes põhiseadusest, seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Inspektsiooni peadirektor:
  1) vastutab inspektsiooni tegevust korraldavate seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  2) tegutseb inspektsiooni nimel ja esindab inspektsiooni ning annab volitusi inspektsiooni esindamiseks teistele ametnikele;
  3) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse või justiitsministri määruse või käskkirja alusel ja täitmiseks teenistusalastes küsimustes käskkirju, mis on kohustuslikud kõikidele inspektsiooni teenistujatele;
  4) [kehtetu - RTL 2009, 32, 417 - jõust. 10.04.2009]
  5) esitab justiitsministrile ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  6) kinnitab inspektsiooni asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja ja muud tööd korraldavad dokumendid ning teenistujate ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
[RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]
  7) nimetab ametisse ja vabastab ametist inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud;
  8) [kehtetu - RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]
  9) kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi inspektsiooni teenistujatele seaduses ettenähtud alustel ja korras;
  10) kinnitab inspektsiooni palgaastmed, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja töötasufondist;
  11) [kehtetu - RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]
  12) esitab justiitsministrile ettepanekuid inspektsiooni kulude eelarve kohta, vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise eest;
  13) omab esimese allkirja õigust inspektsiooni panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
  14) [kehtetu - RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]
  15) annab korraldusi, mis on kohustuslikud kõikidele inspektsiooni teenistujatele, ning võib üksikutes töölõikudes selle õiguse osaliselt üle anda inspektsiooni teenistujatele;
[RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]
  16) teostab oma pädevuse piires riigihankeid;
  17) otsustab inspektsiooni valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel;
  18) informeerib Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja õiguskantslerit inspektsiooni tegevuse vastavusest põhiseadusele, teistele seadustele ja muudele õigusaktidele;
  19) osaleb inspektsiooni töövaldkonda käsitlevate seaduste ja muude õigusaktide väljatöötamises;
  20) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga.

§ 17.   Direktor
[Kehtetu - RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]

5. peatükk TEENISTUJATE KOOSSEIS 
[RT I, 18.07.2012, 1 - jõust. 21.07.2012]

§ 18.   Teenistujate koosseis

  (1) Inspektsiooni teenistuskohtade koosseisu kehtestab minister või tema volitusel Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor.
[RT I, 01.06.2021, 1 - jõust. 04.06.2021]

  (2) Teenistuskohtade nimetused määrab peadirektor käskkirjaga.
[RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.10.2016, 3 - jõust. 17.10.2016]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Inspektsiooni ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

§ 20.   Siseministri määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 18. veebruarist 2007. a.