ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord
Vabariigi Valitsus 28.11.2000 määrus number 382; jõustumiskuupäev 01.12.2000

redaktsioon 01.01.2011 [RT I, 33.52.267, ]

AVALDATUD :

RT I  2000, 89, 582

REDAKTSIOON :

VV m 23.08.2010 Nr. 118 jõust. 01.01.2011

RTI, 2010, 60, 407

VV m 24.09.2009 Nr. 155 jõust. 01.10.2009

RT I 2009, 47, 315

VV m 14.06.2007 Nr.175 jõust.01.07.2007

RT I  2007, 41, 300

VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003

RT I  2003, 30, 186Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määrus nr 382Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 43 lõike 2 alusel.


§ 1. Üldsätted


(1) Määrus reguleerib kinnipeetavale pakutud töö eest tasu maksmist.


(2) Kinnipeetava töö võib olla ajatöö või tükitöö.


§ 2. Töötasu maksmine ajatöö eest


(1) Ajatööaega arvestatakse tundides.


(2) Täistööajaga ajatööl töötava kinnipeetava töötasu alammäär vangla pakutaval tööl on 95,87 eurot kuus.
(VV m 24.09.2009 Nr. 155 jõust. 01.10.2009 - RT I 2009, 47, 315;
VV m 23.08.2010 Nr. 118 jõust. 01.01.2011 - RTI, 2010, 60, 407)

 

(3) Ajatööl töötava kinnipeetava töötasu alammäär tunnis füüsilise isiku või äriühingu (edaspidi käitis) pakutavatel töödel on 10 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast tunnis.

(VV m 24.09.2009 Nr. 155 jõust. 01.10.2009 - RT I 2009, 47, 315)

 

§ 3. Töötasu maksmine tükitöö eest


(1) Tükitöö palgamäära tooteühiku kohta arvutab tööandja.


(2) Tükitöö palgamäär tooteühiku kohta ei tohi olla väiksem kui §-s 2 nimetatud töötasu alammäära tunnis ja tükitöö tegemiseks normaaloludes kuluvate tundide korrutis.
(VV m 24.09.2009 Nr. 155 jõust. 01.10.2009 - RT I 2009, 47, 315)


§ 4. Lisatöötasu vangla pakutava töö eest


Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest vangla pakutaval tööl võib kinnipeetavale vangla direktori korraldusega määrata lisatasu kuni 30 protsenti kuus väljateenitud töötasust.


§ 5. Lisatöötasu käitise pakutava töö eest


(1) Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest käitise pakutaval tööl võib kinnipeetavale äriühingu juhatuse korraldusega määrata lisatasu piiramata ulatuses.


(2) Lisatasu makstakse ka vastavalt töö keerukuse astmele.


(3) Lisatasude maksmise tingimused vastavalt töö iseloomule ja headele töötulemustele määratakse käitise ja vangla või vangla haldusülesannet täitva eraõigusliku juriidilise isiku vahelises lepingus.

(VV m 18.03.2003 Nr.87 jõust.01.04.2003 - RT I  2003, 30, 186)


§ 6. Töötasu arvutamine


(1) Töötasu arvutatakse ja makstakse üks kord kuus.


(2) Töötasu suurus tehakse kinnipeetavatele kirjalikult teatavaks nelja tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.


(3) Tööandja kannab töötasu kinnipeetavale vanglasisesteks arveldusteks ettenähtud isikuarvele hiljemalt järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks.
(VV m 24.09.2009 Nr. 155 jõust. 01.10.2009 - RT I 2009, 47, 315)

 

(4) «Vangistusseaduses» ettenähtud mahaarvamised ja mahaarvamiste järgsed kanded kinnipeetava isikuarvel tehakse kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemis viie tööpäeva jooksul pärast töötasu laekumist.
(VV m 24.09.2009 Nr. 155 jõust. 01.10.2009 - RT I 2009, 47, 315)

(5) Töötasu arvestust peetakse tööandja raamatupidamises.


§ 7. Rakendussäte


Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN