ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Söödaseadus
Riigikogu 11.01.2007 seadus; jõustumiskuupäev 01.02.2007

redaktsioon 01.07.2023 [RT I, 27.09.2023, 13]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Söödaseadus1

Vastu võetud 11.01.2007
RT I 2007, 6, 32
jõustumine 01.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2009RT I 2009, 48, 32123.10.2009
22.04.2010RT I 2010, 21, 10701.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
15.09.2010RT I 2010, 72, 54215.10.2010
17.02.2011RT I, 02.03.2011, 104.03.2011
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
19.06.2013RT I, 04.07.2013, 114.07.2013
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
12.06.2014RT I, 29.06.2014, 201.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
10.12.2014RT I, 30.12.2014, 101.01.2015
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107^4 lõike 2 alusel asendatud sõna "Põllumajandusministeerium" sõnaga "Maaeluministeerium" vastavas käändes.
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 101.07.2017
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 101.01.2018
25.10.2017RT I, 10.11.2017, 201.01.2018
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019
20.11.2019RT I, 04.12.2019, 214.12.2019, osaliselt 01.01.2020; seaduses asendatud sõna "ühenduseväline" sõnaga "liiduväline" vastavas käändes.
10.06.2020RT I, 01.07.2020, 101.01.2021, seaduse tekstis asendatud sõnad "Veterinaar- ja Toiduamet" sõnadega "Põllumajandus- ja Toiduamet" vastavas käändes.
25.11.2020RT I, 03.12.2020, 225.12.2020
27.10.2021RT I, 17.11.2021, 101.12.2021
01.06.2022RT I, 15.06.2022, 201.07.2022
20.06.2023RT I, 30.06.2023, 101.07.2023; Vabariigi Valitsuse seaduse § 105.19 lõike 7 alusel tekstis läbivalt asendatud sõna "Maaeluministeerium" sõnadega "Regionaal- ja Põllumajandusministeerium" vastavas käändes.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab nõuded sööda, sööda käitlemise ja kasutamise kohta ning nõuded sööda ohutus- ja muudele nõuetele vastavuse üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadusele.

  (2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625,mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib oma pädevuse piires kehtestada söödaalaste meetmete kohaldamiseks õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.

§ 2.   Sööt

  (1) Sööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 01.02.2002, lk 1–24), artikli 3 lõikes 4 sätestatud aine või toode.

  (2) Söödalisand käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43) artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud söödalisand.

  (3) Eelsegu käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 2 lõike 2 punktis e sätestatud eelsegu.

  (4) Söödamaterjal käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 01.09.2009, lk 1–28), artikli 3 lõike 2 punktis g sätestatud aine või toode.

  (5) Segasööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis h sätestatud sööt.

  (6) Täissööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud segasööt.

  (7) Täiendsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis j sätestatud segasööt.

  (8) Mineraalsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis k sätestatud täiendsööt.

  (9) Erisööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis o sätestatud sööt.

  (10) Ravimsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4, mis käsitleb ravimsööda tootmist, turuleviimist ja kasutamist, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ (ELT L 4, 07.01.2019, lk 1–23), artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud sööt.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

  (11) Vahetoode käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatud sööt.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 3.   Heade tavade juhendi hindamine

  (1) Ettevõtjate ühenduse väljatöötatud heade tavade juhendi vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 21 lõikes 2 sätestatud nõuetele hindab Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet keeldub heade tavade juhendi heakskiitmisest, kui juhend ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 21 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 21 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastavaks hinnatud juhendi esitab Põllumajandus- ja Toiduamet Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

2. peatükk SÖÖDA KOHTA ESITATAVAD NÕUDED 

§ 4.   Sööda nõuetekohasus ja ohutus

  (1) Sööt peab vastama asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (2) Sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele ning keskkonnale (edaspidi ohutu) ning vastama kasutusotstarbele.

  (3) Sööt ei tohi sisaldada keelatud koostisosa. Keelatud koostisosa käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisa 1. peatükis nimetatud materjal.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (4) Sööt ei tohi sisaldada soovimatut ainet lubatust suuremal määral. Soovimatu aine käesoleva seaduse tähenduses on söödas sisalduv kahjulik aine või toode, mis on sinna lisandunud, tekkinud või sattunud sööda tootmisel või keskkonna saastumise tõttu ning mille lubatust suurem sisaldus söödas on ohtlik inimese või looma tervisele või keskkonnale või halvendab loomakasvatussaaduse omadusi. Soovimatu ainena ei käsitata haigusetekitajat.

  (5) Sööta, mis sisaldab soovimatut ainet lubatust suuremal määral, ei tohi soovimatu aine sisalduse vähendamiseks segada sama või muu söödaga.

  (6) Soovimatute ainete loetelu ja nende ainete sisalduse lubatud piirmäärad söödas kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (7) Põhjendatud kahtlusest, et sööt võib olla ohtlik inimese või looma tervisele või keskkonnale või sisaldab keelatud koostisosa (edaspidi ohtlik), teatab sellise sööda avastanud isik viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametile. Teatada tuleb ka võimalikult täpsed järelevalvetoimingute alustamist võimaldavad andmed, eelkõige ohukahtlusega sööda asukoht ja päritolu ning sööda käitleja nimi.

§ 5.   Sööda märgistamine

  (1) Sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 nõuete kohaselt.

  (2) [Kehtetu - RT I, 03.12.2020, 2 - jõust. 25.12.2020]

  (3) Lemmikloomale ettenähtud segasööda märgistusel võib segasöödas sisalduva söödamaterjali nimetuse asendada selle söödamaterjali rühma nimetusega.

  (4) Lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused ja nende rühmade kirjeldused kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (5) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldav, neist koosnev või neist toodetud sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) artiklis 25 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist ning geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28), artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

3. peatükk SÖÖDA KÄITLEMISE JA KASUTAMISE NÕUDED 

§ 6.   Sööda käitlemine ja kasutamine

  (1) Sööda käitlemisel ja kasutamisel järgitakse asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (2) Sööda käitlemine käesoleva seaduse tähenduses on söödaga seotud tegevus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 16 sätestatud käitlemise etappides.

  (3) Sööda käitleja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 3 punktis b nimetatud isik.

  (31) Juriidilisest isikust sööda käitleja seaduslik esindaja korraldab käesolevast seadusest juriidilisele isikule tulenevate kohustuste täitmise.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Eelsegu ja söödalisandit on lubatud võõrandada või muul eesmärgil üle anda üksnes sööda käitlejale, kellel on selle eelsegu või söödalisandi käitlemiseks tegevusluba või kes on esitanud majandustegevusteate nende käitlemise kohta.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (5) Sööda kasutamise korral turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma söötmiseks täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 III lisa nõudeid.

  (51) Loomseid kõrvalsaadusi käideldakse söödaks, sealhulgas söödamaterjaliks, lemmikloomatoiduks ja karusloomade söödaks, veterinaarseaduses sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (52) Loomne kõrvalsaadus käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), artikli 3 punktis 1 sätestatud saadus.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Loomset proteiini ning seda sisaldavat sööta käideldakse ja kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (7) Loomne proteiin käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa I peatüki punkti b alapunktides i–iv ja II peatüki punkti a alapunktides i–iii nimetatud toode ning mäletsejalistelt saadud kollageen ja želatiin.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (8) Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmisega võib tegelda Põllumajandus- ja Toiduameti loal. Põllumajandus- ja Toiduamet keeldub loa andmisest, kui ettevõttes ei suudeta tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud nõuete täitmist.
[RT I, 04.07.2013, 1 - jõust. 14.07.2013]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (10) Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 7.   Enesekontroll

  (1) Sööda käitleja, kelle ettevõttes tegeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevusega, kontrollib sööda ja selle käitlemise nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll) ning rakendab abinõud sööda nõuetekohasuse tagamiseks.

  (2) Enesekontrolliks koostatakse ettevõttes enesekontrolliplaan, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 6 lõikes 2, artiklis 7 ning määruse II lisas sätestatud nõuetega.

  (3) Enesekontrolliplaan ning sööda ja selle käitlemise nõuetekohasuse tagamiseks rakendatavad abinõud moodustavad enesekontrollisüsteemi. Enesekontrollisüsteemi andmed dokumenteeritakse ja neid säilitatakse vähemalt 18 kuud.

§ 8.   Söödamaterjali turuleviimine
[Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 9.   Söödalisandi käitlemine ja kasutamine

  Söödalisandit ja seda sisaldavat eelsegu võib käidelda või loomade söötmiseks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1831/2003 sätestatud nõuetega.

§ 10.   Segasööda käitlemine
[Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 11.   Erisööda kasutamine

  Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu on sätestatud komisjoni määruses (EL) 2020/354, millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/38/EÜ (ELT L 67, 05.03.2020, lk 1–26).
[RT I, 03.12.2020, 2 - jõust. 25.12.2020]

§ 12.   Erisöödamaterjali käitlemine ja kasutamine
[Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 13.   Ravimsööda käitlemine ja kasutamine
[Kehtetu - RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 131.   Ravimsööda ning vahetoote käitlemine ja kasutamine

  (1) Ravimsööda ning vahetoote käitlemise ja kasutamise nõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 II–IV peatükis.

  (2) Kasutamata või aegunud ravimsööta ja vahetoodet käideldakse kooskõlas jäätmeseaduses ohtlike jäätmete kohta sätestatud nõuetega.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 132.   Ravimsööda väljakirjutamine

  (1) Ravimsööta tohib välja kirjutada veterinaararst, kellele on veterinaarseaduse alusel antud veterinaarteenuse osutamiseks vajalik veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi veterinaararst).

  (2) Ravimsööda väljakirjutamisel järgib veterinaararst Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 artiklis 16 sätestatud nõudeid.

  (3) Ravimsööda väljakirjutamise täpsemad nõuded, sealhulgas väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda veterinaarretsepti sisu- ja vorminõuded, nimetatud veterinaarretsepti plangi väljastamise korra ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 14.   Geneetiliselt muundatud sööda käitlemine ja kasutamine

  (1) Geneetiliselt muundatud sööta ja söödaks kasutatavat geneetiliselt muundatud organismi võib turule viia kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatud nõuetega.

  (11) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 17 lõike 2 tähenduses on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (12) [Kehtetu - RT I, 10.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 10.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

§ 15.   Sööda kasutamine teadustegevuseks

  (1) Teadus- ja arendusasutus võib Põllumajandus- ja Toiduameti kirjalikul nõusolekul Eestisse toimetada ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõudeid arvestades kasutada teadustegevuseks, sealhulgas katsete tegemiseks, söödalisandit, mis ei ole kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 17 nimetatud ühenduse söödalisandite registrisse.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõusoleku andmisest, kui teadus- ja arendusasutus ei suuda tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmist või sööda ohutust.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 16.   Sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine

  (1) Väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi liiduväline riik) sööda Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tegevus.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (11) Sööta on lubatud liiduvälisest riigist Eestisse toimetada riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti kaudu.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punkti a alusel kehtestatud loetelus nimetatud sööta võib liiduvälisest riigist Eestisse toimetada veterinaarseaduses sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (4) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud loetelus nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt kontrollima selle nõuetekohasust piiripunktis või imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohas, on lubatud sellist sööta liiduvälisest riigist Eestisse toimetada üksnes Põllumajandus- ja Toiduameti määratud piiripunkti või ametliku kontrollimise koha kaudu ning sellise sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitatakse Põllumajandus- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne sööda esitamist ametlikuks kontrollimiseks.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (9) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (10) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 161.   Piiripunkt ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koht
[Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 162.   Piiripunkt

  (1) Riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti omaniku või valdaja taotluse alusel määrab Põllumajandus- ja Toiduamet selle piiripunkti, mille kaudu on lubatud mitteloomset sööta liiduvälisest riigist Eestisse toimetada (edaspidi piiripunkt), kui piiripunkti määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil.

  (2) Piiripunktide loetelu avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 60 sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

  (4) Pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Põllumajandus- ja Toiduamet viivitamata asjakohase otsuse.

  (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul teeb Põllumajandus- ja Toiduamet asjakohase otsuse ja muudatuse piiripunktide loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 163.   Imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koht

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet määrab imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha isiku taotluse alusel, kui selle määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil. Ametliku kontrollimise koht asub Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kohas.

  (2) Imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohtade loetelu avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõikes 2 viidatud nõuete kohaselt.

  (3) Kui ametliku kontrollimise koht vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise otsuse.

  (4) Kui ametliku kontrollimise koht ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramisest keeldumise otsuse.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatud otsuse 30 tööpäeva jooksul imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul ja artikli 53 lõiget 2 arvestades teeb Põllumajandus- ja Toiduamet asjakohase otsuse ja muudatuse imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohtade loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 17.   Sööda eksport

  (1) Sööta võib eksportida kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 12 sätestatud nõuetega.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (2) Sööda eksportimise korral väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet ametliku sertifikaadi (edaspidi sertifikaat), kui selle esitamist nõutakse liiduvälises riigis.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet avalikustab sertifikaadi tüübi ja vormi ning sertifikaadil oleva asjakohase teabe sööda kohta oma veebilehel, võttes aluseks liiduvälise riigi nõuded.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Sertifikaadi saamiseks esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile kirjalik taotlus vähemalt 48 tundi enne sööda eksportimist.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotlus peab sisaldama asjakohaseid andmeid, mis võimaldavad teha ametlikku kontrolli ja täita sertifikaadi vormi. Põllumajandus- ja Toiduamet võib nõuda, et taotleja esitab vajalikud andmed ka sihtriigi keeles.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (6) Sertifikaati ei väljastata, kui Põllumajandus- ja Toiduamet on kindlaks teinud vähemalt ühe järgmistest asjaoludest:
  1) sööt ei vasta asjakohastele nõuetele;
  2) taotlus ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

4. peatükk TEATAMIS- ja LOAKOHUSTUS 
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 18.   Teatamiskohustus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 9 lõike 2 punktis a nimetatud tegevusalal tegutsemiseks või lemmiklooma ravimsööda jaemüügiks või karusloomana peetavale loomale ravimsööda söötmiseks peab esitama majandustegevusteate Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab esitama majandustegevusteate.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud majandustegevusteates sisalduvate andmete riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse kandmise eest ei tasu ettevõtja riigilõivu.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 19.   Loakohustus

  (1) Sööda käitlejal peab olema tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 10 nimetatud juhul või tegevusluba ravimsööda või vahetoote käitlemiseks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 artikli 13 lõikes 2 sätestatud juhul.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Tegevusluba annab sööda käitlejale õiguse majandustegevuse alustamiseks ja teostamiseks üksnes tegevusloas märgitud ettevõttes või ettevõtte osas.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 20.   Tegevusloa taotlemine

  (1) Tegevusloa taotluse lahendab Põllumajandus- ja Toiduamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul tegevusloa taotluse esitamisest arvates.

  (2) Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele käesoleva seaduse § 7 lõikes 2 nimetatud enesekontrolliplaan ja olenevalt tegevuse laadist selles sisalduvad järgmised dokumendid:
  1) dokumendid, mis tõendavad ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (Hazard Analysis and Critical Control Point System, edaspidi HACCP) põhimõtete järgimist;
  2) dokumendid, mis tõendavad ehitiste ja vahendite sobivust kasutusotstarbeks;
  3) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
  4) kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
  5) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos söödaohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ja tehnoloogia lühikirjeldus.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet edastab tegevusloa saanud ettevõtjate nimekirja ja andmed tegevuslubade muutmise kohta Euroopa Komisjonile.

  (4) Ettevõtja ei pea tegevusloa taotluse lahendamisel tasuma riigilõivu.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 201.   Tegevusloa kontrolliese

  Sööda käitlejale antakse tegevusluba, kui tema ettevõte vastab Euroopa Liidu õigusaktide ja käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 21.   Majandustegevuse peatamise ja keelamise ning tegevusloa peatamise ja kehtetuks tunnistamise erisused

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet peatab sööda käitleja majandustegevuse või tunnistab tegevusloa osaliselt või täielikult kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 14 sätestatud juhtudel.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet keelab ettevõtja majandustegevuse või tunnistab tegevusloa osaliselt või täielikult kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 15 sätestatud juhtudel.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 22.   Tunnustamisotsuse ja registreeringu kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 221.   Sööda käitlemise kohta andmete esitamise kohustus
[Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

5. peatükk RIIGI TOIDU JA SÖÖDA KÄITLEJATE REGISTER 
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 23.   Riigi toidu ja sööda käitlejate register
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (1) Riigi toidu ja sööda käitlejate registri (edaspidi ka register) eesmärk on tõhusa ametliku kontrolli tagamiseks pidada arvestust:
  1) toidu ja sööda käitlejate kohta, kellel on tegevusluba;
  2) toidu ja sööda käitlejate kohta, kes on esitanud majandustegevusteate toidu või sööda käitlemiseks;
  3) ettevõtjate kohta, kes on esitanud majandustegevusteate toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valmistamiseks, töötlemiseks ja turustamiseks.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (11) Registrisse kantakse isiku ja tema tegevuse kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (12) Registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja määratakse registri põhimääruses.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab nende esitaja. Registrisse kantud andmete muutumise korral esitatakse viivitamata avaldus andmete muutmiseks.

  (4) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud andmed, mille puhul on kehtestatud juurdepääsupiirang. Registriandmetest ametlikult kinnitatud väljavõtte tegemise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.

  (5) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

6. peatükk AMETLIK KONTROLL JA MUUD AMETLIKUD TOIMINGUD 
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 24.   Ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemine
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  Põllumajandus- ja Toiduamet teeb ametlikku kontrolli nende nõuete täitmise üle, mis on kehtestatud asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega, käesoleva seadusega ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sööda, sööda käitlemise ja söötmise kohta, ning teeb asjakohaseid muid ametlikke toiminguid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 25.   Volitatud veterinaararst
[Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 26.   Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 261.   Riikliku järelevalve erisused

  (1) Ärisaladuse võib avalikustada, kui selle hoidmine ohustab inimese või looma tervist või keskkonda. Ärisaladusena ei käsitata:
  1) sööda nimetust ja koostist;
  2) sööda füsikokeemilisi ja bioloogilisi omadusi;
  3) sööda farmakoloogilisi ja toksikoloogilisi omadusi ning nende mõju keskkonnale;
  4) analüüsimeetodeid.

  (2) Kui eluruumi kasutatakse ka äriruumina, võib korrakaitseorgan selle töö- või lahtioleku ajal läbi vaadata ilma korrakaitseseaduse § 51 lõikes 2 sätestatud halduskohtu loata.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 27.   Ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 28.   Ametliku kontrolli korraldamine
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Sööda, sööda käitlemise ja söötmise ametlik kontroll korraldatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 kohaselt koostatud kontrollikavast. Kontrollikava avalikustatakse nimetatud määruse artikli 111 kohaselt Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 11 lõikes 1 sätestatud andmed ametliku kontrolli tulemuste kohta avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 tähenduses.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

  (7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 115 nimetatud situatsiooniplaani koostamist koordineeriv asutus ning artikli 109 lõikes 2 nimetatud mitmeaastase kontrollikava eest vastutav asutus on Põllumajandus- ja Toiduamet. Põllumajandus- ja Toiduamet esitab mitmeaastase kontrollikava ning selle täitmise aruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (8) Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud situatsiooniplaani ja mitmeaastase kontrollikava väljatöötamiseks korrakaitseorganite vahelise koostöö korra.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (9) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus teatab Põllumajandus- ja Toiduametile viivitamata, kui esineb järgmine võimalik nõuete rikkumine seoses söödaga, sööda käitlemisega ja söötmisega:
  1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu looma või inimese tervisele, looma heaolule või keskkonnale;
  2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 29.   Meetmed mittenõuetekohase sööda avastamise korral

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet kohaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 138 sätestatud meetmeid järgmiste rikkumiste tuvastamise korral:
  1) mittenõuetekohane sööt;
  2) sööda mittenõuetekohane käitlemine;
  3) sööda mittenõuetekohane söötmine.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Mittenõuetekohase sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral kohaldab Põllumajandus- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 66 sätestatud meetmeid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Hävitamiseks ettenähtud sööta käideldakse kooskõlas jäätmeseaduses sätestatud nõuetega.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud meetmeid kohaldatakse sööda käitleja kulul ning inimese ja looma tervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

  (5) Toiduohutuse seisukohalt ohtlikust söödast teavitab Põllumajandus- ja Toiduamet Euroopa Komisjoni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 50 nimetatud kiirhoiatussüsteemi kaudu.

61. peatükk SÖÖDAJÄRELEVALVE TASU 
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 291.   Söödajärelevalve tasu

  (1) Söödajärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on teatamis- või loakohustusega ja selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, sööda ja sööda käitlemise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute (edaspidi söödajärelevalve toiming) tegemise eest käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Järelevalvetasu laekub Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Põllumajandus- ja Toiduameti arvelduskontole.

  (3) Järelevalvetasu makstakse söödajärelevalve toimingu tegemise eest, välja arvatud veterinaarseaduse § 87 lõike 3 punktis 2 sätestatud loomset kõrvalsaadust sisaldava sööda käitlemise ettevõtte nõuetekohasuse hindamisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 IV lisa I peatükis sätestatud sööda järelevalvetoimingu tegemise eest.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Järelevalvetasu ei maksta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1 nimetatud toimingute ning taimse söödamaterjali esmatootmise ja selle esmatoodangu turule viimiseks kuivatamisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 292.   Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik

  (1) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle suhtes on tehtud söödajärelevalve toiming.

  (2) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise söödajärelevalve toimingu tegemise eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 293.   Järelevalvetasu määramise põhimõtted

  (1) Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti söödajärelevalve toimingute tegemisega.

  (2) Järelevalvetasu võetakse söödajärelevalve toimingute tegemise eest tunnitasuna, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud laboratoorsete lisauuringute tegemise eest.

  (3) Kohustatud isik maksab tunnitasu söödajärelevalve toimingule kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest järelevalvetoimingu kohta. Järelevalvetoimingule kulutatud aeg arvestatakse poole tunni täpsusega. Arvesse ei võeta järelevalvetoimingu tegemise paika kohalesõiduks kulunud aega.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Tunnitasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti söödajärelevalve toimingute tegemisega. Söödajärelevalve toimingutega seotud töötasu ja majanduskulu, sealhulgas laboratoorsete analüüside ja uuringute kulu arvutamisel lähtutakse tegelikust kulust toimingueelsel kalendriaastal. Nimetatud ajavahemikul söödajärelevalve toimingutega seotud kogukulu jagatakse samal ajavahemikul järelevalvetoimingute tegemisele, välja arvatud laboratoorsete analüüside ja uuringute tegemisele, kulunud töötundidega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud söödajärelevalve toimingutega seotud majanduskulu arvutamisel ei võeta arvesse lõikes 9 nimetatud laboratoorsete lisauuringute kulu.

  (6) Söödajärelevalve toimingu tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (61) Sellise sööda puhul, mida tuleb Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt ametlikult kontrollida piiripunktis või imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohas, tasub kohustatud isik järelevalvetoimingute tegemise eest järelevalvetasu tunnitasuna kõigi tariifsete klassifikatsioonide kohta ühel tollideklaratsioonil.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (7)  Söödajärelevalve toimingu tegemise käigus on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus võtta hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest lisatasu järgmiselt:
  1) tööajal tunnitasuna ametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt;
  2) väljaspool tööaega ning isiku taotlusel väljaspool tööaega tehtud järelevalvetoimingu eest kahekordse tunnitasuna ametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel makstavale lisatasule kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 294 sätestatud korda.

  (9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul maksab kohustatud isik söödajärelevalve lisatoimingute eest järelevalvetasu tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt. Kui tuvastatud nõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik järelevalvetasu ka nende uuringute kogukulu ulatuses.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 294.   Järelevalvetasu maksmine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb eelmise kalendrikuu jooksul tehtud söödajärelevalve toimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu seitsmendaks kuupäevaks.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus tehakse kohustatud isikule teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates elektroonilise kättetoimetamisega, kui isik on andnud selleks nõusoleku.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul loetakse järelevalvetasu sissenõudmise otsus haldusmenetluse seaduse § 27 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetamata kohustatud isikule kätte toimetatuks, kui kohustatud isiku e-posti aadressil on saadetud otsus või otsuse väljavõte.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (22) Kui kohustatud isik ei ole andnud nõusolekut, et järelevalvetasu sissenõudmise otsus tehakse talle teatavaks elektroonilise kättetoimetamisega, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet nimetatud otsuse isikule teatavaks, toimetades otsuse paberärakirja või -väljavõtte talle kätte otse või posti teel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Kohustatud isik kannab järelevalvetasu üle otsuses näidatud pangakontole 28 päeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamise päevast arvates.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (31) Kui kohustatud isik ei maksa järelevalvetasu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul, on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus anda järelevalvetasu sissenõudmise otsus sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral maksab kohustatud isik järelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist Põllumajandus- ja Toiduameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet võib sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kauba tolliprotseduurile suunamist, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
  1) kohustatud isik on esitanud küllaldase garantii;
  2) kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal.

  (6) Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 295.   Enammakstud järelevalvetasu tagastamine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb enammakstud järelevalvetasu tagastamise otsuse ning tagastab kohustatud isikule ettenähtust suuremas summas makstud järelevalvetasu (edaspidi enammakstud järelevalvetasu) esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe kuu möödumisel järelevalvetasu sissenõudmise otsuse tegemise kuupäevast.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Kohustatud isikul on õigus taotleda enammakstud järelevalvetasu tagastamist kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates, kui enammakstud järelevalvetasu ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tagastatud.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab kohustatud isik Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku taotluse ning järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul teeb Põllumajandus- ja Toiduamet enammakstud järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (5) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest tasu on makstud, või kui isikul puudub tagasimakse saamise õigus.

  (6) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 296.   Järelevalvetasu sissenõudmine
[Kehtetu - RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

62. peatükk PROOVIDE VÕTMINE JA ANALÜÜSIMINE NING LABORATOORIUMID 
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 30.   Proovide võtmine ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute tegemisel
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (1) Ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute tegemisel võib vallasasja läbivaatusel võtta isiku kulul proove. Kui läbi vaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute käigus söödast proovide võtmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Söödapartiid, millest on ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute käigus võetud proov, on lubatud kasutada või üle anda pärast Põllumajandus- ja Toiduametilt sellekohase loa saamist.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Sööda käitleja võib esitada taotluse, et lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud proovile võetakse käitleja kulul samadel tingimustel lisaproov, mis jääb tema käsutusse.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 31.   Proovide analüüsimine

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (3) Ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise käigus võetud proove analüüsitakse asjakohaste analüüside tegemiseks Põllumajandus- ja Toiduameti poolt volitatud ametlikus laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium), mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (31) Volitatud laboratooriumina tegutsema võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel volitada ka akrediteerimata laboratooriumi.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Andmed laboratooriumi kohta, kus analüüsitakse ametliku kontrolli käigus võetud proove, avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 35 sätestatud teisest eksperdiarvamusest tuleneva Põllumajandus- ja Toiduameti ning sööda käitleja vahelise vaidluse korral võib käitleja taotleda omal kulul algse analüüsi dokumentide läbivaatamist ning vajaduse korral lasta käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 nimetatud proovi omal kulul analüüsida teises, nimetatud määruse artikli 37 lõikes 1 sätestatud laboratooriumis.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (6) Teise eksperdiarvamuse taotlemisest sõltumata rakendab Põllumajandus- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 66 või 138 sätestatud vajalikke meetmeid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 32.   Referentlaboratoorium

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu söödaalase referentlaboratooriumi kohta volitatakse riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium). Referentlaboratooriumiks võib volitada laboratooriumi, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 100 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Referentlaboratooriumi volitus antakse laboratooriumile valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, milles kirjeldatakse volituse ulatust.

  (3) Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Kui referentlaboratoorium ei täida oma ülesandeid nõuetekohaselt või ei vasta käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõuetele, määrab valdkonna eest vastutav minister puuduste kõrvaldamiseks tähtaja ning võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja kehtivuse osaliselt või täielikult peatada.

  (5) Kui määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvaldata, tunnistab valdkonna eest vastutav minister käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja osaliselt või täielikult kehtetuks.

§ 321.   Tsiviilõigusliku lepingu sõlmimine referentlaboratooriumi ülesannete täitmiseks

  (1) Valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik võib sõlmida Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuva laboratooriumiga tsiviilõigusliku lepingu referentlaboratooriumi ülesannete täitmiseks Eestis söödavaldkonnas.

  (2) Referentlaboratooriumi ülesannete täitmiseks tsiviilõigusliku lepingu sõlmimise otsustamisel ja lepingu tingimuste määramisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 100 ja 101 sätestatust ning muudest tähtsust omavatest asjaoludest.
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

7. peatükk VASTUTUS 

§ 33.   Sööda kohta esitatavate nõuete rikkumine

  (1) Sööda kohta esitatavate nõuete rikkumise eest viisil, mis ohustab inimese või looma tervist või keskkonda, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 34.   Sööda märgistamise nõuete rikkumine

  (1) Sööda märgistamise nõuete rikkumise või sööda võltsimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 35.   Sööda käitlemise ja söötmise nõuete rikkumine

  (1) Sööda käitlemise või söötmise nõuete rikkumise, sealhulgas arvestuskohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 36.   Sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisest teatamata jätmine

  (1) Sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisest Põllumajandus- ja Toiduametile teatamata jätmise eest, kui teavitamine on käesoleva seaduse alusel nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 eurot.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 361.   Teatamiskohustuse rikkumine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud teatamiskohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 eurot.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 37.   Sööda kogusest teatamata jätmine
[Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 371.   Ravimsööda väljakirjutamise nõuete rikkumine

  Ravimsööda väljakirjutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]

§ 38.   Menetlus

  (1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Kohus või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või toote konfiskeerimist karistusseadustiku § 83 kohaselt.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.   Söödaseaduse kehtetuks tunnistamine

  Söödaseadus (RT I 2002, 18, 97; 2006, 21, 162) tunnistatakse kehtetuks.

§ 40.   Riikliku järelevalve ümberkorraldamine

  (1) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (4) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 15 sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamisel täidavad Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnikud käesolevas seaduses sätestatud järelevalveametniku ülesandeid ning neil on kõik järelevalveametniku õigused alates käesoleva seaduse jõustumisest.

  (5) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (6) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (7) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

§ 41.   Haldusülesannete täitmise ümberkorraldamine
[Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

§ 42.   Muud üleminekusätted

  (1) Senikehtinud söödaseaduse § 23 lõike 4 alusel tunnustatud või registreeritud ettevõttes võib tegevust jätkata kuni senikehtinud söödaseaduse alusel tehtud tunnustamis- või registreerimisotsuse kehtetuks tunnistamise või muutmiseni.

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (3) Käesoleva seaduse §-s 23 nimetatud riigi söödaregistrina käsitatakse senikehtinud söödaseaduse § 28 alusel asutatud riigi söödaregistrit.

  (4) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (5) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

§ 421.   Enne 2010. aasta 15. oktoobrit piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud piiripunkt ja järelevalve teostamise koht

  Enne 2010. aasta 15. oktoobrit Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud piiripunkt ja järelevalve teostamise koht on nimetatud loetelus kuni Veterinaar- ja Toiduameti poolt piiripunkti või järelevalve teostamise koha nimetatud loetelust väljaarvamise otsuse tegemiseni.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2020]

§ 422.   Ametliku kontrolli teostamise kohad

  Piiripunktide ja imporditava sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud järelevalve teostamise kohad loetakse ametliku kontrolli teostamise kohtadeks.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 423.   Riigi toidu ja sööda käitlejate register

  Käesoleva seaduse §-s 23 nimetatud riigi toidu ja sööda käitlejate registrina käsitatakse riigi toidu ja sööda käitlejate registrit, mis on asutatud käesoleva seaduse § 23 lõike 1 alusel 2014. aasta 1. juulil kehtinud redaktsioonis.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 424.   Sööda käitlemise kohta andmete esitamine

  Sööda käitleja, kes tegutseb 2019. aasta viimases kvartalis ettevõttes, kus tegeletakse sööda sellise tootmise või töötlemisega, mille puhul peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid, esitab 2020. aasta 10. jaanuariks Veterinaar- ja Toiduametile andmed 2019. aasta viimases kvartalis:
  1) toodetud ja turustatud sööda liigi ja koguse kohta;
  2) töödeldud ja turustatud söödamaterjali koguse kohta;
  3) toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud segasööda koguse kohta.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 425.   Riigilõivu tasumine

  (1) Sööda käitleja tasub iga ettevõtte kohta, kus tegeletakse 2019. aasta viimases kvartalis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevusega, riigilõivu 2020. aasta 10. jaanuariks ametlike kontrollide, sealhulgas järelevalvetoimingute tegemise eest riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi. Riigilõivu ei pea tasuma sellise ettevõtte kohta, kus tegeletakse üksnes pakendatud sööda müügiga jaekaubanduse korras.

  (2) Sööda vabasse ringlusse suunamisel tasutakse riigilõiv 2020. aasta 10. jaanuariks nende söötade puhul, mille kohta on kehtestatud käesoleva seaduse kuni 2019. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni § 28 lõike 4 alusel tariifne klassifikatsioon.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 43. – § 46. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 47.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. veebruaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 44 jõustub 2007. aasta 1. juulil.


1 Komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), muudetud direktiividega 91/334/EMÜ (EÜT L 184, 10.07.1991, lk 27) ja 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 01.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 04.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25), 2009/124/EÜ (ELT L 254, 26.09.2009, lk 100–103), 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23) ja 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32) ning määrustega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154), (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24), (EL) nr 277/2012 (ELT L 91, 29.03.2012, lk 1–7), (EL) nr 744/2012 (ELT L 219, 17.08.2012, lk 5–12), (EL) nr 107/2013 (ELT L 35, 06.02.2013, lk 1–2), (EL) nr 1275/2013 (ELT L 328, 07.12.2013, lk 86–92), (EL) 2015/186 (ELT L 31, 07.02.2015, lk 11–17), (EL) 2017/2229 (ELT L 319, 05.12.2017, lk 6–9), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ja (EL) 2019/1869 (ELT L 289, 08.11.2019, lk 32–36); komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ, millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (EÜT L 22, 25.01.2003, lk 28–30).
[RT I, 15.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]