ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus
Riigikogu 29.10.1998 seadus; jõustumiskuupäev 30.11.1998

redaktsioon 07.02.2007 [RT I, 27.87.653, ]

AVALDATUD :

RT I  1998, 101, 1665

REDAKTSIOON :

RK s 18.01.2007 jõust.07.02.2007

RT I  2007, 10, 45

RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003

RT I  2003, 68, 462

RK s 19.06.2002 jõust.01.08.2002

RT I  2002, 61, 375

RK s 31.01.2002 jõust.23.02.2002

RT I  2002, 21, 119


RIIGI KULTUURIPREEMIATE JA KULTUURISTIPENDIUMIDE SEADUS

Vastu võetud 29. oktoobril 1998. a


1. peatükk


RIIGI KULTUURIPREEMIADParagrahv 1. Riigi kultuuripreemiad


Eesti Vabariigi kultuuripreemiad (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal. Preemia määratakse füüsilisele isikule.


Paragrahv 2. Preemiate arv ja liigid


(1) Igal aastal määratakse:
1) kolm preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest;

(RK s 18.01.2007 jõust.07.02.2007 - RT I  2007, 10, 45)

2) viis preemiat eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.


(2) Preemiaga kaasnevad tunnistus ja mälestusmedal.


(3) Riigi kultuuripreemia antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

(RK s 19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I  2002, 61, 375)


Paragrahv 3. Preemia suurus


Preemia suurus määratakse igal aastal riigieelarves.


Paragrahv 4. Ettepanekute esitamine preemia määramiseks


(1) Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada:
1) loomeliidud;
2) teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;
3) preemia senised laureaadid;
4) kohalikud omavalitsused.


(2) Ettepanekud esitatakse kultuuripreemiate komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.


Paragrahv 5. Kultuuripreemiate komisjon


(1) Vabariigi Valitsus moodustab kultuuripreemiate komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu kolmeks aastaks. Komisjoni esimees on ametikoha järgi kultuuriminister.


(2) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse paragrahvis 4 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, esitatud töödega tutvumine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks. Komisjoni töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus.


(3) Komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga ajalehe kaudu hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.


Paragrahv 6. Preemiate määramine ja üleandmine


(1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus komisjoni esimehe ettepaneku alusel.


(2) Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.2. peatükk


RIIGI KULTUURISTIPENDIUMIDParagrahv 7. Riigi kultuuristipendiumid


Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid (edaspidi stipendium) määratakse riikliku kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetustena õpinguiks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele.


Paragrahv 8. Stipendiumide arv ja suurus


(1) Igal aastal määratakse 20 stipendiumi.


(2) Stipendiumi suurus määratakse igal aastal riigieelarves.


(3) Riigi kultuuristipendium antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

(RK s 19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I  2002, 61, 375)


Paragrahv 9. Ettepanekute ja taotluste esitamine


Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada:
1) loomeliidud;
2) teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;
3) kohalikud omavalitsused.


Paragrahv 10. Stipendiumi määramine


(1) Stipendiumi määrab kultuuriminister oma käskkirjaga, kus näidatakse ära stipendiumi kasutamise eesmärk.


(2) Kultuuriministeerium avalikustab stipendiumide määramise otsused üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.


Paragrahv 11. Aruande esitamine ja avalikustamine


(1) Stipendiumi saaja on kohustatud esitama Kultuuriministeeriumile stipendiumi kasutamise aruande.


(2) Stipendiumide kasutamise aruanded avalikustatakse käesoleva seaduse paragrahv 10 lõikes 2 sätestatud korras.3. peatükk

(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)


RIIGI KEELEAUHIND

(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)§ 12. Riigi keeleauhind


(1) Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhind (edaspidi auhind) määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.


(2) Auhinnaga kaasneb tunnistus.


(3) Auhind antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.


(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)


§ 13. Auhinna suurus


Auhinna suurus määratakse igal aastal riigieelarves.


(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)


§ 14. Ettepanekute esitamine auhinna määramiseks


(1) Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada:
1) juriidilised isikud, mille põhikirjas või põhimääruses on sätestatud eesti keele või kultuuri alane tegevus;
2) Haridus- ja Teadusministeerium;
3) isikud, kellele on antud F. J. Wiedemanni keeleauhind.


(2) Ettepanekud esitatakse keeleauhinna komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.


(3) Keeleauhinna komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga päevalehes hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.


(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)


§ 15. Keeleauhinna komisjon


(1) Vabariigi Valitsus moodustab keeleauhinna komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu haridus- ja teadusministri ettepanekul kolmeks aastaks. Komisjon on 9-liikmeline.


(2) Haridus- ja teadusminister teeb ettepaneku komisjoni koosseisu kinnitamiseks, arvestades järgmisi kriteeriume:
1) komisjoni igas järgmises koosseisus peab olema vähemalt ühe kolmandiku ulatuses uusi liikmeid;
2) üks ja sama isik ei tohi olla komisjoni liige rohkem kui kuus aastat järjest.


(3) Komisjoni esimees on ametikoha järgi haridus- ja teadusminister.


(4) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, kandidaatide eesti keele alase tegevusega tutvumine ning ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele auhinna määramiseks. Komisjoni töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.


(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)


§ 16. Auhinna määramine ja üleandmine


(1) Auhinna määrab Vabariigi Valitsus komisjoni ettepaneku alusel.


(2) Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.


(RK s 15.10.2003 jõust.15.11.2003 - RT I  2003, 68, 462)Riigikogu aseesimees Tunne KELAM