ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ühistatud vara maksumuse määramise seadus
Riigikogu 27.01.1993 seadus; jõustumiskuupäev 04.02.1993

redaktsioon 01.01.2011 [RT I, 33.15.835, ]
AVALDATUD :
RT I 1993,  7,  104
REDAKTSIOON :
RK s 22.04.2010 jõust. 01.01.2011
RT I, 2010, 22, 108
RK s 12.06.96 nr.  193 jõust.19.07.96
RT I 1996, 48,  945
 
              ÜHISTATUD VARA MAKSUMUSE MÄÄRAMISE
 
                            SEADUS
 
     Paragrahv 1. Käesolev seadus sätestab ühistatud vara
maksumuse määramise selle kompenseerimiseks vastavalt Eesti
Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, nr.21, art.257
ja nr.45, art.565; 1992, nr.19, art.275 ja nr.33, art.420)
paragrahvile 14 ja Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse
(RT 1992, nr.10, art.143 ja nr.36, art.474) paragrahvile 9.
 
 
     Paragrahv 2. Ühistatud vara maksumuse määramise aluseks on
lehma arvestuslik hind, mille kinnitab esmatasandi kohaliku
omavalitsuse volikogu ühismajandi põllumajandusreformi komisjoni
ettepanekul.
 
     Lehma arvestusliku hinna alammäär on 31,96 eurot.
(RK s 22.04.2010 jõust. 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)
 
 
     Paragrahv 3. Ühistatud vara maksumus määratakse lehma
arvestusliku hinna ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
ühistatud varade hinna ümberarvestuse koefitsientide alusel.
 
 
     Paragrahv 4. Ühistatud vara maksumuse määramiseks teeb
ühismajandi põllumajandusreformi komisjon kindlaks õigustatud
subjektile kuulunud ühistatud vara koosseisu ühistamise akti ja
muude tõendite alusel.
 
     Kui ühistatud vara koosseisu ei ole võimalik tõendada,
loetakse ühistatud vara maksumus võrdseks ühe lehma arvestusliku
hinnaga talumaa iga nelja hektari kohta.
 
 
     Paragrahv 5. (Kehtetu - RK s 12.06.96 nr. 193
jõust.19.07.96 - RT I 1996, 48, 945)
 
 
     Paragrahv 6. Käesoleva seaduse jõustumise päevaks kohaliku
omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud lehma arvestuslik hind on
kehtiv, kui see ei ole madalam antud ühismajandi lehma
keskmisest bilansilisest maksumusest.
 
 
     Paragrahv 7. Ühistatud vara kompenseeritakse natuuras
põllumajandusreformi õigustatud subjektidele, kes on asunud või
asuvad talu pidama, hiljemalt 1993.aasta 15.maiks, kui
õigustatud subjekt ja ühismajandi põllumajandusreformi komisjon
ei lepi kokku teisiti.
 
 
     Paragrahv 8. Kõik käesoleva seaduse ja muude õigusaktidega
reguleerimata ühistatud vara maksumuse määramise küsimused
otsustab ühismajandi põllumajandusreformi komisjoni ettepanekul
esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu.
 
 
     Paragrahv 9. Käesolev seadus jõustub väljakuulutamise
päevast.
 
 
     Riigikogu esimees Ü. Nugis
 
     Tallinn, 27. jaanuaril 1993