ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused
Vabariigi Valitsus 26.01.1999 määrus number 38; jõustumiskuupäev 05.02.1999

redaktsioon 22.12.2017 [RT I, 19.12.2017, 11]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

Vastu võetud 26.01.1999 nr 38
RT I 1999, 9, 38
jõustumine 07.02.1999

Elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

1. [Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

2. Kinnitada eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

21. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ELURUUMIDELE ESITATAVAD NÕUDED
[Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ÜÜRI ARVESTAMISE KORD
[Kehtetu - RT I 2005, 6, 23 - jõust. 04.02.2005]