ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord
Vabariigi Valitsus 13.08.2002 määrus number 266; jõustumiskuupäev 01.09.2002

redaktsioon 01.01.2015 [RT I, 29.12.2014, 12]

AVALDATUD :

RT I 2002, 72, 434

REDAKTSIOON :

VV m 18.12.2014 Nr. 189 jõust. 01.01.2015

RT I, 29.12.2014, 3

VV m 08.04.2003 Nr.115 jõust.20.04.2003

RT I 2003, 36, 233


Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord


Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määrus nr 266Määrus kehtestatakse «Karistusseadustiku rakendamise seaduse» § 32 lõike 3 ja «Kohtuekspertiisiseaduse» § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kooskõlas karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustikuga tervisekahjustuse kohtuarstliku ekspertiisi tegemise ja ekspertiisiakti koostamise kord.
[RT I, 29.12.2014, 3 - jõust. 01.01.2015]

(2) Tervisekahjustus käesoleva määruse mõttes on organismi elundite ja kudede anatoomilise terviklikkuse või nende füsioloogiliste funktsioonide häire, samuti haigus või muu patoloogiline seisund, mis tekib mehaanilise, füüsikalise, keemilise, bioloogilise, psüühilise või muu teguri toimel.

§ 2. Tervisekahjustuse tuvastamine

(1) Tervisekahjustus tuvastatakse objektiivsete uuringute ja kliinilise leiu alusel.

(2) Tervisekahjustuse tuvastamisel arvestatakse isiku varasemat terviseseisundit, kui see on seotud temale tekitatud tervisekahjustusega.

2. peatükk TERVISEKAHJUSTUSE KOHTUARSTLIK TUVASTAMINE

§ 3. Kohtuarstlik ekspertiis

Tervisekahjustuse tuvastamiseks teeb kohtuarstliku ekspertiisi kohtuarst või eksperdiks määratud muu isik (edaspidi ekspert) uurija, prokuröri või kohtu määruse alusel.

§ 4. Ekspertiisiakt

Tervisekahjustuse kohtuarstliku ekspertiisi kohta koostab ekspert ekspertiisiakti kooskõlas kriminaalmenetluse seadustikuga.
[RT I, 29.12.2014, 3 - jõust. 01.01.2015]

§ 5. Eksperdiarvamus

(1) Ekspertiisiakti lõpposas annab ekspert eksperdiarvamuse, milles märgitakse:
1) tervisekahjustuse olemasolu või puudumine;
2) tervisekahjustuse olemus (diagnoos);
3) tervisekahjustuse tekkimise viis;
4) vajaduse korral hinnang isiku varasema terviseseisundi ja tervisekahjustuse seose kohta;
5) tervisekahjustuse eluohtlikkus;
6) tervisekahjustuse kestus;
7) ekspertiisiülesandest lähtuvad muud järeldused.

(2) Ekspert kirjeldab tervisekahjustuse kestust, arvestades tervisekahjustusest paranemise keskmist aega, järgmiselt:
1) tervisekahjustus, mis kestab kuni neli nädalat;
2) tervisekahjustus, mis kestab rohkem kui neli nädalat ja vähem kui neli kuud;
3) tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud.
[RT I, 29.12.2014, 3 - jõust. 01.01.2015]

§ 6. Ekspertiisiakti vormistamise tähtaeg

Ekspertiisiakt vormistatakse ühe kuu jooksul uuringute lõpetamise ja ekspertiisiks vajalike ravidokumentide saabumise päevast arvates.

3. peatükk TERVISEKAHJUSTUSE TUNNUSED

§ 7. Eluohtlik tervisekahjustus

(1) Eluohtlik on tervisekahjustus, mis ohustab kannatanu elu tervisekahjustuse tekitamise ajal või selle järel, olenemata arstiabi osutamisest, haiguse kulust ja lõpptulemusest.

(2) Eluohtlikud tervisekahjustused on:
1) koljupõhimikuluu või koljuvõlviluu kinnine murd, millega kaasneb raske peaajukahjustus;
[RT I 2003, 36, 233 - jõust. 20.04.2003]
2) koljupõhimikuluu või koljuvõlviluu lahtine murd;
3) raske peaajupõrutus või muu raske peaajukahjustus;
4) lülisambakanalisse ulatuv vigastus, sh seljaaju funktsiooni kahjustuseta;
5) esimese või teise kaelalüli murd, sh seljaaju funktsiooni kahjustuseta;
[RT I 2003, 36, 233 - jõust. 20.04.2003]
6) muu kaelalüli või rinna- või nimmelüli vigastus, millega kaasneb seljaaju funktsiooni raske kahjustus;
7) seljaajuvigastus, millega kaasneb seljaaju funktsiooni raske kahjustus;
8) kõrisse, neelu, hingetorusse, söögitorusse, kilpnäärmesse või harknäärmesse ulatuv haav (kõigi koekihtide läbistus);
9) rindkere- või kõhuõõnde ulatuv haav, sh siseorganite kahjustuseta;
10) haav, mis ulatub kusepõide või soolde;
11) kõhukelmetaguse ruumi elundi vigastus, millega kaasneb elundi funktsiooni raske kahjustus;
12) rindkere või kõhuõõne kinnine vigastus, millega kaasneb elundi funktsiooni raske kahjustus;
13) pika toruluu (õlavarreluu, reieluu või sääreluu) lahtine murd;
14) suure veresoone vigastus: aordi, unearteri (ühise, sisemise või välise), rangluualuse arteri, õlavarrearteri, kaenlaarteri, reiearteri või põlveõndlaarteri ja artereid saatvate veenide vigastus;
15) III-IV järgu põletus, kui on kahjustatud üle 15% kehapinnast; III järgu põletus, kui on kahjustatud üle 20% kehapinnast; II järgu põletus, kui on kahjustatud üle 30% kehapinnast.

(3) Tervisekahjustus võib olla eluohtlik, kui sellega kaasneb mõni järgmistest seisunditest:
1) šokk;
2) kestev teadvusehäire;
3) äge südamepuudulikkus;
4) äge hingamispuudulikkus;
5) hapnikupuudus ajuverevarustuse häirete ja väljakujunenud muutustega näol ning kaelaelundites, mis on objektiivselt tuvastatud ja mille põhjuseks on kaelaelundite pigistamine või mehaanilise lämbuse tekitamine muul viisil;
6) sepsis;
7) kehapiirkonna või organi või selle osa vereringe häire, mis põhjustab infarkti, gangreeni või embooliat;
8) [kehtetu - RT I 2003, 36, 233 - jõust. 20.04.2003]

§ 8. Tervisehäire
[RT I, 29.12.2014, 3 - jõust. 01.01.2015]

(1) Tervisehäire käesoleva määruse tähenduses on selline tervisekahjustus, mis seisneb organismi elutegevuse häires, mida hinnatakse sellest paranemise kestuse või üldise püsiva töövõime kaotuse protsendiga.

(2) Töövõime kaotuse kindlaksmääramisel lähtutakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 11 alusel kehtestatud töövõime kaotuse protsendi määramise korrast.
[RT I, 29.12.2014, 3 - jõust. 01.01.2015]

§ 9. Psüühikahäire

(1) Vajaduse korral tehakse tervisekahjustuse kohtuarstlik ekspertiis koos psühhiaatriga (komisjoniekspertiis).

(2) Psüühikahäire diagnoos ja häire põhjuslik seos saadud tervisekahjustusega tuvastatakse kohtupsühhiaatriaekspertiisiga.

§ 10. Raseduse katkemine

(1) Raseduse katkemine on tervisekahjustus raseduse kestusest sõltumata, välja arvatud juhul, kui katkemine on seotud organismi iseärasustega või isiku haigusega.

(2) Kui see on vajalik, tehakse raseduse katkemise korral kohtuarstlik ekspertiis koos naistearstiga (komisjoniekspertiis).

§ 11. Ravimatu näovigastus

Näovigastus on ravimatu, kui seda ei saa kõrvaldada tavaliste ravimeetoditega, vaid kosmeetilise operatsiooniga.

§ 12. Elundi kaotus või elundi tegevuse lakkamine

(1) Elundi kaotus on kuulmis-, nägemis-, kõne-, sugu- või muu organi eraldamine kehast.

(2) Elundi tegevuse lakkamine on selle püsiv halvatus või muu püsiv tegevusetusseisund.

§ 13. Nägemise kaotus

(1) Nägemise kaotus on:
1) mõlema silma nägemise täielik püsiv kaotus;
2) seisund, mille korral esineb mõlemast silmast nägemise halvenemine sõrmede lugemiseni 2 m kauguselt või lähemalt (nägemisteravus 0,04 ja vähem);
3) püsiv mõlema silma kõigi kestade ravimatu põletik.

(2) Nägemisteravuse kindlaksmääramisel ei arvestata meditsiinilis-tehniliste abivahenditega (prillid või kontaktläätsed) korrigeeritud näitajaid.

§ 14. Kuulmise kaotus

(1) Kuulmise kaotus on mõlema kõrva täielik kurtus või selline pöördumatu kuulmiskahjustus, mille korral isik ei kuule kõnehäält 3–5 cm kaugusel kõrvalestast.

(2) Kuulmise kaotuse kindlaksmääramisel ei arvestata meditsiinilis-tehniliste abivahenditega (kuuldeaparaat) korrigeeritud näitajaid.

§ 15. Keele kaotus

Keele kaotus on võimetus väljendada oma mõtteid häälikutega viisil, mis on teistele isikutele arusaadavad (kõneorgani kaotusest tingitud kõnevõimetus).

§ 16. Liikumisorgani kaotus

(1) Jäseme kaotus on:
1) kogu jäseme eraldamine kehast;
2) jäseme amputatsioon kõrgemalt kui küünar- või põlveliiges.

(2) Jäseme tegevuse lakkamine on selle püsiv halvatus või muu püsiv tegevusetusseisund või muu raske funktsioonikahjustus.

§ 17. Suguvõime kaotus

Suguvõime kaotus on suguühte-, sigitamis-, viljastumis- või sünnitusvõime kaotus.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE

§ 18. Jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.