ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 31.03.1998 määrus number 73; jõustumiskuupäev 09.04.1998

redaktsioon 08.07.2023 [RT I, 05.07.2023, 27]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine

Vastu võetud 31.03.1998 nr 73
RT I 1998, 33, 438
jõustumine 09.04.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2000RT I 2000, 49, 31301.07.2000
09.10.2003RT I 2003, 65, 43618.10.2003
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Maa hindamise seaduse paragrahvi 12 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord» (juurde lisatud).

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a
määrusega nr 73
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord

1. «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise kord» (edaspidi kord) reguleerib ostueesõigusega või enampakkumisega erastataval maal asuva metsa maksumuse määramist.

2. Maav-amet (edaspidi erastamise korraldaja) esitab metsa hindajale tellimuse metsa maksumuse määramiseks koos vastava maaüksuse plaaniga.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

3. Metsa hindajaks on käesoleva korra tähenduses kliimaministri poolt määratud riigiasutus või kliimaministri poolt selleks volitatud äriühing, milles enamusotsustusõigus kuulub riigile.
[RT I, 05.07.2023, 1 – jõust. 08.07.2023]

4. Metsa hindaja koostab erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise akti (lisa 1) ning väljastab selle 20 päeva jooksul pärast tellimuse saamist erastamise korraldajale.

5. Käesoleva korra alusel määratakse metsa maksumus maal, millel kasvab «Metsaseaduse» paragrahvis 2 sätestatud metsa tunnustele vastav taimestik. Kui metsa hindajale esitatud maaüksuse plaanil on metsamaa määratud tegelikkusest suuremana või väiksemana, tagastab metsa hindaja plaani maa erastamise korraldajale maaüksuse plaanis asjakohaste muudatuste tegemiseks.
[RT I 2003, 65, 436 – jõust. 18.10.2003]

6. Erastataval maal asuva metsa maksumus määratakse metsainventeerimise andmebaasi takseerandmete alusel. Kui andmebaasis nimetatud andmed puuduvad või soovitakse neid täpsustada, viib metsa hindaja läbi vähemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast erakorralise metsainventeerimise. Metsa maksumus määratakse sel juhul kahe nädala jooksul pärast takseerandmete saamist.

7. Metsa maksumuse määramisel metsainventeerimise andmebaasi takseerandmete alusel on metsa hindaja poolt erastamise korraldajalt nõutavate kulude piirmäär 19,17 eurot hinnatava maaüksuse kohta, millele lisatakse 0,31 eurot iga hinnatava metsamaa hektari kohta.
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 01.01.2011]

71. Erakorralisel metsainventeerimisel määratakse metsa hindamise maksumus erastamise korraldaja ja metsa hindaja vahelisel kokkuleppel.
[RT I 2000, 49, 313 – jõust. 1. 07. 2000]

8. Kasutades käesoleva korra lisas 2 toodud matemaatilisi valemeid arvutatakse takseerandmetes olevate keskmiste mõõtmete alusel vastava puistuelemendi ühe tihumeetri hind, mis korrutatakse puistuelemendi metsa tagavaraga. Kogu maaüksuse metsa hind on kõikide puistuelementide tagavarade ja vastavate ühe tihumeetri hindade korrutiste summa.

9. Metsa maksumuse määramiseks suurendatakse või vähendatakse metsa hinda vastavalt asukoha paranduskoefitsiendile, lähtudes hinnatava maaüksuse asukohast (lisa 3).

10. Takseerandmetes sisalduva, metsa kahjustusi iseloomustava informatsiooni alusel arvutab metsa hindaja kahjustatud metsa maksumuse ning lahutab selle metsa maksumusest.

11. Metsa maksumuse määramisel ENSV taluseaduse alusel kasutada antud maa ostueesõigusega erastamise korral lahutab metsa hindaja raieloaga või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepinguga raiuda lubatud puidu kogused andmebaasis vastava puistuelemendi kasvava metsa tagavarast. Maa erastamise korraldaja esitab metsa hindajale kohaliku omavalitsuse volitatud isiku poolt tõestatud raielubade või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingute koopiad.
[RT I 2000, 49, 313 – jõust. 1. 07. 2000]

12. Erastataval maal asuva metsa hindamise tulemustega mittenõustumise korral võib erastaja tellida metsa hindajalt omal kulul täiendava metsainventeerimise. Kui täiendaval metsainventeerimisel saadud andmete alusel arvutatud metsa hind erineb käesoleva korra punkti 8 kohaselt määratud hinnast üle 15 protsendi, kannab täiendava hindamisega seotud kulutused metsa hindaja.

13. Täiendaval metsainventeerimisel kogutud andmete vaidlustamise korral on erastajal õigus metsa hindamiseks tellida omal kulul metsa mõõdistamine asukohajärgselt keskkonnateenistuselt. Erastajal on õigus vaidlustada metsa mõõdistamise tulemused. Vaidlused lahendab kliimaminister ühe kuu jooksul vastava taotluse laekumisest.
[RT I, 05.07.2023, 1 – jõust. 08.07.2023]

14. Käesoleva korra punkti 13 kohaselt saadud metsa mõõdistamise tulemused ei tohi erineda üle 10 protsendi käesoleva korra punkti 12 kohaselt metsa hindaja poolt täiendava metsainventeerimise käigus saadud tulemustest.

Lisa 1 Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise akt
Lisa 2 Metsa maksumuse määramisel kasutatavad matemaatilised valemid
Lisa 3 Paranduskoefitsiendid erastataval maal asuva metsa maksumuse määramiseks
Lisa 1 Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise akt
Lisa 2 Metsa maksumuse määramisel kasutatavad matemaatilised valemid
Lisa 3 Paranduskoefitsiendid erastataval maal asuva metsa maksumuse määramiseks