ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
Riigikogu 28.06.2004 seadus; jõustumiskuupäev 25.07.2004

redaktsioon 01.01.2018 [RT I, 04.07.2017, 101]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus

Vastu võetud 28.06.2004
RT I 2004, 56, 399
jõustumine 25.07.2004

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastumist, millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine.

§ 2. Seaduse reguleerimisala

(1) Seadusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise põhimõtted ja ühinemise soodustamise tingimused, kohaliku omavalitsuse üksuste pakutavate avalike teenuste ühinemisjärgsele kättesaadavusele esitatavad nõuded, ühinemisega seotud kulude katteks riigieelarvest toetuste eraldamise alused ning ühinemise järel riigieelarveliste eraldiste vähenemise kompenseerimise põhimõtted.

(2) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning haldusüksuste piiride ja nimede muutmise alused ja kord sätestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses.

§ 3. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine ja territooriumiosa üleandmine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine käesoleva seaduse tähenduses on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil või ühe haldusüksuse suurenemine kahe või enama haldusüksuse liitumise tulemusena.

(2) Territooriumiosa üleandmine käesoleva seaduse tähenduses on ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse üksusega piirneva omavalitsuse üksuse territooriumiosa arvamine ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu.
[RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

§ 4. Avalike teenuste kättesaadavuse tagamine

(1) Ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.

(2) Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused.
[RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

(3) [Kehtetu - RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

2. peatükk KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE ÜHINEMISE SOODUSTAMINE

§ 5. Kohaliku omavalitsuse üksuste õigus ühineda
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

§ 6. Riigieelarvest eraldatavad toetused

(1) [Kehtetu - RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

(2) [Kehtetu - RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

(3) Riigieelarvest või struktuurivahenditest investeeringutoetuse andmisel võetakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine võimaluse korral arvesse ühe täiendava ja toetuse andmist eelistava asjaoluna, kui see ei lähe vastuollu meetme eesmärkidega.
[RT I, 13.03.2014, 2 - jõust. 23.03.2014]

(4) [Kehtetu - RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

(5) [Kehtetu - RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

(6) Kui ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühinemise aastale järgneval aastal riigieelarvest eraldatav toetus on väiksem summast, mille ühinenud kohaliku omavalitsuse üksused oleksid saanud kokku eraldiseisvatena ühinemise aastale järgneval aastal kehtivatel toetuse jaotamise tingimustel, siis ühinemisest tingitud toetuse vähenemine kompenseeritakse. Ühinemise aastale järgneval aastal ühekordselt arvutatud kompensatsioon liidetakse toetuse summale ühinemise aastale järgneva kaheksa aasta jooksul.
[RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

(7) Kui käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel arvutatud riigieelarvest eraldatav toetus väheneb alla 0,5% ühinemises osalenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise aasta eelarvete põhitegevuse tulude kogusummast, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad juhtumipõhised toetused, siis ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud üleminekumehhanismi. Käesolevat lõiget ei kohaldata põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõikes 3 nimetatud haridustoetuse suhtes.
[RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud ühinemisest tingitud toetuse vähenemise kompensatsiooni andmine lõpetatakse, kui kompenseerimise perioodil lõpetatakse riigieelarvest vastava toetuse andmine.
[RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

(9) Kui ühinemisest tingitud toetuse vähenemise kompensatsiooni andmise perioodil mõnel aastal ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus ei täida toetuse saamise tingimusi ja toetust ei saa, siis sellel aastal käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kompensatsiooni ei maksta.
[RT I, 21.06.2016, 1 - jõust. 01.07.2016]

3. peatükk LÕPPSÄTTED

§ 7. Seaduse rakendamine

(1) [Kehtetu - RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

(2) [Kehtetu - RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

(3) [Kehtetu - RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

(4) [Kehtetu - RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

§ 8. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]