ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi õigusaktide registri asutamise kohta
Vabariigi Valitsus 14.06.1991 määrus number 110; jõustumiskuupäev 14.06.1991

redaktsioon 14.06.1991
                      Eesti Vabariigi Valitsuse
                           m ä ä r u s
                     14.juunist 1991.a. nr. 110
                         Tallinn, Toompea
 
                Eesti Vabariigi õigusaktide registri
                          asutamise kohta
 
     Vastavalt  riiklike  registrite  seadusele  Eesti  Vabariigi
Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1.  Eesti  Vabariigi  Justiitsministeeriumil  asutada  Eesti
Vabariigi õigusaktide register  ning  alustada  selle  koostamist
1991.a. juulist.
 
     2. Kinnitada juurdelisatud "Eesti Vabariigi      õigusaktide
registri põhimäärus".
 
     3. Määrata Eesti  Vabariigi  õigusaktide  registri  pidajaks
Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi Infokeskus.
 
     4.  Eesti  Vabariigi  õigusaktide  registri   asutamise   ja
pidamise  kulude  finantseerimine  näha  ette   Eesti   Vabariigi
riigieelarve vahenditest  Eesti  Vabariigi  Justiitsministeeriumi
eelarves.
 
     5.  Eesti   Vabariigi   õigusaktide   registrisse   kantakse
õigusaktid, mis on  Eesti  Vabariigis  vastu  võetud  pärast  16.
novembrit 1988.a.
 
Eesti Vabariigi Valitsuse
        esimees                           E. SAVISAAR
 
Eesti Vabariigi riigiminister             R. VARE
 
 
 
 
------
                                         K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                14. juuni 1991. a. määrusega
                                                     nr. 110
 
             EESTI  VABARIIGI ÕIGUSAKTIDE REGISTRI
                      P Õ H I M Ä Ä R U S
 
                         I. Üldsätted
 
     1. Käesolev põhimäärus sätestab Eesti Vabariigis vastuvõetud 
õigusaktide Eesti Vabariigi  õigusaktide  registris  (edaspidi  -
õigusaktide  register)  registreerimise  ning  selle   pidamise,
kasutamise, finantseerimise ja likvideerimise korra ning  andmete
koosseisu.
 
     2. Õigusaktide registri asutamise  ja  pidamise  eesmärk  on
pideva, tõepärase, üksikasjaliku ja  kiire  teabe  saamine  Eesti
Vabariigis vastuvõetud õigusaktide kohta.
 
     3.  Õigusaktide  registri   asutaja   on   Eesti   Vabariigi
Justiitsministeerium,    kes    kinnitab    registri     pidamise
normatiivdokumentatsiooni.
 
     4.  Õigusaktide   registri   pidaja   on   Eesti   Vabariigi
Majandusministeeriumi Infokeskus.
 
     5.  Õigusaktide   registrisse   kantakse   järgmised   Eesti
Vabariigis vastuvõetud õigusaktid:
     1) Eesti Vabariigi seadused ja Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu
otsused;
     2) Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu  Presiidiumi  seadlused  ja
otsused;
     3)  Eesti  Vabariigi  Valitsuse  määrused,  korraldused   ja
protokollilised otsused;
     4) Eesti  Vabariigi  ministeeriumide,  riiklike  ametite  ja
inspektsioonide normatiivaktid;
     5)   teise   tasandi   kohaliku   omavalitsuse    volikogude
normatiivaktid.
 
     6. Eesti  Vabariigi  kohtupraktika  õigusaktide  registrisse
kandmise otsustab ja  vastava  korra  kehtestab  Eesti  Vabariigi
Ülemkohus.
 
     7. Õigusaktide register on Eesti Vabariigi  haldusinfo
süsteemi koostisosa, milles  sisalduvad  õigusaktide  tekstid  on
ametlikud.
 
 
           II. Õigusaktide registrisse kandmise kord
                      ja andmete koosseis
 
     8.  Õigusakti  vastuvõtnud  organ  esitab   registripidajale
õigusakti  registrisse  kandmiseks  kümne  päeva  jooksul   selle
vastuvõtmise päevast arvates.
 
     9.  Õigusaktide   register   sisaldab   järgmisi   õigusakti
iseloomustavaid andmeid:
     1) akti vastuvõtnud organi nimetus;
     2) akti liik;
     3)  akti  ning   selle   muudatuste   vastuvõtmise   kuupäev
ja number;
     4) akti nimetus;
     5) akti ning selle muudatuste jõustumise kuupäev;
     6)   andmed   akti   ja    selle    muudatuste    avaldamise
kohta "Riigi Teatajas";
     7) akti normatiivsete sätete täistekst koos muudatustega;
     8) akti normatiivsus;
     9) akti ajaline kehtivus;
     10) akti klassifikatsioonikood.
     Õigusaktide    registri    pidamiseks    kasutatava     sisu
klassifikaatori kinnitab registri asutaja.
 
 
       III. Õigusaktide registri pidamine ja kasutamine
 
     10. Õigusaktide registri pidamine toimub arvutis.
 
     11. Õigusaktide registri pidaja täidab registri  koostamisel
ja funktsioneerimisel järgmisi põhifunktsioone:
     1) koordineerib õigusaktide  registri  integreerimist  Eesti
Vabariigi haldusinfo süsteemi;
     2)   korraldab   õigusaktide   registri    tööks    vajalike
klassifikaatorite pidamist, kaasajastamist ja vastavusse  viimist
vabariiklike klassifikaatorite ning registrikoodidega;
     3) korraldab koostööd õigusaktide vastuvõtjatega,  kehtestab
andmevahetuse viisid ja standardid;
     4) sisestab, töötleb ja väljastab registriandmeid;
     5) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele  juurdepääsu  ja
nende säilimise tagamiseks;
     6) korraldab registri andmepõlvkondade arhiivi andmist  ning
nende   andmete   üleandmist   teistesse    andmebaasidesse    ja
registritesse;
     7) arendab registri riist- ja tarkvarabaasi.
 
     12. Õigusaktide registrist  väljastatakse  teavet  käesoleva
põhimääruse punktis 9 ettenähtud ulatuses.
 
     13.  Õigusaktide  registri  andmeid  võivad  kasutada   kõik
juriidilised isikud ja füüsilised isikud.
 
     Õigusakti  täisteksti  ei  väljastata,  kui  õigusaktis   on
piirangud avaldamise kohta.
 
     14. Õigusaktide registrist  teabe  saamise  korra  kehtestab
registripidaja kooskõlastatult asutajaga.
 
 
           IV. Õigusaktide registri finantseerimine
 
     15.  Õigusaktide  registri  koostamise  ja  pidamise  kulude
finantseerimine  nähakse  ette   Eesti   Vabariigi   riigieelarve
vahenditest Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi eelarves.
 
     16. Teabevahetus õigusaktide  registri  ja  teiste  riiklike
registrite vahel on tasuta.
 
     17.  Andmete   väljastamine   õigusaktide   registrist   nii
juriidilistele isikutele kui füüsilistele isikutele on tasuline.
 
     18. Andmete väljastamine õigusaktide registrist asutajale on
tasuta.
 
 
            V. Õigusaktide registri likvideerimine
 
     19. Õigusaktide register likvideeritakse riiklike registrite 
seaduses ettenähtud korras.
 
     20. Õigusaktide registri likvideerimisel  antakse  registris
sisalduvad, samuti  arhiivi  antud  andmepõlvkondade  andmed  üle
Eesti Vabariigi Riigiarhiivile.