ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta
Vabariigi Valitsus 26.11.1991 määrus number 234; jõustumiskuupäev 26.11.1991

redaktsioon 18.03.1992
AVALDATUD :
RT/91/43/ 519
REDAKTSIOON :
v   m 18.03.92 nr.   84 jõust.18.03.92
 
                        Eesti Vabariigi Valitsuse
                              m ä ä r u s
                      26. novembrist 1991.a. nr. 234
                            Tallinn, Toompea
 
                Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari
               1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta
 
     Seoses  Eesti   Vabariigi   omandireformi   aluste   seaduse
vastuvõtmisega Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b:
 
     1. Tunnistada kehtetuks  Eesti NSV  Ministrite  Nõukogu  20.
veebruari  1989.a.  määruse   nr.  81  "Massirepressioonide  läbi
kannatanutele vara tagastamise ja kahju hüvitamise  korra  kohta"
punktid 1-13 ja 21.
 
     2.  Laiendada  nimetatud  määruse  punktide  15,  16  ja  17
kehtivust kõigile Eesti  Vabariigi  territooriumil  kohtuväliselt
represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning rehabiliteeritud 
isikutele.
 
     3. Kehtestada Eesti NSV  Ministrite  Nõukogu  20.  veebruari
1989.a.  määruse  nr.  81  alusel  esitatud  kodanike   avalduste
läbivaatamise ning kohaliku  omavalitsuse  organite  poolt  nende
avalduste alusel  vastuvõetud  otsuste  ellurakendamise  järgmine
kord:
 
     1) need Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.  veebruari  1989.a.
määruse nr. 81 alusel kodanike poolt  õigusvastaselt  võõrandatud
vara tagastamiseks või  kompenseerimiseks  kohaliku  omavalitsuse
organitele esitatud avaldused, mille kohta  kohaliku omavalitsuse 
organid  otsust  vastu  võtnud  ei  ole,  tuleb  lahendada  Eesti
Vabariigi omandireformi aluste seaduse sätete kohaselt.
 
     Kui  kohaliku  omavalitsuse  organ  on   kodaniku   taotluse
nimetatud määruse alusel jätnud rahuldamata, on  kodanikul  õigus
taotleda  õigusvastaselt   võõrandatud   vara   tagastamist   või
kompenseerimist  Eesti  Vabariigi  omandireformi  aluste  seaduse
alusel,  kui  ta  kuulub  selle   seaduse   järgi   omandireformi
õigustatud subjektide hulka;
 
     2) kui   kohaliku  omavalitsuse  organite  poolt  Eesti  NSV
Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989.a. määruse  nr.  81  alusel
vastuvõetud   otsused   võõrandatud    vara    tagastamise    või
kompenseerimise  kohta  on  seni  ellu   viimata,   tuleb   nende
elluviimisel talitada järgmiselt:
 
     määratud, kuid seni väljamaksmata kompensatsioon asendatakse 
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahvi 17 lõikes 
1   ettenähtud  väärtpaberitega kompensatsioonisumma    ulatuses. 
(EV V m. 18.03.92. nr.84)
 
     otsused vara tagastamise kohta  kuuluvad  täitmisele   Eesti
Vabariigi  omandireformi aluste seaduse  paragrahvi  12  lõike  3
punktis  3  ettenähtud  erandiga  ning  paragrahvi  12  lõike   3
punktis  4 ja lõikes   4  ettenähtud  tingimustel.  Kui  vara  on
füüsilise isiku  heauskses omanduses või kui isik, kellele   vara
tuleb   tagastada,  ei  ole  nõus  omandireformi  aluste  seaduse
paragrahvi  12    lõike  3 punktis  4  ja  lõikes   4  ettenähtud
tingimustega, on tal õigus kuni 27. detsembrini 1991.a.  taotleda
vara tagastamise asemel  vara  kompenseerimist   Eesti  Vabariigi
omandireformi aluste seaduses ettenähtud tingimustel ja korras;
 
     3) kaebused kohaliku omavalitsuse organite poolt  Eesti  NSV
Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989.a. määruse  nr.  81  alusel
vastuvõetud otsuste peale vaatab läbi õigusvastaselt  võõrandatud 
vara  tagastamise  ja  kompenseerimise  keskkomisjon.   Komisjoni
otsusega  mittenõustumise  korral  võib  otsuse   peale   kaevata
kohtusse ühe kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.
 
Eesti Vabariigi Valitsuse
       esimees                             E. SAVISAAR
 
Eesti Vabariigi riigiminister              R. VARE