ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus
Vabariigi Valitsus 06.06.2005 määrus number 120; jõustumiskuupäev 12.06.2005

redaktsioon 01.08.2020 [RT I, 28.07.2020, 6]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus

Vastu võetud 06.06.2005 nr 120
RT I 2005, 32, 241
jõustumine 12.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2008RT I 2009, 2, 709.01.2009
10.05.2012RT I, 16.05.2012, 119.05.2012
25.07.2019RT I, 31.07.2019, 101.09.2019
23.07.2020RT I, 28.07.2020, 401.08.2020

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 28 lõike 22 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kuni 16. juunini 1940. a ning alates 20. augustist 1991. a antud Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis.

  (2) Määrusega kehtestatakse enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu (edaspidi NSV Liit) kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis.

  (3) Isikule antud akadeemilise kraadi, diplomi või mõne muu kvalifikatsiooni nimetust kasutatakse originaalis või transkribeerituna, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kvalifikatsiooni nimetusele lisatakse vajadusel tõlge ja viide käesoleva määrusega sätestatud vastavale Eesti Vabariigi kvalifikatsioonile, tehes määratud kvalifikatsiooni nimetuse järele märke «(kvalifikatsiooni nimetusele vastav kvalifikatsioon)».
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Määrusega ei määrata kvalifikatsiooni vastavust järgmiste NSV Liidus väljaantud haridust tõendavate dokumentide alusel:
  1) diplom, mis on välja antud NSV Liidu Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kõrgkooli poolt ja mis tõendab kõrgema kutsekvalifikatsiooni andmist;
  2) diplom, mis on välja antud kõrgema sõjaväelise õppeasutuse poolt.

§ 2.   Kvalifikatsioonide vastavuse määramise ja tunnustamise põhimõtted

  (1) Kvalifikatsioonide vastavuse määramisel juhindutakse "Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni" põhimõtetest, selle konventsiooniga seotud dokumentidest ning käesolevast määrusest.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Määruses sätestatud kvalifikatsioonide vastavuse määramise aluseks on haridust tõendavale dokumendile antav hinnang, mis lähtub läbitud õppe eesmärgist ja õigustest, mida õppe läbimine annab isikule tööturul ja õpingute jätkamisel.

  (3) Määruses käsitatakse haridust tõendavate dokumentidena dokumente, mida Eesti Vabariik peab oma haridussüsteemi osaks, ja dokumente, mida NSV Liit pidas oma haridussüsteemi osaks, samuti dokumente, mis tõendavad §-s 15 nimetatud õppeasutuse lõpetamist.
[RT I, 16.05.2012, 1 - jõust. 19.05.2012]

  (4) Paragrahvi 1 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastava, kuid määruses nimetamata kvalifikatsiooni, ning § 1 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooni vastavuse kohta hinnangu saamiseks on õigus pöörduda Haridus- ja Noorteameti struktuuriüksuse Eesti ENIC/NARIC Keskus (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) poole.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Paragrahvi 1 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastava, kuid määruses nimetamata kvalifikatsiooni tunnustamise pädevaks asutuseks on õpingute jätkamisel õppeasutus ja tööle asumise korral tööandja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. peatükk NSV LIIDU HARIDUSSÜSTEEMIS OMANDATUD KVALIFIKATSIOONIDE VASTAVUS 

§ 3.   NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus põhiharidusele

  Põhiharidusele vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab kaheksaklassilise kooli lõputunnistus.

§ 4.   NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus keskharidusele

  Keskharidusele vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab:
  1) keskkooli lõputunnistus;
  2) diplom kutseõppeasutuse lõpetamise kohta;
  3) diplom põhihariduse baasil keskerihariduse omandamise kohta.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 5.   NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus magistrikraadile

  Magistrikraadile vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis saadud spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta.

§ 6.   NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus doktorikraadile

  Doktorikraadile vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab:
  1) kandidaadikraadi tõendav diplom Kandidat nauk;
  2) doktorikraadi tõendav diplom Doktor nauk.

§ 7.   NSV Liidus omandatud kvalifikatsiooni vastavus vabaharidusele

  Vabaharidusele vastavaks loetakse NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab partei ja nõukogude ülesehitustöö alast kvalifikatsiooni tõendav diplom.

3. peatükk EESTI VABARIIGIS OMANDATUD KVALIFIKATSIOONIDE VASTAVUS 

§ 8.   Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus põhiharidusele

  Põhiharidusele vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab põhikooli lõputunnistus.

§ 9.   Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus keskharidusele

  Keskharidusele vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab:
  1) keskkooli lõputunnistus;
  2) gümnaasiumi lõputunnistus;
  3) lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta;
  4) lõputunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta;
  5) lõputunnistus kutse- ja keskhariduse omandamise kohta;
  6) lõputunnistus või diplom põhiharidusel põhineva keskerihariduse omandamise kohta;
  7) kutsekeskhariduse lõputunnistus.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 10.   Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus rakenduskõrgharidusele

  Rakenduskõrgharidusele vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab:
  1) kutsekõrghariduse diplom;
  2) diplomiõppe diplom;
  3) rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendav diplom.

§ 11.   Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus bakalaureusekraadile

  Bakalaureusekraadile vastavaks loetakse kvalifikatsioon, mida tõendab 3-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel või 4-aastase nominaalkestusega ja pärast 1. juunit 2002. a Eesti hariduse infosüsteemi kantud õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusekraadi tõendav diplom.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 12.   Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus magistrikraadile

  (1) Magistrikraadile vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab:
  1) vähemalt 4-aastase nominaalkestusega ja enne 1. juunit 2002. a Eesti hariduse infosüsteemi kantud bakalaureuseõppe õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusekraadi tõendav diplom;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  2) vähemalt 4-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusediplom ilma bakalaureusekraadita;
  3) ülikooli kraadita diplom;
  4) diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom;
  5) kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või diplom, mis on välja antud vähemalt 1-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel;
  6) magistridiplom, mis on välja antud pärast 1. juunit 2002. a Eesti hariduse infosüsteemi kantud magistriõppe õppekava läbimisel;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  7) magistridiplom, mis on välja antud vähemalt 5-aastase nominaalkestusega integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavadel põhineva õppe õppekava läbimisel.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Magistrikraad on teadus- või kutsekraad, kui ta on omandatud enne 1. juunit 2002. a Eesti hariduse infosüsteemi kantud õppekava läbimisel. Sellist magistrikraadi kui teadus- või kutsekraadi kvalifikatsiooni arvestab õppeasutus ja tööandja kui magistrikraadi ja doktorikraadi vahel olevat kvalifikatsiooni.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Isiku magistriõpinguid ning magistritööd, mis on kas sooritatud või kaitstud enne 1. juunit 2002. a Eesti hariduse infosüsteemi kantud magistriõppe õppekava läbimisel, võib õppeasutus arvestada doktoriõppe õppekava täitmise osana kõrgkooli sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 13.   Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus doktorikraadile

  Doktorikraadile vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab doktoriõppe õppekava läbimisel väljaantud doktorikraadi tõendav diplom.

4. peatükk ÜLDKESKHARIDUSEL PÕHINEVA KESKERIHARIDUSE OMANDANUD ISIKU KVALIFIKATSIOONI VASTAVUS 

§ 14.   Üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse omandanud isiku kvalifikatsiooni vastavus

  (1) Üldkeskharidusel põhinev keskeriharidus loetakse kesk- ja kõrghariduse vahepealseks hariduseks.

  (2) Õppeasutus võib õigusaktides sätestatud korras arvestada isiku üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse omandamisel saavutatud õpitulemusi kõrghariduse esimese astme õppekava täitmisel.

  (3) Üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse õppekava, mille nominaalkestus on vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, läbinud isikul on õigus kandideerida rakenduskõrgharidust eeldavale töö- või ametikohale.

5. peatükk EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU USUTEADUSE INSTITUUDIS OMANDATUD KVALIFIKATSIOONI VASTAVUS  
[RT I, 16.05.2012, 1 - jõust. 19.05.2012]

§ 15.   Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudis omandatud kvalifikatsiooni vastavus

  Magistrikraadile loetakse vastavaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudis aastatel 1946–1991 vähemalt 4-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab magistrikraadi tõendav dokument.
[RT I, 16.05.2012, 1 - jõust. 19.05.2012]