ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Muudatuste tegemise kohta ettevõtete tegevusalade litsentsimisel
Vabariigi Valitsus 23.03.1992 määrus number 93; jõustumiskuupäev 23.03.1992

redaktsioon 23.03.1992
                    Eesti Vabariigi Valitsuse
                           m ä ä r u s
                    23.märtsist 1992.a. nr.93
                        Tallinn, Toompea
 
 
                 Muudatuste tegemise kohta ettevõtete 
                     tegevusalade litsentsimisel 
 
     Eesti   Vabariigi   raadio-    ja    televisiooniprogrammide
edastamise ja väljastamisega  seotud  tegevusalade  litsentsimise
korrastamiseks Eesti Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1. Kinnitada Eesti NSV Valitsuse 8.mai 1990.a. määruses  nr.
90 "Ettevõtete  tegevusalade  litsentsimise  kohta  Eesti  NSV-s"
(ENSV Teataja 1990, nr.15, art.250) tehtavad  muudatused  (juurde
lisatud).
 
     2. Kehtestada, et kõik ettevõtted ja  organisatsioonid,  kes
soovivad Eesti Vabariigis jätkata raadio-  või  televisioonivõrgu
vahendusel raadio-  või  televisiooniprogrammide  edastamist  või
väljastamist,  on  kohustatud  kahe  kuu  jooksul  taotlema   uue
tegevuslitsentsi.
 
Eesti Vabariigi Valitsuse esimees                      T. VÄHI
 
Eesti Vabariigi riigiminister                          U. VEERING
 
------
                                        K I N N I T A T U D
                                        Eesti Vabariigi Valitsuse
                                        23.märtsi 1992.a.
                                        määrusega nr.93
 
 
           Eesti NSV Valitsuse 8. mai 1990.a. määruses
           nr. 90 "Ettevõtete  tegevusalade litsentsimise 
        kohta Eesti NSV-s" tehtavad muudatused 
 
     1.  Eesti  NSV  Valitsuse  8.mai  1990.a.  määrusega   nr.90
kinnitatud "Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise eeskirjades":
 
     1) asendada punktis  4  sõnad  "või  inspektsiooniga,  kelle
pädevusse litsentsitava tegevusala korraldamine kuulub"  sõnadega
",inspektsiooni või organisatsiooniga, kelle pädevusse  vastavalt
seadusandlusele kuulub küsimuse kooskõlastamine.";
 
     2) sõnastada punkti 6 teine lõik järgmiselt:
     "Kui litsentsi  väljaandmine  kuulub  kooskõlastamisele  või
litsentsi  väljaandmise  otsuse  tegemiseks  on   vaja   kasutada
erialaspetsialisti(de) abi või  teha  ekspertiisi,  tuleb  vastav
otsus  teha  10  päeva  jooksul  pärast   kooskõlastuskirja   või
spetsialisti(de) kirjaliku arvamuse või ekspertiisiakti  saamist,
kuid hiljemalt 30 päeva  jooksul  pärast  kõigi  tegevuslitsentsi
saamiseks nõutavate dokumentide esitamist.".
 
     2. "Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise eeskirjade" lisas 
1 (Eesti Vabariigi Valitsuse 25.oktoobri 1991.a.  määruse  nr.213
sõnastuses - Riigi Teataja 1991, nr.37, art.465):
 
     1) jätta loetelu punktist 10 välja  sõnad:  "(kaasa  arvatud
raadio- ja televisioonilevi saate- ja vastuvõtuvõrk)";
 
     2) täiendada loetelu punktiga 22 järgmises sõnastuses:
 
     "22. Raadio- või televisioonivõrgu  vahendusel  raadio-  või
televisiooniprogrammide edastamine või väljastamine.".