ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus
Riigikogu 16.12.1997 seadus; jõustumiskuupäev 01.05.1998

redaktsioon 01.01.2015 [RT I, 12.07.2014, 106]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus

Vastu võetud 16.12.1997
RT I 1998, 2, 42
jõustumine 01.05.1998

1. peatükk KEELUD JA NÕUDED

§ 1. Teose levitamise ja demonstreerimisega seonduvad keelud

(1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva teose levitamine ja demonstreerimine alaealisele on keelatud.

(2) Käesoleva seaduse mõistes on:
1) teose levitamine - teose või selle mis tahes vormis produtseeritud koopiate müümine, laenutamine või muul viisil üleandmine;
2) teose demonstreerimine - teose või selle koopiate näitamine vahetult või tehnilise vahendi abil;
3) pornograafia - selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob;
4) vägivalla või julmuse propageerimine - enesekaitseliselt õigustatud piire ületava vägivalla või julmuse kujutamine heakskiitval viisil, eesmärgiga levitada inimeste hulgas vägivaldset või julma käitumist.

(3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva televisiooni- või raadiosaate edastamine Eestis televisiooni- või raadiosaadete edastamise õigust omava isiku poolt on keelatud.

(4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2. Teoste levitamine ja demonstreerimine spetsialiseeritud tegevuskohas

(1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamiseks või demonstreerimiseks töötava kaupluse, kino, videosaali või muu tegevuskoha (edaspidi spetsialiseeritud tegevuskoht) ruumides ei või viibida alaealine.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014(jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

(2) Spetsialiseeritud tegevuskohas peab olema välja pandud teade «alaealistele keelatud».

(3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid teoseid võib demonstreerida ainult spetsialiseeritud tegevuskohas.

§ 3. Teoste levitamine väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamisel väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta:
1) peab pakkumine olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealisel teosega tutvuda;
2) ei tohi teoseid nähtavale kohale välja panna.

§ 4. Teoste levitamise ja demonstreerimise nõuete täitmine

(1) Käesoleva seaduse §-des 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmise tagab teoste levitamise või demonstreerimisega tegelev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ettevõtja).

(2) Kahtluse korral, kas tegemist on alaealisega, on ettevõtjal või temaga töösuhetes oleval isikul õigus kontrollida isikut tõendavat dokumenti.

§ 5. Nõuded spetsialiseeritud tegevuskohale

Spetsialiseeritud tegevuskoht ei või asuda koolide ja lasteasutuste läheduses.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014(jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 51. Teatamiskohustus

Ettevõtja peab esitama pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimiseks majandustegevusteate.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014(jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 6. [Kehtetu - RT I 2008, 15, 108 - jõust. 01.11.2008]

2. peatükk TEOSE SISU MÄÄRATLEMINE

§ 7. Teose sisu määratlemine

(1) Teose sisu määratlemine käesoleva seaduse tähenduses on otsustus, kas teos on või ei ole pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv, millest tulenevalt rakendatakse või ei rakendata käesoleva seaduse 1. peatükis sätestatut.

(2) Ettevõtja määratleb teose sisu enne levitamisele või demonstreerimisele asumist. Kui teose sisu ei ole üheselt määratletav, on ettevõtjal õigus taotleda teose läbivaatamist ja sisu määratlemist teoste ekspertkomisjonis (edaspidi ekspertkomisjon).

(3) Ekspertkomisjonis läbivaatamisel oleva teose levitamisel ja demonstreerimisel tuleb lähtuda eeldusest, et teos on pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv.

(4) Kui teos on läbi vaadatud ekspertkomisjonis, loetakse teose sisu kõikidel juhtudel määratletuks ekspertkomisjoni otsusega, välja arvatud juhul, kui ekspertkomisjoni otsuse on muutnud valdkonna eest vastutav minister vastavalt käesoleva seaduse §-le 11.

§ 8. Ekspertkomisjon

(1) Ekspertkomisjon tegutseb Kultuuriministeeriumi juures.

(2) Ekspertkomisjoni koosseisu kuuluvad Kultuuriministeeriumi, haridus- ja kultuuriasutuste, tervise- ja õiguskaitseasutuste, kunstiloomeühenduste, tervisekaitseühenduste ning teoste levitajate ja demonstreerijate ühenduste esindajad. Ekspertkomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab valdkonna eest vastutav minister oma käskkirjaga.

(3) Ekspertkomisjoni ülesanne on teoste sisu määratlemine käesoleva seaduse § 7 lõikes 2 ja § 13 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhtudel.

(4) Ekspertkomisjoni liige saab tehtud ekspertiiside eest tasu valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras.

(5) Ekspertkomisjoni teenindab ja finantseerib Kultuuriministeerium.

§ 9. Taotluse esitamine

Ettevõtja esitab taotluse teose sisu määratlemiseks Kultuuriministeeriumi nimele. Koos taotlusega esitatakse teos, mille sisu määratlemist taotletakse.

§ 10. Ekspertkomisjoni otsus

(1) Ekspertkomisjon teeb otsuse läbivaadatud teose sisu kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates. Kultuuriministeerium teeb otsuse kolme päeva jooksul ettevõtjale teatavaks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otsuse tegemise ja ettevõtjale teatamise tähtaegu rakendatakse ka juhul, kui teose on ekspertkomisjoni suunanud järelevalveametnik vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktile 4.

(3) Kultuuriministeerium teeb ekspertkomisjoni otsuse üleriigilise levikuga ajalehe kaudu avalikult teatavaks.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 11. Vaide esitamine ekspertkomisjoni otsuse peale

(1) Ekspertkomisjoni otsuse peale võib ettevõtja esitada kaebuse valdkonna eest vastutavale ministrile 15 päeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

(2) Valdkonna eest vastutav minister vaatab vaide läbi 15 päeva jooksul alates selle saabumisest.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

3. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 12. Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 13. Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 49 ja 50 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 131. Riikliku järelevalve erisused

Käesoleva seaduse nõuete rikkumise korral vähemalt teist korda peatab valla- või linnavalitsus kuni üheks aastaks ettevõtja tegutsemisloa kehtivuse või tunnistab selle kehtetuks. Tegutsemisloa kehtetuks tunnistamise korral ei anta ettevõtjale uut tegutsemisluba enne ühe aasta möödumist kehtetuks tunnistamise päevast arvates.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 14. Sunniraha määr
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 640 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 15. [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

31. peatükk VASTUTUS
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 151. Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose levitamise või demonstreerimise nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

4. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE

§ 16. - § 19. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]