ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Volitatud tõendamisasutusele esitatavate lisanõuete kinnitamine
Vabariigi Valitsus 08.06.1999 määrus number 187; jõustumiskuupäev 19.06.1999

redaktsioon 19.06.1999
AVALDATUD :
RT I  1999, 52, 571
 
 
 
Volitatud tõendamisasutusele esitatavate lisanõuete 
                      kinnitamine
 
    Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määrus nr 187
 
 
 Elektriohutusseaduse (RT I 1999, 29, 403) paragrahvi 19 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
 1. Kinnitada "Volitatud tõendamisasutusele esitatavad lisanõuded" (juurde lisatud).
 
 2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 1995. a määrus nr 83 "Elektriohutuseeskirjade kinnitamise õiguse andmine" (RT I 1995, 21, 326).
 
 
 Peaminister        Mart LAAR
 Majandusminister   Mihkel PÄRNOJA
 Riigisekretär      Aino LEPIK von WIREN
 
 
                                              Kinnitatud
                                         Vabariigi Valitsuse 
                                           8. juuni 1999. a 
                                           määrusega nr 187
 
     VOLITATUD TÕENDAMISASUTUSELE ESITATAVAD LISANÕUDED
 
                   I. ÜLDSÄTTED
 
 
 1. Käesolevad volitatud tõendamisasutuse kindlas valdkonnas tegutsemiseks esitatavad lisanõuded kehtestatakse elektriohutusseaduse (RT I 1999, 29, 403) paragrahvi 19 lõike 6 alusel.
 
 2. Õiguse volitatud tõendamisasutusena tegutsemiseks annab volitatud tõendamisasutusele esitatavatele nõuetele vastavale juriidilisele isikule majandusminister oma käskkirjaga, milles on piiritletud volituste ulatus ja kestus (elektriohutusseaduse paragrahvi19 lõige 3).
 
 3. Õigus volitatud tõendamisasutusena tegutsemiseks antakse eraldi igas järgmises, elektriohutusseaduse paragrahvi 19 lõikes 4 nimetatud valdkonnas:
 1) pädevuse hindamine ja pädevustunnistuste väljastamine;
 2) elektriseadmete nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine;
 3) elektripaigaldiste nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine;
 4) elektripaigaldistes korralise kontrolli läbiviimine.
 
 
                      II. LISANÕUDED
 
 
 4. Volitatud tõendamisasutus (edaspidi asutus):
 1) peab tagama kõigile võrdsed võimalused pakutavate hindamis- ja tõendamisteenuste kasutamiseks. Asutus ei tohi seada hindamis- ja tõendamisteenuse kasutajaile õigustamatuid tingimusi ega teenuse eri kasutajaile erinevaid tingimusi. Asutusel peavad olema avalikud kirjalikud tarnetingimused ja hinnakujunduse alused;
 2) peab tegema koostööd teiste hindamis- ja tõendamisasutustega, et selle kaudu ühtlustada tehnilisi tõlgendusi ja menetlusi ning seeläbi ohutus- ja usaldatavustaset;
 3) peab olema sõltumatu neist, keda tema tegevus majanduslikult mõjutab. Asutuse personal peab olema vaba ärilistest, majanduslikest ja muudest sarnastest huvidest, mis võivad mõjutada hindamis- ja tõendamistegevust puudutavaid otsuseid. Asutusel peab olema menetlus, mis tagab, et hindamistulemusi ei saa väljastpoolt mõjutada.
 4) ei tohi olla enda poolt kontrollitavate elektriseadmete või elektripaigaldiste valmistaja, kavandaja, tarnija, importija, ehitaja, ostja, omanik, kasutaja või hooldaja ega nende volitatud esindaja ning ei tohi olla kaasatud nimetatud tegevustesse.
 
 5. Asutuse:
 1) töötajate arv ja ettevalmistus peavad vastama asutuse tegevuse sisule ja ulatusele ning töötajate asendamine peab olema asjakohaselt korraldatud;
 2) koolitussüsteem peab tagama töötajate vajalikud ametioskused;
 3) iga töötaja ametioskuste ulatuse määratlemiseks peab olema tema haridust, kvalifikatsiooni, töökogemusi, täiendkoolitust ja erialast arengut iseloomustav andmestik;
 4) töötajate kohustused ja vastutus peavad olema kirjalikult määratletud;
 5) töötajate tasustamine ei tohi sõltuda teostatud hindamistoimingute arvust ega tulemustest;
 6) poolt teenustööde kasutamisel hindamis- ja tõendamistegevuses peab olema tagatud, et teenust osutav töötaja vastab vähemalt asutuse oma töötajale esitatavatele nõuetele.
 7) hindamistulemuste seisukohalt olulised seadmed peavad olema kalibreeritud ja asjakohaselt hooldatud. Kalibreerimise ja hoolduse ning rikkis seadmetega menetlemise kohta peavad olema kirjalikud juhendid, mis selgitavad, kuidas tehakse kindlaks ja kõrvaldatakse avastatud rikete mõju varasematele kontrolliprotseduuridele;
 8) hindamis- ja tõendamistegevuse tulemuste jaoks oluliste seadmete identifitseerimise, hoolduse ja kalibreerimise kohta peab olema vajalik andmestik. Arvutite ja automaatselt toimivate seadmete osas peab olema tagatud sobiva tarkvara kasutamine ja andmekaitse.
 
 6. Asutusel peab olema erapooletult hinnatud ja kontrolli all toimiv süsteem (edaspidi kvaliteedisüsteem), mis tagab asutuse nõuetekohase ning vajalikult juhitava ja süsteemse tegevuse. Kvaliteedisüsteem peab sisaldama kirjeldusi vähemalt järgmiste vahendite ja menetluste olemasolu kohta:
 1) kvaliteedisüsteemi üldkirjeldus;
 2) kvaliteedialase juhtimise korraldus, juhtkonna vastutus;
 3) tegevuses rakendatavad õigusaktid, eeskirjad, standardid ja juhendid;
 4) asutuse poolt kasutatavate teenustööde nõuetekohasus;
 5) kontrollitegevuse nõuetekohane dokumenteerimine;
 6) kasutatavad tehnilised vahendid;
 7) personali nõuetekohasuse tagamine ja koolitus;
 8) sisesed kvaliteediauditid;
 9) kasutuselevõtu- ja lisakontrolli ning korralise kontrolli teostamine;
 10) menetlus nõuetele mittevastava seadme või paigaldise korral.
 
 7. Käesolevate lisanõuete punkti 3 alapunktis 1 nimetatud füüsilise isiku pädevuse hindamise ja pädevustunnistuse väljaandmise valdkonnas volitatud asutusena tegutsemise õiguse taotleja kvaliteedisüsteem peab sisaldama teavet vajaliku personali ja menetlusjuhendite olemasolu kohta.
 
 8. Käesolevate lisanõuete punkti 3 alapunktis 2 nimetatud elektriseadmete nõuetekohasuse hindamise ja tõendamise valdkonnas volitatud asutusena tegutsemise õiguse taotleja kvaliteedisüsteem peab näitama valmisolekut hindamis- ja tõendamisasutusena tegutsemiseks elektriseadmeid käsitlevate Euroopa Liidu direktiivide kohaldusalas. Taotlejal peab olema harmoneeritud standardite ning standardite peatükkide, punktide või meetodite loetelu, mille osas hindamise ja tõendamise võimalusi omatakse.
 
 9. Käesolevate lisanõuete punkti 3 alapunktis 3 nimetatud elektripaigaldiste nõuetekohasuse hindamise ja tõendamise valdkonnas volitatud asutusena tegutsemise õiguse taotleja kvaliteedisüsteem peab sisaldama teavet vajaliku personali, tehnilise varustuse ja menetlusjuhendite olemasolu kohta. Taotlejal peab olema standardite, eeskirjade ja meetodite loetelu, mille osas hindamise ja tõendamise võimalusi omatakse.
 
 10. Käesolevate lisanõuete punkti 3 alapunktis 4 nimetud elektripaigaldistes korralise kontrolli läbiviimise valdkonnas volitatud asutusena tegutsemise õiguse taotleja kvaliteedisüsteem peab sisaldama teavet vajaliku personali, tehnilise varustuse ja kvaliteedisüsteemi olemasolu kohta. Taotlejal peab olema standardite, eeskirjade ja meetodite loetelu, mille osas hindamise ja tõendamise võimalusi omatakse.
 
 11. Asutuse kvaliteedisüsteem peab olema allutatud asjakohasele kontrollile. Kontroll loetakse küllaldaseks, kui asutuse akrediteering tagab hindamis- ja tõendamistegevuse osas vajaliku kontrolli või kui asutus omab sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi.
 
 12. Asutuse kvaliteedisüsteemi toimivuse üle tuleb teostada pidevat kontrolli. Kontrolli läbiviimise ja selle tulemuste kohta peab asutus esitama igal aastal Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile vastava kirjaliku selgituse.
 
 13. Asutus peab omama menetlust oma hindamis- ja tõendamistegevuse käigus saadud äri- ja tehnikaalase teabe saladuses hoidmise tagamiseks.
 
 14. Asutusel peab olema sõlmitud kindlustusleping, kusjuures koos kindlustusekspertidega määratav lepingusumma peab vastama tegevuse ulatusele.
 
 
 Majandusminister   Mihkel PÄRNOJA