ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
Sotsiaalminister 29.11.2001 määrus number 116; jõustumiskuupäev 01.01.2002

redaktsioon 19.03.2018 [RT I, 16.03.2018, 4]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Vastu võetud 29.11.2001 nr 116
RTL 2001, 130, 1886
jõustumine 01.01.2002

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2. Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

(1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

(2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

(3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus

Pindala, m2

Vastuvõturuum

12 x 2 või 16

Protseduuriruum

16

Ooteruum

9

WC

3

Abiruum

2×2

(4) Ruumide pindala võib olla kuni 10% väiksem lubatud suurusest.
[RT I, 16.03.2018, 3 - jõust. 19.03.2018]

(5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

(51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

(6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

(7) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

(8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

(9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

(10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

(11) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

(12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

(13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3. Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

(1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
1) arsti töölaud ja tool,
2) õe töölaud ja tool,
3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
6) instrumentide laud,
7) imiku läbivaatuslaud,
8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
10) kaal imikutele
11) pikkusemõõtur,
12) arvuti ja printer,
13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

(2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4. Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

(1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

(2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
1) stetofonendoskoop,
2) sfügmomanomeeter,
3) otoskoop,
4) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
5) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
6) PEF-meeter,
7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
8) refleksihaamer,
9) helihark,
10) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
11) pisikirurgia vahendid,
12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
14) EKG aparaat,
15) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
16) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
17) kõrvaloputussüstal,
18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
20) ambukott.

(3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10-20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

(2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]