ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta
Ülemnõukogu 07.07.1992 otsus; jõustumiskuupäev 10.09.1992

redaktsioon 10.09.1992
                 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus  
 
                 Eesti Vabariigi puhkuseseaduse
                        rakendamise kohta
 
 
          1. Kehtestada Eesti Vabariigi puhkuseseadus alates
1993.aasta 1. jaanuarist.
 
          2. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
 
     1) esitada ettepanekud Eesti Vabariigi Ülemnõukogule Eesti
NSV töökoodeksi ning muude seadusandlike aktide kooskõlla
viimiseks Eesti Vabariigi puhkuseseaduse ja käesoleva otsusega;
 
     2) viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ja muud
normatiivaktid kooskõlla puhkuseseadusega;
 
     3) kehtestada 1992.aasta 31. detsembriks ametikohtade
loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust vastavalt
puhkuseseaduse paragrahv 9 2.lõike punktile 4, ning ette näha
selle puhkuse kestus konkreetsel ametikohal; 
 
     4) kehtestada 1992.aasta 31.detsembriks allmaatööde,
tervistkahjustavate tööde ja eriiseloomuga tööde näidustused ja
loetelu, kus töötamisel antakse lisapuhkust vastavalt
puhkuseseaduse paragrahv 10 2.lõikele, nähes ette lisapuhkuse
kestuse nendel töödel ning lisapuhkuse andmise tingimused
eriiseloomuga töödel; 
 
     5) kehtestada 1992.aasta 31. detsembriks puhkuse ajal
makstava tasu (puhkusetasu) arvutamise kord vastavalt
puhkuseseaduse paragrahvile 24.
 
          3. Rakendada Eesti Vabariigi puhkuseseadust kõikide
töötajate suhtes, kes saavad puhkust pärast 1993.aasta
1.jaanuari, sõltumata sellest, millise tööperioodi eest seda
antakse.
 
          4. Kuni töö kõrvalt haridusasutustes õppivatele
töötajatele riiklike soodustuste andmist reguleeriva õigusakti
vastuvõtmiseni rakendada neile õppetööks vajaliku tööst vaba aja
andmisel (õppepuhkus, tööaja lühendamine) vastavaid Eesti NSV
töökoodeksi ja teiste Eesti Vabariigi territooriumil kehtivate
õigusaktide sätteid.
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                               A. Rüütel
 
Tallinn, 7. juulil 1992