ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi- ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta
Vabariigi Valitsus 26.11.1991 määrus number 235; jõustumiskuupäev 26.11.1991

redaktsioon 26.11.1991
        Eesti Vabariigi Valitsuse 
               määrus
 
       Haldusreformi  esimese  etapi läbiviimise ning  omandi- ja 
maareformi  teostamise tagamiseks kohalike  omavalitsuste  poolt 
rakendatavate abinõude kohta
 
     Eesti Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1.   Asjaomastel   maavalitsustel  koos   küla-,   alevi- ja 
linnanõukogudega   tagada   nende  poolt   1.jaanuariks   1992.a. 
kavandatud   vastavate   esmatasandi   haldusüksuste   (vastavalt 
käesolevale  määrusele lisatud loetelule nr.  1)  omavalitsusliku 
staatuse    tunnustamiseks    vajalike   materjalide    esitamine 
kehtestatud korras. 
 
     2.  Vastavatel  maavanematel  esitada  kümne  päeva  jooksul 
konkreetsed  ettepanekud külanõukogude,  alevite ja linnade  osas 
(vastavalt käesolevale määrusele lisatud loetelule nr. 2), kes ei 
ole   1.jaanuariks  1992.a.   valmis  esitama  oma   haldusüksuse 
omavalitsusliku  staatuse  tunnustamiseks  vajalikke   materjale, 
arvestades  seejuures  kõikjal maa- ja omandireformi  käivitamise 
vajadust. 
 
     3.  Teha Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumile ettepanek 
muuta   esmatasandi   haldusüksuste   omavalitsusliku    staatuse 
tunnustamiseks   esitatavate  materjalide  läbivaatamise   korda, 
kiirendamaks   seda   protsessi  seoses   omandi- ja   maareformi 
käivitumisega. 
 
     4.  Täiendada  vastavalt Rapla Maavalitsuse taotlusele  Eesti  
Vabariigi Valitsuse 16.juuli 1991.a.  määruse nr.  142 "Vabariigi 
ministeeriumide,   riiklike   ametite  ja  kohaliku  omavalitsuse 
organite töö kohta haldusreformi läbiviimisel" (RT 1991,  nr. 26, 
art. 322) punkti 3 pärast sõna "Tartu" sõnaga "Rapla". 
 
     5.   Eesti   Vabariigi  Rahandusministeeriumil  koos   Eesti 
Vabariigi    Majandusministeeriumi    ja    maavalitsuste    ning 
vabariiklike  linnade  valitsustega ning koostöös  Eesti  Linnade 
Liidu,  Eesti  Maaomavalitsuste  Liidu  ja  Eesti  Valdu  Asutava 
Liiduga   töötada   välja  esmatasandi   kohalike   omavalitsuste 
eelaravete doteerimise kord, arvestades regionaalseid iseärasusi.
 
     Vastavad  materjalid  esitada  2.detsembriks  1991.a.  Eesti 
Vabariigi Valitsusele. 
 
     6.  Tartu,  Lääne-Viru,  Järva ja Rapla maavalitsusel töötada 
koos  Eesti  Vabariigi Rahandusministeeriumi ja  Eesti  Vabariigi 
Majandusministeeriumiga   välja  nimetatud  maakondade   kohalike 
omavalitsuste 1992.aasta eelarvete projektide koostamise  juhised 
ning  esitada  hiljemalt ühe nädala jooksul vastavad  ettepanekud 
Eesti Vabariigi Valitsusele. 
 
     7.     Eesti    Vabariigi    Rahandusministeeriumil     ning 
maavalitsustel   ja   vabariiklike  linnade  valitsustel   tagada 
koostöös  valdade  (külanõukogude),alevite  ja  linnade  kohaliku 
omavalitsuse   organitega   esmatasandi   kohaliku   omavalitsuse 
haldusüksuste  eelarvete  lahutamine maakondade  ja  vabariiklike 
linnade   eelarvetest,   1992.aasta  eelarvetulude   ja   -kulude 
üleandmine    valdade    (külanõukogude),    alevite ja    linnade 
eelarvetesse  vastavalt  nende poolt täidetavatele  funktsioonidele 
või  vastavalt  Eesti NSV kohaliku  omavalitsuse  aluste  seaduse 
paragrahvi  7  lõike  1  ja  Eesti  NSV  Ülemnõukogu  Presiidiumi 
6.detsembri  1989.a.   seadluse  "Omavalitsusliku  haldussüsteemi 
loomisest"    punkti    5   alusel   nimetatud    haldusüksustele 
üleantavatele funktsioonidele.  
 
     8.  Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumil,  Eesti Vabariigi 
Tööministeeriumil ja Eesti Vabariigi Riigikantseleil  kontrollida 
15.detsembriks 1991.a.  Eesti Vabariigi Valitsuse 5.juuli 1991.a. 
määruse nr.  133 (RT 1991,  nr.  25, art. 313) punkti 5 ja Eesti 
Vabariigi  Riigikantselei,  Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 
ja  Eesti   Vabariigi  Rahandusministeeriumi  4.oktoobri  1991.a. 
ühismääruse  täitmist  nende  esmatasandi  kohaliku  omavalitsuse 
organite    poolt,    kelle   haldusüksustele   ei   ole    antud 
omavalitsuslikku staatust. 
 
     Kohustada  vastavaid  kohaliku  omavalitsuse  täitevorganeid 
tühistama  omavalitsuslikku staatust  mitteomavate  haldusüksuste 
kohaliku  omavalitsuse organite töötajatele määratud  palgalisad, 
mis  ei  ole kooskõlas käesolevas punktis  nimetatud  määrustega. 
Juhul   kui  need  palgalisad  on  määratud  linna-,   alevi- või 
külanõukogude otsustega,  esitada vastavatele linna-,  alevi- või 
külanõukogudele  ettepanek  vajaduse korral  nimetatud  küsimused 
uuesti läbi vaadata.  
 
     9.  Pidada  ebaotstarbekaks  maakondades  uute  haldusüksuste 
loomist  ja  olemasolevate  likvideerimist  enne  omavalitsusliku 
staatuse tunnustamist ja vastavate kohaliku omavalitsuse organite 
töölerakendamist. 
 
     10.  Eesti  Vabariigi Riigivaraametil  koos  maavalitsustega 
töötada  kahe nädala jooksul välja maavalitsuste bilansis olevate 
riigivarade ning pärast Eesti Vabariigi omandiseaduse  jõustumist 
kohalike   eelarvete  vahenditega  soetatud  varade   esmatasandi 
kohalike  omavalitsuste  omandusse  või kasutusse  andmise  kord 
vastavalt  kehtivatele normatiivaktidele,  nähes  seejuures  ette 
erikorra  rakendamise  omavalitsusliku  staatuseta  haldusüksuste 
suhtes. 
 
     Maavalitsustel  anda  ühe kuu jooksul pärast nimetatud  korra 
kehtestamist  käesolevas punktis nimetatud varad üle  esmatasandi 
omavalitsusüksustele.  
 
     11.   Eesti  Vabariigi  Põllumajandusministeeriumil,   Eesti 
Vabariigi     Justiitsministeeriumil    ja    Eesti     Vabariigi 
Riigivaraametil:
 
     1) töötada  välja kõigis valdades (külanõukogudes), linnades 
ja  alevites  asuvate riigi omanduses olevate ning kolhooside  ja 
teiste  Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu  20.juuni  1991.a.   otsuse 
""Omandireformi  aluste  seaduse" rakendamise kohta"  punktis  14 
nimetatud   ettevõtete  ja  organisatsioonide  varaga  ja   nende 
kasutuses  oleva  maaga sooritatavate  tehingute  ning  vastavate 
lepingute   üle  kontrolli  teostavate  komisjonide   põhimäärus, 
arvestades seejuures,  et nende komisjonide tegevust koordineerib 
Eesti  Vabariigi  Riigivaraamet  ning nimetatud  vara  müük  toimub 
ainult  kooskõlastatult nende komisjonidega vastavalt kehtivatele 
normatiivaktidele; 
 
     2)  töötada välja nimetatud ettevõtete ja  organisatsioonide 
omanduses  olevate  sotsiaalobjektide  esmatasandi   omavalitsuste 
munitsipaalomandusse   andmise  kiirendamise  kord  ning  esitada 
vajaduse korral ettepanekud kehtivates normatiivaktides muudatuste 
tegemise kohta. 
 
     Käesoleva punkti  alapunktides 1 ja 2 ettenähtud  materjalid 
esitada 2.detsembriks 1991.a. Eesti Vabariigi Valitsusele. 
 
     12.   Maavalitsustel  koos  valla- (külanõukogu),  linna- ja 
alevivalitsustega   (täitevkomiteedega)   tagada   20.detsembriks 
1991.a.  igas  vallas (külanõukogus),  linnas ja alevis käesoleva 
määruse punktis 11 nimetatud komisjonide moodustamine. 
 
     Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumil koos Eesti  Vabariigi 
Põllumajandusministeeriumi ja Eesti  Vabariigi tööministeeriumiga 
näha ette nimetatud komisjonide kulude (s.h.  komisjonide esimeeste 
palgafond)  katmine  riigieelarvest maavalitsuste ja  esmatasandi 
kohaliku omavalitsuse organite ühisettepanekute alusel. 
 
     13.  Maavalitsustel  koos esmatasandi kohaliku  omavalitsuse 
organite ning Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi,  Eesti 
Vabariigi      Rahandusministeeriumi,       Eesti       Vabariigi 
Majandusministeeriumi,  Eesti  Vabariigi  Riigivaraameti,  teiste 
asjaomaste  riigivalitsemisorganite ning ettevõtete,  asutuste ja 
organisatsioonidega      lahendada      operatiivselt       vara 
munitsipaalomandusse  üleandmisel  tekkivad  küsimused,   esitada 
vajaduse  korral ettepanekud riigivara munitsipaliseerimise korra 
lihtsustamise kohta. 
 
     14.  Käesoleva  määruse  punktis 11  nimetatud  komisjonidel 
vaadata  ühe  kuu  jooksul pärast nende  moodustamist  läbi  sama 
punkti  alapunktis  1 nimetatud tehingud  ja  vastavad  lepingud 
(s.h. rendilepingud). Seaduste ja teiste normatiivaktide nõuetele 
mittevastavate,  samuti  üldriiklikke huve  eiravate  tehingute ja 
lepingute avastamise     korral    esitada    pooltele    vastavad 
pretensioonid,   nõudes   tehingu   või   lepingu   vabatahtlikku 
lõpetamist  ja kahjude hüvitamist.  Juhul kui pooled kümne  päeva 
jooksul pretensioone ei rahulda,  esitada hagi nimetatud  tehingu 
või   lepingu  kehtetuks  tunnistamiseks  vastavalt   kehtestatud 
korrale. 
 
     Maavalitsustel   koos  Eesti   Vabariigi  Riigivaraameti  ja 
nimetatud   komisjonidega   esitada   tehingute   ja    lepingute 
kontrollimisel tehtud töö kokkuvõtted 15.jaanuariks 1992.a. Eesti 
Vabariigi Riigikantseleile ja Eesti Vabariigi Riigikontrollile. 
 
     15.  Eesti   Vabariigi  Põllumajandusministeeriumil  töötada 
koos   Eesti   Vabariigi   Riikliku   Maa-ametiga   ja   kohaliku 
omavalitsuse organitega ühe kuu jooksul välja maa tagastamise või 
asendamise nõudeõiguse loovutamise kord. 
 
     16.  Eesti Vabariigi Valitsuse haldusreformi komiteel, Eesti  
Vabariigi    Majandusministeeriumil   ja   teistel    asjaomastel 
ministeeriumidel  koostöös Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 
haldusreformi  küsimuste ekspertkomisjoni,  Eesti Linnade  Liidu, 
Eesti  Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Valdu Asutava  Liidu  ning 
teiste  asjaomaste  asutuste  ja organisatsioonidega  töötada  1. 
jaanuariks    1992.a.    välja    omavalitsusalase    uurimis- ja 
arendustegevuse põhisuunad 1992.aastaks. 
 
     Näha ette moodustada Eesti Vabariigi Valitsuse haldusreformi 
komitee  juurde fond omavalitsusalase koolituse  arendamiseks  ja 
uurimistegevuse     riiklikuks     finantseerimiseks;     töötada 
1.jaanuariks 1992.a. välja nimetatud fondi põhikirja projekt. 
 
     Eesti  Vabariigi Rahandusministeeriumil näha ette  vastavate 
rahaliste vahendite eraldamine. 
 
              Eesti Vabariigi Valitsuse esimees E. Savisaar
 
              Eesti Vabariigi riigiminister R. Vare
 
Tallinn, Toompea, 26.novembril 1991. Nr. 235.
 
------
                                        Eesti Vabariigi Valitsuse
                       26.novembri 1991.a. määruse nr.235 juurde
 
                          Loetelu nr.1
     Esmatasandi kohaliku omavalitsuse haldusüksused, kelle
     kohta omavalitsuste andmetel esitatakse omavalitsusliku
     staatuse tunnustamiseks vajalikud materjalid 1.jaanuariks
     1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Maakond  Jrk.      Haldusüksus            Materjalide planeeri-
          nr.                             tav esitamistähtaeg
-----------------------------------------------------------------
Harju      1. Loksa külanõukogu              detsember 1991.a.
           2. Nissi külanõukogu              detsember 1991.a.
           3. Padise külanõukogu             detsember 1991.a.
           4. Raasiku külanõukogu            detsember 1991.a.
           5. Saku külanõukogu               detsember 1991.a.
           6. Vasalemma külanõukogu          detsember 1991.a.
           7. Kõue külanõukogu               detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Hiiu       8. Kärdla linn                    detsember 1991.a.
           9. Emmaste külanõukogu            detsember 1991.a.
          10. Käina külanõukogu              detsember 1991.a.
          11. Lauka külanõukogu              detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Ida-Viru  12. Alajõe külanõukogu             detsember 1991.a.
          13. Avinurme külanõukogu           detsember 1991.a.
          14. Illuka külanõukogu             detsember 1991.a.
          15. Jõhvi külanõukogu              detsember 1991.a.
          16. Kohtla külanõukogu             detsember 1991.a.
          17. Maidla külanõukogu             detsember 1991.a.
          18. Mäetaguse külanõukogu          detsember 1991.a.
          19. Sinimäe külanõukogu            detsember 1991.a.
          20. Aseri külanõukogu              detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Järva     21. Koigi külanõukogu              november 1991.a.
          22. Albu külanõukogu               detsember 1991.a.
          23. Koeru külanõukogu              detsember 1991.a.
          24. Roosna-Alliku külanõukogu      detsember 1991.a.
          25. Türi külanõukogu               detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Jõgeva    26. Pala külanõukogu               detsember 1991.a.
          27. Saare külanõukogu              detsember 1991.a.
          28. Mustvee linna                  1.jaanuariks 1992.a.
          29. Jõgeva külanõukogu             1.jaanuariks 1992.a.
          30. Raja külanõukogu               1.jaanuariks 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Lääne-Viru 31. Kunda linna                   detsember 1991.a.
          32. Haljala külanõukogu            1.jaanuariks 1992.a.
          33. Kadrina külanõukogu            1.jaanuariks 1992.a.
          34. Vihula külanõukogu             1.jaanuariks 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Lääne     35. Lihula külanõukogu             detsember 1991.a.
          36. Linnamäe külanõukogu           detsember 1991.a.
          37. Martna külanõukogu             detsember 1991.a.
          38. Nõva külanõukogu               detsember 1991.a.
          39. Risti külanõukogu              detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Pärnu     40. Are külanõukogu                november 1991.a.
          41. Audru külanõukogu              november 1991.a.
          42. Surju külanõukogu              detsember 1991.a.
          43. Tali külanõukogu               detsember 1991.a.
          44. Tõstamaa külanõukogu           detsember 1991.a.
          45. Uulu külanõukogu               detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Põlva     46. Ahja külanõukogu               detsember 1991.a.
          47. Kanepi külanõukogu             detsember 1991.a.
          48. Suuremetsa külanõukogu         detsember 1991.a.
          49. Värska külanõukogu             detsember 1991.a.
          50. Veriora külanõukogu            detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Saare     51. Kärla külanõukogu              november 1991.a.
          52. Salme külanõukogu              november 1991.a.
          53. Valjala külanõukogu            november 1991.a.
          54. Kuressaare külanõukogu         detsember 1991.a.
          55. Kihelkonna külanõukogu         detsember 1991.a.
          56. Lümanda külanõukogu            detsember 1991.a.
          57. Mustjala külanõukogu           detsember 1991.a.
          58. Pihtla külanõukogu             detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Valga     59. Kaagjärve külanõukogu          detsember 1991.a.
          60. Oru külanõukogu                detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Viljandi  61. Vastemõisa külanõukogu         november 1991.a.
          62. Mõisaküla linn                 detsember 1991.a.
          63. Abja külanõukogu               detsember 1991.a.
          64. Käo külanõukogu                detsember 1991.a.
          65. Olustvere külanõukogu          detsember 1991.a.
          66. Paistu külanõukogu             detsember 1991.a.
          67. Polli külanõukogu              detsember 1991.a.
          68. Saarepeedi külanõukogu         detsember 1991.a.
          69. Suure-Jaani külanõukogu        detsember 1991.a.
          70. Viiratsi külanõukogu           detsember 1991.a.
-----------------------------------------------------------------
Võru      71. Antsla linn                    november 1991.a.
          72. Võru külanõukogu               detsember 1991.a.
          73. Meremäe külanõukogu            detsember 1991.a.
          74. Misso külanõukogu              detsember 1991.a.
 
------
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                        26.novembri 1991.a. määruse nr.235 juurde
 
                          Loetelu nr.2
 
     Esmatasandi kohaliku omavalitsuse haldusüksused, kelle
     kohta omavalitsuste andmetel esitatakse omavalitsusliku
     staatuse tunnustamiseks vajalikud materjalid pärast
     1.jaanuari 1992.a.
 
-----------------------------------------------------------------
Maakond  Jrk.      Haldusüksus           Materjalide pleneeritav
         nr.                             esitamistähtaeg
-----------------------------------------------------------------
Harju     1. Paldiski linn                   jaanuar 1992.a.
          2. Keila külanõukogu               jaanuar 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Ida-Viru  3. Jõhvi linn                      andmed puuduvad
          4. Lohusuu külanõukogu             I kvartal 1992.a.
          5. Toila külanõukogu               I kvartal 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Kohtla-Järve  linn  (Kohtla-Järve  linna  territooriumil  asuvate
                    haldusüksuste kohta vastavad andmed puuduvad)
-----------------------------------------------------------------
Lääne-Viru 6. Võsu alev                      jaanuar 1992.a.
          7. Kaarli külanõukogu              jaanuar 1992.a.
          8. Laekvere külanõukogu            jaanuar 1992.a.
          9. Rakke külanõukogu               jaanuar 1992.a.
         10. Rägavere külanõukogu            I kvartal 1992.a.
         11. Simuna külanõukogu              I kvartal 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Lääne    12. Hanila külanõukogu              I kvartal 1992.a.
         13. Kullamaa külanõukogu            I kvartal 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Pärnu    14. Kihnu külanõukogu               jaanuar 1992.a.
         15. Koonga külanõukogu              jaanuar 1992.a.
         16. Varbla külanõukogu              jaanuar 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Põlva    17. Mikitamäe külanõukogu           I kvartal 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Valga    18. Tõrva linn                      I kvartal 1992.a.
         19. Valga linn                      I kvartal 1992.a.
         20. Pühajärve külanõukogu           I kvartal 1992.a.
         21. Palupera külanõukogu            I kvartal 1992.a.
         22. Puka külanõukogu                I kvartal 1992.a.
         23. Taheva külanõukogu              I kvartal 1992.a.
-----------------------------------------------------------------
Võru     24. Lasva külanõukogu               jaanuar 1992.a.
         25. Varstu külanõukogu              veebruar 1992.a.