ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord
Vabariigi Valitsus 31.12.1997 määrus number 267; jõustumiskuupäev 01.01.1998

redaktsioon 11.10.2013 [RT I, 08.10.2013, 7]

AVALDATUD :

RT I 1998, 4, 66

REDAKTSIOON :

VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013

RT I, 08.10.2013, 3

VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009

RT I 2009, 62, 406

VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007

RT I 2007, 53, 357

VV m 05.10.2006 Nr.216 jõust.27.10.2006

RT I 2006, 46, 338

VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003

RT I 2003, 61, 401

VV m 17.12.2002 Nr.393 jõust.01.01.2003

RT I 2002, 105, 626

VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001

RT I 2001, 50, 293

VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99

RT I 1999, 15, 231


Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord

(VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 61, 401)


Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a. määrus nr. 267

Ühistranspordiseaduse (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85) paragrahvi 28 lõigete 1 ja 2 ning paragrahvi 29 lõike 5 alusel ning kooskõlas «Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908; 2000, 40, 255; 95, 611) paragrahvi 5 lõike 2 punktiga 5 ja paragrahvi 33 lõikega 2 Vabariigi Valitsus määrab:

(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293)

1. Kinnitada " Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord" (juurde lisatud).

(VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 61, 401)

2. Tunnistada kehtetuks:
1) Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1996. a. määrus nr. 326 "Sõitjateveo lepingutega reguleerimata riigisisese ühistranspordi kaugliinidel õpilastele ja üliõpilastele sõidusoodustuste võimaldamine" (RT I 1997, 1, 9; 11, 103; 13, 213) punktid 1-3;
2) Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 1997. a. määrus nr. 12 "Haridusministeeriumi eelarve kaudu finantseeritavate riigikoolide, avalik-õiguslike ülikoolide ning Haridusministeeriumi koolitusluba omavate erakutseõppeasutuste, -rakenduskõrgkoolide ja -ülikoolide õpilaste ja üliõpilaste sõitude maksumuse osalise hüvitamise tingimuste ja korra kehtestamine" (RT I 1997, 10, 83);
3) Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 1997. a. määrus nr. 17 "Põllumajandusministeeriumi eelarve kaudu finantseeritavate kutseõppeasutuste statsionaarse õppevormi õpilaste sõitude maksumuse osalise hüvitamise tingimuste ja korra kehtestamine" (RT I 1997, 11, 104; 28, 435);
4) Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1997. a. määrus nr. 23 "Õpilaste veo maksumuse osaline hüvitamine" (RT I 1997, 12, 183; 88, 1488);
5) Vabariigi Valitsuse 12. juuni 1997. a. määrus nr. 111 "Teede- ja Sideministeeriumi eelarvest finantseeritava Tartu Lennukolledi statsionaarse õppevormi üliõpilaste sõitude maksumuse osalise hüvitamise tingimuste ja korra kinnitamine" (RT I 1997, 46, 737).

3. Käesolevat Vabariigi Valitsuse määrust rakendatakse 1. jaanuarist 1998. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Haridusminister Mait KLAASSEN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
31. detsembri 1997. a.
määrusega nr. 267

Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord

(VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 61, 401)

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord sätestab päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust omandavale või statsionaarses õppevormis kutseõppe tasemeõpet läbivale õpilasele (edaspidi õpilane) sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse ja korra.

(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

11. Käesolevas korras õpilasele kommertsliinil (välja arvatud lennuliinil) sõidu kulu hüvitamise kohta sätestatut kohaldatakse ka sõidukulu hüvitamisel õpilasele ühistranspordiseaduse paragrahvi 15 lõike 1 punktis 1 nimetatud rongiliinil ja paragrahvi 15 lõike 1 punktis 4 nimetatud lennuliinil selle erisusega, et nimetatud avalikul liiniveol hüvitatakse õpilasele sõidu maksumus kuni 50 protsenti pileti täishinnast.

(VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 61, 401)

2. (Kehtetu - VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99)

3. Käesolevas korras mõistetakse õpilase sõidukilomeetrina õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelise sõidu kauguse ühte kilomeetrit. Õpilase sõidukilomeetrite arv päevas võrdub õpilase ühekordse edasi-tagasi sõidu kaugusega alalise elukoha ja õppeasutuse vahel.

4. Käesoleva korra rakendamiseks kehtestavad riigikoolid ja kutseõppe läbiviimise õigust omavad muud koolid õppeasutuse direktori käskkirjaga koolisisesed sõitude hüvitamise eeskirjad, arvestades käesolevat korda ning õppeasutusele eraldatud vahendite suurust. Õppeasutused võivad kasutada kuni 5 protsenti õpilaste sõitude osaliseks hüvitamiseks eraldatud summast käesoleva korra rakendamisega seotud kulude katmiseks.
(VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 61, 401;
VV m 05.10.2006 Nr.216 jõust.27.10.2006 - RT I 2006, 46, 338;
VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406;
VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

II. RIIGI ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPILASTELE SÕIDUSOODUSTUSTE VÕIMALDAMINE
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

5. (Kehtetu - VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99)

6. Riigieelarves riigikoolide õpilaste sõidusoodustuste kompensatsiooniks ettenähtud vahendite piires võimaldatakse õppetöö perioodil soodustusi kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) riigi üldhariduskoolide päevase õppevormi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas, järgmiselt:
(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293;
VV m 05.10.2006 Nr.216 jõust.27.10.2006 - RT I 2006, 46, 338;
VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406;
VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)
1) õpilaskodus või üürikorteris elavatele õpilastele kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu kulud (edasi-tagasi sõit kuni neli korda kuus), samuti riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu ning koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi sõidu kulud sõidupiletite või nendega proportsionaalselt samas mahus kuludokumentide alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel;
(VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406)
2) iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas sõidupileti (soovitatavalt perioodipilet) alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel.
(VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99)

7. (Kehtetu - VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99)

8. (Kehtetu -VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406)

9. Sõidusoodustusteks ja sõidukulude kompenseerimiseks vahendite taotlemiseks riigi üldhariduskoolid:
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)
1) koostavad õpilastelt saadud avalduste alusel käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt (lisa 1) õpilaste nimekirja, kes elavad õpilaskodus või üürikorteris ning kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) ning edastavad käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt (lisa 2) koondandmed Haridus- ja Teadusministeeriumile Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud tähtpäevaks;
(VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99;
VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293;
VV m 17.12.2002 Nr.393 jõust.01.01.2003 -RT I 2002, 105, 626;
VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406)
2) kompenseerivad saadud aruandedokumentide alusel õpilaste õppeasutuse ja alalise elukoha vahelise sõidu kulusid selleks õppeasutusele eraldatud vahendite piires. Juhul kui õppeasutuse juhtkond on otsustanud korraldada õpilaste maakonnasisese sõidu õppeasutuse ja alalise elukoha vahel vedajaga sõlmitud lepingu alusel, kannab õppeasutus õpilaste soodussõiduks vajaliku lepingujärgse summa õppeasutusele eraldatud summa piires vedajale üle kas otse või lepingu sõlmija vahendusel.
(VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99)

10. Haridus- ja teadusminister kinnitab riigi üldhariduskoolide aruannete alusel õpilaste sõidusoodustuseks eraldatavate vahendite eelarve õppeasutuste lõikes ning teostab järelevalvet õpilaste sõidusoodustusteks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.
(VV m 17.12.2002 Nr.393 jõust.01.01.2003 -RT I 2002, 105, 626;
VV m 05.10.2006 Nr.216 jõust.27.10.2006 - RT I 2006, 46, 338;
VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406;
VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

III. KUTSEÕPPE TASEMEÕPET LÄBIVATELE ÕPILASTELE SÕIDUSOODUSTUSTE VÕIMALDAMINE

(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

11. Riigi kutseõppeasutuste, munitsipaal- ja erakutseõppeasutuste (viimaste taotlusel) ning riigi- ja erarakenduskõrgkoolide (viimaste taotlusel) statsionaarses õppevormis kutseõppe tasemeõppes riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohtadel õppivatele õpilastele, kelle alaline elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas, võimaldatakse riigieelarves sõidusoodustuste kompensatsiooniks ettenähtud vahendite arvel sõidusoodustusi kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) õppetöö perioodil järgmiselt:
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)
1) õpilastele, kes elavad ühiselamus või üürikorteris, kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu maksumus (edasi-tagasi sõit kuni kaks korda kuus), riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja õppeasutusse tagasi sõidu ning koolivaheajale minekul alalisse elukohta ja sealt tagasi sõidu maksumus sõidupiletite või nendega proportsionaalselt samas mahus kuludokumentide alusel 100 protsendi ulatuses õppeasutuse kaudu;
2) õpilastele, kes sõidavad iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta, kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas õpilase kuni 40 sõidukilomeetri ulatuses sõidupiletite (soovitavalt perioodipilet) või nendega proportsionaalselt samas mahus kuludokumentide alusel kuni 100 protsendi ulatuses õppeasutuse vahendusel või võimaldatakse õpilastele sõidusoodustus vedajaga sõlmitud lepingu alusel.

(VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406)

12. Sõidusoodustusteks vahendite saamiseks:
1) kutseõppeasutused ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivad rakenduskõrgkoolid:
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)
koostavad õpilastelt saadud avalduste alusel käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt (lisa 1) nende õppurite nimekirjad, kellel on õigus saada kompensatsiooni käesoleva korra punkti 11 alapunkti 1 alusel, ning nende õppurite nimekirjad (lisa 3), kellel on õigus saada kompensatsiooni või sõidusoodustust käesoleva korra punkti 11 alapunkti 2 alusel;
edastavad koondandmed (lisa 5) oma valitsemisala ministeeriumile vastava ministeeriumi kehtestatud tähtpäevaks;
kompenseerivad laekunud sõidupiletite või kuludokumentide alusel õpilaste alalise elukoha ja õppeasutuse vahel sõidu kulusid kas vahetult õpilasele või võimaldavad talle sõidusoodustuse alalise elukoha ja õppeasutuse vahel vedajaga sõlmitud lepingu alusel vastava ministeeriumi poolt õppeasutusele eraldatud vahendite piires;
(VV m 10.12.2009 Nr. 182 jõust. 25.12.2009, rakendatakse alates 01.09.2009 - RT I 2009, 62, 406)
2) maavanem:
arvestab põhi- ja keskkoolide ning gümnaasiumide õpilaste maakonnasiseseks soodusveoks vedajaga lepingu sõlmimisel maakonnas asuvate kutseõppeasutuste ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivate rakenduskõrgkoolide sooviga osaleda vastava lepingu sõlmimisel.
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)
3) munitsipaal- ja erakutseõppeasutused ning kutseõppe tasemeõpet läbiviivad erarakenduskõrgkoolid koostavad taotluse õpilaste sõitude osaliseks kompenseerimiseks vajalike vahendite saamiseks koos aruandega ja esitavad need Haridus- ja Teadusministeeriumile üks kord kvartalis - 1. aprilliks, 1. juuliks, 1. oktoobriks ja 1. jaanuariks.
(VV m 09.02.99 Nr.49 jõust.01.01.99;
VV m 17.12.2002 Nr.393 jõust.01.01.2003 -RT I 2002, 105, 626;
VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

13. Vastav minister:
1) kinnitab kutseõppeasutustest ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivatest rakenduskõrgkoolidest laekuvate aruannete alusel oma käskkirjaga õppeasutuste lõikes õpilastele sõidusoodustuste võimaldamiseks vajalikud summad selleks otstarbeks riigieelarves ettenähtud vahendite piires;
2) teostab kontrolli kutseõppeasutuste ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivate rakenduskõrgkoolide poolt õpilaste sõidusoodustusteks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

14. Kutseõppeasutuste ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivate rakenduskõrgkoolide õpilased esitavad õppeasutuse juhtkonnale sõidukompensatsiooni saamiseks enda või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema või eestkostja täidetud vormikohase avalduse. Sõitude kohta alalise elukoha ja õppeasutuse vahel koostavad nad vormikohase aruande, millele lisavad neid sõite tõendavad piletid või kuludokumendid, allkirjastavad aruande ise või piiratud teovõimega õpilase puhul lasevad selle allkirjastada vanemal või eestkostjal ning esitavad aruande õppeasutuse direktori määratud struktuuriüksusele.
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

15. (Kehtetu - VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

16. Käesoleva korra punktides 11–14 kehtestatud ulatuses ja korras hüvitatakse sõidukulu ka õpilasele, kes läbib täiskoormusega või statsionaarses õppes kutsekeskharidusõpet, kutseõpet keskhariduse baasil, kutseõpet põhihariduse baasil või põhihariduse nõudeta kutseõpet.
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

17. Käesolevas määruses direktorile pandud ülesandeid täidab rakenduskõrgkoolis rektor.
(VV m 03.10.2013 Nr. 146 jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013 - RT I, 08.10.2013, 3)

IV. (Kehtetu - VV m 05.09.2003 Nr.228 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 61, 401)

Haridusminister Mait KLAASSEN

Lisa 1
“Õpilaste ja üliõpilaste sõidukulu
iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra» juurde
(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 –
RT I 2001, 50, 293)

Nende ühiselamus (internaadis) või üürikorteris elavate õppurite nimekiri, kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin).

(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293)

(õppeasutuse täisnimi)

Jrk. nr.

Ees- ja perekonnanimi

Marsruut

Vedaja

Km-te arv ühel edasi- tagasi sõidul

Sõidu­kordade arv ühe kuu jooksul

Edasi- tagasi sõidu piletite hind

(õppeasutuse direktori allkiri)Lisa 2
“Õpilaste ja üliõpilaste sõidukulu
iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra» juurde
(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 –
RT I 2001, 50, 293)

Koondtabel õppurite kohta, kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin).

(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293)

(õppeasutuse täisnimi)

Sõitvate õppurite arv

Ühiselamus või üürikorterites elavate õppurite ühe kuu sõidukilomeetrite arv kokku

Kõikide sõitjate edasi-tagasi sõidu piletite maksumus kuus kokku

(õppeasutuse direktori allkiri)Lisa 3
“Õpilaste ja üliõpilaste sõidukulu
iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra» juurde
(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 –
RT I 2001, 50, 293)

Nende õppurite nimekiri, kellel on õigus saada soodustust kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) igapäevasteks sõitudeks alalise elukoha ja õppeasutuse vahel

(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293)

(õppeasutuse täisnimi)

Jrk. nr.

Ees- ja perekonnanimi

Marsruut

Vedaja

Km-te arv ühel edasi- tagasi sõidul

Sõidu­kordade arv ühe kuu jooksul

Edasi- tagasi sõidu piletite hind

(õppeasutuse direktori allkiri)Lisa 4
“Õpilaste ja üliõpilaste sõidukulu
iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra» juurde
(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 –
RT I 2001, 50, 293)

Koondtabel õppurite kohta, kellel on õigus saada soodustust kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) igapäevasteks sõitudeks alalise elukoha ja õppeasutuse vahel

(VV m 30.05.2001 Nr.187 jõust.04.06.2001 - RT I 2001, 50, 293)

(õppeasutuse täisnimi)

Sõitvate õppurite arv

Iga päev õppeasutusse ja alalisse elukohta tagasi sõitvate õppurite ühe päeva edasi-tagasi sõidukilomeetrite arv kokku

Kõikide sõitjate edasi-tagasi sõidu piletite maksumus kuus kokku

(õppeasutuse direktori allkiri)