ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord
Vabariigi Valitsus 21.12.1998 määrus number 292; jõustumiskuupäev 31.12.1998

redaktsioon 31.12.1998
 
          Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste 
          rakendamise ning sellega seotud kulutuste 
              riigieelarvest finantseerimise kord
 
    Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1998. a määrus nr 292
 
 
     Taimekaitseseaduse (RT I 1994, 28, 427; 1996, 49, 953;
1998, 13, 163; 97, 1519) paragrahvi 8 punktide 1 ja 2 alusel
Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Taimekarantiinseid abinõusid ja kitsendusi rakendatakse
pärast taimekarantiini väljakuulutamist. Ettepaneku
taimekarantiini väljakuulutamiseks teeb Taimetoodangu
Inspektsiooni peadirektor järelevalve tulemuste alusel.
 
     2. Põllumajandusminister kuulutab taimekarantiini välja
põllumajandusliku või muu kõlviku saastumisel karantiinse
taimekahjustajaga, kui muul viisil ei ole võimalik vältida
taimekahjustaja levikut või korraldada tõrjet. Taimekarantiini
väljakuulutamisel määratakse karantiinipiirkond ja kohaldatavad
abinõud.
 
     3. Taimede ja taimsete saaduste väljavedu
karantiinipiirkonnast toimub taimekaitseinspektori loal. Luba
antakse, kui taimede või taimsete saaduste partii ei ole
karantiinsest taimekahjustajast saastatud. Karantiinsest
taimekahjustajast saastatud seemet ja taimset paljundusmaterjali
karantiinipiirkonnast välja ei veeta.
 
     4. Kui taimekarantiini väljakuulutamise aluseks olevad
asjaolud on ära langenud, teeb Taimetoodangu Inspektsiooni
peadirektor põllumajandusministrile ettepaneku taimekarantiini
lõpetamiseks. Taimekarantiin kuulutatakse lõppenuks
põllumajandusministri määrusega.
 
     5. Taimekarantiini ajal põllumajandustootja poolt
karantiinse taimekahjustaja keemiliseks tõrjeks tehtud kulusid
finantseeritakse osaliselt riigieelarves selleks ettenähtud
vahenditest Põllumajandusministeeriumi eelarve kaudu.
 
     6. Riigieelarveline finantseerimine toimub pärast
taimekarantiini lõppemist hüvise maksmisena. Hüvise taotlemiseks
esitab põllumajandustootja Taimetoodangu Inspektsioonile
käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase taotluse ühe kuu
jooksul pärast taimekarantiini lõppemist.
 
     7. Hüvise arvutamisel võetakse aluseks hektarite arv,
millel põllumajandustootja karantiinse taimekahjustaja tõrjet
teostas, preparaadi keskmine turuhind, preparaadi kulu ühe
hektari kohta ja pritsimisteenuse keskmine tasu. Keskmise
turuhinna ja -tasu selgitamiseks võib tellida ekspertiisi.
 
     8. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib esitatud andmete
õigsust, arvutab hüvise suuruse ja esitab
põllumajandusministrile ettepaneku hüvise maksmise kohta. Hüvise
maksmise otsustab põllumajandusminister ja summa kantakse üle
põllumajandustootja pangaarvele kolme kuu jooksul taotluse
esitamisest arvates.
 
 
     Peaminister Mart SIIMANN
     Põllumajandusminister Andres VARIK
     Riigisekretär Uno VEERING
 
 
                                                   Lisa
                                                 Vabariigi 
                                                 Valitsuse
                                           21. detsembri 1998. a
                                               määruse nr 292
                                                   juurde
 
                            TAOTLUS
 
----------------------------------------------------------------
               Täidab Taimetoodangu Inspektsioon
 
     Taotlus karantiinsete taimekahjustajate keemilise tõrje
 
hüvise saamiseks on esitatud ........................ ja 
                                    (kuupäev)
registreeritud ......................
               (registreerimisnumber) 
----------------------------------------------------------------
 
                       Täidab taotleja 
 
     Taotleja nimi             .................................
 
     Isikukood/Registrikood    .................................
 
     Asukoht                   .................................
                                           (aadress)
                               .................................
                                         (sidevahendid) 
 
     Karantiini piirkonnas     .................................
     asuva kõlviku asukoht     .................................
     
                               .................................
                                    (maakond, vald, küla) 
 
     Pangarekvisiidid          .................................
                                    (pank, panga kood, 
                                     pangaarve number) 
 
     Keemilist tõrjet tehtud 
     kokku (ha)                .................................
 
     Preparaadi maksumus       .................................
     
     Pritsimisteenuse tasu     .................................
     
     Taotlusele lisatud dokumendid kokku ..... lehel ...........
 
................................................................
     
................................................................
     Tõendan esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid
kontrollida
 
 
     ..............................     ........................
        (taotleja/esindaja nimi)           (taotleja allkiri)
 
----------------------------------------------------------------
               Täidab Taimetoodangu Inspektsioon
 
     Andmeid kontrollis ........................................
                            (ametikoht, ees ja perekonnanimi)
 
     Kontrollija poolt lisatud dokumendid kokku ..... lehel ....
 
................................................................
 
     Kontrollija ettepanek taotluse kohta ......................
 
 
     ..........................     ..........................
             (kuupäev)                        (allkiri)
----------------------------------------------------------------
 
 
     Põllumajandusminister Andres VARIK