ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord
Vabariigi Valitsus 30.11.2000 määrus number 385; jõustumiskuupäev 01.12.2000

redaktsioon 01.04.2003 [RT IV, 56.12.5, ]

AVALDATUD :

RT I  2000, 90, 585

REDAKTSIOON :

VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003

RT I  2003, 30, 186Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord


Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määrus nr 385Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 143 lõike 2 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.


§ 1. Varalise kahju hüvitamise tingimused


(1) Vanglaametniku teenistusülesannete täitmise tõttu tekitatud varaline kahju hüvitatakse:

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)

1) vanglaametnikule või
2) vanglaametniku perekonnaliikmele.


(2) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse vanglaametniku ning tema perekonnaliikme kohta käivaid sätteid ka:
1) vangla sotsiaaltöötajale ning tema perekonnaliikmele, kui varaline kahju on tekkinud sotsiaaltöötaja teenistusülesannete täitmise tõttu;
2) vanglaametnikukandidaadile ning tema perekonnaliikmele, kui varaline kahju on tekkinud teenistusülesannete täitmise tõttu praktilisel väljaõppel vanglas.


§ 2. Varalise kahju hüvitise saamiseks esitatav taotlus

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(1) Varalise kahju hüvitise (edaspidi hüvitis) saamiseks esitab varalise kahju hüvitamise õigustatud subjekt (edaspidi kannatanu) kirjaliku taotluse.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)

1) kannatanu ees- ja perekonnanimi;
2) kannatanu isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja -koht;
3) kannatanu elukoht ja muud kontaktandmed;
4) hävinud, kaotsiläinud või rikutud vara nimetus ja liik ning vara soetamise aasta ja hind;
5) vara arvatav harilik väärtus hävimise, kaotsimineku või rikkumise päeval;
6) vara rikkumise korral selle jääkväärtus;
7) selgitus selle kohta, kuidas on varalise kahju tekkimine seotud teenistusülesannete täitmisega;
8) vanglaametniku nimi ja ametikoht ning seos vanglaametnikuga, kui kannatanu kuulub vanglaametniku perekonda.


(3) Kannatanu lisab taotlusele:

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)
1) varalise kahju tekkimist ja vara väärtust tõendavad dokumendid;
2) dokumendi, mis tõendab tema kuulumist vanglaametniku perekonda, kui taotluse esitab vanglaametniku perekonnaliige;

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)

3) kui sama kahju on hüvitatud osaliselt või hüvitatakse muust allikast kui riigieelarve, siis muust allikast saadud või saadavat hüvitist tõendava dokumendi.


(4) Kannatanu esitab hüvitise saamiseks taotluse vanglaametniku teenistuskohaks olnud asutusele (edaspidi asutus).

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


§ 3. (Kehtetu - VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


§ 4. Teenistusjuurdlus


(1) Taotluses märgitud asjaolude kontrollimiseks korraldab asutus teenistusjuurdluse ning vajaduse korral määrab ekspertiisi kahju suuruse või selle tekke asjaolude selgitamiseks.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(2) Teenistusjuurdluseks määrab asutuse juht ametniku, kes ei tööta kannatanu või tema perekonnaliikmest vanglaametniku alluvuses.


(3) Teenistusjuurdlus korraldatakse taotluse saamise päevast alates ühe kuu jooksul.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(4) Teenistusjuurdlust korraldava ametniku ettepanekul võib asutuse juht juurdluse tähtaega mõjuvatel põhjustel pikendada kuni ühe kuu võrra.


(5) Teenistusjuurdluse tähtaja pikendamise põhjendatud otsus tehakse kannatanule kirjalikult teatavaks otsuse tegemise päevast alates ühe nädala jooksul.


§ 5. Teenistusjuurdluse kokkuvõte


(1) Teenistusjuurdluse kokkuvõttes esitatakse motiveeritud seisukoht taotluse põhjendatuse kohta.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(2) Teenistusjuurdluse kokkuvõtte kinnitab asutuse juht.


§ 6. Hüvitise arvutamine


(1) Hüvitise suurust määrates võetakse aluseks kahjustatud vara kohalik keskmine müügihind. Hüvitise suurusest arvatakse maha muud hüvitised, mis kannatanu on sama kahju hüvitamiseks juba saanud.


(2) Hüvitise suuruse arvutab asutus.


§ 7. Hüvitise maksmine asutuse eelarvest


(1) Kuni vanglaametniku madalaima ametiastme madalaima kuupalga määrani ulatuva hüvitise maksmise otsuse teeb asutuse juht oma käskkirjaga teenistusjuurdluse kokkuvõtte kinnitamisest alates ühe nädala jooksul. Käskkirjale lisatakse teenistusjuurdluse kokkuvõte.


(2) Hüvitis makstakse asutuse juhi käskkirja alusel välja otsuse tegemisest alates ühe kuu jooksul.


§ 8. Hüvitise maksmine Vabariigi Valitsuse reservist


(1) Kui hüvitis on suurem kui vanglaametniku madalaima ametiastme madalaima kuupalga määr, taotletakse hüvitatavat summat Vabariigi Valitsuse reservist.


(2) Asutuse juht edastab kannatanu taotluse ja teenistusjuurdluse kokkuvõtte selle kinnitamisest alates ühe nädala jooksul ministeeriumile, kelle valitsemisalasse asutus kuulub.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(3) Ministeerium vaatab taotluse ja teenistusjuurdluse kokkuvõtte läbi ning esitab dokumentide saabumisele järgnevast päevast alates ühe kuu jooksul Rahandusministeeriumile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamiseks ning muud dokumendid vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» (RT I 1999, 86, 787) kehtestatud korrale.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


§ 9. Enamsaadud hüvitise tagasimaksmine


Kui kannatanule on peale käesoleva määruse alusel makstava hüvitise makstud ka muu hüvitis, mida ei ole hüvitise suuruse määramise aluseks olevast kahjust § 6 alusel maha arvatud, teatab ta sellest asutuse juhile hüvitise saamise päevast alates ühe nädala jooksul ning tagastab enamsaadud hüvitise asutusele, kes on talle need kulud hüvitanud «Vangistusseaduse» alusel.


§ 10. Hüvitise maksmisest keeldumine


(1) Kui kannatanu taotlus osutub alusetuks, teeb asutuse juht taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse kannatanule kirjalikult teatavaks teenistusjuurdluse kokkuvõtte kinnitamisest alates ühe nädala jooksul. Teatele lisatakse teenistusjuurdluse kokkuvõtte kinnitatud koopia.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


(2) Kui ministeeriumile edastatud taotlus osutub alusetuks, teeb ministeerium taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse kannatanule kirjalikult teatavaks taotluse saamisest alates ühe kuu jooksul. Teatele lisatakse teenistusjuurdluse kokkuvõtte kinnitatud koopia.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


§ 11. Taotluse menetlemise erijuhud


(1) Vangla direktorile või tema perekonnaliikmele tekitatud varaline kahju hüvitatakse käesoleva määrusega kehtestatud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.


(2) Vangla direktor või tema perekonnaliige esitab taotluse ministeeriumile, kelle valitsemisalasse asutus kuulub.


(3) Vangla direktorile makstakse § 7 lõikes 1 nimetatud juhul hüvitis välja asjaomase ministri käskkirja alusel asutuse eelarvest.


(4) Vangla direktori taotluse menetlemisele ei kohaldata § 8 lõikeid 2 ja 3. Ministeerium esitab dokumentide saabumisele järgnevast päevast alates ühe kuu jooksul Rahandusministeeriumile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamiseks ning teenistusjuurdluse kokkuvõtte ja muud dokumendid vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» kehtestatud korrale.


(5) Vangla direktori taotluse menetlemisele ei kohaldata § 10 lõiget 1.


(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


§ 12. Määruse jõustumine


Määrust rakendatakse 1. detsembrist 2000. a.Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN