ESTLEX   15.05.2021 8:17

+ Muudetud järgmiste aktidega

Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta1

Vastu võetud 08.07.2005 nr 79
RTL 2005, 81, 1175
jõustumine 24.07.2005, rakendatakse alates 01.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 293 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seire ning zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajatega seotud ravimresistentsuse seire üldised nõuded.

  (2) Määruse eesmärgiks on tagada zoonooside, zoonoossete haigusetekitajate ja nendega seotud ravimresistentsuse seire, mis võimaldab koguda ravimresistentsuse asjakohaste tendentside ja allikate hindamiseks vajalikku teavet.

§ 2.  Zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seire üldised nõuded

  (1) Zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seirel kogutavad andmed on asjakohased ja võrreldavad ohtude kindlaksmääramiseks ja iseloomustamiseks, riskide hindamiseks ning zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajatega seotud riskide iseloomustamiseks.

  (2) Zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seire toimub toiduahela etapis või etappides, mis on asjaomase zoonoosi või zoonoosse haigusetekitaja puhul kõige asjakohasem. Toiduahela etappideks on kõik sööda- ja toidukäitlemise etapid alates esmatootmisest kuni turustamisega lõpptarbijale.

  (3) Zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate seire hõlmab lisas 1 loetletud zoonoose ja zoonoosseid haigusetekitajaid. Põllumajandus- ja Toiduamet võib korraldada seiret ka lisas 2 loetletud zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate puhul, kui epidemioloogiline olukord seda eeldab.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.  Ravimresistentsuse seire üldised nõuded

  (1) Ravimresistentsuse seirel kogutavad andmed on võrreldavad ravimresistentsuse esinemise suhtes zoonoossete haigusetekitajate osas ja juhul, kui haigusetekitajad kujutavad ohtu inimese tervisele, siis ka teiste haigusetekitajate osas.

  (2) Ravimresistentsuse seire sisaldab vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) andmed seiresse kaasatud loomaliikide kohta;
  2) andmed seiresse kaasatud bakteriliikide ja -tüvede kohta;
  3) andmed seires kasutatava proovivõtustrateegia kohta;
  4) andmed seiresse kaasatud antimikroobikumide kohta;
  5) andmed laboratoorsete meetodite kohta ravimresistentsuse tuvastamiseks;
  6) andmed laboratoorsete meetodite kohta, mida kasutatakse mikroobsete isolaatide tuvastamiseks;
  7) andmete kogumiseks kasutatavate meetodite andmed.

  (3) Ravimresistentsuse seirel kogutavad andmed peavad sisaldama vähemalt veistel, sigadel ja kodulindudel ning neilt pärinevatel loomsetel saadustel esinevate Salmonella spp., Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli isolaatide valikrühma kohta.

§ 4.  Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2005. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31–40).

Lisa 1 Zoonoosid ja zoonoossed haigusetekitajad, mida seire hõlmab
Lisa 2 Zoonoosid ja zoonoossed haigusetekitajad, mille seire toimub vastavalt epidemioloogilisele olukorrale