ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta
Ülemnõukogu 19.12.1991 otsus; jõustumiskuupäev 09.01.1992

redaktsioon 07.06.1996
AVALDATUD :
RT  1991, 45,  567
REDAKTSIOON :
RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96
RT I 1996, 36,  738
rk  s 14.12.94 nr.  440 jõust.29.12.94
rk  s 15.04.93 nr.  117 jõust.28.04.93
 
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus
     Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta
                               
     Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1. Maareformi käigus toimub maa tagastamine,
kompenseerimine, munitsipaliseerimine, erastamine ja riigi
omandusse jääva maa kindlaksmääramine Eesti Vabariigi maareformi
seaduse ja sellest tulenevate normatiivaktide alusel.  Enne
maareformi seaduse jõustumist maakasutussuhteid reguleerinud
normatiivakte rakendatakse pärast 1991.aasta 1.novembrit
niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus nimetatud seaduse ja
sellest tulenevate normatiivaktidega.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     2. Kehtestada, et:
     1) nende endiste maaomanike, kelle maaomand riigistati
Eesti Vabariigi poolt 1939. ja 1940.aastal NSV Liidu
sõjaväebaasidele andmiseks (kuni 16.juunini 1940.a.), ja nende
õigusjärglaste maa tagastamise või kompenseerimisega seotud
küsimused reguleeritakse eraldi seadusega. Teha Eesti Vabariigi
Valitsusele ülesandeks nimetatud seaduseelnõu esitada Eesti
Vabariigi Ülemnõukogule ühe kuu jooksul käesoleva otsuse
vastuvõtmise päevast arvates;
     2) pärast 1991.aasta 17.oktoobrit tehtud maa tähtajata
kasutamiseks andmise otsused, mis on vastuolus maareformi
seadusega, kuuluvad endise maaomaniku või tema õigusjärglase
hagi alusel läbivaatamisele kohtukorras. Maakasutusõiguse andnud
organ on kohustatud ebaseadusliku otsuse tagajärjel endisele
maaomanikule, tema õigusjärglasele või maakasutajale tekitatud
kahju hüvitama;
     3) (Kehtetu - RK s 15.04.93 nr. 117 jõust.28.04.93 - RT I
1993, 20, 354)
     4) (Kehtetu - RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - 
RT I 1996, 36, 738)
     5) seni kehtinud korra kohaselt tehtud maaeraldused
kuuluvad ümbervormistamisele Eesti Vabariigi maareformi seaduse
ja sellest tulenevate normatiivaktidega kehtestatud korras;
     6) Eesti NSV taluseaduse alusel seaduslikus korras antud
maaks loetakse talumaad, mille põlise maakasutuse otsused on
tehtud enne 1991.aasta 18.oktoobrit ,olenemata sellest, kas maa
on looduses eraldatud või mitte, samuti talud, millele
maakasutuse vormistamise ajaks on kehtestatud korras antud
ajutine maakasutusõigus, kui kõik vajalikud kooskõlastused on
saadud enne 1991.aasta 18.oktoobrit;
     7) põllumajandusliku tootmise stabiilsuse tagamiseks
antakse maareformi käigus kohaliku omavalitsusorgani otsusel
põllumajanduslik maa endisele omanikule või tema õigusjärglasele
üle hiljemalt jooksva aasta 1.oktoobriks. Senisel maakasutajal
on õigus koristada jooksva aasta saak;
     8) (Kehtetu - RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - 
RT I 1996, 36, 738)
     9) õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel ja
kompenseerimisel, kaasa arvatud nõudeõigusest loobumisel, on
õigustatud subjekt vabastatud riigilõivu tasumisest.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
     10) (Kehtetu - RK s 14.12.94 nr. 440 jõust.29.12.94 - RT I
1994, 94, 1609)
 
     3. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
     1) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule kolme kuu jooksul
käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast arvates ettepanekud Eesti
Vabariigis kehtivate seaduste vastavusse viimiseks Eesti
Vabariigi maareformi seadusega;
     2) viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ja muud
normatiivaktid vastavusse Eesti Vabariigi maareformi seadusega;
     3) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule ühe kuu jooksul
käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast arvates maa väärtuse
määramise ja maa kompenseerimise korda sätestava seaduse eelnõu;
     4) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule ühe kuu jooksul
endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele
sugulastele maareformi seaduse paragrahv 5 1. lõike punkti 2
kohaselt maa pärimisõiguse kohaldamisega kaasneva endise omaniku
hoonete ja rajatiste pärimisõigust sätestava seaduse eelnõu;
     5) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule kolme kuu jooksul
käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast arvates Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu otsuse eelnõu riigi omandusse jääva maa kohta
vastavalt Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahvile 29.
Taotlused riigi omandusse jääva maa kohta peavad olema
kooskõlastatud maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusega;
     6) kinnitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise
päevast arvates välisriikide kodanikele ja juriidilistele
isikutele, kodakondsuseta isikutele ja rahvusvahelistele
organisatsioonidele maa rentimise kord vastavalt Eesti Vabariigi
maareformi seaduse paragrahv 34 2.lõikele;
     7) kinnitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise
päevast arvates maareformi käigus tekkivate kohtuväliste
vaidluste lahendamise kord;
     8) kinnitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise
päevast arvates maa munitsipaalomandusse andmise kord vastavalt
Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahv 25 4.lõikele;
     9) kinnitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise
päevast arvates maa ostmise või rentimise taotluste esitamise ja
läbivaatamise kord vastavalt Eesti Vabariigi maareformi seaduse
paragrahvile 39;
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
     10) (Kehtetu - RK s 15.04.93 nr. 117 jõust.28.04.93 - RT I
1993, 20, 354)
     11) kinnitada kuue kuu jooksul käesoleva otsuse
vastuvõtmise päevast arvates maa erastamise kord vastavalt Eesti
Vabariigi maareformi seaduse paragrahv 23 1.lõikele ja maa
erastamisel ostuhinna tasumise kord vastavalt Eesti Vabariigi
maareformi seaduse paragrahv 22 1.lõikele;
     12) (Kehtetu - RK s 14.12.94 nr. 440 jõust.29.12.94 - RT I
1994, 94, 1609)
     13) (Kehtetu - RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - 
RT I 1996, 36, 738)
     14) kinnitada kahe kuu jooksul käesoleva otsuse
vastuvõtmise päevast arvates hoonete ja rajatiste teenindamiseks
vajaliku maa määramise alused;
     15) kinnitada ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise
päevast arvates maareformi läbiviimise kord vastavalt Eesti
Vabariigi maareformi seaduse paragrahvile 38.
 
     4. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ja Eesti Pangale
ülesandeks ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast
arvates:
     1) määrata kindlaks maaga seotud rahalisi operatsioone
teostav pank;
     2) töötada välja maa eest kompensatsioonide maksmise, maa
väljaostuvõla tasumise ja erastatava maa müümise arvelduste
kord.
 
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees                 A. Rüütel
 
     Tallinn, 19. detsembril 1991