ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vanglakomisjoni põhimäärus
Justiitsminister 29.11.2000 määrus number 57; jõustumiskuupäev 17.12.2000

redaktsioon 25.04.2022 [RT I, 22.04.2022, 5]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Vanglakomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2000 nr 57
RTL 2000, 126, 2018
jõustumine 17.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2001RTL 2001, 135, 194924.12.2001
19.03.2003RTL 2003, 41, 59201.04.2003
14.02.2007RTL 2007, 18, 28026.02.2007
30.05.2008RTL 2008, 46, 63609.06.2008, rakendatakse alates 01.06.2008
16.10.2013RT I, 17.10.2013, 120.10.2013
21.04.2017RT I, 29.04.2017, 102.05.2017
19.04.2022RT I, 22.04.2022, 125.04.2022

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» paragrahvi 108 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Vanglakomisjoni ülesanne

  Vanglakomisjoni ülesanne on tagada üldsuse kontroll vangla üle ja aidata vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd.

§ 2.   Vanglakomisjoni loomise põhimõtted

  (1) Iga vangla juures tegutseb üks vanglakomisjon.

  (2) Ühe valla või linna territooriumil asuva mitme vangla juurde võib sõltuvalt nende töökoormusest moodustada ka ühise vanglakomisjoni.

11. peatükk VANGLAKOMISJONI MOODUSTAMISE KOGU 
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

§ 21.   Vanglakomisjoni moodustamise kogu ülesanne

  Vanglakomisjoni moodustamise kogu (edaspidi kogu) valib vanglakomisjoni liikmed.

§ 22.   Kogu liikmed

  (1) Isik nimetatakse kogu liikmeks tema kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Kogu liikmeks võib nimetada isiku, kes vastab vangistusseaduse § 1081 punktides 1–6 sätestatud nõuetele, kellel ei ole kogu liikme ülesannete täitmist takistada võivaid isiklikke suhteid kinnipeetavate ega vahistatutega ning kes ei ole vanglakomisjoni liige.

  (3) Kogusse kuulub vähemalt kolm liiget.

  (4) Võimalusel peavad vähemalt pooled kogu liikmetest olema väljastpoolt vanglateenistust.

  (5) Justiitsminister arvab liikme kogust välja ja nimetab tema asemele uue liikme:
  1) liikme avalduse alusel;
  2) kui liikme kohta jõustub süüdimõistev kohtuotsus;
  3) kui liige on põhjuseta ja etteteatamata jätnud ilmumata kogu istungitele;
  4) kui liikme tegevus kahjustab kogu mainet;
  5) liikme surma korral;
  6) liikme esitanud organisatsiooni ettepanekul.

  (6) Kui liige arvatakse kogust välja, esitab liikme esitanud organisatsioon võimalusel tema asemele uue liikme.

  (7) Uue liikme nimetamisel ei või üldjuhul suureneda organisatsiooni esindavate liikmete arv.

  (8) Kogu liikmed nimetab ja arvab kogust välja justiitsminister käskkirjaga.

§ 23.   Kogu töökorraldus

  (1) Kogu valib vanglakomisjoni liikmed istungil hääletamise teel.

  (2) Istungi kutsub kokku Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler või tema määratud isik.
[RT I, 22.04.2022, 1 - jõust. 25.04.2022]

  (3) Kogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt pooled kogu liikmetest. Kui istungil ei osale vajalik arv kogu liikmeid, kutsutakse istung kokku teist korda.

  (4) Teist korda kokku kutsutud kogu istungil on kogu otsustusvõimeline, sõltumata istungil osalevate liikmete arvust.

  (5) Häälte võrdselt jagunemise korral otsustatakse tulemus liisu heitmise teel.

  (6) Otsuse vanglakomisjoni liikmete valimise kohta protokollib lõikes 2 nimetatud isik ja esitab selle justiitsministrile.

§ 24.   Kulutuste hüvitamine

  (1) Kogu liikmetele hüvitatakse vanglakomisjoni liikmete valimisega seonduvad põhjendatud sõidukulud.

  (2) Avaldus ja dokumendid kulutuste hüvitamiseks esitatakse käesoleva määruse § 23 lõikes 2 nimetatud isikule üks kord poolaastas.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

2. peatükk VANGLAKOMISJONI KOOSSEIS NING KOMISJONI LIIKMETE NIMETAMINE JA NENDE VOLITUSTE TÄHTAEG 

§ 3.   Vanglakomisjoni koosseis

  (1) Vanglakomisjoni kuulub vähemalt viis liiget.

  (2) Võimaluse korral nimetatakse vanglakomisjoni koosseisu üks selle kohaliku omavalitsuse volikogu liige, mille territooriumil vangla asub, üks vaimulik Eestis registreeritud kirikust või koguduste liidust ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegeleva mittetulundusühingu liige.
[RTL 2007, 18, 280 - jõust. 26.02.2007]

  (21) Vanglakomisjoni ei nimetata täidesaatva riigivõimu asutuste ametnikke ega kogu liikmeid.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

  (3) Vanglates, kus on naissoost kinnipeetavad ja vahistatud, peab vähemalt üks vanglakomisjoni liige olema naine. Naistevanglas peab vähemalt kaks viiendikku vanglakomisjoni liikmetest olema naised.
[RTL 2007, 18, 280 - jõust. 26.02.2007]

§ 4.   Vanglakomisjoni liikme nimetamine

  (1) Vanglakomisjoni liikmeks nimetatakse isiku kirjaliku taotluse alusel justiitsministri käskkirjaga.

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.04.2017, 1 - jõust. 02.05.2017]

§ 5.   [Kehtetu - RTL 2008, 46, 636 - jõust. 09.06.2008, rakendatakse alates 01.06.2008]

§ 6.   Vanglakomisjoni liikme volituste tähtaeg

  (1) Vanglakomisjoni koosseis nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu ametisoleku ajaks.

  (2) Vanglakomisjoni liikme volitused algavad vanglakomisjoni koosseisu väljakuulutamise päeval ja kestavad kuni komisjoni uue koosseisu väljakuulutamise päevani.

  (3) Isiku võib vanglakomisjoni liikmeks nimetada vanglakomisjoni kaheks järjestikuseks tegevusajaks.

§ 7.   Vanglakomisjoni liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

  (1) Justiitsminister arvab vanglakomisjoni liikme komisjonist välja enne tema volituse tähtaja lõppemist ja nimetab tema asemele asendusliikme:
  1) liikme avalduse alusel;
  2) kui liikme kohta jõustub süüdimõistev kohtuotsus;
  3) kui liige on vanglakomisjoni liikmena jätnud täitmata oma kohustusi;
  4) kui liikme tegevus kahjustab vanglakomisjoni mainet;
  5) liikme surma korral;
  6) kui liige asub teenistusse täidesaatva riigivõimu asutuse ametnikuna;
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]
  7) liikme esitanud organisatsiooni ettepanekul.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

  (11) Kui liige arvatakse vanglakomisjonist välja, esitab liikme esitanud organisatsioon võimalusel tema asemele uue liikme.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

  (12) Asendusliikme nimetamisel ei või üldjuhul suureneda organisatsiooni esindavate liikmete arv.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

  (2) Kuni isiku komisjonist väljaarvamiseni ja uue liikme nimetamiseni võib justiitsminister tema volitused peatada.

§ 8.   Vanglakomisjoni liikmete nimede teatamine

  Vangla juhtkond teeb vanglakomisjoni liikmete nimed kinnipeetavatele võimalikult kiiresti teatavaks ja selgitab õigust pöörduda avaldusega vanglakomisjoni poole.

3. peatükk VANGLAKOMISJONI ÜLESANDED JA ÕIGUSED 

§ 9.   Vanglakomisjoni ülesanded

  (1) Vanglakomisjon kontrollib vanglas järgmiste toimingute õiguspärasust:
  1) kinnipeetavate individuaalsete täitmiskavade koostamine ja muutmine;
  2) kinnipeetavate isiklike toimikute pidamine ja neisse sissekannete tegemine;
  3) kinnipeetavate vanglasisene paigutamine;
  4) kinnipeetavate avaldusetele vastamise tähtaegadest kinnipidamine;
  5) kinnipeetavate inimõiguste järgimine.

  (2) Vanglakomisjon annab vangla direktorile tema taotlusel oma seisukoha järgmistes küsimustes:
  1) kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglasse või kinnise vangla avavangla osakonda või kinnisesse vanglasse;
  2) kinnipeetava lubamine õppima väljaspool vanglat;
  3) kinnipeetava lubamine tööle väljaspool vanglat.

  (3) Peale lõigetes 1 ja 2 loetletud ülesannete lahendab vanglakomisjon ka kinnipeetavate suulisi ja kirjalikke avaldusi.
[RTL 2003, 41, 592 - jõust. 01.04.2003]

§ 10.   Vanglakomisjoni õigused

  Vanglakomisjonil on õigus:
  1) kontrollida olukorda vangla ruumides ja territooriumil igal ajal;
[RTL 2007, 18, 280 - jõust. 26.02.2007]
  2) nõuda vangla juhtkonnalt oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja andmeid, välja arvatud need, mis käsitlevad kinnipeetava suhtes toimetatavat kriminaalmenetlust, kinnipeetava tervist, psühholoogilist seisundit ning andmeid, mis sisaldavad riigisaladust;
  3) vangla direktori nõusolekul nõuda, et vanglateenistuja teeb vanglakomisjoni istungil vangla tööst ettekande;
  4) komisjoni istungitel ja kontrollkäikudel kohtuda kinnipeetavaga, ilma et vanglaametnik pealt kuulab;
  5) vangla direktori nõusolekul kutsuda vanglateenistuja osalema vanglakomisjoni istungitel.

§ 11.   Vanglakomisjoni liikme volitamine

  (1) Vanglakomisjon võib paragrahvis 10 nimetatud toimingu tegemiseks volitada ühe või mitu komisjoni liiget.

  (2) Volitus antakse komisjoni otsusega.

  (3) Liiget ei volitata vastu võtma soovitusi ja proteste. Need võetakse vastu komisjoni istungil ja vormistatakse vanglakomisjoni otsusega paragrahvis 20 sätestatud korras.

4. peatükk VANGLAKOMISJONI ESIMEES JA ASEESIMEES 

§ 12.   Vanglakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

  (1) Vanglakomisjoni liikmed valivad oma esimesel istungil endi seast vanglakomisjoni esimehe ja aseesimehe (edaspidi esimees ja aseesimees).

  (2) Esimees määrab protokollija istungi alguses.

§ 13.   Esimehe ülesanded

  (1) Esimees:
  1) juhib vanglakomisjoni tööd;
  2) kutsub kokku vanglakomisjoni istungid;
  3) valmistab ette vanglakomisjoni istungil arutatava materjali;
  4) annab vangla direktorile nõusoleku vanglakomisjoni istungi kokkukutsumiseks;
  5) määrab kindlaks vanglakomisjoni istungi päevakorra;
  6) juhatab vanglakomisjoni istungeid;
  7) annab vanglakomisjoni liikmetele tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist;
  8) korraldab vastuvõetud otsuste ja koostatud aruannete saatmise asjaomastele isikutele.

  (2) Esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees.

  (3) Esimees võib oma ülesandeid delegeerida vanglakomisjoni liikmetele.

§ 14.   Vanglakomisjoni esimehe teavitamine

  Vangla direktor teeb vanglakomisjoni esimehele viivitamata teatavaks:
  1) surmajuhtumi vanglas;
  2) kinnipeetava põgenemise või põgenemiskatse;
  3) muu vanglas aset leidnud juhtumi, mis võib pälvida avalikkuse erilist tähelepanu.

§ 15.   Vanglakomisjoni esimeeste nõupidamine

  Justiitsministeerium korraldab vanglakomisjoni esimeeste nõupidamise vähemalt üks kord aastas.

5. peatükk VANGLAKOMISJONI TÖÖKORRALDUS JA OTSUSTE TEGEMINE 

§ 16.   Vanglakomisjoni töökorraldus

  Oma ülesannete täitmiseks korraldab vanglakomisjon kontrollvaatlusi ja istungeid.

§ 17.   Vanglakomisjoni kontrollvaatlused

  (1) Vanglakomisjon võib teha kontrollvaatlusi vangla territooriumil.

  (2) Kontrollvaatlus protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla ka vaatlusel osalejad.

  (3) Kontrollvaatluste tulemusi arutatakse vanglakomisjoni istungil.

§ 18.   Vanglakomisjoni istung

  (1) Oma istungil arutab vanglakomisjon vangla töösse puutuvaid küsimusi, teeb asjakohaseid otsuseid ning kinnitab protestid, soovitused ja aruanded.

  (2) Vanglakomisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (3) Vanglakomisjoni istungid toimuvad vajaduse järgi või vähemalt üks kord kuus.

  (4) Kui komisjon arutab kinnipeetavaga seotud asja, siis kutsutakse üldjuhul istungile ka kinnipeetav.

  (5) Vanglakomisjoni või selle esimehe soovil võib komisjoni istungile kaasata vanglaametniku või muu isiku.

§ 19.   Vanglakomisjoni töö tulemuste fikseerimine

  (1) Vanglakomisjon võtab vastu otsuseid, teeb vangla direktorile soovitusi ja edastab proteste, mis on esitatud vangla direktori tegevuse peale.

  (2) Otsus, soovitus ja protest võetakse vastu istungil lihthäälteenamusega ja kantakse istungi protokolli, millele kirjutavad alla vanglakomisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Soovitus või protest saadetakse asjaomasele isikule.

  (4) Häälte poolitumise korral on otsustav vanglakomisjoni esimehe hääl.

  (5) Kinnipeetavat puudutavas küsimuses hääletatakse tema juuresolekuta ja hääletamistulemused protokollitakse vanglakomisjoni liikmete nimesid märkimata.

§ 20.   Aruandlus

  (1) [Kehtetu - RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

  (2) Eelmise aasta töö kohta esitab vanglakomisjon iga aasta 1. veebruariks aruande Justiitsministeeriumile.

  (21) Aruandes kajastatakse:
  1) toimunud istungite arv;
  2) kinnipeetavate esitatud avalduste arv ja teave nendega tegelemise kohta;
  3) teemad, millega komisjon on pidanud tegelema;
  4) teemad, millega komisjon on tegelenud omal algatusel;
  5) muu teave, mida komisjon peab vajalikuks ära märkida.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

  (3) Vanglakomisjon on kohustatud oma tegevusest aru andma justiitsministrile tema nõudmisel.

  (4) Vanglakomisjonil on õigus anda justiitsministrile omaalgatuslikult aru oma tegevusest ja vangla tööst.

§ 21.   Vanglakomisjoni metoodiline juhendamine

  Vanglakomisjoni juhendab Justiitsministeerium.

6. peatükk VANGLAKOMISJONI TEGEVUSE KULUD 

§ 22.   Vanglakomisjoni kulude hüvitamise alused

  (1) Vanglakomisjoni liikmele hüvitatakse vanglasse sõidu ja alalisse töö- või elukohta tagasisõidu kulud.
[RTL 2007, 18, 280 - jõust. 26.02.2007]

  (2) Vangla hüvitab vanglakomisjoni liikme sõidukulud ning katab muud vanglakomisjoni tegevusega seonduvad kulud.
[RTL 2007, 18, 280 - jõust. 26.02.2007]

  (3) Avaldus ja dokumendid kulutuste hüvitamiseks esitatakse vanglale üks kord poolaastas.
[RT I, 17.10.2013, 1 - jõust. 20.10.2013]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Liikme valimise erisused

  Määruse jõustumise ajal tegutseva vanglakomisjoni liikme volitused jätkuvad kuni järgmise kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni, mil valitakse uus vanglakomisjon.

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]