ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta
Vabariigi Valitsus 22.07.1992 määrus number 214; jõustumiskuupäev 01.07.1992

redaktsioon 09.05.2004 [RT I, 30.77.001, ]

AVALDATUD :

RT  1992, 34, 454

REDAKTSIOON :

VV m 30.04.2004 Nr.172 jõust.09.05.2004

RT I  2004, 40, 274

VV m 30.04.2004 Nr.171 jõust.09.05.2004

RT I  2004, 40, 273

VV m 03.02.99 Nr.45 jõust.12.02.99

RT I  1999, 12, 192

v   m 19.10.93 nr.  321 jõust.01.01.94


 

Eesti Vabariigi Valitsuse
määrus 22. juulist 1992. a. nr. 214
Tallinn, ToompeaEesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohtaEesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. (Kehtetu - VV m 30.04.2004 Nr.172 jõust.09.05.2004 - RT I  2004, 40, 274)

2. (Kehtetu - VV m 30.04.2004 Nr.171 jõust.09.05.2004 - RT I  2004, 40, 273)


3. Kinnitada "Raskete ja tervistkahjustavate tööde loetelu, kus naiste töötamine on keelatud ning sanitaar- ja olmeteenindamisega seotud allmaatööde loetelu, kus naiste töötamine on lubatud" (juurde lisatud).


4. Kinnitada "Tööde loetelu, kus alla 21 aasta vanuste isikute töölevõtmine on lubatud pärast töölevõetava isiku tervise kontrolli ning kus on ette nähtud nende tervise perioodiline kontrollimine kuni 21-aastaseks saamiseni" (juurde lisatud).


5. Kinnitada ajutine "Tööde loetelu, kus nähakse ette töötajate eelnev ja perioodiline tervise kontrollimine" (juurde lisatud).


6. Kinnitada "Ametikohtade loetelu, millel ühes ja samas riiklikus või munitsipaalettevõttes, -asutuses või muus riiklikus või munitsipaalorganisatsioonis on erandina lubatud omavahel lähedases suguluses või hõimluses olevatel isikutel töötada teineteise vahetus alluvuses või teise poolt vahetult kontrollitavana" (juurde lisatud).


7. Kehtetu - VV m 30.04.2004 Nr.171 jõust.09.05.2004 - RT I  2004, 40, 273)


8. Kehtestada, et hüvituse töölepingu lõpetamisel töötaja kutsumise või astumise tõttu kaitsejõudude tegevteenistusse või tööteenistusse maksab välja maavalitsuse ja vabariikliku linna valitsuse riigikaitseosakond, kelle kaudu kodanik saadetakse teenima kaitsejõudude tegevteenistusse või tööteenistusse. Hüvitus makstakse välja kaitsejõudude tegevteenistusse või tööteenistusse saatmise päeval töötaja viimasest töökohast antud tõendi alusel.


Tööandjatel anda kaitsejõudude tegevteenistusse või tööteenistusse kutsutud või astunud töötajatele nendega töölepingu lõpetamisel välja tõend maksmisele kuuluva hüvituse suuruse kohta, mis on arvutatud, lähtudes 2 eelmise kuu keskmisest töötasust.


Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumil näha vabariigi kaitsekulude eelarves ette rahalised vahendid käesoleva määruse punktis 8 ettenähtud hüvituse maksmiseks ning eraldada need Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumile.


9. Kehtestada käesolev määrus 1.juulist 1992.a.


Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T. VÄHI

Eesti Vabariigi riigiministri asetäitja E. BEKKER  KINNITATUD
Eesti Vabariigi Valitsuse
22.juuli 1992.a. määrusega nr.214


RASKETE JA TERVISTKAHJUSTAVATE TÖÖDE LOETELU, KUS NAISTE TÖÖTAMINE ON KEELATUD, NING SANITAAR- JA OLMETEENINDAMISEGA SEOTUD ALLMAATÖÖDE LOETELU, KUS NAISTE TÖÖTAMINE ON LUBATUD


A. RASKETE JA TERVISTKAHJUSTAVATE TÖÖDE LOETELU, KUS NAISTE TÖÖTAMINE ON KEELATUD1. Metallitöötlemine


1.1. Valutööd
Töötamine vagrankatöölisena.
Valandi käsitsi väljalöömine.
Metalli jaotamine.
Metalli valamine.
Valandi pneumaatilise tööriistaga puhastamine.
Metallide ja sulamite sulatamine konveieril.
Valutsehhide tunnelites seadmete hooldamine ja remont.


1.2. Keevitustööd


Käsitsi gaas- ja elekterkeevitamine kinnistes mahutites (tsisternides, kateldes jms.), kõrgehitustel (tornid, mastid) üle 10 m kõrgusel.


1.3. Katla-, külmstantsimis-, tõmbe- ja survetööd
Käsitsi survetööd.
Katelsepatööd.
Temmimistööd pneumaatilise tööriistaga.


1.4. Sepistus-, stantsimis- ja termotööd
Bandaažitööd kuumadel töödel.
Vedrukeeramistööd kuumaltkeeramisega üle 10 mm läbimõõduga traadist.
Rõnga-avardustööd laagrite kuumavardamisel.
Vedrulehtede kuumtöötlemine.


1.5. Metallide katmine ja värvimine
Hermetiseerimistööd kessoonpaakide sees.
Pliitamistööd (mittegalvaanilised).


1.6. Lukksepatööd
Pneumopuurimistööd, mis annavad vibratsiooni edasi kätele.

Remondilukksepatööd, mis on seotud:
- kaablitootmisega kuummetallivaltsimis-, söövitus-, emaileerimis- ja isoleerimistsehhides, kus kasutatakse räniorgaanilisi lakke ja pliitamist;
- seadmete reguleerimisega tsehhides, kus kasutatakse räniorgaanilisi lakke või teisi lakke, mis sisaldavad üle 40% toluooli või ksülooli;
- seadmete remondiga naftamajandite kinnistes ladudes;
- seadmete remondiga soojusvõrkude tunnelites ja termofikatsioonikambrites;
- värviliste metallide ja sulamite žaftahjude teenindamisega;
- kuumade kokillide reguleerimise ja remondiga;
- töödega pliiakude monteerimisel;
- tehnoloogiaseadmete remondiga mootorite katsejaamades, mis töötavad etüleeritud bensiiniga ja paiknevad kinnistes boksides.


1.7. Töötamine pliiga
Tööd, mis on seotud pliist toodete sulatamise, vormi valamise, valtsimise, venitamise ja stantsimisega.
Kaablite katmine pliiga.
Pliiakude tootmine.


2. Ehitus-, montaaži- ning ehitus- ja remonditööd
Sarrustustööd karkasside püstitamisega käsitsi. Sarruse painutamine ja lõikamine käsitsi töötavatel pinkidel.
Asfalditööd, mis tehakse käsitsi.
Asfaldikeetmine.
Pinnaseuhtetööd.
Mullaläbindustööd.
Müürsepatööd täismõõduliste silikaattelliste paigaldamisega.
Plekk-katuse tegemine.
Kessoontöödel läbindamine, lüüsimine, lukksepa- ja elektrikutööd.
Töötamine gudronaatori, puurauto, greideri, betoonpumba, ekskavaatori, asfaltbetoonilaoturi, teisaldatava bituumenisulati, buldooseri juhina.
Töötamine sellise teisaldatava elektrijaama masinistina, mis töötab üle 150-hobujõulise sisepõlemismootoriga.
Töö teisaldatava elekterkeevitusagregaadiga, mis töötab sisepõlemismootoriga.
Sideantennide ja raudbetoontarindite montaažitööd kõrgtöödel.
Pottsepatööd kuumades ahjudes ja katelde tulekolletes.
Töö montaažipüstoliga.
Kännujuurimine.
Plii-, puusepa- ja betoneerimistööd.
Hoonete ja ehitiste lammutustööd.
Tööd kivimurrus.
Tööstuskorstna müürsepatööd.


3. Kaevandustööd

Tegutsevate ja ehitatavate kaevanduste all- ja pealmaatööd, välja arvatud käesoleva loetelu B osas nimetatud tööd.


4. Rikastamis-, aglomeerimis- ja brikettimistööd
Töötamine töölisena ja meistrina rikastus-, killustamissorteerimisvabrikutes, kaevandustes ja metallurgiaettevõtetes, mis on seotud mustade, värviliste ja haruldaste metallide maakide pihustamise, peenendamise, jahvatamise ja särdamispanuse koostamisega, kusjuures tekib üle 10% vaba ränioksiidi sisaldav tolm.
Töötamine töölisena ja meistrina lopariitmaakide rikastamisel.
Töötamine töölisena elavhõbedatööstuses.


5. Geoloogia- ja topogeodeesiatööd
Lõhkamistööd geofüüsikalistel uuringutel.
Geodeetiliste märkide monteerimine.
Seadmete remondi- ja valve-(elektri-) lukksepatööd väljas.


6. Elektrijaamade ja -võrkude seadmete remont

Töötamine kaablielektrikuna pliisilu kasutamisel.

Elektrikutööd kõrgtöödel.


7. Abrasiivtööd

Töötamine käiabalansseerijana pliivaluga abrasiivtoodete valmistamisel.

Karborundisulatustööd.

Töötamine korunditsehhis ahjutöölisena.

Takistusahjude lahtivõtmine karborunditootmise tsehhis.


8. Elektrotehnikaalane tootmine

Töötamine elavhõbeda destilleerijana.

Elavhõbealaldite valmistamine lahtise elavhõbedaga.

Pigi sulatamine elektersöe tootmisel.

Kaablipliitamine ja alumiinimine kuummenetlusel.

Pliist kaablikesta eemaldamine.

Pliisulamitoodete valamine.

Pliiakupasta valmistamine.

Plii- ja antimonisulami valmistamine.

Akuplaatide tükeldamine.


9. Raadiotehnika- ja elektroonikatööstus

Punktis 9 loetletud tööd.

Magnetsulami valamine kristallisaatorahjule.

Elektronseadiste ja detailide termimine termobarokambrites temperatuuril üle +28 0C ja alla -60 0C, kusjuures teimija viibib vahetult termobarokambris.

Metallisulami ja vismuti sulatamine.


10. Lennuaparaatide tootmine ja remontimine

Remondilukksepatööd, mis on seotud etüleeritud bensiiniga.


11. Turba tootmine

Töötamine kraavikaevajana, kännujuurijana, puudelangetajana ja tükkturba laotajana.

Töötamine kännurookuri, metsalangetus- ja vallituskombaini, järkamis- ja laadimismasina ja turbamasinate juhina.


12. Laevaehitus ja remont

Betoonijatööd, mis on seotud vibratsiooniga.

Laevaplaatide kuumpainutustööd.

Katelsepatööd.

Vasksepatööd kuumtöötlemisel.

Puusepatööd kinnistes vahesektsioonides.

Maalri, laevaisoleerija või värvieemaldajatööd raskesti ligipääsetavates laevaosades.

Tööd käsipneumaatilise tööriistaga.

Laevakorpuste monteerija tööd, kus kasutatakse elekterkeevitust või gaaslõikamist.

Montaaži- ja remondilukksepatööd kinnistes ruumides.

Tööd laevataglastajana ja torulukksepana.


13. Keemiatööstus

Pigisulatustööd.

Kautšuki aurutamine-granuleerimine.


13.1. Anorgaaniliste produktide tootmine

Töö karbiidiahjude juures ja karbiidi käsitsi peenestamisel.

Töö vedela kloori ja kloordioksiidi tootmisel.

Töö fluori, fluorvesiniku ja fluoriididega (välja arvatud tööd laboratooriumis vesinikfluoriidhappe ja fluoriididega).


13.2. Orgaaniliste produktide tootmine

Töö bensooli, toluooli ja ksülooli tootmisel.


13.3. Lakkide-värvide tootmine

Töö pliisilu, pliimenniku, pliikroonide, tinavalge, pliirohelise ja vaserooste tootmisel.


13.4. Klaasasbestist toodete valmistamine

Töö aparaaditöötajana suuregabariidiliste toodete (üle 1,5 m) vormimisel sünteetiliste vaikude (küllastumata fenoolformaldehüüdepoksü- ja polüestervaigud) baasil.


13.5. Kummitööstus

Kummiseguri juhtimine.

Vulkaniseerimistööd, kus tooteid tuleb panna üle 6 meetri pikkusesse katlasse ja võtta sealt välja.

Armeeritud suuregabariidiliste toodete valmistamine ja parandamine vulkaniseerimisega.


14. Nafta, gaasi, põlevkivi ja kivisöe töötlemine

Koksi väljalaadimine,

Koksist puhastamine.

Töötamine etüleeritud bensiini tootmise tehnoloogilistel seadmetel.

Töötamine töölisena ekstraheerimis- ja aromaatsete süsivesinike tootmise osakondades, arseeni sisaldavate lahuste valmistamisel.


15. Metsavarumistööd, palgiparvetus ja vaigutustööd

Raietööd (puude langetamine, laasimine, järkamine, puudelõhkumine, kännutõrva valmistamine ja töötlemine).

Puidu töötlemine käsitööriistade abil.

Laadimis- ja virnastamistööd (välja arvatud propsid, kaevandustoed ja kuni 2 m pikkused küttepuud).

Töötamine silmustajana.

Tõkendi valmistamine palgiparvetusel.

Töötamine tõkendil.

Avariide likvideerimine parvetusel.

Parvekoostamis- ja taglastustööd.


16. Tselluloosi, paberi, papi ja neist valmistatud esemete tootmine

Korrosioonivastase ja inhibiitorpaberi immutamine.

Tselluloosi keetmine.

Kiudtoorme keetmine.

Puiduaurutamine.

Püriidi peenestamine.

Sulfaadi laadimine.

Püriidi- ja väävliahjude täitmine.

Defibrööri täitmine.

Töötamine happetöölisena.

Leelise keetmine.

Happemahutite vooderdamine.

Fiibri saagimine.

Räbu vedamine.

Kemolahuse valmistamine kloori kasutamisel.

Fiibri immutamine.

Väävelhappe regenereerimine.

Töötamine soodakatlatöölisena.

Remondilukksepa, remondielektriku ja hoolduselektriku tööd ning koristustööd tselluloosi- ja väävelhappe tootmise ruumides.

Kloorilahuse valmistamine.


17. Tsemenditootmine

Mudabasseinide ja segusõlmede puhastamine.


18. Kivitöötlemine ja kivivalutoodete valmistamine

Kiviraiumis-, kivisulatus-, kivisaagimis- ja kivifreesimistöod.

Diabaaskillustiku jahvatamisel veskimasinistina, kivisaagide seadistajana.


19. Raudbetoon- ja betoondetailide ning konstruktsioonide tootmine

Betoon- ja raudbetoondetailide lõikamise tööd.


20. Soojusisolatsioonimaterjalide tootmine

Töötamine bituumenitöölisena.

Töötamine vagrankatöölisena.


21. Hüdroisolatsioonimaterjalide tootmine

Töötamine katlatäitjana.


22. Klaasi ja klaastoodete valmistamine

Töötamine kvartsklaasipuhujana (välja arvatud kuni 100 mm läbimõõdu ja 3 mm paksuste seintega toodete valmistamine).

Töötamine amalgaamijana, kvartsklaasi sulatajana ja käsitsi segu valmistajana pliimenniku kasutamisel.

Töötamine pinnariisujana.


23. Tekstiili- ja kergetööstus

Rullide käsitsi mettimismasinale tõstmine ja mahatõstmine.

Sanitaartehnikalukksepa tööd.

Kanalisatsioonikraavide ja -kaevude puhastamine.


23.1. Esmane puuvillatöötlemine

Pressimistööd.


23.2. Lina-, kanepi- ja džuuditöötlemine

DØuudipallide lahtivõtmistööd.


23.3. Villase riide tootmine

Meistriabitööd kudumistsehhis kalevi tootmisel.

Tehnilise kalevi väljapesemistööd.


23.4. Vanutus-vilditööstus

Tiheda vildi vanutustööd.

Käsitsi plokkimine ja liistu eemaldamine.


23.5. Naha- ja toornahatööd

Töötamine krupoonijana.

Suurte ja kõvade toornahkade vaitijana, kõlutustajana, rullijana, sorteerijana ja käsitsi puhastajana.

Suurte ja kõvade toornahkade laadijana.


23.6. Nahkjalatsite tootmine

Jalatsikloppimistööd "Anklefti" tüüpi masinatel.


23.7. Parkekstraktide tootmine

Konserveerimisaine purustajana.


24. Toiduainetetööstus

Difuusorite käsitsi laadija.

Jäävarumisega seotud tööd.

Kondisöe regenereerimistööd.

Taaratootmise jääkide pakkimine.

Separaatorite käsitsi lahtivõtmine.


24.1. Lihasaaduste tootmine

Loomatöötlemistööd (uimaseks löömine, suur- ja väikeloomade ning sigade verest tühjakslaskmine, kastreerimine, suurkariloomadelt käsitsi naha nülgimine, kere tükeldamine, seakeredelt ja -peadelt karva mahakõrvetamine, suurkariloomade kerede töötlemine horisontaalasendis).

Nahakõlutustööd.

Nahaviimistlustööd.


24.2. Kalapüük ja -töötlus

Töö töölisena merekalalaevadel (püügi-, luure-, vastuvõtu- ja transpordilaev), välja arvatud

kalakülmutuslaevad ja merefriõeraatorid, kus naistetöö on lubatud kõikjal, välja arvatud tööd, mis on märgitud käesoleva loetelu jaotustes "Meretransport" ja "Jõetransport".

Töö lähipüügikalurina, kes tegeleb:
- nootade käsitsi tõmbamisega;
- jääalusel kalapüügil jää alla lastud nootade, võrkude ja mõrdadega.

Tünnide, suurte kastide ja mahutite tühjaksvalamine käsitsi.

Kalatünnide täitmine käsitsi.

Ujuvvahendite viskeliinide kinnitamine randumisel.

Kalatünnide käsitsi kantimine.


24.3. Leivatööstus

Töötamine tainasegumasinal, mille maht on üle 330 liitri.


24.4. Mahorka ja muu tubaka tootmine

Abi- ja transporttööd tubakapallidega.


24.5. Parfümeeria- ja kosmeetikatööstus

Töö töölisena elavhõbedaühendite peenestamisel.


25. Raudteetransport

Töö auru-, diisel- ja elektriveduri juhina ja tema abina.

Töö mootorveduri- ja dresiinijuhina ja tema abina laiarööpmelisel raudteel.

Töö konduktorina, pakikandjana, vedurikütjana, vedurikatla pesijana, vagunipidurdajana, veeremi remondilukksepana, rongikoostajana, tema abina, kontaktvõrgu elektritöödel ja veosesaatjana lahtisel vagunil.


26. Autotransport

Töö autojuhina üle 14-kohalistel autobussidel (välja arvatud tehase-, linnasisestel ja linnalähistel vedudel, vedudel maaliinidel ühepäevase vahetuse piires tingimusel, kui ei kaasata tehnohooldusel ja remonditöödel).

Töö autojuhina üle 2,5-tonnise kandejõuga autodel (välja arvatud tehase-, linnasisestel ja linnalähedastel vedudel ja vedudel maal ühepäevase vahetuse piires tingimusel, kui ei kaasata tehnohooldusel ja remonditöödel).

Etüleeritud bensiiniga töötavate automootorite detailide pesijana, kütteaparatuuri lukksepana ja mootorilukksepana.


27. Meretransport

Töötamine kaldapootsmanina, kaldamadruse ja vanemkaldamadrusena (välja arvatud kohalike ja linnalähiliinide reisijate veokaidel).

Töö laeva katlakütjana ja katlamasinistina, olenemata kateldes kasutatavast kütusest.

Töö kraanajuhina, meistrina ja abilisena ujuvkraanal.

Töö iga liiki laevade masinameeskonna juhtiv- ja reakoosseisus.

Töö tekimeeskonnas (pootsman, kipper, kipri abiline ja kõik madrused) iga liiki laevadel, samuti ujuvpuhastusjaamades, dokkides ja vilja-, tsemendi-, söe- ja muude tolmuandvate materjalide ujuvlaadureil.

Töö laadijana sadamas ja maabumissildadel.

Töö iga liiki laevade meeskonna liikmena, kui tehakse tööd teki- ja masinakoosseisus ametite ühitamisega.


28. Jõetransport

Laevakatla kütmine tahkekütusega.

Töö reisi- ja veoreisilaeva madrusena (välja arvatud veealuste tiibadega ja glisserlaevad ja töö linnasiseste ja linnalähiliinide laeval).

Töö bagerite, pinnasepumpade ja segatüüpi ("jõgi-meri") laevade madrusena.

Kraanajuhina ujuvkraanal.

Töö roolimehena käsiajamiga rooliseadmetega laevadel.

Töötamine laadijana ja sadamatöölisena (välja arvatud spetsialistid - kraanajuht, transpordivahendi juht ja pidevalt töötavate seadmete hooldaja, kui ta ei puutu kokku 1. ja 2.ohuklassi kuuluvate ainetega).


29. Õhutransport

Töö insenerina, aviotehnikuna, aviotehnik-mehaanikuna lennukite (helikopterite) tehnilisel teenindamisel.

Töö etüleeritud bensiini ja määrdetankijana, pakikandjana, küttepaakide sisemuse puhastajana, stardimaandumisradade jätkukohtadele bituumeni valajana.


30. Side

Sideaparatuuri ja raadioseadmete ekspluatatsioonitööd üle 10 m kõrgusel (tornid, mastid), kus puudub lift.


31. Trükitööd

Tööd pliisulamite kasutamisega.

Polügraafiaseadmete seadistamine.

Stereotüüpide, vahematerjalide ja kirjavalutsehhides kirjavalajana, stereotüpistina, sügavtrükivormide söövitajana valuoperatsioonidel ja stereotüübi viimistlustöödel.

Töö sügavtrükiosakonnas (välja arvatud valmistoodangu vastuvõtmine ja pakkimine).


32. Muusikariistade tootmine

Töö vaskpuhkpillide detailide valmistajana.

Töö klaverite malmraamide abrasiivketastega puhastajana.


33. Põllumajandus

Töötamine kaevudes, virtsahoidlates, tsisternides, silohoidlates ja -tornides, korjuste, konfikatsiooni- ja patoloogilise materjali laadimistöödel, mürkkemikaalide transpordil ja drenaaõitorude käsitsi mahapanekul.

Hobuste ja suurkariloomade nahanülgimis- ja lahkamistööd.

Töötamine traktoristina mürkkemikaalide piserdamisel.


34. Kõigile majandusharudele ühised tööd

Töötamine antennimastimontöörina, bituumeni keetjana, mootorsaani juhina, tuukrina, gaasiohutustajana, laskuvtuletõrjujana, lahtise elavhõbedaga, käsitsi puulõhkujana, katelsepana kuumades tingimustes, katlapuhastustöödel, käsitsi pliivärvide segajana, ujuvkraana juhina.

Töötamine maalrina kinnistes kambrites, kasutades pliid, aromaatseid ja klooritud süsivesinikke sisaldavaid värve või lakke.

Töötamine tahkekütusega köetava katla kütjana käsitsi kütmisel, kui kütusekulu ületab 2,5 tonni vahetuses ühe töötaja kohta.

Töötamine kinniste mahutite puhastajana, kui mahutites on hoitud väävlit sisaldavat naftat, naftagaasi või nende töötlemise saadusi.

Töötamine puhastus-, kraapimis- ja maalritöödel naftatanklaevade kinnistes ruumides.

Töötamine bensiini ja etüülvedeliku segu valmistajana, seemnete koristamisel kasvavatelt puudelt kõrgemal kui 10 meetrit, elavhõbealaldite puhastajana, elektriõhuliinide montaaši-, remondi- ja teenindustöödel kõrgemal kui 10 m, taglastajana, pigijahvatajana, veevärgilukksepana, korstnapühkijana, kolde- ja lõõripuhastajana.

Tööd, mille puhul on vaja pidevalt käsitsi teisaldada üle 10 kg ja vahelduvalt teiste töödega üle 15 kg raskusi.

(EV V m. 19.10.93 nr.  321 jõust.01.01.94)B. SANITAAR- JA OLMETEENINDAMISEGA SEOTUD ALLMAATÖÖDE LOETELU, KUS NAISTE TÖÖTAMINE ON LUBATUD1. Töötamine juhtivatel ametikohtadel, mis ei ole seotud füüsilise tööga.


2. Sanitaar- ja olmeteenindamine.


3. Laskumine seoses õppetöö käigus stažeerimisega ettevõtte maa-alustesse osadesse.


4. Laskumine aeg-ajalt ettevõtte maa-alustesse osadesse mittefüüsilise töö tegemiseks.  KINNITATUD
Eesti Vabariigi Valitsuse
22. juuli 1992.a.
määrusega nr.214


TÖÖDE LOETELU, KUS ALLA 21 AASTA VANUSTE ISIKUTE TÖÖLEVÕTMINE ON LUBATUD PÄRAST TÖÖLEVÕETAVA ISIKU TERVISE KONTROLLI NING KUS ON ETTE NÄHTUD NENDE TERVISE PERIOODILINE KONTROLLIMINE KUNI 21-AASTASEKS SAAMISENIKehtestada kord, et 18-21 aasta vanuste isikute töölevõtmisel rakendatakse täiskasvanutele kehtestatud tööseadusi ja 16-17-aastaste isikute töölevõtmisel käesoleva määrusega kinnitatud "Raskete, tervistkahjustavate või ohtlike töötingimustega tööde loetelu, kus alaealiste töötamine on keelatud".  KINNITATUD
Eesti Vabariigi Valitsuse
22. juuli 1992.a.
määrusega nr.214 (v   m 19.10.93 nr.  321 jõust.01.01.94)


TÖÖDE LOETELU, KUS NÄHAKSE ETTE TÖÖTAJATE EELNEV JA PERIOODILINE TERVISE KONTROLLIMINEI. Tervistkahjustavad tööd


1. Keemiliste mõjurite tõttu tervist kahjustavad tööd

Akrüül- ja metakrüülhapete, nende estrite, nitriilide tootmine ja kasutamine.

Aromaatsete amino-, nitroso- ja nitrokloorühendite tootmine ja kasutamine.

Aromaatsete amiinide tootmine ja kasutamine, samuti nende alusel tehtud värvainete kasutamine.

Rasvhapete rea aminoühendite ja nende derivaatide, samuti etüleenimiini tootmine ja kasutamine.

Baariumi ja selle ühendite tootmine ja kasutamine.

Arseeni kaevandamine, arseeni ja selle orgaaniliste ning anorgaaniliste ühendite tootmine ja kasutamine ning nende eraldumisega seotud tööd.

Asovärvide, antrakinoon- ja ftalotsüaniinvärvide tootmine ning kasutamine.

Benseeni ja selle derivaatide aromaatse rea halogeenderivaatide tootmine ning kasutamine.

Berülliumi ja selle ühendite tootmine ning kasutamine.

Naftoolide tootmine ja kasutamine.

Broomi ja selle ühendite tootmine ning kasutamine.

Amiidide tootmine ja kasutamine.

Süsivesinike halogeenderivaatide tootmine ja kasutamine.

Hüdrasiini ja selle derivaatide tootmine ning kasutamine.

Isotsüanaatide tootmine ja kasutamine.

Kaadmiumi ja selle ühendite tootmine ja kasutamine.

Koksigaasi jt. koksistumisproduktide tootmine, nende püüdmine, püütud süsivesinike rektifitseerimine, kivisöetõrva destilleerimine, pindade katmine asfaltbetooniga ja teiste kivisöetoodete kasutamine.

Kunst- ja sünteetiliste kiudude tootmine, nende mehaaniline ja termiline töötlemine ning värvimine.

Liitiumi ja tema ühendite tootmine ning kasutamine.

Lämmastikhappe, ammoniaagi ja lämmastikoksiidide tootmine ning kasutamine, nende eraldumisega seotud tööd.

Mangaani ja selle ühendite tootmine ning kasutamine, samuti seda sisaldavate keevitusmaterjalide ja üle 10% mangaani sisaldavate sulamite kasutamine.

Metanooli tootmine ja kasutamine, metanooli eraldumisega seotud tööd.

Nikli ja selle ühendite tootmine ning kasutamine.

Vulkaniseerimise orgaaniliste kiirendajate, inhibiitorite, polümeersete materjalide vananemisvastaste vahendite tootmine ja kasutamine.

Perhüdrooli tootmine ja kasutamine.

Pestitsiidide tootmine ja kasutamine.

Plaatinarea metallide, kulla, hõbeda ja nende ühendite ning sulamite tootmine ja kasutamine.

Loodusliku nafta produktide kasutamine ning naftast küllastunud ja küllastumata süsivesinike eraldumise ja kasutamisega seotud tööd.

Haruldaste muldmetallide kasutamisega ja nende ühendite aerosoolide eritumisega seotud tööd.

Elavhõbeda ja selle ühendite kasutamine.

Plii ja selle anorgaaniliste ühendite kasutamine.

Seleeni, telluuri ja nende ühendite tootmine ja kasutamine.

Väävli ja selle ühendite tootmine ja kasutamine, protsessid, mis on seotud vääveldioksiidi, vääveltrioksiidi ja väävelvesiniku eraldumisega.

Süsinikdisulfiidide tootmine ja kasutamine, nende eraldumisega seotud tööd.

Tsüaanvesinikhappe (sinihappe) ja selle ühendite tootmine ja kasutamine.

Sünteetilise kautÕuki tootmine ja töötlemine.

Sünteetiliste pesemisvahendite tootmine ja küllastunud süsivesinike kloorimine.

Stüreeni polümeeride ja kopolümeeride alusel saadud polüestervaikude, plastmasside, lakkide ja liimide kasutamine.

Fenooli ja formaldehüüdi alusel saadavate vaikude, lakkide ning liimide tootmine ja kasutamine.

Räniorgaaniliste ühendite alusel saadud polümeeride ja pressmaterjalide töötlemine ning lakkide, määrete ja vaikude kasutamine.

Polüuretaanide, vahtpolüuretaanide ja polükarbamiidi tootmine, töötlemine ja kasutamine.

Fluororgaaniliste polümeeride ja kopolümeeride tootmine, nende termiline ja mehaaniline töötlemine.

Vinüülkloriidi ja vinülideenkloriidide alusel saadavate polümeeride ja kopolümeeride kasutamine.

Polüamiidide kasutamine.

Epoksüvaikude ja nende alusel saadavate plastmasside tootmine ja kasutamine.

Alifaatsetest ja küllastumata süsivesinikest saadavate polümeeride ja kopolümeeride tootmine ja töötlemine.

Põlevkiviõlide ja -fenoolide tootmine ja kasutamine, nende eraldumisega seotud tööd.

Antimoni ja selle ühendite saamine, töötlemine ning kasutamine.

Talliumi ja selle ühendite tootmine ja kasutamine.

Tetraetüülplii ja etüleeritud bensiini ning sellega kokkupuutuvate seadmete kasutamine.

Koobalti, vanaadiumi, molübdeeni, titaani, tsirkooniumi, volframi ja nende ühendite kasutamine.

Ursooli ja ursoolvärvide kasutamine.

Vitamiin-, sulfonüülamiid-, pürasoloonpreparaatide, kasvajatevastaste ja hormoonpreparaatide, neuroleptikumide, antikoagulantide valmistamine, anesteetikumide kasutamine anesteesiapraktikas, ravimite valmistamine apteegis, neuroleptikumide kasutamine psühhiaatrilises praktikas.

Fenoolide ja nende derivaatide tootmine ja kasutamine.

Formaldehüüdi ja rasvhapete rea aldehüüdide tootmine ja kasutamine, nende eraldumisega seotud protsessid.

Fosfori ja selle ühendite ning fosfororgaaniliste ühendite kasutamine, fosfaatide kaevandamine, tootmine ja kasutamine.

Ftaalhappe, ftaalhappeanhüdriidi ja nende derivaatide tootmine ja kasutamine.

Fluori ja selle ühendite tootmine ning kasutamine, samuti fluori ja selle ühendite eraldumisega seotud tööd.

Furaanide ja nende derivaatide tootmine ja kasutamine.

Kloori ja selle orgaaniliste ühendite tootmine ja kasutamine.

Naftaleeni, kloornaftaleeni, hüdroksünaftaleeni, naftooli ja nende ühendite tootmine ja kasutamine.

Kroomi, kroomhappe ja nende ühendite kasutamine.


2. Bioloogiliste mõjurite tõttu tervist kahjustavad tööd

Antibiootikumide tootmine ja kasutamine raviasutustes ning apteekides.

Valgu- ja vitamiinikontsentraatide, söödapärmide ja -segude tootmine ning mikrobioloogilise sünteesi produktide kasutamine.

Fermentpreparaatide, biostimulaatorite tootmine ja kasutamine raviasutustes, põllumajanduses ja muudes majandusharudes.

Verepreparaatide, immunoloogiliste preparaatide tootmine ja allergeenide tootmine ning kasutamine diagnoosimiseks ja raviks.

Tööd, kus puututakse kokku infitseeritud materjaliga, helmintidest nakatatud materjalidega, nakkushaigega.


3. Tööstuslike aerosoolide tõttu tervist kahjustavad tööd

Abrasiivmaterjalide süstemaatiline kasutamine kutsetööl.

Tööd kokkupuutes räni, samuti vaba ja amorfset ränioksiidi sisaldavate aerosoolidega.

Hoonete puhastamine liivajugapuhastusega.

Metallide ja nende sulamite kuivlihvimine, metallide puhastamine, metallipulbrite ja neist valmistatud toodete saamine.

Tööd kokkupuutes asbesti ja silikaate sisaldavate aerosiilidega, asbesttsemendist, asbestbakeliidist, -kiust ja asbestkummist toodete saamine ja töötlemine; klaas- ja mineraalkiu, tsemendi, savi, õamoti, boksiidi, nefeliinsüeniitide, oliviini, apatiitide, vilgukivi, kroommagnesiidi, forsteriidi, lubjakivi, barüüdi, kobediatomiidi, pimsskivi, perliidi tootmine ja kasutamine.

Põlevkivi kaevandamine, töötlemine ja kasutamine, kivisöe kasutamine, musta tahma, tehisgrafiidi, kokside (nafta-, pigi-, põlevkivi- jt. kokside) tootmine ja kasutamine.

Puuvilla, lina, kanepi, villa, dõuudi, vilja, tubaka, puidu, turba, humala töötlemine, paberi ja teiste materjalide tootmine ja töötlemine, mille puhul tekib taimse päritoluga tolmu.

Anorgaaniliste luminofooride tolmu kasutamine.

Tööd kokkupuutes keevitusaerosoolidega.


4. Füüsikaliste mõjurite tõttu tervist kahjustavad tööd

Kõik tööd radioaktiivsete ainetega ja ioniseeriva kiirguse allikatega.

Kõik tööd laserkiirgusega.

Tööd, kus toimivad elektromagnetilised lained (kõrgsagedus-, elektri- ja magnetväljad diapasoonis 30 MHz-300GHz; kõik tööd elektromagnetilise energia allikatega sagedusega alla 30 MHz; kõik tööd konstantsete elektri- või magnetväljade allikatega).

Kõik tööd, mis on seotud lokaalse ja üldvibratsiooniga.

Kõik tööd, mis on seotud intensiivse tööstusliku müra, samuti kuulmisanalüsaatori olulise pingega (üle 81 dB).

Tööd ultrahelidefektoskoopidega ja ultraheli kasutava meditsiinilise aparatuuriga.

Töötamine kessoonis, barokambris, tuukrina, langevarjurina.

Tööd pidevalt madalas temperatuuris (kerged tööd temperatuuril alla +16 0C, keskmise raskusega tööd temperatuuril alla +10 0C, rasked tööd temperatuuril alla +7 0C).

Tööd pidevalt kõrges temperatuuris (kerged tööd temperatuuril üle +28 0C, keskmise raskusega tööd temperatuuril üle +270C, rasked tööd temperatuuril üle +26 0C) ja intensiivse soojuskiirgusega (üle 140 W/m2) töötsoonis.

Tööd, mis on seotud silmade suurenenud pingutusega, täppistööd vaadatava objekti suurusega alla 1 mm, kuvari ja teiste kujundliku informatsiooni vahendite jälgimisega seotud tööd.

Tööd, kus regulaarselt teisaldatakse raskusi käsitsi:
meestel pidevalt üle 25 kg, naistel pidevalt üle 7 kg, naistel vahelduvalt teiste töödega üle 10 kg või raskuste tõstmisel üle 1,5m - üle 7 kg; raskuste teisaldamine vahetuses meestel üle 10 t, naistel üle 5 t; põrandast või töötasandist madalamalt tõstmisel meestel üle 5 t, naistel üle 3 t.

(EV V m. 19.10.93 nr.321 jõust.01.01.94)

Tööd, mis on seotud pikaajalise sundasendis püsimise või seismisega; tööd, mis on seotud lokaalse lihaspingega, peamiselt kämbla- ja õlavarrelihaste pingutusega.

Perioodiline mõlema käega üle 10 kg raskuste hoidmine meestel ja üle 7 kg naistel või ühe käega üle 5 kg raskuste hoidmine meestel ja üle 3 kg naistel.

Tööd, mis on seotud perioodiliste kummardumistega (üle 30o vertikaalist) üle 300 korra vahetuses, viibimine üle 50% vahetuse ajast sundasendis (põlvili, kükitades, lamades, kummardunult).

Tööd, mis on seotud hääleaparaadi pingutusega - õpetajad, diktorid, näitlejad, telefonistid jt.


II. Ohtlikud tööd

Kõrgehitustööd ja tööd kukkumisohuga üle 1,5 m kõrguselt.

Pingega üle 127 voldi töötavate elektriseadmete teenindamine pinge all, nende seadmete seadistamine, montaaž ja katsetamine.

Metsakaitse, metsalangetamine ja puude esmane töötlemine.

Kõik allmaatööd.

Töötamine survemahutitega, katlakütjana või katlamaja operaatorina.

Tööd lõhkeainete kasutamisega, tööd plahvatus- ja tuleohtlikes tsehhides.

Töötamine sõjaväestatud valves ja erisides, inkassaatorina pankades, samuti teistes ametkondades ning teenistustes nendel ametikohtadel, kus on õigus kanda ja kasutada tulirelva.

Töötamine gaasipäästeteenistuses, tuletõrjevalves.

Tööd tööpinkidel ja teistel taolistel mehaanilistel seadmetel.

Tööd tehasesisestel transpordivahenditel.


III. Tööd, mille puhul läbivaatused on vajalikud

nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Toiduainete ja joogivee valmistamise, veo ja realiseerimisega, samuti inventari ja seadmete hooldamisega seotud tööd.

Laste ja noorukite teenindamisega seotud tööd.

Elanike isikliku hügieeni vajaduste rahuldamisega seotud tööd.

Töö apteegis ja farmaatsiatehases ravimite valmistamisel, pakkimisel ja müümisel.

Töötamine hotellides ja ühiselamus ning kaugreisirongide vagunisaatjana.


IV. Tööd, mille puhul läbivaatused on

vajalikud elanike ohutuse tagamiseks

Autotranspordi- ja linna elektritranspordivahendite, traktorite ja teiste liikurmasinate juhtimine.

Kõik tööd reise tegevatel laevadel ja teistel ujuvvahenditel.

Laevastiku ja hüdrorajatiste tehniline teenindamine väljumisega sadamast.

Kõik tööd reise tegevatel lennukitel ja teistel lennuvahenditel, tööd seoses lennuvahendite tehnohooldusega ning lennuliikluse ohutuse tagamisega.

Vedurite ja iseliikuvate mehhanismide juhtimine raudteel, nende juhtimisega seotud abitööd.

Raudtee tehnilise korrashoiu tagamine.

Veeremi ettevalmistamine sõiduks, rongide koostamine, veeremi tehnohoolduse korraldamine ja remontimine ilma lahti haakimata.

Raudteeliikluse korraldamine, energiavarustuse ja liiklusohutuse tagamine.

Töötamine reisirongides ja avariiolukordade kõrvaldamiseks moodustatud erirongides.

Veoste saatmise ja valvega seotud tööd raudteel.  KINNITATUD
Eesti Vabariigi Valitsuse
22. juuli 1992.a.
määrusega nr.214


AMETIKOHTADE LOETELU, MILLEL ÜHES JA SAMAS RIIKLIKUS VÕI MUNITSIPAALETTEVÕTTES, -ASUTUSES VÕI MUUS RIIKLIKUS  VÕI MUNITSIPAALORGANISATSIOONIS ON ERANDINA LUBATUD OMAVAHEL LÄHEDASES SUGULUSES VÕI HÕIMLUSES OLEVATEL ISIKUTEL TÖÖTADA TEINETEISE VAHETUS ALLUVUSES VÕI TEISE POOLT VAHETULT KONTROLLITAVANA1. Töötajad, kellel valitava ametikoha tõttu on vahetult alluvad või kontrollitavad ametikohad.


2. Põllumajandusspetsialistid.


3. Raudteetranspordi liiniettevõtete töötajad, välja arvatud nende ettevõtete pea-(vanem-)raamatupidajad ja kassapidajad.


4. Sideettevõtete ja -organisatsioonide töötajad, välja arvatud nende ettevõtete ja organisatsioonide pea- (vanem)raamatupidajad ning kassapidajad.


5. Üldkasutatavate autoteede ekspluatatsiooniga tegelevate teedeorganisatsioonide töötajad, välja arvatud nende organisatsioonide pea-(vanem-)raamatupidajad ja kassapidajad.


6. Tervishoiusüsteemi ravi- ja profülaktika- ja sanitaarprofülaktikaasutuste arstid.


7. õppe- ja kasvatusasutuste pedagoogilised töötajad, õpetajad, bibliograafid ja raamatukoguhoidjad.


8. Teadus- ja teadusliku uurimise asutuste teaduslikud töötajad.


9. Teatrite, kontserdiorganisatsioonide ja stuudiote näitlejad, kunstnikud ning muusikud.


10. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi võrguorganisatsioonide töötajad.


11. Geoloogia väliekspeditsioonide, -rühmade, -salkade ja -jaoskondade töötajad.


12. Metsa- ja veemajanduse spetsialistid, farmaatsiatöötajad, kesk- ja noorem meditsiinipersonal ning kultuurharidusasutuste töötajad.

(VV m 03.02.99 Nr.45 jõust.12.02.99)