ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Seadlus Eesti NSV riiklike autasude süsteemi täiustamise ja autasude andmise korra demokratiseerimise kohta
Ülemnõukogu Presiidium 17.02.1989 seadlus; jõustumiskuupäev 27.02.1989

redaktsioon 27.02.1989
            EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
 
     Eesti NSV riiklike autasude süsteemi täiustamise ja autasude 
             andmise korra demokratiseerimise kohta
 
    Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
 
    1. Kehtestada Eesti NSV rahvaarhitekti ja Eesti NSV teenelise 
treeneri aunimetus.
 
    2.  Ühendada  Eesti NSV teenelise haridustöötaja ja Eesti NSV 
teenelise  kõrgharidustöötaja  aunimetused  Eesti  NSV  teenelise 
haridustöötaja aunimetuseks,
 
    Eesti   NSV   teenelise  kaluri  ja   Eesti   NSV   teenelise 
kalakasvataja    aunimetused    Eesti   NSV   teenelise    kaluri 
aunimetuseks.
 
    3. Kaotada ära järgmised Eesti NSV aunimetused:
    Eesti NSV teeneline noortejuhendaja
    Eesti NSV teeneline konstruktor
    Eesti NSV teeneline tehnoloog
 
    Isikutel, kes on saanud teises ja kolmandas punktis loetletud 
Eesti NSV aunimetused,  säilivad need nimetused ning neile  antud 
õigused.
 
    4. Eesti NSV-s on kindlaks määratud järgmised aunimetused:
    Eesti NSV teeneline tööstustöötaja
    Eesti NSV teeneline insener
    Eesti NSV teeneline energeetik
    Eesti NSV teeneline kaevur
    Eesti NSV teeneline polügrafist
    Eesti NSV teeneline ehitaja
    Eesti NSV teeneline transporditöötaja
    Eesti NSV teeneline sidetöötaja
    Eesti NSV teeneline elamu- ja kommunaalmajandustöötaja
    Eesti NSV teeneline teenindustöötaja
    Eesti NSV teeneline kaubandustöötaja
    Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja
    Eesti NSV teeneline aiandustöötaja
    Eesti NSV teeneline agronoom
    Eesti NSV teeneline zootehnik
    Eesti NSV teeneline veterinaararst
    Eesti NSV teeneline kalur
    Eesti NSV teeneline metsakasvataja
    Eesti NSV teeneline looduskaitsja
    Eesti NSV teeneline haridustöötaja
    Eesti NSV teeneline õpetaja
    Eesti NSV teeneline teadlane
    Eesti NSV teeneline tervishoiutöötaja
    Eesti NSV teeneline arst
    Eesti NSV teeneline sotsiaalhooldustöötaja
    Eesti NSV teeneline sporditegelane
    Eesti NSV teeneline treener
    Eesti NSV teeneline jurist
    Eesti NSV teeneline ökonomist
    Eesti NSV teeneline leiutaja
    Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija
    Eesti NSV teeneline ühiskondliku korra kaitsja
    Eesti NSV teeneline kultuuritegelane
    Eesti NSV teeneline kunstitegelane
    Eesti NSV teeneline ajakirjanik
    Eesti NSV teeneline kunstnik
    Eesti NSV rahvakunstnik
    Eesti NSV teeneline kirjanik
    Eesti NSV rahvakirjanik
    Eesti NSV teeneline arhitekt
    Eesti NSV rahvaarhitekt
    Eesti NSV teeneline koor, ansambel, orkester.
 
    5.  Kinnitada  Eesti  NSV riiklike  autasude  põhimääruse  uus 
redaktsioon.
 
    6.  Kinnitada  esildise vorm töötajate esitamise kohta  Eesti 
NSV riiklike autasudega autasustamiseks (vorm nr. 1).
 
    7.   Tunnistada   kehtivuse  kaotanuks  järgmised  Eesti  NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused:
 
    23.  maist  1980  "Eesti  NSV  riiklike  autasude  põhimääruse 
kinnitamise kohta" (Eesti NSV Teataja 1980, nr. 21, art. 326);
 
    29. augustist 1985 "Eesti NSV teenelise konstruktori ja Eesti 
NSV  teenelise tehnoloogi aunimetuse kehtestamise  kohta"  (Eesti 
NSV Teataja 1985, nr. 27, art. 454);
 
    25.  juunist  1987  "Eesti NSV  teenelise  kõrgharidustöötaja 
aunimetuse  kehtestamise kohta" (Eesti NSV Teataja  1987,  nr.23, 
art. 310).
 
    8.   Tunnistada   kehtivuse  kaotanuks  järgmised  Eesti  NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi otsused:
 
    28.   augustist   1980   "Eesti   NSV   riiklike   autasudega 
autasustamiseks  esitamise ja autasude kätteandmise korra juhend"
 (Eesti  NSV Teataja 1980, nr. 32, art. 502);
 
    29.  augustist  1985  "Täienduste  tegemise kohta  Eesti  NSV 
riiklike   autasudega  autasustamiseks  esitamise   ja   autasude 
kätteandmise korra juhendis" (Eesti NSV Teataja 1985, nr. 27, art. 
455).
 
         Eesti NSV Ülenõukogu Presiidiumi esimees A. Rüütel
 
         Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. Vaht
 
    Tallinn, 17. veebruaril 1989
 
------
 
                   Eesti NSV riiklike autasude
                           põhimäärus
 
                            I peatükk
 
                            Üldsätted
 
    Paragrahv  1.  Eesti  NSV  riiklikud  autasud  on  Eesti  NSV 
aunimetused ja Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri.
 
    Paragrahv  2.  Vastavalt  Eesti NSV konstitutsioonile  määrab 
Eesti  NSV Ülemnõukogu Presiidium ja annab Eesti  NSV  aunimetusi 
ning autasustab Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
 
    Paragrahv   3.    Esildisi   uute   Eesti   NSV   aunimetuste 
kindlaksmääramise kohta võivad Eesti NSV Ministrite Nõukogu kaudu 
esitada  vabariigi  ministeeriumid,   riiklikud  komiteed ja muud 
keskasutused  ning ühiskondlike organisatsioonide ja ühiskondlike 
liikumiste vabariiklikud organid.
 
                           II peatükk
 
                      Eesti NSV aunimetused
 
    Paragrahv 4. Eesti NSV aunimetuste saamiseks esitatakse kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajaid, keda üldjuhul on varem autasustatud 
riiklike  või kohalike partei- ja nõukogude organite  autasudega, 
väljapaistvate  teenete  eest  revolutsioonilise,   riikliku   ja 
ühiskondliku tegevuse ning aianduse,  kultuuri,  teaduse ja  muul 
alal ning kauaaegse töö eest ühes süsteemis. Eesti NSV aunimetuse 
saamiseks võib esitada ka sõjaväelasi.
 
    Eesti   NSV   aunimetusi   võib   anda   ka   loomingulistele 
kollektiividele.
 
    Paragrahv   5.   Töötajale  antakse  ainult  üks  Eesti   NSV 
aunimetus.
 
    Mõne aunimetuse puhul on kehtestatud kaks järku: teeneline ja 
rahva-. Uute teenete eest võidakse rahva-aunimetust üldjuhul anda 
vähemalt viis aastat pärast teenelise aunimetuse andmist.
 
    Paragrahv 6. Eesti NSV aunimetusi antakse:
 
    Eesti  NSV  teenelise tööstustöötaja aunimetus antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga     töölistele,     insener-tehnilistele    ja 
juhtivtöötajatele,  kes  on tööstuses vähemalt 15 aastat  edukalt 
töötanud ning vabariigi tööstuse arendamisele palju kaasa aidanud.
 
    Eesti  NSV  teenelise inseneri  aunimetus  antakse  tööstus-, 
ehitus-,    projekteerimis-,    transpordi-,    põllumajandus- ja 
sideettevõtetes,  teadus- ja  teistes asutustes töötavatele kõrge 
kvalifikatsiooniga  inseneridele,   kes  on  vähemalt  15  aastat 
edukalt  töötanud  ja  on  eriti  silma  paistnud  rahvamajanduse 
arendamise,    tööviljakuse   tõstmise,    toodangu    kvaliteedi 
parandamise   ja   omahinna   alandamise,   tehnilise   progressi 
kiirendamise   ning  spetsialistide  kaadri  ettevalmistamise  ja 
kasvatamise alal.
 
    Eesti    NSV   teenelise   energeetiku   aunimetus    antakse 
energiasüsteemide   kõrge  kvalifikatsiooniga  töötajatele   ning 
teiste    rahvamajandusharude,   projekteerimisorganisatsioonide, 
teadus- ja muude asutuste energeetikutele ja  elektrikutele,  kes 
on oma erialal vähemalt 15 aastat edukalt töötanud ning kellel on 
suuri    teeneid   vabariigi   energiatööstuse   arendamisel   ja 
rahvamajanduse elektrifitseerimisel.     
 
    Eesti   NSV   teenelise  kaevuri  aunimetus   antakse   kõrge 
kvalifikatsiooniga     töölistele     ja     insener-tehnilistele 
töötajatele, kes on põlevkivi- ja fosforiiditööstuses vähemalt 10 
aastat  edukalt töötanud,  kellel on head töönäitajad ning kes on 
tõhusalt kaasa aidanud vabariigi põlevkivitööstuse arendamisele.
 
    Eesti   NSV   teenelise   polügrafisti   aunimetus    antakse 
polügraafiatööstuse   kõrge   kvalifikatsiooniga  töölistele   ja 
spetsialistidele,  kes on vähemalt 15 aastat oma erialal  edukalt 
töötanud    ning    kellel    on    suuri    teeneid    vabariigi 
polügraafiatööstuse    arendamisel,    trükitoodangu   kvaliteedi 
tõstmisel ja kaadri kasvatamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise  ehitaja  aunimetus  antakse   ehitus-, 
montaaži- ja  projekteerimisorganisatsioonide,  teadus- ja teiste 
asutuste kõrge kvalifikatsiooniga töölistele ja spetsialistidele, 
kes  on ehituse alal vähemalt 10 aastat edukalt töötanud ning  on 
palju kaasa aidanud ehitustegevuse arendamisele  vabariigis,  uue 
tehnika juurutamisele,  ehitustempo kiirendamisele,  tööviljakuse 
tõstmisele,   ehituse   kvaliteedi   parandamisele  ja   omahinna 
alandamisele ning kaadri kasvatamisele.
 
   Eesti NSV teenelise transporditöötaja aunimetus antakse auto-,
raudtee-, vee- ja õhutranspordi, samuti linna elektritranspordi 
ning   teedemajanduse  kõrge  kvalifikatsiooniga  töölistele   ja 
spetsialistidele,  kes  on  transpordi alal  või  teedemajanduses 
vähemalt 15 aastat edukalt töötanud ning kellel on suuri  teeneid 
vabariigi     transpordi    või    teedemajanduse    arendamisel, 
plaaniülesannete täitmisel,  vedude organiseerimisel, uue tehnika 
juurutamisel ja transpordivahendite kasutamise tõhustamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise  sidetöötaja  aunimetus  antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga  spetsialistidele  ja  töötajatele,   kes   on 
sideettevõtetes,  -asutustes  ja -organisatsioonides vähemalt 15 
aastat edukalt töötanud ning kellel on suuri teeneid  kvaliteetse 
ja   häireteta  töö  tagamisel,   sidevahendite  arendamisel   ja 
täiustamisel,  uue  tehnika juurutamisel ning vabariigi  elanike, 
ettevõtete, asutuste, organisatsioonide, kolhooside ja sovhooside 
sidealase teenindamise parandamisel.
 
    Eesti   NSV   teenelise  elamu- ja   kommunaalmajandustöötaja 
aunimetus antakse kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele,   kes  on 
elamu- ja kommunaalmajanduse süsteemis vähemalt 15 aastat edukalt 
töötanud   ning  kellel  on  suuri  teeneid  vabariigi  elamu- ja 
kommunaalmajanduse arendamisel.
 
    Eesti NSV teenelise teenindustöötaja aunimetus antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga   töötajatele,   kes  on  teenindusettevõtetes 
vähemalt 15 aastat edukalt töötanud,  kelle töötulemused on  head 
ning  kellel on suuri teeneid vabariigi teenindusettevõtete võrgu 
arendamisel,    uut   liiki   teenuste  juurutamisel, teenustööde 
kvaliteedi ja teeninduskultuuri parandamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise põllumajandustöötaja aunimetus  antakse 
sovhoositöötajatele,   kolhoosnikele,   kooperatiivi  liikmetele, 
põllumajandus-, põllumajandustehnika ja maaparandusettevõtete ja -
organisatsioonide  ning teadusasutuste  kõrge  kvalifikatsiooniga 
töötajatele,  kes  on põllumajanduses vähemalt 15 aastat  edukalt 
töötanud   ning  on  tänu  teaduse  ja  tehnika  saavutuste  ning 
eesrindlike  kogemuste juurutamisele saanud häid töönäitajaid  ja 
on palju kaasa aidanud vabariigi põllumajanduse arendamisele.
 
    Eesti  NSV teenelise aiandustöötaja aunimetus  antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga  töötajatele,  kes  on  põllu-,  kommunaal- ja 
metsamajanduse,   looduskaitse   ning  tarbijate   kooperatsiooni 
süsteemis    ja   teistes   rahvamajandusharudes   aianduse   või 
lillekasvatuse  alal  vähemalt 15 aastat  edukalt  töötanud  ning 
kellel  on  suuri teeneid vabariigi aianduse  või  lillekasvatuse 
arendamisel.
 
    Eesti  NSV teenelise agronoomi aunimetus antakse  kolhooside, 
sovhooside,   põllumajandusorganisatsioonide  ja  -asutuste  ning 
teadusasutuste,      katsejaamade     ja     -majandite     kõrge 
kvalifikatsiooniga agronoomidele,  kes on oma erialal vähemalt 15 
aastat  edukalt töötanud ning kellel on suuri  teeneid  vabariigi 
põllumajanduse   arendamisel,    kolhoosi- ja    sovhoositootmise 
organiseerimisel,   uute   põllumajanduskultuuride   ja   sortide 
aretamisel,   maaviljeluskultuuri  tõstmisel  ja  loomakasvatusele 
kindla söödabaasi väljaarendamisel.
 
    Eesti NSV teenelise zootehniku aunimetus antakse  kolhooside, 
sovhooside,  põllumajandusorganisatsioonide  ja  -asutuste  kõrge 
kvalifikatsiooniga    zootehnikule   ning  põllumajanduslike   ja 
katsemajandite töötajatele, kes on oma erialal 15 aastat edukalt 
töötanud,   zootehnika  eesrindlike  kogemuste  juurutamise  ning 
suurte   teenete   eest   vabariigi   looma- ja    linnukasvatuse 
arendamisel ning produktiivsuse suurendamisel.
 
    Eesti  NSV teenelise veterinaararsti aunimetus antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga veterinaararstidele,  kes on oma alal vähemalt 
15   aastat   edukalt  töötanud  ja  kellel  on   suuri   teeneid 
veterinaaria  arendamisel  ning põllumajandusloomade ja  -lindude 
haiguste   ravi  ja  profülaktika  uute  efektiivsete   meetodite 
väljatöötamisel.
 
    Eesti  NSV teenelise  kaluri aunimetus antakse  riikliku  ning 
kolhooside    kalalaevastiku   kaluritele,    kalamajandite    ja 
teadusasutuste kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele,  kes on  oma 
alal  vähemalt  10 aastat edukalt töötanud ning kellel  on  suuri 
teeneid vabariigi kalatööstuse ja kalakasvatuse arendamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise metsakasvataja aunimetus antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga metsamajandus- ja looduskaitsetöötajatele, kes 
on  vähemalt  15  aastat edukalt töötanud ning  kellel  on  suuri 
teeneid    metsamajanduse   arendamisel,    metsade    tootlikkuse 
suurendamisel,  uue  tehnika  ja tehnoloogia  juurutamisel  ning 
kasuliku ja haruldase floora ja fauna säilitamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise looduskaitsja aunimetus  antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajatele,  kes on looduskeskkonna hoidmise, 
kaitse  ja  kontrolli alal vähemalt 15 aastat edukalt  töötanud, 
samuti    partei- ja    nõukogude    töötajatele,    teadlastele, 
ajakirjanikele  ja  teistele isikutele,  kellel on suuri  teeneid 
looduskeskkonna    kaitse   ja   kontrolli   ning    loodusvarade 
ratsionaalse  kasutamise korraldamisel,  keskkonna  mittesaastava 
tehnoloogia  väljatöötamisel  ja  juurutamisel ning  looduskaitse 
propageerimisel.
 
    Eesti  NSV teenelise haridustöötaja aunimetus  antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga    töötajatele,    kes    on    õppeasutustes, 
haridusorganites,  lasteasutustes, õppe- ja tootmiskombinaatides, 
kvalifikatsiooni   tõstmise   instituutides  ja  kursustel   ning 
teadusasutustes  vähemalt  15  aastat  edukalt  töötanud   samuti 
partei-,        nõukogude,       komsomoli-,      ametiühingu- ja 
pioneeritöötajatele,  kes  on edukalt aidanud parandada  õppe- ja 
kasvatustööd haridusasutustes.
 
    Eesti     NSV    teenelise    õpetaja    aunimetus    antakse 
üldhariduskoolide,   internaatkoolide,   keskeriõppeasutuste   ja 
kutsekoolide   kõrgekvalifikatsiooni   ja   suurte    kogemustega 
õpetajatele   ja   kasvatajatele,    kõrgkoolide   õppejõududele, 
koolieelsete  lasteasutuste  juhatajatele ja  kasvatajatele  ning 
lastekodude kasvatajatele,  kes on oma erialal vähemalt 15 aastat 
edukalt  töötanud ning kellel on silmapaistev edu laste ja noorte 
kasvatamisel ja õpetamisel.       
 
     Eesti  NSV teenelise teadlase aunimetus antakse teadlastele, 
teadusasutuste  ja  kõrgkoolide töötajatele,  kes  on  saavutanud 
väljapaistvat      edu      teaduslikus      uurimistöös       ja 
pedagoogilises tegevuses ning  kellel  on suuri  teeneid  teaduse 
arendamisel,  teaduse saavutuste propageerimisel ja  juurutamisel 
ning kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamisel.
 
    Eesti   NSV  teenelise  tervishoiutöötaja  aunimetus  antakse 
tervishoiuasutuste   ja   -organite   kõrge    kvalifikatsiooniga 
meditsiini-,   farmaatsia- ja   teistele  töötajatele,   kes   on 
tervishoiu  alal vähemalt 15 aastat edukalt töötanud ning  kellel 
on  suuri  teeneid  tervishoiu arendamisel ja  vabariigi  elanike 
meditsiinilise teenindamise parandamisel.
 
    Eesti   NSV   teenelise   arsti   aunimetus   antakse   kõrge 
kvalifikatsiooniga  arstidele,  kes  on oma erialal  vähemalt  15 
aastat  edukalt töötanud ning kellel on suuri teeneid  tervishoiu 
arendamisel,   arstiteaduse  saavutuste  juurutamisel,  vabariigi 
elanike    meditsiinilise    teenindamise     parandamisel    või 
pedagoogilises töös.
 
    Eesti  NSV teenelise sotsiaalhooldustöötaja aunimetus antakse 
kõrge      kvalifikatsiooniga      töötajatele,       kes      on 
sotsiaalhooldusorganeis ja -asutustes vähemalt 15 aastat  edukalt 
töötanud,  oma  töös  eriti silma paistnud ning kellel  on  suuri 
teeneid sotsiaalhoolduse parandamisel vabariigis.
 
    Eesti  NSV  teenelise sporditegelase aunimetus antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga  töötajatele,  kes on kehakultuuri  ja  spordi 
alal  vähemalt  15 aastat edukalt töötanud ning kellel  on  suuri 
teeneid    vabariigi   kehakultuuri   ja   spordi    arendamisel, 
pedagoogilises, teaduslikus või metoodilises töös.
 
    Eesti   NSV   teenelise  treeneri  aunimetus  antakse   kõrge 
kvalifikatsiooniga treeneritele suurte teenete eest  kehakultuuri 
ja spordi edendamisel ja noorte sporti kaasamisel ning sportlaste 
õpetamise,  kasvatamise  ja  suurvõistlustel edukaks  esinemiseks 
ettevalmistamise eest.
 
    Eesti   NSV   teenelise  juristi  aunimetus   antakse   kõrge 
kvalifikatsiooniga  juristidele,  kes on oma erialal vähemalt  15 
aastat   edukalt   töötanud   ning  kellel   on   suuri   teeneid 
sotsialistliku seaduslikkuse ja õiguskorra tugevdamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise  ökonomisti  aunimetus  antakse   kõrge 
kvalifikatsiooniga ökonomistidele, kes on oma erialal vähemalt 15 
aastat edukalt töötanud ning on eriti silma paistnud praktilises, 
teaduslikus või pedagoogilises töös,  rahvamajanduse arendamisel, 
töökollektiivi  majandusliku tegevuse efektiivsuse tagamisel ning 
majandus- ja    kontrollialase   töö   paremat    organiseerimist 
soodustava   planeerimise  ja  majandusliku  stimuleerimise   uue 
süsteemi juurutamisel rahvamajanduses.
 
    Eesti    NSV    teenelise    leiutaja    aunimetus    antakse 
rahvamajanduses  ning  teaduse,   kultuuri  ja  tervishoiu   alal 
juurutatud eriti väärtuslike leiutiste autoritele,  kes on andnud 
suure  panuse  tehnilisse  progressi  ja  tootmise  täiustamisse, 
tööviljakuse  tõstmisse,   toodangu  kvaliteedi  parandamisse  ja 
omahinna alandamisse, samuti töötajatele, kellel on suuri teeneid 
leiutustegevuse arendamisel ja leiutiste juurutamisel.
 
    Eesti   NSV  teenelise  ratsionaliseerija  aunimetus  antakse 
rahvamajanduses        juurutatud        eriti        väärtuslike 
ratsionaliseerimisettepanekute  autoritele,  kes on andnud  suure 
panuse   tootmise   täiustamisse,   uue   tehnika   juurutamisse, 
tööviljakuse  tõstmisse,   toodangu  kvaliteedi  parandamisse  ja 
omahinna   alandamisse   ning  töötingimuste   ja   ohutustehnika 
parandamisse,   samuti  töötajatele,   kellel  on  suuri  teeneid 
ratsionaliseerimistegevuse             arendamisel             ja 
ratsionaliseerimisettepanekute juurutamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise ühiskondliku  korra  kaitsja  aunimetus 
antakse isikutele,  kes on ühiskondliku korra kaitsel vähemalt 15 
aastat  edukalt töötanud,  samuti isikutele,  kes on eriti  silma 
paistnud  teaduslikus või ühiskondlikus töös ning kellel on suuri 
teeneid ühiskondliku korra kaitsel vabariigis.
  
    Eesti  NSV teenelise kultuuritegelase aunimetus antakse kõrge 
kvalifikatsiooniga kultuuritöötajatele, samuti partei-, nõukogude 
ja ühiskondlike organisatsioonide töötajatele,  kes on  nimetatud 
aladel  vähemalt 15 aastat edukalt töötanud ning kellel on  suuri 
teeneid  nõukogude kultuuri arendamisel,  elanike kasvatamisel ja 
kultuuritaseme tõstmisel ning kaadri ettevalmistamisel.
 
    Eesti   NSV   teenelise  kunstitegelase   aunimetus   antakse 
lavastajatele,   heliloojatele,   dirigentidele,   kooride   ning 
muusika-,    tantsu- ja   teiste   loominguliste    kollektiivide 
kunstilistele  juhtidele ning õpejõududele ja teistele isikutele, 
kes  on  loonud suure ideelise ja  kunstiväärtusega  teoseid  või 
kellel   on   suuri  teeneid  eesti  nõukogude   ja   rahvakunsti 
arendamisel,    teadustöös    või    kaadri    kasvatamisel    ja 
ettevalmistamisel.
 
    Eesti  NSV  teenelise  ajakirjaniku aunimetus  antakse  kõrge 
kvalifikatsiooniga   ajakirjanikele,   kes   on   ajakirjanduses, 
televisioonis,  raadiolevis  ja telegraafiagentuuris  vähemalt  15 
aastat edukalt töötanud,  on üles näidanud silmapaistvaid võimeid 
loomingulises  töös  ning kellel on suuri teeneid eesti nõukogude 
ajakirjanduse arendamisel.
 
    Eesti    NSV    teenelise   kunstniku    aunimetus    antakse 
interpreetidele,  heliloojatele,  kunstnikele, lavastajatele ning 
teistele loomingulistele töötajatele kutsealase meisterlikkuse ja 
suurte teenete eest eesti nõukogude ja rahvakunsti arendamisel.
 
    Eesti  NSV rahvakunstniku aunimetus antakse  interpreetidele, 
heliloojatele,    kunstnikele,    lavastajatele   ning   teistele 
loomingulistele töötajatele, kellel on teenelise aunimetus, suure 
meisterlikkuse  ning  suure ideelise ja  kunstiväärtusega  teoste 
eest  või  eriti väljapaistvate teenete eest  eesti  nõukogude  ja 
rahvakunsti arendamisel.
 
    Eesti  NSV teenelise kirjaniku aunimetus antakse  kirjanikele 
suurte  teenete eest eesti nõukogude kirjanduse arendamisel  ning 
suure ideelise ja kunstiväärtusega teoste eest.
 
    Eesti   NSV  rahvakirjaniku  aunimetus  antakse  kirjanikele, 
kellel  on  Eesti  NSV  teenelise  kirjaniku   aunimetus,   eriti 
väljapaistvate    teenete   eest   eesti   nõukogude   kirjanduse 
arendamisel  ning  rahva tunnustuse pälvinud  suure  ideelise  ja 
kunstiväärtusega teoste eest.
 
    Eesti   NSV  teenelise  arhitekti  aunimetus  antakse   eesti 
nõukogude    arhitektuuri   arendamisse   suure   panuse   andnud 
arhitektidele,  kes on silma paistnud  ühiskondlike,  tsiviil- ja 
tööstusehitiste rajamisel linnas või maal ning arhitektuurialases 
teaduslikus uurimistöös ja kaadri ettevalmistamisel.
 
    Eesti  NSV  rahvaarhitekti aunimetus  antakse  arhitektidele, 
kellel on Eesti NSV teenelise arhitekti aunimetus, suurte teenete 
eest  eesti nõukogude arhitektuuri arendamisel ning ühiskondlike, 
tsiviil- ja tööstusehitiste rajamisel linnas või maal.
 
    Eesti  NSV teenelise koori,  ansambli või orkestri  aunimetus 
antakse    kooridele,    tantsu- ja    muusikaansamblitele    või 
orkestritele eriti kõrge taseme,  loomingulise tegevuse ja suurte 
teenete eest eesti nõukogude koori-,  tantsu- ja  muusikakultuuri 
arendamisel.
 
    Paragrahv  7.  Eesti NSV aunimetuse saanud kodanikele antakse 
tunnistus  aunimetuse andmise kohta ja rinnamärk,  mida  kantakse 
rinnal paremal pool;  loomingulistele kollektiividele aga  aukiri 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi vastava seadluse tekstiga.
 
                           III peatükk
 
             Eesti NSV Ülenõukogu Presiidiumi aukiri
 
    Paragrahv  8.  Eesti  NSV Ülemnõukogu  Presiidiumi  aukirjaga 
autasustamiseks  võib  esitada isikuid,  keda üldjuhul  on  varem 
autasustatud kohalike partei- ja nõukogude organite aukirjaga või 
Eesti  NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute  Nõukogu 
aukirjaga,  väljapaistvate   saavutuste   eest   rahvamajanduses, 
teaduses, kultuuris, hariduses, tervishoius, teeninduses, spordis 
ja  muudel  aladel  ning teenete eest  riiklikus  ja ühiskondlik-
poliitilises tegevuses.
 
    Eesti  NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga võib autasustada 
ka teiste liiduvabariikide kodanike Eesti NSV-le osutatud  suurte 
teenete  eest,   samuti  sõjaväelasi  eeskujuliku  lahingulise  ja 
poliitilise väljaõppe eest.
 
    Paragrahv  9.  Eesti  NSV Ülemnõukogu  Presiidiumi  aukirjaga 
autasustatuid   võib  uute  teenete  eest  autasustada   üldjuhul 
vähemalt  viis  aastat pärast Eesti NSV  Ülemnõukogu  Presiidiumi 
eelmist aukirjaga autasustamist.
 
    Paragrahv   10.   Koos  Eesti  NSV  Ülemnõukogu   Presiidiumi 
aukirjaga  antakse autasustatule rinnamärk,  mida kantakse rinnal 
paremal pool.
    
    Paragrahv  11.  Eesti NSV Ülemnõukogu  Presiidiumi  aukirjaga 
võidakse autasustada ka postuumselt.
 
                           IV peatükk
 
          Eesti NSV riiklike autasudega autasustamiseks
 
    Paragrahv 12. Igal töökollektiivil on õigus algatada taotlust 
autasu andmise kohta.
 
    Autasustamise taotluse võivad algatada ka partei,  nõukogude, 
ametiühingu   ja  komsomoli  rajooniorganid,   samuti  Eesti  NSV 
ministeeriumid,   riiklikud   komiteed  ja   muud   keskasutused, 
ühiskondlike   organisatsioonide  ning  ühiskondlike   liikumiste 
vabariiklikud organid.
 
    Paragrahv  13.  Iga  autasustamiseks  esitatava  isiku  kohta 
täidetakse esildis (vorm nr.  1),  loomingulise kollektiivi kohta 
aga vabas vormis esildis.
 
    Aukirjaga   autasustamise  ja  aunimetuse  andmise  esildised 
vormistab   autasustamiseks   esitatava   isiku    töökollektiivi 
administratsioon       koos       partei-,        ametiühingu- ja 
komsomoliorganisatsiooniga.     Kandidaadid    vaadatakse    läbi 
töökollektiivi  koosolekul  või  töökollektiivi  nõukogus,  mille 
kohta tehakse esildisse sissekanne.
 
    Esildised  töötajate autasustamiseks kooskõlastatakse rajooni 
või  linna  parteikomiteega,  rajooni  või  linna  rahvasaadikute 
nõukogu täitevkomiteega ja esitatakse läbivaatamiseks vastavatele 
ministeeriumidele, riiklikele komiteedele, muudele vabariiklikele 
keskasutustele,  ühiskondlike  organisatsioonide  või  liikumiste 
vabariiklikele  organitele,  kes toetava otsuse  korral  saadavad 
esildise  kahes  eksemplaris  koos omapoolse otsusega  Eesti  NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumile.
 
    Autasustamistaotluse   tagasilükkamise    korral     selgitab 
töökollektiivile eitava otsuse põhjusi organ, kes tagasilükkamise 
otsuse langetas.
 
    Paragrahv  14.  Sõjaväelaste autasustamise taotlused  algatab 
sõjaväeringkonna  või sõjaväekoondise juhtkond,  kes saadab kahes 
eksemplaris esildise Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.
 
    Paragrahv   15.   Vabariigi  keskorganid  (EKP   Keskkomitee, 
Eesti  NSV Ministrite Nõukogu) annavad esildised  autasustamiseks 
otse Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.
 
    Paragrahv 16. Loominguliste töötajate autasustamiseks esitamine 
kooskõlastatakse vastava loomingulise liiduga.
 
    Esildise  vabakutseliste töötajate autasustamiseks  vormistab 
vastav loominguline liit.
 
    Paragrahv 17. Esildis teenelise teadlase aunimetuse andmiseks 
kooskõlastatakse Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumiga.
 
    Esildis  teenelise  ratsionaliseerija ja  teenelise  leiutaja 
aunimetuse andmiseks kooskõlastatakse Üleliidulise Leiutajate  ja 
Ratsionaliseerijate Ühingu Eesti Vabariikliku Nõukoguga.
 
    Paragrahv     18.     Esildised     kooridele,     tantsu- ja 
muusikaansamblitele   ning   orkestritele   teenelise   nimetuse 
andmiseks vormistab vabariiklik keskasutus, mille alla kollektiiv 
kuulub.     
 
    Paragrahv  19.  Esildised autasustamiseks Eesti NSV  riiklike 
autasudega esitatakse Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile vähemalt 
30 päeva enne autasustamise päeva.
 
    Paragrahv   20.   Eesti  NSV  riiklike  autasusid   töötajate 
juubelite puhul nende töötamise ajal ei anta.
 
    Paragrahv  21.  Eesti  NSV Ülemnõukogu Presiidiumi  aukirjaga 
autasustamise ja Eesti NSV aunimetuste andmise kohta annab Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidium välja seadlusi, mis avaldatakse  
üldiseks  teadmiseks "Eesti NSV  Ülemnõukogu  ja Valitsuse
Teatajas"  ning  informatsioonina   vabariiklikus   ja 
kohalikus ajakirjanduses.
 
                            V peatükk
 
          Eesti NSV riiklike autasude kätteandmise kord
 
    Paragrahv 22. Eesti NSV riiklikud autasud antakse kätte Eesti 
NSV   Ülemnõukogu   Presiidiumi  nimel  ja  ülesandel   pidulikus 
õhkkonnas ja avalikult.
 
    Paragrahv  23.  Eesti  NSV riiklikke autasusid annavad  kätte 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees,  Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi  esimehe asetäitjad,  sekretär ja liikmed,  vabariigi 
Ülemnõukogu saadikud,  vabariigi valitsuse liikmed,  rajoonide ja 
vabariikliku   alluvusega   linnade   rahvasaadikute    nõukogude 
täitevkomiteede  esimehed,  esimeeste asetäitjad ja teised  Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt volitatud ametiisikud.
 
    Paragrahv 24. Eesti NSV riiklikud autasud antakse kätte Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidiumis, rajoonide ja linnade rahvasaadikute 
nõukogude   täitevkomiteedes,   autasustatute  töökollektiivides, 
nõupidamistel,    eesrindlaste    kokkutulekutel    ja    teistel 
koosolekutel.
 
    Paragrahv  25.  Organ  kellele on  ülesandeks  tehtud  autasu 
kätteandmine, peab autasustatule Eesti NSV riikliku autasu  kätte 
andma   hiljemalt   üks   kuu  pärast   Eesti   NSV   Ülemnõukogu 
Presiidiumist autasu kättesaamist.
 
    Paragrahv   26.   Eesti  NSV  riiklike  autasude   üleandmise 
organiseerimine  kohapeal  ja  kontroll üleandmise käigu  üle  on 
pandud    rajoonide    ja   vabariikliku    alluvusega    linnade 
rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteedele.
 
    Kui  Eesti  NSV Ülemnõukogu Presiidium on  teinud  Eesti  NSV 
ministeeriumidele,     riiklikele    komiteedele    ja    muudele 
keskasutustele ülesandeks Eesti NSV riiklike autasude üleandmise, 
korraldavad   nad   koos  vastavate  riiklike   ja   ühiskondlike 
organitega kohapeal autasude kätteandmise.
 
    Vabariigi   ministeeriumid,   riiklikud   komiteed  ja   muud 
keskasutused  aitavad  igati kaasa,  et  nende süsteemi  töötajad 
saaksid autasud õigeaegselt kätte.
 
    Paragrahv  27.  Eesti  NSV riiklik autasu antakse üle  üksnes 
autasustatule endale.
 
    Autasustatu surma korral, kui autasu jäi talle kätte andmata, 
samuti  postuumselt  autasustamise  korral  antakse  autasu   üle 
autasustatu perekonnale mälestiseks.
 
    Paragrahv  28.   Eesti  NSV  riiklike  autasude  kätteandmine 
vormistatakse protokolliga (vorm nr.  2,3,4,5). Protokolli esimene 
eksemplar saadetakse  5 päeva  jooksul  Eesti   NSV   Ülemnõukogu 
Presiidiumile.
 
    Kui  mõnele  autasustatule pole autasu  võimalik  õigel  ajal 
kätte  anda, teatatakse sellest Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
autasude osakonnale.
 
                           VI peatükk
 
               Autasustatute õigused ja kohustused
 
    Paragrahv 29. Eesti NSV riikliku autasuga autasustatud peavad 
olema  eeskujuks töös ning NSV Liidu konstitutsiooni,  Eesti  NSV 
konstitutsiooni  ja  nõukogude  seadustega  nõukogude  kodanikele 
pandud ülesannete täitmisel.
 
    Paragrahv 30.  Riigiorganid,  ühiskondlikud organisatsioonid, 
ettevõtete,     koondiste,    asutuste    ja    organisatsioonide 
administratsioon ning töökollektiivid propageerivad autasustatute 
saavutusi  ja  teeneid,   levitavad  nende  kogemusi,  kasvatavad 
kodanikke ja sirguvat põlvkonda revolutsiooniliste ning  võitlus- 
ja   töötraditsioonide  varal,   Eesti  NSV  riiklike  autasudega 
autasustatud isikute teenete austamise vaimus.
 
    Paragrahv   31.  Eesti  NSV  riikliku  autasu  saanud   isikud 
kasutavad  soodustusi  seadusandlusega  kehtestatud  juhtudel  ja 
korras.
 
    Paragrahv   32.Pärast  autasustatu  surma   või   postuumselt 
autasustamise  puhul  jäetakse või antakse Eesti NSV  Ülemnõukogu 
Presiidiumi   aukiri,    tunnistus   ja   rinnamärk   autasustatu 
perekonnale mälestuseks.
 
    Surnud  või  postuumselt Eesti  NSV  Ülenõukogu  Presiidiumi 
aukirjaga  autasustatu pärijad võivad autasud (aukiri,  tunnistus 
aunimetuse andmise kohta koos rinnamärgiga) muuseumile üle anda.
 
    Kui  surnud  või  postuumselt  autasustatul  pärijaid   pole, 
tagastatakse  tema aukiri,  tunnistus aunimetuse andmise kohta ja 
rinnamärgid Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.
 
    Paragrahv  33.  Eesti  NSV riiklike  autasudega  autasustatud 
peavad   autasusid  hoolikalt  hoidma,  Eesti   NSV   Ülemnõukogu 
Presiidiumi  aukirja  ja  Eesti  NSV  aunimetuse  juurde  kuuluva 
tunnistuse kaotamise korral säilivad autasustatu õigused.
 
    Eesti  NSV Ülemnõukogu Presiidiumi  aukirja,  loomingulistele 
kollektiividele  aunimetuse puhul antava ja Eesti NSV  aunimetuse 
juurde kuuluva tunnistuse dublikaate kaotatu asemele ei anta.
 
                           VII peatükk
 
             Eesti NSV riiklike autasude äravõtmine
 
    Paragrahv  34.  Eesti NSV riiklikke autasusid võib ära  võtta 
ainult Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium järgmistel juhtidel:
 
    kui  autasustatu  mõisteti süüdi raske kuriteo  eest  - kohtu 
esildusel seadusandlusega kehtestatud alusel ja korras;
 
    kui isik pani toime ülesastumise, mis kompromiteerib teda kui 
autasustatut,   - töökollektiivi  või  autasustamiseks  esitamise 
õigust omava organi esildisel.
 
    Paragrahv  35.  Eesti NSV riiklike autasude äravõtmise korral 
kuuluvad need tagastamisele Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.
 
                           VIII peatükk
 
              Vastutus ebaseadlusliku tegevuse eest
 
               Eesti NSV riiklike autasude suhtes
 
    Paragrahv 36.  Keelatud on valmistada aukirju ja  rinnamärke, 
mis  sarnanevad Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjale  ning 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja ja Eesti NSV aunimetuste 
juurde kuuluvatele rinnamärkidele.
 
    Paragrahv  37.  Eesti NSV Ülenõukogu Presiidiumi aukirja  või 
Eesti  NSV  aunimetuse juurde kuuluva rinnamärgi  kandmine  isiku 
poolt,  kellel  pole selleks õigust,  samuti nende omastamine või 
muude  ebaseaduslike tegude toimepanek Eesti NSV autasude  suhtes 
toob kaasa seadusandlusega kehtestatud vastutuse.
 
     Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. Vaht 

avalikgif