ESTLEX   16.07.2024 12:26

+ Muudetud järgmiste aktidega

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus

Vastu võetud 11.02.1998
RT I 1998, 23, 321
jõustumine 01.07.1998, osaliselt 22.03.1998. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.1998RT I 1998, 59, 94110.07.1998
13.01.1999RT I 1999, 10, 14915.02.1999
20.06.2000RT I 2000, 55, 36512.07.2000
06.06.2001RT I 2001, 56, 33607.07.2001
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
15.01.2003RT I 2003, 13, 6620.02.2003, osaliselt 01.05.2004
17.12.2003RT I 2003, 88, 59408.01.2004
14.04.2004RT I 2004, 30, 20801.05.2004
22.02.2005RT I 2005, 15, 8501.01.2006
12.05.2005RT I 2005, 31, 22701.07.2005
16.05.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
12.10.2005RT I 2005, 57, 45001.01.2006
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
27.02.2008RT I 2008, 13, 8824.03.2008
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009
20.05.2009RT I 2009, 29, 17501.07.2009
11.11.2009RT I 2009, 57, 38101.01.2010
08.12.2010RT I, 22.12.2010, 102.01.2011
05.12.2013RT I, 23.12.2013, 101.01.2014, osaliselt 01.01.2015 ja 01.01.2020
11.06.2014RT I, 21.06.2014, 801.01.2015, osaliselt 01.07.2014 ja 03.02.2015
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
20.11.2014RT I, 05.12.2014, 303.02.2015
20.04.2017RT I, 09.05.2017, 101.07.2017
21.11.2018RT I, 12.12.2018, 301.01.2019
13.02.2019RT I, 04.03.2019, 101.07.2020 - jõustub nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9‒29), artikli 4 lõike 3 või artikli 9 lõike 3 kohase Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril. Kui Euroopa Komisjon teeb otsuse pärast kalendriaasta 1. oktoobrit, jõustub Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale ülejärgneva aasta 1. jaanuaril; jõustumisaeg osaliselt muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]
18.02.2020RT I, 28.02.2020, 201.07.2020
25.11.2020RT I, 10.12.2020, 101.01.2021, läbivalt (välja arvatud §-s 100) asendatud sõnad "Veeteede Amet" sõnaga "Transpordiamet"
23.02.2022RT I, 08.03.2022, 115.03.2022
18.07.2022RT I, 04.08.2022, 114.08.2022
08.02.2023RT I, 01.03.2023, 201.07.2024

1. osa LAEVA LIPUÕIGUS 

1. peatükk EESTI RIIGILIPU KANDMINE 

§ 1.   Kohustus kanda riigilippu

  (1) Eesti riigilippu kannab laev, mille omanik või laevapereta prahitud laeva prahtija (edaspidi prahtija) on Eesti Vabariik, kohalik omavalitsusüksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 2.   Õigus kanda riigilippu

  (1) Eesti riigilippu võib kanda merelaev, mille omanik või prahtija on:
  1) Eesti kodanik või
  2) Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Ühises omandis olev merelaev võib kanda Eesti riigilippu, kui suurem osa merelaevast kuulub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule või isikutele.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele antud õigus laieneb ka Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) kodanikule ning lepinguriigi õiguse järgi registreeritud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle asukoht ja tegevuskoht on lepinguriigis, tingimusel, et tal on:
  1) Eestis tegevuskoht, kusjuures tegevuskohaks ei loeta laeva ennast, või
  2) Eestis tegevuskohta omav vastutav isik käesoleva seaduse § 42 tähenduses.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (22) Lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud Eesti riigilipu kandmise õigusele võib laev Eesti riigilippu kanda ka muul seaduses sätestatud juhul.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (4) Eesti riigilipu kandmise õigust ei anta laevale, mis on kantud Euroopa Liidu Nõukogu asjakohase määrusega nende laevade loetellu, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga.
[RT I 2008, 13, 88 - jõust. 24.03.2008]

§ 21.   Kohustus heisata Eesti riigilipp ahtrilipuna

  Laeval, millele on väljastatud Eesti lipudokument, on kohustus sadamasse sisenedes ja sadamast väljudes heisata Eesti riigilipp ahtrilipuna.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 3.   Eesti laeva kapten

  (1) Eesti riigilippu kandva kohalikku rannasõitu või Eesti sadamast regulaarreise tegeva merelaeva kapteniks võib olla ainult Eesti kodanik või lepinguriigi kodanik.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Eesti riigilippu kandva merelaeva kapteniks võib olla ka lõikes 1 nimetamata riigi kodanik, kui see riik annab Eesti kodanikele riikidevahelise lepinguga samasuguse õiguse.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 4.   Eesti omanik ja osanik ning nendega võrdsustatud välismaised isikud
[Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 41.   Volitatud esindaja registritoimingutes
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Laeva omanikku või prahtijat võib käesoleva seaduse 1. osa 2. peatükis, 2. osa 7. peatüki 2. jaos ja 2. osa 9. peatükis nimetatud registritoimingu tegemisel või laeva lipudokumendi vastuvõtmisel esindada volitatud esindaja.

  (2) Volitatud esindaja määramist tõendatakse notariaalselt kinnitatud volikirjaga. Volikiri tuleb esitada enne toimingu tegemist. Käesoleva seaduse tähenduses loetakse digitaalallkirjastatud volikiri võrdseks notariaalselt kinnitatud volikirjaga.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 42.   Vastutav isik

  (1) Vastutav isik on isik, kes vastutab Eestis laevale kehtivatest tehnilistest, sotsiaalsetest ja halduslikest nõuetest kinnipidamise eest ning kes vastab meresõiduohutuse seaduse mõistes reederile kehtestatud nõuetele.

  (2) Vastutav isik vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele, kui:
  1) tal on Transpordiameti väljastatud kehtiv meresõiduohutuse seaduse § 6 lõikes 12 nimetatud vastavuse tunnistus (DOC) või
  2) ta esitab enda kirjaliku kinnituse tingimustele vastavuse kohta, kui käesoleva lõike punktis 1 nimetatud tunnistuse olemasolu ei ole 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel kohaselt nõutav.

  (3) Laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeval peab olema vastutav isik.

  (4) Vastutavat isikut ei pea olema:
  1) merelaeval, mille kogupikkus on kuni 24 meetrit;
  2) riigihaldusülesandeid täitval laeval;
  3) siseveelaeval ja teisaldataval ujuvvahendil;
  4) ehitataval laeval või ehitataval teisaldataval ujuvvahendil;
  5) laevakinnistusraamatusse kantud laeval, mis on välja prahitud.

  (5) Esimesse laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeva vastutaval isikul peab tegevuskoht olema Eestis, kusjuures tegevuskohaks ei loeta laeva ennast.

  (6) Kui laevakinnistusraamatusse kantud laeva omanikul ei ole Eestis elukohta või tegevuskohta, peab laeva vastutaval isikul olema Eestis tegevuskoht.

  (7) Vastutava isiku määramist tõendatakse notariaalselt kinnitatud volikirjaga. Käesoleva seaduse tähenduses loetakse digitaalallkirjastatud volikiri võrdseks notariaalselt kinnitatud volikirjaga.

  (8) Transpordiameti väljastatud teade loetakse käesoleva seaduse §-des 1 ja 2 nimetatud isikule kättetoimetatuks, kui see on edastatud vastutavale isikule.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 5.   Merelaev ja siseveelaev

  (1) Merelaev on laev, mis on mõeldud kasutamiseks meresõidus.

  (2) Siseveelaev on laev, mis on mõeldud sõiduks siseveel.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 6.   Siseveelaeva lipuõigus

  Kui siseveelaev ületab Eesti riigipiiri, peab ta Eesti riigilipu kandmiseks vastama käesolevas seaduses merelaevadele Eesti riigilipu kandmise õiguse saamiseks esitatavatele tingimustele.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 7.   Keeld kasutada registreerimata laeva

  Registreerimata laeva kasutamine on keelatud.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 8.   Tõendamiskohustus

  Laeva omanik või laevapereta prahtija on kohustatud tõendama asjaolusid, mis on nende laeval Eesti riigilipu kandmise lubamise alus.

§ 81.   Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. Laevakinnistusraamatu menetlusele haldusmenetluse seadust ei kohaldata.
[RT I 2003, 13, 66 - jõust. 20.02.2003]

2. peatükk LIPUDOKUMENDID 

§ 9.   Lipudokumendi liigid, lipudokumendi sisu ja Eesti riigilipu heiskamine
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Lipudokumendid on merelaevatunnistus, liputunnistus, siseveelaevatunnistus, laevapilet, laevapereta prahitud laeva liputunnistus ja ajutine liputunnistus.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Lipudokument tõendab, et laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu.

  (3) Lipudokumendis peab olema viide seadusesättele, mille järgi on laeval lubatud kanda Eesti riigilippu.

  (4) Enne lipudokumendi väljastamist ei ole lubatud laeval Eesti riigilippu heisata.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 10.   Lipudokumentide väljastamine

  (1) Merelaevatunnistuse ja siseveelaevatunnistuse väljastab Transpordiamet või notar laevakinnistusraamatusse kantud mere- ja siseveelaevadele. Laevapilet väljastatakse riigihaldusülesandeid täitvatele laevadele.
[RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (11) Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastab Transpordiamet laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevale.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Kui laev, mis vastavalt käesoleva seaduse §-le 1 või 2 peab kandma või võib kanda Eesti riigilippu, viibib välismaal ning laeva omanikul ei ole võimalik esitada taotlust lipudokumendi saamiseks Eestis või taotlus on seotud liiga suure finants- või ajakuluga, väljastab välisesinduse konsulaarametnik laeva omaniku taotlusel laeva kohta ajutise liputunnistuse. Välisesinduse konsulaarametnik edastab ajutise liputunnistuse koopia ning selle aluseks olnud dokumentide koopiad otsekohe Transpordiametile ja laevakinnistusraamatut pidavale kohtule. Välisesinduse konsulaarametniku väljastatud ajutine liputunnistus kehtib kuni alalise lipudokumendi väljastamiseni, kuid mitte üle kuue kuu.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 ja § 931 lõikes 1 nimetatud asjaolude ilmnemise korral väljastab ajutise liputunnistuse Transpordiamet.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (4) Ajutise liputunnistuse taotlemisel tuleb esitada samad andmed, mis esitatakse laeva kinnistamisel.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 11.   Merelaevatunnistus ja siseveelaevatunnistus

  Merelaevatunnistus ja siseveelaevatunnistus sisaldavad kogu laevakinnistusregistriosa sisu.

§ 12.   Kanded merelaevatunnistuses ja siseveelaevatunnistuses

  Laevakinnistusraamatusse tehtud kanded tuleb viivitamatult märkida merelaevatunnistusele või siseveelaevatunnistusele.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 13.   Liputunnistus

  (1) Merelaeva omaniku taotlusel väljastatakse lisaks merelaevatunnistusele liputunnistus, milles on § 42 lõike 1 punktides 1 kuni 7 ettenähtud andmed.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]

§ 131.   Laevapereta prahitud laeva liputunnistus

  (1) Laevapereta prahitud laevade registris registreeritud laevale (edaspidi laevapereta prahitud laev) väljastatud laevapereta prahitud laeva liputunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) käesoleva seaduse § 42 lõike 1 punktides 1‒7 nimetatud andmed, välja arvatud laeva peajõuseadme tüüp, laeva ehituskoht ja ühise omandi osade suurus;
  2) laeva pikkus, laeva laius ja laeva parda kõrgus;
  3) prahtija nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht;
  4) laeva algregistririik;
  5) viide käesoleva seaduse sättele, mille alusel liputunnistus on välja antud;
  6) liputunnistuse kehtivusaeg, selle väljaandmise kuupäev ja koht.

  (2) Laevapereta prahitud laeva liputunnistusele kantakse märge, et laev on kantud laevapereta prahitud laevade registrisse ja seda ei saa selles registris koormata piiratud asjaõigusega.

  (3) Allprahtimise korral väljastatakse laevale uus laevapereta prahitud laeva liputunnistus ning sellele kantakse täiendavalt laevapereta prahitud laeva allprahtija andmed ja allprahilepingu tähtaeg.

  (4) Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 14.   Ajutised liputunnistused
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Ajutisel liputunnistusel on käesoleva seaduse § 131 lõike 1 punktides 1, 2, 5 ja 6 nimetatud andmed.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Laevapereta prahitud laeva ajutisel liputunnistusel on käesoleva seaduse § 131 lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) Paragrahvi 23 järgi väljastatud ajutine liputunnistus peab sisaldama märget, et tunnistus on väljastatud esimeseks üleviimisreisiks. Ajutisele liputunnistusele tuleb märkida reisi marsruut ja planeeritav kestus.

  (4) Käesoleva seaduse § 10 lõike 2 ja § 23 lõike 1 alusel väljastatud ajutisele liputunnistusele laeva registreerimisnumbrit ei kanta.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (5) Käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud laevale väljastatud ajutine liputunnistus peab lisaks samas lõikes nimetatud andmetele sisaldama viidet välislepingule, millest tuleneb Eesti riigilipu kandmise õigus.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (6) Ajutise liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 15.   Väikelaevatunnistus
[Kehtetu - RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 16.   Laevapilet

  Laevapiletile kantavate andmete loetelu ja selle väljastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 17.   Korduv lipudokument

  (1) Korduv lipudokument väljastatakse juhul, kui lipudokumendile kantud andmed on muutunud. Korduva lipudokumendi taotlemisel tuleb esitada kirjalik avaldus ja tagastada esialgne lipudokument.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (11) Kui esialgse laevapereta prahitud laeva lipudokumendi kohene tagastamine on laeva sõidusolemise tõttu raskendatud, võib prahtija vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisel ja Transpordiameti nõusoleku saamisel tagastada registripidajale lipudokumendi kahe kuu jooksul kehtetuks muutumisest arvates.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Korduv lipudokument väljastatakse ka juhul, kui esialgne lipudokument on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatuks muutunud. Korduva lipudokumendi taotlemisel peab avalduses kirjalikult kinnitama esialgse lipudokumendi hävimist või põhistama selle kadumist või tagastama kasutamiskõlbmatuks muutunud lipudokumendi, mis kriipsutatakse kahe punase diagonaaljoonega läbi ja mida säilitatakse laevatoimikus.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) Korduva lipudokumendi kehtivusaeg jääb samaks esialgse lipudokumendi kehtivusajaga.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (4) Korduva lipudokumendi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 18.   Lipudokumendi vorm

  (1) Lipudokument on eesti ja inglise keeles.

  (2) Merelaevatunnistuse, liputunnistuse ja siseveelaevatunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse ja ajutise liputunnistuse vormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (4) Lipudokumendi vormi kehtestamisel võib näha ette lipudokumendi täiendamise käesoleva seaduse §-des 11, 13 ja 14 nimetamata andmetega.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

3. peatükk TEISE RIIGI RIIGILIPU KANDMINE 

§ 19.   Keeld kanda teise riigi riigilippu

  (1) Merelaev, mis käesoleva seaduse § 1 järgi peab kandma Eesti riigilippu, ei või kanda teise riigi riigilippu ahtris.

  (2) Laev, mille kohta on väljastatud lipudokument, ei või kanda teise riigi riigilippu.

§ 20.   Luba kanda teise riigi riigilippu

  (1) Kui merelaev, mis on kantud laevakinnistusraamatusse, antakse laevapereta prahilepingu alusel vähemalt üheks aastaks teisele isikule (prahtijale) tema nimel kasutamiseks, annab Transpordiamet omaniku taotlusel loa laeva kandmiseks mõne teise riigi registrisse, kui see on vastava riigi seaduse kohaselt lubatud. Sellise loa maksimaalne kehtivus on kaks aastat. Luba võib omaniku taotlusel ühe aasta kaupa pikendada.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa kehtivuse ajal on keelatud kanda laeval Eesti riigilippu ahtrilipuna.

§ 21.   Teise riigi riigilipu kandmise loa taotlemine ja väljastamine
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Teise riigi riigilipu kandmise loa taotlemisel peab laeva omanik esitama Transpordiametile järgmised eesti- või ingliskeelsed või ametliku või kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlkega dokumendid:
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  1) laevaomaniku notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud avaldus;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  2) laeva kirjalik prahileping;
  3) välismaa laevaregistri nõusolek paralleelseks registreerimiseks;
  4) liputunnistus, kui see on väljastatud.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  5) [kehtetu - RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  (11) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (12) Transpordiamet väljastab teise riigi riigilipu kandmise loa viie tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse esitamisest arvates.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (13) Teise riigi riigilipu kandmise luba väljastatakse eesti ja inglise keeles.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (14) Transpordiamet edastab teise riigi riigilipu kandmise loa hiljemalt loa andmisele järgneval tööpäeval laevakinnistusraamatu pidajale. Laevakinnistusraamatu pidaja teeb teise riigi riigilipu kandmise loa alusel laevakinnistusraamatusse laeva lipuõiguse märke.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Teise riigi riigilipu kandmise luba jõustub alates laeva lipuõiguse märke tegemisest laevakinnistusraamatusse.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) Enne teise riigi riigilipu kandmise loa taotlemist peab laeva omanik laeva lipuõiguse märke tegemise eest tasuma riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 22.   Teise riigi riigilipu kandmise õiguse lõppemine

  (1) Teise riigi riigilipu kandmise õiguse tähtaja lõppemisel peab laeva omanik esitama laevakinnistusraamatu pidajale notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud avalduse märke kustutamiseks laevakinnistusraamatust. Avaldusele tuleb lisada lipudokumendid ja tõend selle kohta, et laev on kustutatud või kustutatakse välisriigi laevaregistrist. Enne avalduse esitamist peab laeva omanik laeva lipuõiguse märke tegemise eest tasuma riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Omanik võib taotleda märke kustutamist ka enne teise riigi riigilipu kandmise õiguse tähtaja lõppemist.

4. peatükk EESTI RIIGILIPU KANDMISE ÕIGUSE ANDMINE 

§ 23.   Eestis ehitatud laevad

  (1) Eestis ehitatud laev, millele ei laiene käesoleva seaduse §-st 1 või 2 tulenev õigus, võib kanda Eesti riigilippu esimese üleviimisreisi ajal Transpordiameti väljastatud ajutise liputunnistuse alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajutise liputunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 24.   Välismaa laeva õigus kanda Eesti riigilippu

  (1) Laev, millele ei laiene käesoleva seaduse §-st 1 või 2 tulenev õigus, võib kanda Eesti riigilippu välislepingu alusel.

  (2) Vähemalt 12-meetrise üldpikkusega merelaev võib laeva prahtija taotlusel Transpordiameti väljastatud laevapereta prahitud laeva liputunnistuse alusel kanda Eesti riigilippu, kui:
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  1) laeva prahtija kuulub käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 või § 2 lõigetes 1‒22 loetletud isikute ringi;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  2) laev on prahitud ilma laevapereta oma nimel kasutamiseks;
  3) laeva omanik on nõus lipu vahetamisega;
  4) laeva suhtes kehtinud õigus ei keela Eesti riigilipu kandmist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel väljastatud laevapereta prahitud laeva liputunnistus on tähtajaline dokument ja see kehtib kuni kaks aastat. Laeva registreerimist ja laevapereta prahitud laeva liputunnistust võib prahtija taotlusel kuni kahe aasta kaupa pikendada. Pikendamisel väljastatakse uus lipudokument.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 241.   Laeva allprahtimine

  (1) Laeva allprahtimine on lubatud, kui see lisaks käesoleva seaduse §-s 24 sätestatule vastab järgmistele tingimustele:
  1) allprahtimine on lubatud prahilepinguga;
  2) allprahtija vastab käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 või § 2 lõigetes 1‒22 nimetatud tingimustele;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  3) allprahileping lõpeb hiljemalt prahilepingu lõppemisel;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  4) allprahtimine kantakse esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Allprahilepingu lõppemisel peab allprahtija tagastama lipudokumendi prahtijale.
[RT I 2003, 13, 66 - jõust. 20.02.2003]

  (3) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse ka järgnevate allprahtimiste korral.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

5. peatükk LAEVA IDENTIFITSEERIMINE 

§ 25.   Laeva nimi

  (1) Laeval peab olema nimi. Nime annab laevale laeva omanik või prahtija. Laeva nimi peab selgelt erinema Eestis registreeritud teiste laevade nimedest, välja arvatud juhul, kui laev kantakse Eesti laevapereta prahitud laevade registrisse ja kui prahtija esitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et laeva algregistririik või prahtimisleping ei võimalda laeva nime muuta. Laeva nimi ei või olla vastuolus heade kommetega.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Laeva nimes ei tohi kasutada sõna "Eesti" ega selle võõrkeelseid vasteid. Laeva nimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus.

  (3) Laeva registreerija võib laeva registrissekandmisest motiveeritult keelduda, kui laeva nimi ei vasta seaduse nõuetele. Keeldumise korral antakse laeva omanikule tähtaeg laeva nime kooskõlla viimiseks seaduse nõuetega.

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (5) Laeva nimi kantakse laevale valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud korras.

  (6) Eestis registreeritud laevanimede nimekirja peab Transpordiamet. Laeva omanik või prahtija kooskõlastab Transpordiametiga laevale antava või muudetava nime. Transpordiamet ei kooskõlasta laeva nime, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (7) Laeva omanik või prahtija võib esitada Transpordiametile avalduse laeva nime enda nimel hoidmiseks, kui ta soovib laeva selle nimega Eesti laevaregistris registreerida. Laeva nimi tuleb enne kooskõlastada Transpordiametiga. Laeva nime hoitakse laeva omaniku või prahtija nimel kolm aastat nime kooskõlastamise päevast arvates. Transpordiamet väljastab sellekohase tunnistuse. Enne laeva nime hoidmise ja sellekohase tunnistuse väljastamise avalduse esitamist peab laeva omanik või prahtija tasuma Transpordiametile 250 eurot.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 26.   Kalalaeva pardanumber

  Kalalaevale antakse alaline kordumatu pardanumber. Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 27.   Kodusadam

  (1) Laeva kodusadam on sadam, mille kaudu laeva meresõiduks peamiselt kasutatakse. Eesti riigilippu kandva laeva kodusadam võib olla ainult Eesti sadam.

  (11) Laeva kodusadamaks märgitakse selle asula nimi, kus sadam paikneb.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (2) Kui Eesti riigilippu kandval laeval ei ole kodusadamat Eestis, siis loetakse selle laeva kodusadamaks Tallinn.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (3) Kodusadama nimi kantakse laevale valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud korras.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 28.   Laeva registrinumber

  (1) Laevale antakse registreerimisel alaline kordumatu registrinumber.

  (2) Laeva identifitseerivaks tunnuseks on ka Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber, kui see on laevale antud.

  (3) Transpordiameti poolt peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (4) Laevakinnistusraamatu registrinumbrite moodustamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 29.   Laeva kutsung

  Laeva kutsung antakse laevale laeva raadioloa väljastamisel.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

2. osa LAEVAREGISTRID JA ANDMEKOGUD 
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

6. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 30.   Eesti laevaregistrid

  Laevade ja ehitatavate laevade kohta peetakse eraldi registrit. Laevaregister ja ehitatavate laevade register moodustavad laevakinnistusraamatu. Samuti peetakse eraldi registreid laevapereta prahitud laevade kohta.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 31.   Laevaregister

  (1) Laevaregistrisse kantakse merelaev, mis käesoleva seaduse § 1 või 2 järgi peab kandma või võib kanda Eesti riigilippu ning mille üldpikkus on vähemalt 12 meetrit. Samuti kantakse laevaregistrisse vähemalt 12-meetrise üldpikkusega siseveelaev, mille omanik on füüsiline isik elukohaga Eestis või Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või Eestis asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda laevaregistrisse, kui tema üldpikkus on vähemalt 24 meetrit.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Omaniku soovil võib laevaregistrisse kanda ka merelaeva ja siseveelaeva, mis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üldpikkusest lühem.

§ 32.   Ehitatavate laevade register

  (1) Ehitatavate laevade registrisse kantakse Eestis ehitatav mere- või siseveelaev või teisaldatav ujuvvahend ning Eestis asuv teisaldatav ujuvvahend.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

  (2) Ehitatav mere- või siseveelaev peab oma eeldatavate tehniliste näitajate poolest olema pärast valmimist sobiv laevaregistrisse kandmiseks.

  (3) Ehitatav mere- või siseveelaev kantakse ehitatavate laevade registrisse hetkest, mil kiil on maha pandud ja ehitis on püsivalt nime või numbriga tähistatud. Sama kehtib ka ehitatava teisaldatava ujuvvahendi suhtes.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid tõendab Transpordiamet.

  (5) Käesoleva seaduse ja laeva asjaõigusseaduse sätted, mis käivad ehitatavate laevade kohta, kehtivad ka teisaldatavate ujuvvahendite kohta.

§ 33.   Väikelaevaregister
[Kehtetu - RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 34.   Esimene ja teine laevapereta prahitud laevade register
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Transpordiamet peab esimest laevapereta prahitud laevade registrit ja teist laevapereta prahitud laevade registrit.

  (2) Esimesse laevapereta prahitud laevade registrisse kantakse prahtija soovil laev, mis vastab käesoleva seaduse § 24 lõikes 2 nimetatud tingimustele ja mille vastutaval isikul on tegevuskoht Eestis, kusjuures tegevuskohaks ei loeta laeva ennast.

  (3) Teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantakse prahtija soovil laev, mis vastab käesoleva seaduse § 24 lõikes 2 nimetatud tingimustele.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 341.   Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu

  Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse kantakse andmed valitsusasutuste kasutusse antud riigile kuuluvate laevade kohta, mis on ette nähtud valitsusasutuste haldusülesannete täitmiseks, ja riigivara valitseja kohta.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 35.   Riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse laev ning Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõiduk
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

  (1) Riigi või kohaliku omavalitsusüksuse laev registreeritakse või kinnistatakse ühes käesolevas seaduses nimetatud registris omaniku soovil, kui laev antakse teise isiku valdusse või kui laeva koormatakse asjaõigusega. Riigi laeva puhul registreeritakse lisaks käesolevas seaduses omaniku kohta sätestatud andmetele ka andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta, kui viimane on määratud.
[RT I 2009, 57, 381 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõiduki andmed kantakse üksnes Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registrisse.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 36.   Registritele esitatavate dokumentide vorm

  (1) Laevu registreerivatele registritele esitatavad dokumendid tuleb esitada eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos vandetõlgi tehtud tõlkega.
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (11) Esimese või teise laevapereta prahitud laevade registri pidajale esitatavad dokumendid tuleb esitada eesti või inglise keeles. Muus võõrkeeles dokumendid tuleb esitada koos ametliku või kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlkega.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Laevu registreerivatele registritele esitatakse dokumendi originaal või notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri võib olla elektrooniline. Sellisel juhul asendab kinnituse andnud isiku nime ja allkirja ning asutuse pitserit isiku digitaalallkiri või asutuse digitaalne tempel.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) Kui käesoleva seaduse kohaselt peab dokument olema notariaalselt kinnitatud, võib notari asemel dokumendil olevad allkirjad kinnitada välisriigi ametiisik, kellel on õigus tõestada allakirjutanu isikusamasust. Välisriigis kinnitatud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti, ning esitatud koos ametliku või kinnitatud eesti- või ingliskeelse tõlkega.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (4) Käesolevat paragrahvi ei rakendata riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu ning Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri puhul.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

61. peatükk LAEVADE INFOSÜSTEEM 
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 361.   Laevade infosüsteem

  (1) Laevade infosüsteem on andmekogu, mille eesmärk on:
  1) arvestuse pidamine ja järelevalve teostamine esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevade üle;
  2) arvestuse pidamine ja järelevalve teostamine riigihaldusülesandeid täitvate laevade üle;
  3) meresõiduohutuse seaduse § 752 lõikes 1 nimetatud andmete töötlemine.

  (2) Laevade infosüsteemi vastutav töötleja on Transpordiamet.

  (3) Laevade infosüsteemis peetakse järgmisi andmekogusid:
  1) esimene laevapereta prahitud laevade register;
  2) teine laevapereta prahitud laevade register;
  3) riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu;
  4) laevade järelevalve andmekogu.

  (4) Laevade infosüsteemi kantakse:
  1) käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud andmed;
  2) käesoleva seaduse § 93 lõikes 1 nimetatud andmed;
  3) meresõiduohutuse seaduse § 752 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (5) Laevade infosüsteemi kantavate andmete täpsem koosseis ja nende säilitamise tähtaeg sätestatakse käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud laevade infosüsteemi põhimääruses.

  (6) Isikuandmeid säilitatakse kuni laeva kustutamiseni laevade infosüsteemis peetavast andmekogust.

  (7) Laevade infosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, milles sätestatakse:
  1) infosüsteemi pidamine, sellele juurdepääs, andmevahetus teiste andmekogudega ja andmete säilitamine;
  2) infosüsteemis peetavate andmekogude koosseisud;
  3) andmete esitamine andmekogudesse ja andmete töötlemine.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

7. peatükk LAEVAKINNISTUSRAAMAT 

1. jagu Üldsätted 

§ 37.   Kinnistusraamatuseaduse kohaldamine

  (1) Laevakinnistusraamatu pidamisel kohaldatakse kinnistusraamatuseaduse sätteid niivõrd, kuivõrd käesolev seadus ei sätesta teisiti.

  (2) Laevakinnistusraamatu pidamisel asub kinnistusregistri asemele laevakinnistusregister, kinnistuspäeviku asemele laevakinnistuspäevik ja kinnistustoimiku asemele laevatoimik.

  (3) Elektroonilise laevakinnistusraamatu pidamisel on Transpordiametil samasugused õigused ja kohustused kui riigi maakatastri pidajal.

§ 38.   Registriosa

  Laevakinnistusraamatusse kantud laeva kohta avatakse iseseisev registriosa ja sellele antakse jooksvalt eraldi number (registrinumber). Registriosa loetakse laeva suhtes laevakinnistusraamatuks.

2. jagu Laeva kinnistamine 

§ 39.   Kinnistamise eeldus

  (1) Laev ja ehitatav laev kinnistatakse, kui omanik esitab seaduses sätestatud tingimustel ja korras notariaalselt kinnitatud avalduse, milles ta taotleb kinnistamist.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

  (2) Ehitatava laeva kinnistamist võib taotleda ka isik, kes täitedokumendi alusel võib nõuda laeva realiseerimist või laevahüpoteegi kinnistamist.

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud kinnistamise eelduseks olevad dokumendid esitatakse laevakinnistusraamatu pidajale elektrooniliselt, posti teel või Transpordiameti kaudu.
[RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 40.   Merelaeva kinnistamine
[Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 41.   Siseveelaeva kinnistamine

  Eestis alaliselt elav füüsiline isik ja Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või Eestis asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik on kohustatud talle kuuluva siseveelaeva kinnistama. See nõue ei kehti laeva kohta, mille üldpikkus on alla 12 meetri, purjejahtlaeva või kaatri puhul alla 24 meetri.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 411.   Väikelaeva kinnistamine

  Väikelaeva kinnistamisel laevaregistris kohalduvad meresõiduohutuse seaduses sätestatud väikelaeva registreerimisele kohalduvad nõuded.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 42.   Merelaeva kinnistamiseks esitatavad andmed

  (1) Merelaeva kinnistamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid või dokumendid, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
  1) laeva nimi, number või muu tunnuseks olev tähis;
  2) laeva peajõuseadme tüüp, laeva tüüp kasutusala järgi ja kere põhimaterjal;
  3) kodusadam;
  4) ehituskoht ja -aasta ning ehitaja;
  5) kutsungsignaal;
  6) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber, kui see nähtub mõõdukirjast või muust vastavast dokumendist, ametliku mõõtmise tulemus ja masinate võimsus;
  7) omaniku või ühiste omanike andmed ja ühise omandi osade suurus ning riigi laeva puhul andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta, kui viimane on määratud;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  71) vastutava isiku olemasolul tema andmed ja kontaktandmed, vastutava isiku volitust tõendav dokument koos käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud tunnistuse numbri või kinnitusega, kirjalik kinnitus isiku Eestis tegevuskoha omamise kohta, välja arvatud juhul, kui merelaeva omanikul, sealhulgas ühisel omanikul, on Eestis tegevuskoht, ja vastutava isiku digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud nõusolek tema kandmiseks laevakinnistusraamatusse vastutava isikuna, välja arvatud juhul, kui vastutava isiku ülesandeid täidab laeva omanik ise;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  8) omandi saamise õiguslik alus, mis tuleb tõendada;
  9) Eesti riigilipu kandmise õigust tõendavad asjaolud;
  10) laevaühingu puhul disponent;
  11) dokumendid, mis tõendavad laeva vastavust Eesti Vabariigis kehtestatud laevaohutusnõuetele;
  12) ajutine liputunnistus, kui see on välja antud;
  13) andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (2) Kui laeva ei ole siseriiklikult mõõdetud, siis piisab välismaal väljaantud mõõdukirja esitamisest.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 43.   Siseveelaeva kinnistamiseks esitatavad andmed

  Siseveelaeva kinnistamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid või dokumendid, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
  1) laeva nimi, number või muu laeva tunnuseks olev tähis;
  2) kere põhimaterjal;
  3) kodusadam;
  4) ehituskoht ja -aasta ning ehitaja;
  5) laeva üldpikkus ja masinate võimsus;
  6) omaniku andmed (omanikuks olemine tuleb tõendada ja mitme omaniku puhul tuleb näidata osade suurus), riigi puhul ka andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta, kui viimane on määratud;
[RT I 2009, 57, 381 - jõust. 01.01.2010]
  7) omandi saamise õiguslik alus, mis tuleb tõendada;
  8) dokumendid, mis tõendavad laeva vastavust Eesti Vabariigis kehtestatud laevaohutusnõuetele;
  9) andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 44.   Ehitatava mere- ja siseveelaeva või ehitatava teisaldatava ujuvvahendi kinnistamiseks esitatavad andmed

  (1) Ehitatava mere- või siseveelaeva või ehitatava teisaldatava ujuvvahendi kinnistamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid või dokumendid, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
  1) ehitatava mere- või siseveelaeva või ehitatava teisaldatava ujuvvahendi nimi, number või muu tähis;
  2) ehituskoht ja ehitaja;
  3) omaniku andmed (omanikuks olemine tuleb tõendada), riigi puhul ka andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta, kui viimane on määratud;
[RT I 2009, 57, 381 - jõust. 01.01.2010]
  4) dokumendid, mis tõendavad, et valmimisel on merelaev või siseveelaev tehniliste näitajate poolest kõlblik laevaregistrisse kandmiseks;
  5) andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (2) Kui ehitatava mere- või siseveelaeva või ehitatava teisaldatava ujuvvahendi omanik ei ole ehitaja, tuleb kinnistamiseks esitada ehitaja notariaalselt tõestatud kinnitus teise isiku omanikuks saamise asjaolude kohta.

§ 45.   Teisaldatava ujuvvahendi kinnistamiseks esitatavad andmed

  Teisaldatava ujuvvahendi kinnistamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid või dokumendid, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
  1) teisaldatava ujuvvahendi nimi, number või muu tähis (tuleb märkida, et tegemist on teisaldatava ujuvvahendiga);
  2) asukoht;
  3) ehituskoht;
  4) omaniku andmed (omanikuks olemine tuleb tõendada), riigi puhul ka andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta, kui viimane on määratud;
[RT I 2009, 57, 381 - jõust. 01.01.2010]
  5) omandi tekkimise alus, mis tuleb tõendada;
  6) dokumendid, mis tõendavad teisaldatava ujuvvahendi vastavust Eesti Vabariigis kehtestatud ohutusnõuetele;
  7) andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 46.   Kinnistamiseks esitatavad dokumendid

  Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide täpse loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 461.   Tõend kinnistamisavalduse vastuvõtmise kohta

  (1) Kinnistamisavalduse vastuvõtmisel väljastab kinnistusosakond või Transpordiamet avaldaja soovil tõendi, mis kinnitab avalduse vastuvõtmist.
[RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi võib avaldaja soovil väljastada ka inglise keeles.

  (3) Elektroonilise laevakinnistusraamatu infosüsteemi esitatud kinnistamisavalduse kohta saadetakse selle esitajale automaatne vastuvõtukinnitus. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 47.   Laevakinnistusraamatusse kantavad andmed

  (1) Laevakinnistusraamatusse tuleb kanda käesoleva seaduse § 42 lõike 1 punktides 1 kuni 7 ja 10, § 43 punktides 1 kuni 6, § 44 lõike 1 punktides 1 kuni 3 ning § 45 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmed, samuti vastutava isiku andmed ja kontaktandmed, mõõdukirja tähistus ja laeva kinnistamise kuupäev.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Merelaeva või käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud tingimuste esinemise korral siseveelaeva kinnistamisel tuleb laevakinnistusraamatusse kanda ka viide seadusesättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu. Merelaeva puhul tuleb laevakinnistusraamatusse kanda ka laevale antud kutsungsignaal.

  (3) Kui käesoleva seaduse § 20 lõike 1 järgi on lubatud merelaeval kanda mõne muu riigi lippu, tuleb laevakinnistusraamatusse kanda märge, et laeval ei ole selle loa kehtivuse jooksul lubatud kanda Eesti riigilippu. Loa kehtetuks tunnistamisel tuleb märkida, et laeval on taas lubatud kanda Eesti riigilippu.

  (4) Ehitatava laeva puhul tuleb laevakinnistusraamatusse kanda viide käesoleva seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud ja Transpordiameti poolt vastavalt käesoleva seaduse § 32 lõikele 4 väljastatud dokumendile.

  (5) Laevakinnistusraamatusse kantakse isiku nimi koos Eesti isikukoodiga, selle puudumisel kantakse välismaine isikukood või seda asendav muu tunnus ning sünniaeg (päev, kuu, aasta). Juriidilise isiku nimi kantakse laevakinnistusraamatusse koos registrikoodi või registreerimisnumbriga, kui isik kuulub registrisse kandmisele.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (6) Laevakinnistusraamatusse kantakse järgmised kontaktandmed:
  1) juriidilise isiku asukoha aadress või füüsilise isiku asukoha või elukoha aadress;
  2) telefoninumber koos suunakoodiga;
  3) e-posti aadress.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 48.   Välismaal registreeritud laev

  (1) Laeva omanik on kohustatud tagama laeva välisriigi laevaregistrist kustutamise 15 päeva jooksul, alates laeva kandmisest laevakinnistusraamatusse, ning tõendama seda kohtule.

  (2) Kohus võib kontrollimist vajavate asjaolude selgitamiseks teha järelepärimisi välisriigi registripidajale.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 601 sätestatut.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 49.   Ehitatavate laevade registrisse kantud laev

  (1) Kui ehitatavate laevade registris kinnistatud laev on valminud, siis peab laeva omanik taotlema kas laeva ehitatavate laevade registrist kustutamist või kinnistamist laevaregistris.

  (2) Ehitatavate laevade registris kinnistatud laeva kinnistamisel laevaregistris kantakse laevahüpoteegid üle koos laevaga ning nad säilivad senisel järjekohal.

§ 50.   Vastuväide kinnistamisele

  Kui enne laeva kinnistamist on keegi teine isik esitanud vastuväite laeva kinnistamise kohta põhjendusega, et tema on laeva omanik, siis võib kohus teha laeva kinnistamisel laevakinnistusregistriossa vastuväite kohta märke.

§ 51.   Teated kohtule

  (1) Kohtule tuleb viivitamata teatada muutustest laevakinnistusraamatusse kantud andmetes, mis ei ole kanneteks asjaõiguse tähenduses.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (2) Viivitamata tuleb teatada muutustest asjaoludes, mille alusel laev kannab Eesti riigilippu. Samuti tuleb teatada muutustest asjaoludes, mille alusel on väljastatud luba kanda mõne muu riigi riigilippu.

  (3) Kui laev on hukkunud või loetud hukkunuks või kui ta on muutunud kasutamiskõlbmatuks või kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu, tuleb sellest viivitamata teatada kohtule.

  (4) Ehitatava laeva puhul tuleb viivitamata teatada laeva valmimisest.

  (5) Esitatud andmed tuleb tõendada.

§ 52.   Teatamise kohustus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 51 nimetatud andmete esitamise ja muutustest teatamise kohustus on:
  1) laeva omanikul;
  2) ühistel omanikel või, kui laevakinnistusraamatusse on kantud disponent, siis disponendil;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  3) [kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  4) juriidilisest isikust omaniku, ühise omaniku või disponendi korral selle seadusjärgsel esindajal.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi järgi on teatama kohustatud mitu isikut, siis piisab, kui teatab üks neist. Sama kehtib siis, kui juriidilist isikut on volitatud esindama mitu isikut.

§ 53.   Vastutus andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest
[Kehtetu - RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 54.   Laevakinnistusraamatusse kantud andmete parandamine

  Kui teatatakse muudatustest laevakinnistusraamatusse kantud andmetes, mis ei ole kanneteks asjaõiguse tähenduses, ja muudatused on küllaldaselt tõendatud, siis parandab kohus andmed laevakinnistusraamatus kandemäärust tegemata.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 55.   Laeva kustutamine laevakinnistusraamatust

  (1) Käesoleva seaduse § 51 lõikes 3 nimetatud asjaolude esinemise korral peab laeva omanik taotlema laeva kustutamist laevakinnistusraamatust.

  (2) Siseveelaeva laevakinnistusraamatust kustutamist ei pea taotlema, kui see on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu merelaevade kohta kehtiva lipuõiguse kohaselt.

  (3) Laev, mille kinnistamine sõltub laevaomaniku tahtest, kustutatakse laevakinnistusraamatust lisaks käesoleva seaduse § 51 lõikes 3 nimetatud põhjustele ka laevaomaniku taotluse alusel.

  (4) Laeva laevakinnistusraamatust kustutamiseks on vajalik puudutatud isikute notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (5) Kui merelaev on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu, kuid käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõusolekut ei ole saadud, tuleb laevaregistrisse teha märge, mille järgi see laev on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu. Märge on võrdne laeva kustutamisega laevakinnistusraamatust, välja arvatud osas, mis puudutab piiratud asjaõigusi.

  (6) Kui laevakinnistusraamatusse ei ole 30 aasta jooksul laeva kohta tehtud ühtegi kannet ja pärast Transpordiameti seisukoha ärakuulamist võib eeldada, et laeva ei ole enam olemas või teda ei kasutata enam laevana, kustutab kohus laeva laevakinnistusraamatust juhul, kui laev ei ole koormatud piiratud asjaõigusega.

  (7) Laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust peab omanik esitama:
  1) notariaalselt kinnitatud avalduse;
  2) lipudokumendi;
  3) dokumendid, mis tõendavad kustutamise aluseks olevaid asjaolusid;
  4) puudutatud isikute notariaalselt kinnitatud nõusoleku;
  5) andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (8) Kui laev kustutatakse laevakinnistusraamatust seetõttu, et laev kaotab omandi ülemineku tõttu õiguse kanda Eesti riigilippu, peab käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 1 nimetatud avaldus olema notariaalselt tõestatud.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 56.   Ehitatava laeva laevakinnistusraamatust kustutamine

  (1) Ehitatav laev kustutatakse laevakinnistusraamatust omaniku taotluse alusel.

  (2) Omanik peab taotlema ehitatava laeva laevakinnistusraamatust kustutamist, kui see on hävinud või siirdunud välismaale.

  (3) Kustutamiseks on vaja puudutatud isikute notariaalselt kinnitatud nõusolekut.

  (4) Kustutamiseks peab omanik esitama:
  1) notariaalselt kinnitatud avalduse;
  2) dokumendid, mis tõendavad kustutamise aluseks olevaid asjaolusid;
  3) puudutatud isikute notariaalselt kinnitatud nõusoleku;
  4) andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 57.   Kustutamine ametikohustustest tulenevalt

  (1) Kui laeva kinnistamine oli olulise vea tõttu lubamatu, kui merelaev on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu või kui laev või ehitatav laev on siirdunud välismaale, hukkunud või muutunud kasutamiskõlbmatuks ning kohustatud isikud ei ole taotlenud laeva või ehitatava laeva laevakinnistusraamatust kustutamist, kustutab kohus laeva laevakinnistusraamatust oma ametikohustustest tulenevalt. Kohus teatab laevakinnistusraamatusse kantud omanikele ja muudele puudutatud isikutele kavandatavast kustutamisest ning määrab neile tähtaja vastuväidete esitamiseks. Tähtaeg ei või olla lühem kui kolm kuud.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute asukohta ei teata, avaldab kohus teate koos vastuväite esitamise tähtajaga kohtuteadete avaldamiseks mõeldud ajalehes ning vähemalt ühes merendusajalehes või -ajakirjas.

  (3) Kui esitatakse vastuväide, otsustab selle üle registrit pidav kohus üleskutsemenetluseks ettenähtud korras.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Laeva võib laevakinnistusraamatust kustutada ainult juhul, kui vastuväidet ei ole esitatud või kui vastuväidet tagasilükkav kohtumäärus on jõustunud. Kui hüpoteegipidaja esitab vastuväiteid Eesti riigilipu kandmise õiguse kaotanud laeva laevakinnistusraamatust kustutamisele põhjendusega, et hüpoteek veel püsib, siis kantakse laevakinnistusraamatusse märge, et laev on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu. Selline märge on võrdne laeva kustutamisega laevakinnistusraamatust, välja arvatud osas, mis puudutab laevahüpoteeki.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

§ 58.   Määruse tegemise tähtaeg

  (1) Kohus teeb määruse laeva kinnistamise või laevakinnistusraamatu andmete muutmise või laeva laevakinnistusraamatust kustutamise avalduse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta viivitamatult.

  (2) Kohus võib pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega kuni 30 päevani arvates avalduse saabumisest, kui esineb täiendavat kontrollimist vajavaid asjaolusid. Samal eesmärgil võib kohus määruse alusel nõuda kohustatud isikult täiendavate dokumentide esitamist lisaks seaduses nimetatutele.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (3) Kui avalduses esineb kinnistamist või kustutamist takistav puudus, võib kohus määrata tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja möödumise ajaks kõrvaldatud ei ole, jätab määruse tegemiseks pädev isik avalduse rahuldamata.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 59.   Laevakinnistusregistriosa sulgemine

  (1) Laevakinnistusraamatut pidav kohus sulgeb laevakinnistusregistriosa, kui laev või ehitatav laev kustutatakse laevakinnistusraamatust või kui laevakinnistusregistriosa kirjutatakse ümber.

  (2) Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa suletakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtude ka laeva kinnistamisel laevaregistris.

§ 60.   Transpordiameti informeerimine

  Kohus informeerib viivitamata Transpordiametit igast laeva kinnistamisest või kustutamisest.

3. jagu Õiguste kinnistamine 

§ 61.   Omaniku vahetus

  Kui vahetub merelaeva omanik, tuleb tõendada, et laev on ka edaspidi õigustatud kandma Eesti riigilippu.

§ 62.   Mitme laeva koormamine

  (1) Kui mitu laeva koormatakse ühe laevahüpoteegiga või ühe kasutusvaldusega, tuleb kaaskoormamine märkida iga laeva laevakinnistusregistriossa. Sama kehtib teise laeva koormamise korral tagantjärele juba olemasoleva koormisega ühel laeval.

  (2) Kaaskoormatise kustumise korral tuleb see kustutada iga laeva laevakinnistusregistriosast.

4. jagu Laevakinnistusraamatu sisu 

§ 63.   Laevakinnistusraamatu koosseis

  Laevakinnistusraamatu koosseisu kuuluvad:
  1) laevakinnistusregister;
  2) laevakinnistuspäevik;
  3) laevatoimik.

§ 64.   Laevakinnistusregister

  (1) Kanded ja andmed laeva kohta kantakse selle laeva laevakinnistusregistriossa.

  (2) Laevakinnistusregistriosal on pealkiri ja kolm jagu.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (3) Laevakinnistusregistreid peetakse elektroonilisel kujul. Laevakinnistusregistriosa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 65.   Laevakinnistusregistriosa pealkiri

  Laevakinnistusregistriosa pealkirjas näidatakse registriosa number (laeva registrinumber).
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.01.2015]

§ 66.   Laevaregistri laevakinnistusregistriosa esimene jagu

  (1) Laevaregistri laevakinnistusregistriosa esimesse jakku "Laeva andmed" kantakse:
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
  1) laeva identifitseerivad tunnused;
  2) tehnilised andmed laeva kohta;
  21) vastutava isiku andmed ja kontaktandmed;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  3) laeva kinnistamine ja kustutamine, kustutamise korral ka kustutamise põhjus;
  4) [kehtetu - RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
  5) muudatused talletatud andmetes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmed ei ole kanded käesoleva seaduse ja laeva asjaõigusseaduse tähenduses.

§ 67.   Laevaregistri laevakinnistusregistriosa teine jagu

  Laevaregistri laevakinnistusregistriosa teisse jakku "Laeva omanik" kantakse:
  1) laeva omaniku andmed;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  2) kui laev on ühises omandis – omanike nimed, see, kas laev on ühis- või kaasomandis, kaasomandi korral kaasomanike osade suurus;
  3) laevaühing ja disponent, kui laev on laevaühingu esemeks;
  4) [kehtetu - RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
  5) muudatused kannetes;
  6) kande õiguslik alus.

§ 68.   Laevaregistri laevakinnistusregistriosa kolmas jagu

  (1) Laevaregistri laevakinnistusregistriosa kolmandasse jakku "Laeva koormatised ja kitsendused" kantakse:
  1) laeva koormavad piiratud asjaõigused, laevaomandi kitsendused ja märked nende kohta, sealhulgas puudutatud isikute kitsendused oma õiguste käsutamisel;
  2) laeva omaniku käsutusõiguse kitsendused, samuti märked omandi kohta;
  3) andmed riigilipu kandmise õiguse kohta;
  4) hüpoteegi puhul hüpoteegipidaja, hüpoteegi rahaline suurus (hüpoteegi summa) ja märked hüpoteegi kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed ei ole kanded käesoleva seaduse ja laeva asjaõigusseaduse tähenduses.

  (3) Riigi omandis oleva laeva või riigile kuuluva piiratud asjaõiguse korral kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jakku märkus riigivara valitseja kohta. Riigivara valitseja kohta märkuse sissekandmine ja selle muutmine toimub riigivara valitseja avalduse alusel.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 69.   Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa esimene jagu

  (1) Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa esimesse jakku "Ehitatav laev" kantakse:
  1) ehitatavat laeva identifitseerivad andmed;
  2) ehituskoht ja ehitaja;
  3) viide dokumendile, mis tõendab ehitatava laeva kõlblikkust kinnistamiseks;
  4) ehitatava laeva kinnistamine ja registrist kustutamine (kustutamise korral tuleb ära näidata põhjus);
  5) muudatused andmetes.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmed ei ole kanneteks käesoleva seaduse ja laeva asjaõigusseaduse tähenduses.

§ 70.   Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa teine jagu

  Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa teise jakku "Ehitatava laeva omanik" kantakse:
  1) ehitatava laeva omaniku andmed, välismaise laevaomaniku puhul ka esindaja andmed;
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
  11) viide dokumendile, millest tuleneb, et ehitatava laeva omanikuks ei ole laeva ehitaja, vaid keegi teine;
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
  2) kui ehitatav laev on ühises omandis - omanike nimed, see, kas laev on ühis- või kaasomandis, kaasomandi korral kaasomanike osade suurus;
  3) laevaühing ja disponent, kui ehitatav laev on laevaühingu esemeks;
  4) [kehtetu - RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
  5) muudatused kannetes;
  6) kande õiguslik alus.

§ 71.   Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa kolmas jagu

  Ehitatavate laevade registri laevakinnistusregistriosa kolmandasse jakku "Laeva koormatised ja kitsendused" kantakse samad andmed mis laevaregistri kolmandasse jakku.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 72.   Laevakinnistusregistri asendusosa

  (1) Kui laevakinnistusregistriosa on hävinud, kadunud või rikutud, seab kohus sisse asendusosa.

  (2) Menetlus algatatakse kinnistamist teostava kohtuniku, kohtunikuabi või puudutatud isiku avalduse alusel. Vähemalt kolm kuud enne avalduse sisulist läbivaatamist avaldab kohus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles märgitakse avalduse sisu.

  (3) Asendusosa sisseseadmise otsust ei või teha seni kinnistamist teostanud kohtunikuabi ega kohtunik.

§ 73.   Laevakinnistusregistri sisujuht
[Kehtetu - RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 74.   Laevakinnistuspäevik

  (1) Laevakinnistuspäevikus registreeritakse kinnistamisavaldused, milles on väljendatud soov kande tegemiseks.

  (2) Laevakinnistuspäevikusse kantakse ka avalduse vastuvõtmise kuupäev, puudutatud laeva registreerimise number, määruse tegemise aeg, määrusega puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg, täiendavate dokumentide saabumise aeg, kandemääruse tegemise, sissekandmise ja teatavakstegemise aeg, kinnistamist läbiviivate isikute allkirjad, tehinguväärtus ja riigilõiv.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 75.   Laevatoimik

  (1) Laeva kohta seatakse sisse laevatoimik, mis tähistatakse laeva laevakinnistusregistriosa numbriga.

  (2) Laevatoimikusse võetud dokumendid nummerdatakse jooksvalt.

  (3) Laevatoimikusse võetakse dokumendid, mis on kande aluseks või millele kandes viidatakse. Dokumendi võib laevatoimikust välja anda ainult juhul, kui laevatoimikusse jääb ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (4) Kui dokument puudutab mitme laevakinnistusregistriosa kandeid, tuleb ta võtta ühte puudutatud laevatoimikusse. Teistes laevatoimikutes tuleb sellele dokumendile viidata.

  (5) Kohus tagab laevatoimikus oleva registriosa ärakirja ja muude dokumentide vastavuse algdokumentidele.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 76.   Laevakinnistusraamatu säilitamine

  Laevakinnistusraamatu säilitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 77.   Laevakinnistusraamatu pidamise kord

  (1) Laevakinnistusraamatut peab Tartu Maakohtu kinnistusosakond.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 03.02.2015]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab laevakinnistusraamatu pidamise korra.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada laevakinnistusraamatu andmete arvutivõrgu kaudu kasutamise korra.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (31) Laevakinnistusraamatule ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  (4) Laevakinnistamismenetluses loetakse notariaalselt kinnitatud avaldus, avalduse esitamise volikiri ning kande tegemise, muutmise ja kustutamise nõusolek võrdseks digitaalallkirjastatud avalduse, volikirja ja nõusolekuga.
[RT I 2005, 57, 450 - jõust. 01.01.2006]

§ 771.   Laevakinnistusraamatu vastutav ja volitatud töötleja

  Laevakinnistusraamatu vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötlejad on Tartu Maakohtu kinnistusosakond, Transpordiamet ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
[RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

71. peatükk KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VEESÕIDUKITE REGISTER 
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 772.   Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite register

  (1) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks kasutatavate veesõidukite ning nende meresõidukõlblikkuse või sõidukõlblikkuse üle arvestuse pidamine.

  (2) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri vastutav töötleja on Kaitsevägi.

  (3) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri asutab ning selle põhimääruse kehtestab riigikaitse korraldamise valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (4) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõiduki käitamiseks kannab volitatud töötleja selle andmed registrisse.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

8. peatükk VÄIKELAEVAREGISTER 
[Kehtetu - RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

9. peatükk ESIMENE JA TEINE LAEVAPERETA PRAHITUD LAEVADE REGISTER 
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 89.   Laevapereta prahitud laeva alluvus Eesti Vabariigi õiguskorrale
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Laevapereta prahitud laeva asjaõigused on määratud selle algregistririigi õigusega.

  (2) Laevapereta prahitud laev on allutatud Eesti avalikule õigusele. Laevapereta prahitud laeva suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid laevaohutusnõudeid.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 90.   Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registri avalikkus
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Esimesse ja teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmed on avalikud. Laevatoimikus sisalduvate dokumentidega on lubatud tutvuda laeva omanikul, laeva prahtijal, pädeval riigiasutusel ja isikul, kellel on selleks õigustatud huvi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutel on õigus saada esimesest ja teisest laevapereta prahitud laevade registrist ametlikult kinnitatud ärakirju.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 91.   Transpordiameti pädevus

  (1) Kõik esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registri pidamisega seotud toimingud tehakse Transpordiameti otsuse alusel.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Transpordiametil on õigus laeva registreerimisest keelduda järgmistel juhtudel:
  1) laev on saanud sadamasse sisenemise keelu;
  2) laeva on kinni peetud sadamariigi kontrolli poolt;
  3) laeva eelneva kolme aasta tehniliste ülevaatuste ja laevakontrolli tulemuste põhjal on vähemalt ühes laevakontrolli aktis märgitud rohkem kui viis puudust;
  4) laev ei läbi käesoleva seaduse § 921 kohast tehnilist lisaülevaatust;
  5) laevapereta prahitud laeva omanikku või prahtijat on karistatud teo eest, mis on Eesti karistusseadustiku kohaselt esimese astme kuritegu;
  6) laevapereta prahitud laeva omanik või prahtija on finantssanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses või laeva registreering esimeses või teises laevapereta prahitud laevade registris rikub muul viisil rahvusvahelist sanktsiooni;
  7) vastutav isik ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 911.   Õigus registreerida laev esimeses ja teises laevapereta prahitud laevade registris

  Õigus registreerida laev esimeses või teises laevapereta prahitud laevade registris on käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 ja § 2 lõigetes 1‒22 sätestatud juhtudel.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 92.   Laevapereta prahitud laeva registreerimiseks ning registreeringu pikendamiseks esitatavad andmed ja dokumendid
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Laeva registreerimiseks esimeses laevapereta prahitud laevade registris peab prahtija esitama kirjaliku või digitaalallkirjastatud avalduse ja järgmised dokumendid või dokumendid, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  1) laeva nimi ja endised nimed;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  2) kere põhimaterjal, peamasina tüüp, laeva tüüp kasutusala järgi;
  3) kodusadam;
  4) laeva ehitaja, ehituskoht ja -aasta;
  5) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber, kui see on mõõdukirjas või muus vastavas dokumendis;
  6) ametliku mõõtmise tulemused ja peamasinate võimsus ametliku mõõdukirja järgi;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  7) meresõiduohutuse korraldamise tunnistus (SMC) või ajutine meresõiduohutuse korraldamise tunnistus (ajutine SMC) laeva puhul, millel on meresõiduohutuse korraldamise tunnistus nõutud, või merekõlblikkust tõendavad dokumendid laeva puhul, millel ei ole meresõiduohutuse korraldamise tunnistus nõutud;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  71) klassifikatsioonitunnistus, mille on väljastanud volitatud klassifikatsiooniühing, laeva puhul, millel on klassifikatsioonitunnistus nõutud ning tegemist ei ole käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud laevaga;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  8) prahileping ja allprahtimise korral allprahileping;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  9) algregistririigi nõusolek laeva registreerimiseks Eestis laevapereta prahitud laevade registris;
  10) laevaomaniku notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud nõusolek laeva registreerimiseks laevapereta prahitud laevade registris, kui laevaomaniku nõusolek ei sisaldu prahilepingus;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  11) laeva kutsung;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  12) registripidaja nõudmisel dokument, mis tõendab, et prahtija on lepinguriigi kodanik või lepinguriigi õiguse järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kelle asukoht ja tegevuskoht on lepinguriigis, kui registripidajal ei ole võimalik neid dokumente teise lepinguriigi asjaomasest registrist mõistliku aja jooksul tasuta saada;
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]
  13) [kehtetu - RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]
  14) laeva omaniku või ühiste omanike, prahtija ja vastutava isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, juriidilise isiku puhul registrikood või registreerimisnumber;
  15) laeva omaniku või ühiste omanike, prahtija ja vastutava isiku käesoleva seaduse § 47 lõikes 6 nimetatud kontaktandmed;
  16) vastutava isiku volitust tõendav dokument ja koos sellega vastutava isiku digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud nõusolek tema kandmiseks laevapereta prahitud laevade registrisse vastutava isikuna, välja arvatud juhul, kui vastutava isiku ülesandeid täidab laeva omanik või prahtija ise;
  17) käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud tunnistuse number või kinnitus;
  18) prahtija kirjalik kinnitus, et vastutaval isikul on Eestis tegevuskoht;
  19) prahtija kirjalik kinnitus, et talle teadaolevalt puuduvad käesoleva seaduse § 961 lõike 2 punktides 2–4 nimetatud asjaolud.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (11) Laeva registreerimiseks teises laevapereta prahitud laevade registris peab prahtija esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse ja dokumendid, välja arvatud punktis 18 nimetatud kinnitus.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 sätestatud dokumendid võib esitada koopiatena. Dokumentide koopiate esitamise korral võib registripidaja prahtijalt lisaks nõuda käesoleva seaduse § 36 lõikes 2 nimetatud vorminõuetele vastavaid dokumente.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (13) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud andmed on registripidajale kättesaadavad volitatud klassifikatsiooniühingu või algregistririigi laevaregistri kaudu, võib registripidaja laeva registreerimisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 sätestatud dokumentide asemel tugineda vastavatele andmetele.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Prahtija peab esimeses või teises laevapereta prahitud laevade registris laeva registreeringu pikendamiseks esitama kirjaliku või digitaalallkirjastatud avalduse ja vajaduse korral uued, käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 11 nimetatud dokumendid, kui varem esitatud dokumendid on kehtivuse kaotanud või kui nendes sisaldunud andmed on muutunud.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 921.   Laeva tehniline lisaülevaatus enne registrisse kandmise otsuse tegemist

  Transpordiamet võib enne laeva registrisse kandmise otsustamist teha vastavalt meresõiduohutuse seaduse §-le 13 laeva tehnilise lisaülevaatuse.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 922.   Laeva registreerimiseks ja registreeringu pikendamiseks riigilõivu ning registritasu tasumine

  (1) Laeva esimeses laevapereta prahitud laevade registris registreerimise või registreeringu pikendamise ja lipudokumendi taotluse läbivaatamise eest peab prahtija tasuma riigilõivu.

  (2) Laeva teises laevapereta prahitud laevade registris registreerimise, registriteenuste osutamise või registreeringu pikendamise ning registreeringu või selle pikendamisega kaasneva lipudokumendi taotluse läbivaatamise eest peab prahtija tasuma registritasu käesoleva seaduse §-des 923 ja 925 sätestatud määras ja korras.

  (3) Laeva ümberregistreerimise eest teisest laevapereta prahitud laevade registrist esimesse laevapereta prahitud laevade registrisse koos laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamisega riigilõivu ei võeta.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 923.   Registritasu

  (1) Registritasu tasutakse iga aasta. Registritasu tasutakse registreeringu kehtivusaasta eest enne laeva registreerimise avalduse esitamist ja iga järgmise kehtivusaasta eest vähemalt kümme päeva enne vastava kehtivusaasta algust.

  (2) Enne registritasu tasumist ei registreerita laeva teise laevapereta prahitud laevade registrisse.

  (3) Teises laevapereta prahitud laevade registris registreeritud laeva eest registritasu tasumata jätmisel ei jätkata laevale registriteenuse osutamist ega pikendata laeva registreeringut ja registripidaja võib laeva teisest laevapereta prahitud laevade registrist kustutada.

  (4) Registritasu laekub riigieelarvesse. Registritasu makseteatise väljastab Transpordiamet.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 924.   Registritasuga hõlmatavad ülevaatused ja täiendavad tasud

  (1) Transpordiamet teeb registritasu eest järgmised ülevaatused:
  1) laeva tehnilised ülevaatused;
  2) laeva turvaülevaatused;
  3) vastutava isiku ja laeva meresõiduohutusalane auditeerimine meresõiduohutuse seaduse kohaselt;
  4) laeva ülevaatus meretöötunnistuse väljastamiseks, selle kehtivuse kinnitamiseks ja selle uuendamiseks.

  (2) Transpordiamet väljastab registritasu eest ja edastab tähtkirjaga järgmised dokumendid:
  1) laevatunnistused;
  2) laevapere liikme meresõidudiplomi tunnustamise kinnitusleht;
  3) tõend selle kohta, et Transpordiametile on esitatud taotlus käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kinnituslehe saamiseks.

  (3) Teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeva lisaülevaatuse või vastutava isiku meresõiduohutusalase lisaauditi eest, kui see on tehtud prahtija või vastutava isiku taotluse alusel, tuleb lisaks registritasule tasuda 200 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte rohkem kui 6000 eurot.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaatused ei ole registritasuga hõlmatud, kui neid teeb Transpordiameti asemel volitatud klassifikatsiooniühing.

  (5) Registritasuga ei ole hõlmatud Transpordiameti järelevalveametnike lähetuskulud.

  (6) Kui taotleja soovib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendi edastamist kullerpostiga, tuleb dokumendi taotluse läbivaatamise eest tasuda täiendavalt 70 eurot.

  (7) Kui meresõiduohutuse seaduses nimetatud rahvusvaheline konventsioon võimaldab konventsioonis sisalduvate nõuete täitmisest vabastamist ja taotleja taotleb vabastuse andmist, tuleb asjakohase dokumendi väljastamise ja tähtkirjaga edastamise eest tasuda täiendavalt 300 eurot.

  (8) Kui taotleja soovib korduva laevatunnistuse või kinnituslehe väljastamist hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatuks muutunud laevatunnistuse või kinnituslehe asemel, tuleb nimetatud dokumentide väljastamise eest tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 925.   Registritasu määrad

  Registritasu on vastavalt laeva kogumahutavusele järgmine:
  1) alla 5000-se kogumahutavusega laev ‒ 15 000 eurot aastas;
  2) 5000-se kuni 19 999-se kogumahutavusega laev ‒ 20 000 eurot aastas;
  3) 20 000-se ja suurema kogumahutavusega laev ‒ 25 000 eurot aastas.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 93.   Esimesse ja teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantavad andmed ning laevatoimikusse võetavad dokumendid
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) Esimesse ja teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantakse laeva ja laeva omaniku, laeva prahtija ning vastutava isiku andmed.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Laevapereta prahitud laeva laevatoimikusse võetakse dokumendid või nende koopiad, mis on registrikande aluseks või millele kandes viidatakse, ja muud laeva registreerimisega seotud dokumendid ning kirjavahetus või nende koopiad, samuti kehtetud lipudokumendid.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

§ 931.   Laevapereta prahitud laeva registreerimine ja laevapereta prahitud laeva ajutine liputunnistus

  (1) Kui registripidaja nõuab prahtijalt käesoleva seaduse § 92 lõike 12 alusel § 36 lõikes 2 nimetatud vorminõuetele vastavate dokumentide esitamist ning prahtijal puudub võimalus need kohe esitada, võib Transpordiamet § 92 lõikes 1 nimetatud avalduse alusel registreerida laeva esimeses laevapereta prahitud laevade registris või § 92 lõikes 11 nimetatud avalduse alusel registreerida laeva teises laevapereta prahitud laevade registris ning väljastada laevale laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse kehtivusajaga kolm kuud.
[RT I, 28.02.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Laevapereta prahitud laeva ajutine liputunnistus kehtib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kehtivusaja lõpuni või kuni laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamiseni, kui see väljastatakse enne laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse kehtivusaja lõppu.

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ja vorminõuetele vastavate dokumentide esitamist väljastatakse laevale laevapereta prahitud laeva liputunnistus, mille kehtivusaeg koos ajutise liputunnistuse kehtivusajaga ei ületa käesoleva seaduse § 24 lõikes 3 nimetatud tähtaega. Võimaluse korral tagastab prahtija või allprahtija prahitud laeva ajutise liputunnistuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ja vorminõuetele vastavate dokumentide esitamisel. Käesolevas lõikes sätestatud juhul ei tule laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamise ja registrisse kantud andmete muutmise eest riigilõivu uuesti tasuda.

  (4) Kehtetu laevapereta prahitud laeva ajutine liputunnistus tuleb registripidajale viivitamata tagastada. Kui kehtetu laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse kohene tagastamine on laeva sõidusolemise tõttu raskendatud, võib prahtija või allprahtija vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisel ja registripidaja nõusoleku saamisel tagastada registripidajale liputunnistuse kahe kuu jooksul alates laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse kehtetuks muutumisest.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 94.   Otsuse tegemine
[Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 95.   Teatamiskohustus

  (1) Laeva prahtija on kohustatud viivitamata kirjalikult teatama registripidajale muutustest asjaoludes, mille alusel temale kasutamiseks antud laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Prahtija on kohustatud viivitamata kirjalikult teatama registripidajale laeva hukkumisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest. Esitatud andmed tuleb tõendada.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) Kui registripidajal tekib kahtlus, et laeval ei ole Eesti riigilipu kandmise õigust, võib ta registrisse kantud laeva omanikult küsida täiendavaid tõendeid laeva registrikuuluvuse ja Eesti riigilipu kandmise õiguse kohta, andes selleks kuni 30-päevase tähtaja.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 96.   Laeva kustutamine esimesest ja teisest laevapereta prahitud laevade registrist prahtija algatusel
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (2) Laev kustutatakse laevapereta prahitud laevade registrist laeva prahtija taotluse alusel.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (3) Laeva kustutamiseks esimesest või teisest laevapereta prahitud laevade registrist prahtija algatusel peab prahtija esitama kirjaliku avalduse ja tagastama laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse või laevapereta prahitud laeva liputunnistuse. Laeva kustutamiseks esimesest või teisest laevapereta prahitud laevade registrist tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (4) Prahtija taotlusel väljastab Transpordiamet eesti- ja ingliskeelse tunnistuse välismaa laeva kustutamise kohta laevapereta prahitud laevade registrist.

  (5) Laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistust ei väljastata enne registriosa sulgemist ja liputunnistuse registripidajale tagastamist või väljaantud liputunnistuse hävimise kinnitamist või kadumise põhistamist.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (6) Kui laevapereta prahitud laeva kehtetu liputunnistuse kohene tagastamine on laeva sõidusolemise tõttu raskendatud, võib prahtija või allprahtija vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisel ja registripidaja nõusoleku saamisel tagastada registripidajale liputunnistuse kahe nädala jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse esitamisest.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (7) Kui laev kustutatakse teisest laevapereta prahitud laevade registrist prahtija algatusel, ei tagastata prahtijale juba tasutud registritasu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

  (8) Laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 961.   Laeva kustutamine esimesest ja teisest laevapereta prahitud laevade registrist registripidaja algatusel

  (1) Registripidaja kustutab laeva esimesest või teisest laevapereta prahitud laevade registrist, kui liputunnistuse kehtivusaeg lõpeb ja laeva registreeringut ei pikendata.

  (2) Registripidaja võib laeva esimesest või teisest laevapereta prahitud laevade registrist kustutada, kui:
  1) prahtija ei ole enne laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse kehtivusaja lõppu esitanud registripidajale kõiki käesoleva seaduse § 92 lõikes 1 nimetatud dokumentide originaale;
  2) laevapereta prahitud laeva on 24 kuu jooksul kontrollimise käigus vähemalt kahel korral kinni peetud sadamariigi kontrolli poolt;
  3) arestitud või sadamariigi kontrolli või Transpordiameti järelevalveametniku poolt kinnipeetud laevapereta prahitud laev on ilma loata sadamast lahkunud;
  4) laevapereta prahitud laeva omanikku või prahtijat on karistatud teo eest, mis on Eesti karistusseadustiku kohaselt esimese astme kuritegu, või korduvalt karistatud meresõiduohutuse seaduse 143. peatükis sätestatud mereturvatöötajate kasutamise nõuete rikkumise eest või relvaseaduse 123. peatükis sätestatud Eesti riigilippu kandval laeval relvade ja laskemoona arvestuse või hoidmise tingimuste nõuete rikkumise eest;
[RT I, 01.03.2023, 2 - jõust. 01.07.2024]
  41) laevapereta prahitud laeva omanik või prahtija on finantssanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses või kui laeva registreering esimeses või teises laevapereta prahitud laevade registris rikub muul viisil rahvusvahelist sanktsiooni;
[RT I, 08.03.2022, 1 - jõust. 15.03.2022]
  5) laev on registreeritud esimeses või teises laevapereta prahitud laevade registris võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
  6) registrisse kantud omanik ei ole registripidajale tähtajaks esitanud käesoleva seaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tõendeid;
  7) teises laevapereta prahitud laevade registris registreeritud laeva registritasu ei ole tähtajaks tasutud;
  8) laev on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu;
  9) vastutav isik ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

  (3) Registripidaja teavitab prahtijat kavandatavast kustutamisest 30 päeva ette. Teavitus edastatakse käesoleva seaduse § 92 lõike 1 punktis 15 nimetatud e-posti aadressil.

  (4) Prahtija peab pärast laeva esimesest või teisest laevapereta prahitud laevade registrist kustutamist talle väljastatud ajutise liputunnistuse või laevapereta prahitud laeva liputunnistuse registripidajale viivitamata tagastama.

  (5) Prahtija taotlusel väljastab Transpordiamet käesoleva seaduse § 96 lõikes 4 nimetatud tunnistuse.

  (6) Kui laev kustutatakse teisest laevapereta prahitud laevade registrist registripidaja algatusel, ei tagastata prahtijale juba tasutud registritasu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 962.   Otsuse tegemine

  (1) Registripidaja lahendab laeva registreerimise, registreeringu pikendamise või esimesest või teisest laevapereta prahitud laevade registrist kustutamise avalduse otsusega viie tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse ning kõigi nõutavate andmete ja dokumentide saamisest arvates. Laeva registreerimise avalduse rahuldamisel kantakse laev asjakohasesse registrisse.

  (2) Kui laeva registreerimise või registreeringu pikendamise avalduses on puudusi, annab registripidaja avaldajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Kui puudusi tähtaja jooksul ei kõrvaldata, siis jätab registripidaja avalduse läbi vaatamata ja laeva ei registreerita või registreeringut ei pikendata.

  (3) Kui avalduse esitaja ei tasu laeva teise laevapereta prahitud laevade registrisse registreerimise eest registritasu, jätab registripidaja avalduse läbi vaatamata.

  (4) Kui laev ei läbi käesoleva seaduse § 921 alusel tehtud lisaülevaatust või esineb rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud alus, jätab registripidaja laeva registreerimise avalduse rahuldamata.
[RT I, 08.03.2022, 1 - jõust. 15.03.2022]

  (5) Kui esineb mõni käesoleva seaduse § 961 lõike 2 punktides 2–4 sätestatud alustest, võib registripidaja jätta laeva registreerimise avalduse rahuldamata.

  (6) Kui registripidaja jätab käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel avalduse laeva registreerimiseks teise laevapereta prahitud laevade registrisse või registreeringu pikendamiseks läbi vaatamata või jätab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel avalduse laeva registreerimiseks teise laevapereta prahitud laevade registrisse rahuldamata, tagastatakse avalduse esitajale tasutud registritasu, millest on maha arvatud 32 eurot ja 0,10 eurot iga laeva kogumahutavuse ühiku eest, kuid kokku mitte rohkem kui 3200 eurot laeva kohta.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 97.   Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registri eesmärk, vastutav töötleja ning registri põhimäärus
[Kehtetu - RT I, 04.08.2022, 1 - jõust. 14.08.2022]

21. osa VASTUTUS 
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 971.   Laeva kapteni poolt laeva nime teatamata jätmine

  Laeva kapteni poolt laeva nime, kodu-, lähte- ja sihtsadama teatamata jätmise eest merel tema laevaga kokkupõrganud laevale –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 972.   Laeva identifitseerimisnõuete rikkumine

  Laeva kapteni või laeva juhtimise eest vastutava isiku poolt laeva identifitseerimisnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 973.   Laeval Eesti riigilipu kandmise nõude rikkumine

  Laeval Eesti riigilipu ebaseadusliku heiskamise või kandmise nõude rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 974.   Menetlus

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Käesoleva seaduse §-des 971–973 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Transpordiamet.

3. osa SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 98.   Seaduse rakendamine

  (1) Laeva omanikud või laevapereta prahtijad, kelle laevad või kellele prahitud laevad vastavalt seni kehtinud korrale olid registreeritud Eestis, on kohustatud oma laevad kahe aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, registreerima vastavalt käesolevale seadusele. Alates käesoleva seaduse jõustumisest, ei tohi teha ühtegi kannet Eesti laevaregistrisse, Eesti laevaraamatusse ning muudesse olemasolevatesse registritesse, välja arvatud kustutamine.

  (2) Eesti riigilipu kandmise õigust tõendavad dokumendid kaotavad oma kehtivuse kahe aasta möödudes käesoleva seaduse jõustumisest.

§ 99.   Registerpantide ümberregistreerimine

  (1) Isikutel, kelle nimele on Eesti laevaregistris registreeritud registerpant, on õigus nõuda laeva omanikult laevahüpoteegi seadmist laevakinnistusraamatusse senises ulatuses ja senisel järjekohal, kui laev kinnistatakse laevakinnistusraamatus. Kui registerpantide järjekohad ei ole määratud, siis tuleb esitada registerpandipidajate ja laeva omaniku notariaalselt tõestatud kokkulepe järjekohtade määramise kohta.

  (2) Kui laev, mis kinnistatakse laevakinnistusraamatus, on Eesti laevaregistris olnud koormatud registerpandiga ning registerpandipidaja ei soovi laeva koormamist laevahüpoteegiga, siis peab laeva omanik lisama laeva kinnistamise avaldusele registerpandipidaja nõusoleku pandist ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigusest loobumise kohta.

§ 100.   Registerpantidest teatamine

  Veeteede Amet peab esitama laevakinnistusraamatu pidajale 1998. aasta 30. juuniks nimekirja Eesti laevaregistris registreeritud registerpantidest.

§ 1001.   Laevakinnistusraamatu pidamise üleandmine

  (1) Laevakinnistusraamatu pidamine antakse kohtu registriosakonnalt üle kohtu kinnistusosakonnale automatiseeritud korras.

  (2) Laevakinnistusraamatu automatiseeritud üleandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 1002.   Laeva registrinumber

  (1) Enne 2015. aasta 3. veebruari antud laeva registrinumber jääb senisel kujul kehtima.

  (2) Alates 2015. aasta 3. veebruarist laevakinnistusraamatus avatud registriosadele antakse jooksva numeratsiooniga laeva registrinumber.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 1003.   Kannete ümberpaigutamine registriosa jagudes

  Laevakinnistusraamatu pidamise üleandmisel kinnistusosakonnale paigutatakse käesoleva seaduse § 68 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kanded ümber registriosa kolmandasse jakku automatiseeritult.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 1004.   Andmete kontrollimine laevakinnistusraamatu üleandmisel

  (1) Kinnistusosakond kontrollib pärast laevakinnistusraamatu ülevõtmist viivitamata üle kõik laevakinnistusraamatu registriosad.

  (2) Kui ühest jaost teise paigutatavate kannete järjekoht ega õiguslik sisu ei muutu, siis registriossa kantud õigustatud isikuid muudatusest ei teavitata.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 1005.   Riigi vastutus

  Riik vastutab laevakinnistusraamatu pidaja üleminekuga seotud kahjude eest, mis tulenevad laevakinnistusraamatu pidamise, automatiseeritud andmetöötluse või andmetöötlusseadme vigadest.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

§ 1006.   Laevakinnistusraamatu andmetega tutvumine
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]

  Laevakinnistusraamatu andmetega on võimalik tutvuda Transpordiametis, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu.
[RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 1007.   Laevakinnistusraamatu tõendi väljastamine

  (1) Transpordiamet väljastab taotleja soovil tõendi selle kohta, et laevakinnistusraamatu kannet ei ole muudetud või et teatud kannet registris ei ole.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 1008.   Registrikannete ja lipudokumentide kehtivus

  (1) Kui enne 2020. aasta 1. juulit laevale väljastatud merelaevatunnistuse, siseveelaevatunnistuse või liputunnistuse väljastamise õiguslik alus muutub, siis registrikannet ja lipudokumenti selles osas ei muudeta ning need jäävad kehtima.
[RT I, 28.02.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Kui enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtpäeva laevapereta prahitud laevale väljastatud ajutise liputunnistuse väljastamise õiguslik alus muutub, siis registrikannet ja lipudokumenti selles osas ei muudeta ning need jäävad kehtima esialgse lipudokumendi kehtivuse lõpuni.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 1009.   Vastutava isiku määramine ja registrisse kandmine

  (1) Enne käesoleva seaduse § 1008 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeva puhul tuleb 2021. aasta 1. jaanuariks asjaomasele registripidajale tõendada käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava vastutava isiku määramist, kui § 42 näeb ette vastutava isiku määramise.
[RT I, 28.02.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseks esitab laeva omanik või prahtija asjaomasele registripidajale kirjaliku avalduse vastutava isiku registrisse kandmiseks ning käesoleva seaduse § 42 lõike 1 punktis 71 või § 92 lõike 1 punktides 14–17 nimetatud andmed ja dokumendid vastutava isiku kohta.

  (3) Asjaomane registripidaja kannab nõuetele vastava vastutava isiku registrisse 15 päeva jooksul avalduse ja dokumentide saabumisest. Vastutava isiku registrisse kandmise eest riigilõivu ei võeta.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmata jätmisel võib laevakinnistusraamatu puhul kohaldada trahvi määramist tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 alusel ja laevapereta prahitud laevade registri puhul registrist kustutamist.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2]]

§ 10010.   Laevapereta prahitud laevade registri ümberkujundamine esimeseks laevapereta prahitud laevade registriks

  (1) Alates käesoleva seaduse § 1008 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast loetakse laevapereta prahitud laevade register esimeseks laevapereta prahitud laevade registriks ja enne seda laevapereta prahitud laevade registris registreeritud laevad loetakse registreerituks esimeses laevapereta prahitud laevade registris.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2].]

  (2) Enne käesoleva seaduse § 1008 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeva puhul tuleb 2021. aasta 1. märtsiks registripidajale esitada kirjalik kinnitus selle kohta, et laev vastab käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud esimesse laevapereta prahitud laevade registrisse registreerimise tingimustele.
[RT I, 28.02.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

  (3) Kui prahtija ei esita registripidajale käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtajaks sättes nimetatud kinnitust, võib laev olla esimeses laevapereta prahitud laevade registris registreeritud kuni laevapereta prahitud laeva liputunnistuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 2021. aasta 30. juunini.
[RT I, 28.02.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud registreerimise tingimused on täidetud, asendatakse enne käesoleva seaduse § 1008 lõikes 1 sätestatud redaktsiooni jõustumist laevapereta prahitud laevale väljastatud ajutine liputunnistus pärast laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse tagastamist laevapereta prahitud laeva liputunnistusega. Sellisel juhul laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamise ja registrisse kantud andmete muutmise eest riigilõivu ei võeta.
[RT I, 04.03.2019, 1 - jõust. 01.07.2020, jõustumisaeg muudetud [RT I, 28.02.2020, 2].]

§ 101. – § 106. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 107.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 100 ja § 101 punkt 3 jõustuvad 10. päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Käesoleva seaduse § 4 lõige 2 ja § 41 jõustuvad Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga eraldi seadusega.
[RT I 2003, 13, 66 - jõust. 20.02.2003]