ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord
Vabariigi Valitsus 30.07.2004 määrus number 263; jõustumiskuupäev 15.08.2004

redaktsioon 08.07.2023 [RT I, 05.07.2023, 69]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

Vastu võetud 30.07.2004 nr 263
RT I 2004, 61, 432
jõustumine 15.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.11.2004RT I 2004, 77, 53014.11.2004
09.06.2005RT I 2005, 33, 25319.06.2005
27.10.2005RT I 2005, 59, 46617.11.2005
30.03.2007RT I 2007, 28, 15807.04.2007
27.09.2007RT I 2007, 54, 36314.10.2007
11.11.2009RT I 2009, 57, 38101.01.2010, «Riigivaraseaduses» asuvad volitusnormid määruse andmiseks on koos varem kehtinud «Riigivaraseadusega» muutunud kehtetuks
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
12.05.2011RT I, 18.05.2011, 421.05.2011
14.11.2013RT I, 19.11.2013, 122.11.2013
02.02.2017RT I, 03.02.2017, 2406.02.2017
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7 ja § 4211 lõike 3 ning «Väärteomenetluse seadustiku» § 206 lõike 3 alusel.
[RT I, 18.05.2011, 4 - jõust. 21.05.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse vara suhtes, mis on:
  1) kriminaalasjas konfiskeeritud kohtuotsuse või -määrusega;
  2) väärteoasjas konfiskeeritud kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega;
  21) kriminaalasjas arestitud eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumäärusega;
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]
  3) asitõendid kriminaal- või väärteomenetluses.

§ 2.  Kriminaalasjas ja väärteoasjas konfiskeeritud vara valitseja
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

2. peatükk KONFISKEERITUD VARA ÜLEANDMINE 
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 3.  Konfiskeeritud vara üleandmine
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

  (1) Konfiskeeritud vara antakse konfiskeeritud vara valitsema volitatud asutusele üle üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. Üleandmis-vastuvõtmisakt koostatakse digitaalselt või kahes pabereksemplaris, millest üks jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale.

  (2) Konfiskeeritud vara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse:
  1) eseme nimetus;
  2) esemete kogus;
  3) viide otsusele või määrusele, mille alusel esemed üle antakse;
  4) eseme üleandmise koht ja aeg;
  5) üleandja ja vastuvõtja ametinimetused, nimed ja allkirjad.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 4.  Konfiskeeritud vara hindamine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 5.  Välisvaluuta hindamine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 6.  Väärtpaberite arvelevõtmine ja üleandmine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 7.  Ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asjade üleandmine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 71.  Kaitsealuse liigi, võõrliigi või liigi, millega kauplemist reguleerib loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon, hulka kuuluva isendi või eseme tasuta üleandmine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 8.  Teatud konfiskeeritud vara üleandmise suhtes kohaldatav erikord
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

  (1) Konfiskeeritud narkootiline või psühhotroopne aine antakse üle riiklikule ekspertiisiasutusele.

  (2) Konfiskeeritud ajaloo-, teadus-, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asi antakse üle Kultuuriministeeriumile.

  (3) Konfiskeeritud isend või ese, mis on kaitsealune liik või võõrliik või millega kauplemist reguleerib loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon, antakse üle looduskaitseseaduse § 751 lõike 2 alusel Kliimaministeeriumi määratud asutusele.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Konfiskeeritud vara antakse üle §-s 3 nimetatud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 9.  Konfiskeeritud vara hävitamine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

3. peatükk ASITÕENDITE ARVELEVÕTMINE JA HÄVITAMINE 

§ 10.  Asitõendite arvelevõtmine

  Uurimistoimingu protokollis märgitakse asitõendina kasutatava objekti nimetus, number, üksikasjalik kirjeldus ja asitõendi hoiukoht. Kui kriminaalasi antakse ühelt menetlejalt teisele, antakse koos toimikuga üle ka asitõendid, kui vastuvõttev menetleja peab seda vajalikuks.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 11.  Asitõendite hävitamine

  (1) Asitõendi hävitamise aluseks on menetleja määrus, kohtuvälise menetleja otsus või määrus, kohtuotsus või kohtumäärus. Kiiresti riknevate asitõendite korral on asitõendi hävitamise aluseks menetleja määrus, kohtuvälise menetleja otsus või määrus.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (2) Hävitamisele kuuluva asitõendi hävitab vastavalt uurimisasutuse või kohtuvälise menetleja juhi või tema volitatud ametniku või kohtu esimehe moodustatud asitõendi hävitamise komisjon. Komisjon peab olema vähemalt kaheliikmeline. Komisjon võib olla moodustatud ka alaliselt.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

  (3) Asitõend hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asitõendi taaskasutuselevõtu.

  (4) Kui asitõendiks on ese või aine, mille hävitamiseks on kehtestatud erikord või erinõuded, tuleb asitõendi hävitamine korraldada nimetatud korra või nõuete kohaselt.

  (5) Asitõendi hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asitõendi hävitaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asitõendi hävitamise akt koostatakse digitaalselt või kahes pabereksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikule ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga asitõendi hävitaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

  (6) Asitõendi hävitamisega seonduvad kulud kannab asitõendi hävitamist korraldanud uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

31. peatükk ARESTITUD VARA HOIDMINE, HINDAMINE JA VÕÕRANDAMINE 
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

§ 111.  Arestitud vara hoidmine

  (1) Arestitud vara tuleb hoida viisil, mis tagab vara säilimise, või võõrandada vara väärtuse säilimise tagamiseks «Kriminaalmenetluse seadustikus» sätestatud alustel.

  (2) Arestitud vara võõrandamisest saadud rahasummat hoitakse Rahandusministeeriumi vastaval arvelduskontol.
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

§ 112.  Arestitud vara võõrandamine

  (1) Konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara võõrandatakse eeluurimiskohtuniku määruse alusel.

  (2) Arestitud vara hindab ja võõrandab ministeerium, kelle haldusalas on kriminaalasja menetlev uurimisasutus või ministri volitusel kriminaalasja menetlev uurimisasutus.

  (3) Arestitud vara hinnatakse «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel.

  (4) Arestitud vara võõrandatakse avalikul suulisel, elektroonilisel või kirjalikul enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumisel, järgides Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 286 «Riigivara võõrandamise korra kinnitamine» kinnitatud korra III peatükis sätestatud korda.
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

§ 113.  Arestitud vara võõrandamisest saadud raha hoidmine

  (1) Arestitud vara võõrandamisest saadud summa kantakse Rahandusministeeriumi vastavale arvelduskontole.

  (2) Kui kohus teeb õigeksmõistva kohtuotsuse või kui arestitud vara osaliselt või täielikult ei konfiskeerita, siis tagastatakse arestitud vara omanikule vara võõrandamisest saadud raha koos intressidega viie pangapäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kohtulahendi koopia saadab Rahandusministeeriumile lahendi teinud kohus.

  (3) Kui kohus teeb süüdimõistva kohtuotsuse ja vara konfiskeeritakse, siis kantakse arestitud vara võõrandamisest saadud raha koos intressidega riigieelarve tuludesse viie pangapäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kohtulahendi koopia saadab Rahandusministeeriumile lahendi teinud kohus.
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

4. peatükk KONFISKEERITUD VARA JA KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE VÕÕRANDAMISEST SAADUD RAHA RIIGITULUDESSE KANDMINE 

§ 12.  Vara riigieelarve tuludesse kandmise kord

  (1) Kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud tulu kantakse riigieelarve tuludesse kolme pangapäeva jooksul asitõendite võõrandamisest arvates.

  (2) Konfiskeeritav:
  1) välisvaluuta arvestatakse arvelevõtmise päeval kehtiva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodesse ja kantakse riigieelarve tuludesse;
  2) sularaha kantakse riigieelarve tuludesse kahe pangapäeva jooksul;
  3) arvelduskontol olev raha kantakse riigieelarve tuludesse kahe pangapäeva jooksul arvelduskonto kasutamise õiguse saamise päevast arvates.
[RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

§ 13.  Dokumentide säilitamine

  Konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest laekunud summa riigieelarve tuludesse ülekandmise, võõrandamise ja hävitamise dokumente säilitatakse kümme aastat dokumendi loomisest arvates.

5. peatükk KONFISKEERITUD VARA JA KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE VÕÕRANDAMISEST SAADUD RAHA RIIGIEELARVEST SEADUSLIKULE VALDAJALE TAGASTAMINE 

§ 14.  Seadusliku valdaja nõudeõigus

  (1) Sellise konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite, mille seaduslikku valdajat ei tuvastatud enne vara võõrandamist, hiljem tuvastatud seaduslikul valdajal on õigus nõuda konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud summa riigieelarvest tagasi pärast sellest summast vara dokumentaalselt tõestatud hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja võõrandamiskulude mahaarvamist.

  (2) Konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite seaduslikul valdajal ei ole lõikes 1 märgitud nõudeõigust «Karistusseadustiku» § 83 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel.

§ 15.  Võõrandamisest saadud summa seaduslikule valdajale tagastamine

  (1) Paragrahvi 14 lõikes 1 nimetatud summa tagastab Rahandusministeerium seaduslikule valdajale kirjaliku avalduse alusel, kus on märgitud tema arvelduskonto andmed. Avaldusele tuleb lisada kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi tõestatud ärakiri.

  (2) Rahandusministeerium kontrollib esitatud dokumentide õigsust ja võrdleb seadusliku valdaja poolt nõutavat summat võõrandamisest saadud ning riigieelarvesse ülekantud summaga.

  (3) Rahandusministeerium kannab konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud summa seadusliku valdaja arvelduskontole või teatab talle taotluse rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul kõikide dokumentide esitamise päevast arvates.

6. peatükk KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE HINDAMINE, VÕÕRANDAMINE JA HÄVITAMINE 

§ 16.  Kiiresti riknevate asitõendite hindamine

  Kui kiiresti rikneva asitõendi väärtust on võimalik määrata, hinnatakse seda «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel.

§ 17.  Kiiresti riknevate asitõendite võõrandamine

  (1) Riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele kiiresti riknevate asitõendite üleandmise kohta koostatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, milles märgitakse asitõendite väärtus ja § 3 lõikes 2 nimetatud andmed. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikusse, teine jääb üleandjale ja kolmas vastuvõtjale. Aktile lisatakse menetleja määrus kiiresti riknevate asitõendite tasuta üleandmise kohta. Üleandmis-vastuvõtmisakti tuleb uurimisasutuses säilitada kümme aastat.

  (2) Veterinaar- ja Toiduameti või Terviseameti analüüside tulemuste põhjal nõuetekohaseks tunnistatud kiiresti riknev toidutoore ja toit võõrandatakse § 3 lõike 3 kohaselt või antakse tasuta lõikes 1 nimetatud asutusele.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Hiljem tuvastatud seaduslikul valdajal on nimetatud asitõendite realiseerimisest saadud summade eelarvest tagasinõudmise õigus pärast neist selle vara hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja realiseerimiskulude mahaarvamist. Nimetatud summad tagastab Rahandusministeerium õigustatud isiku kirjaliku avalduse alusel.

§ 18.  Kiiresti riknevate asitõendite hävitamine

  (1) Kiiresti rikneva asitõendi võõrandamise võimatuse korral see hävitatakse menetleja määruse alusel.

  (2) Asitõendiks olev kiiresti riknev narkootiline või psühhotroopne aine hävitatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Kiiresti rikneva asitõendi hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asitõendi hävitaja, hävitatava eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed või ained hävitatakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asitõendi hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikusse ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga asitõendi hävitaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

§ 19.  Kiiresti rikneva konfiskeeritud vara hindamine, võõrandamine ja hävitamine
[Kehtetu - RT I, 03.02.2017, 24 - jõust. 06.02.2017]

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 20.  Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]