ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil
Ülemnõukogu 11.04.1990 seadus; jõustumiskuupäev 11.04.1990

redaktsioon 12.07.1990
AVALDATUD :
RT/90/12/ 214
REDAKTSIOON :
ünp d 21.06.90 nr.  158 jõust.12.07.90
 
         EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI SEADUS
 
     Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes
                       üleminekuperioodil
 
    Tulenevalt Eesti NSV Ülemnõukogu 1990. a. 30. märtsi otsusest 
"Eesti  NSV  riiklikust  staatusest"  ei ole  Eesti  NSV  elanike 
teenimine NSV Liidu relvajõududes õiguspärane.
 
    Tunnistades,     et     NSV    Liidu     seadus     "Üldisest 
sõjaväekohustusest",  samuti  NSV Liidu Ministrite Nõukogu  1968. 
aasta   28.   märtsi  määruse  nr.   195-75  "Kohalike  sõjaliste 
juhtimisorganite   põhimääruse   kinnitamisest"  ja   NSV   Liidu 
Ministrite Nõukogu 1990.  aasta 29.  märtsi määruse nr.  305 p. 2 
põhjal  toimuv  Eesti NSV elanike  sõjaväearvestus  ja  kutsumine 
tegevteenistusse NSV Liidu relvajõududesse on vastuolus Eesti NSV 
territooriumi   õigusliku  seisundiga,   Eesti  NSV   Ülemnõukogu 
otsustab:
 
    1. Tühistada "Eesti NSV Kriminaalkoodeksi" paragrahvid 2, 78, 
79 ja 189'.
 
    2.  Rehabiliteerida  need Eesti NSV elanikud,  kes  on  süüdi 
mõistetud  "Eesti NSV kriminaalkoodeksi" paragrahvide 78 ja  189' 
järgi   NSV   Liidu  relvajõududes  teenimisest  keeldumise   või 
kõrvalehoidumise,    samuti    õppe- või    kontrollikogunemisest 
kõrvalehoidumise või sõjaväearvestuse eeskirjade rikkumise eest.
 
    3.    Tunnistada   Eesti   NSV   asutuste,    ettevõtete   ja 
organisatsioonide    osavõtt   NSV   Liidu   seaduse    "Üldisest 
sõjaväekohustusest"  sundtäitmisest  Eesti  NSV  elanike   suhtes 
mittevastavaks Eesti NSV riikliku staatusega ja  selline  tegevus 
lõpetada.
 
    4.   Kehtestada,   et  Eesti  NSV  ametkondadel,   asutustel, 
ettevõtetel  ja organisatsioonidel ei ole lubatud nõuda elanikelt 
sõjaväearvestusdokumentide   esitamist  elamispinnale   sisse- ja 
väljakirjutamisel ning teiste kodanikuõiguste teostamisel.
 
    5.  Kehtestada,  et  NSV Liidu relvajõudude  tegevteenistuses 
olevate Eesti NSV elanike edasise teenistuse kord ja teenistusest 
vabastamise  tingimused määratakse kindlaks Eesti  NSV  Valitsuse 
poolt kooskõlastatult NSV Liidu Ministrite Nõukoguga.
 
    6. (Kehtetu - EV ÜNP d. 21.06.90 nr.  158 jõust.12.07.90 -
RT 1990, nr.1, art.12) 
 
    7. Seadus jõustub vastuvõtmise hetkest.
 
               Eesti NSV Ülemnõukogu esimees A. Rüütel
 
   Tallinn, 11. aprillil 1990.