ESTLEX   25.06.2024 6:07

+ Muudetud järgmiste aktidega

Tööstusdisaini kaitse seadus

Vastu võetud 18.11.1997
RT I 1997, 87, 1466
jõustumine 11.01.1998

I. osa ÜLDOSA

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus reguleerib tööstusdisaini valdkonnas loodud tööstusdisainilahenduste õiguskaitset Eesti Vabariigis ja käesolevas seaduses sätestatud juhtudel EL nõukogu määruse 6/2002/EÜ Ühenduse disainilahenduste kohta (Euroopa Liidu Teataja L 003, 05.01.2002, lk 1-24) (edaspidi Ühenduse disainilahenduste määrus) alusel Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti poolt registreerimata ja registreeritud disainilahendustega (edaspidi Ühenduse disainilahendus) seonduvaid õigusi ja kohustusi.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Valdkonna eest vastutav minister annab käesoleva seaduse kohaldamiseks määruse küsimustes, milles otsustamise õigus on liikmesriigil vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele või mille andmise õigus tuleneb käesolevast seadusest (edaspidi tööstusdisainilahenduse määrus).
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 2. Tööstusdisainilahenduse õiguskaitset sätestavad õigusaktid

(1) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(2) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(3) Käesolevas seaduses sätestatud tööstusdisainilahenduse õiguskaitse on sõltumatu autoriõiguse seaduses sätestatud kaitsest.

§ 3. Eesti Vabariigi ja välisriigi füüsilise ja juriidilise isiku õiguste ja kohustuste võrdsus

Käesolevas seaduses ja muudes tööstusdisainilahenduse õiguskaitset käsitlevates õigusaktides ettenähtud õigused ja kohustused kehtivad võrdselt Eesti Vabariigi ja välisriigi füüsilisele ja juriidilisele isikule (edaspidi isik).

2. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE ÕIGUSKAITSE ALUSED

§ 4. Tööstusdisainilahenduse mõiste

(1) Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus.

(2) Väliskujundusena käsitatakse käesolevas seaduses toote välisilme tunnusjoonte kogumit, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

(3) Tootena käsitatakse käesolevas seaduses nii iseseisvat toodet kui ka toote neid tagavaraosasid ja koostusid, mis tootesse paigutatuna jäävad selle toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks. Tavakasutus ei ole toote teenindus, hooldus ja parandus.

(4) Tööstusdisainilahendusel võivad olla variandid. Tööstusdisainilahenduse variandid on tööstusdisainilahenduse sellised teisendid, mis vastava ala asjatundjale jätavad sama üldmulje.

(5) Tööstusdisainilahenduste komplekt on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe järgi ühte klassi kuuluvate ja samas laadis kujundatud tööstusdisainilahenduste loogiline kogum.

(6) Tööstusdisainilahenduste komplekti käsitatakse käesolevas seaduses ühe tööstusdisainilahendusena.

§ 5. Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse tagamine

(1) Õiguskaitse saab tööstusdisainilahendus, mis on uus, eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid.

(2) Õiguskaitse antakse tööstusdisainilahenduse registreerimisega tööstusdisainilahenduste registris (edaspidi ka register) käesolevas seaduses sätestatud korras.

(3) Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks tööstusdisainilahenduse reproduktsioon, mis on kantud registrisse. Õiguskaitse saanuks loetakse reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendus. Õiguskaitse laieneb ka reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendusega äravahetamiseni sarnastele tööstusdisainilahendustele.

(31) Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse hindamisel arvestatakse tööstusdisainilahenduse järgi valmistatava toote suhtes selle loomise ajal kehtinud ettekirjutusi.

(4) Tööstusdisainilahenduste komplekt saab õiguskaitse tervikuna. Komplekti moodustavad tööstusdisainilahendused eraldi iseseisvat õiguskaitset ei saa.

(5) Tööstusdisainilahenduse variandid saavad igaüks iseseisva õiguskaitse.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 6. Tööstusdisainilahenduse uudsus

(1) Tööstusdisainilahendus on uus, kui enne tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) esitamise päeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva ei ole Eesti Vabariigis ega välisriigis avalikustatud sellega identset või äravahetamiseni sarnast tööstusdisainilahendust. Tööstusdisainilahenduse uudsuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse ka identne või äravahetamiseni sarnane registreeritud tööstusdisainilahendus pärast selle avalikustamist, kui selle registreerimise taotlus oli esitatud varem või prioriteedikuupäev oli varasem.

(2) [Kehtetu]

§ 7. Tööstusdisainilahenduse eristatavus

(1) Tööstusdisainilahendus on eristatav, kui sellest vastava ala asjatundjale jääv üldmulje erineb üldmuljest, mille asjatundjale on jätnud enne registreerimistaotluse esitamise päeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva Eesti Vabariigis või välisriigis avalikustatud tööstusdisainilahendus.

(2) Eristatavuse tõestamisel arvestatakse tööstusdisainilahenduse järgi valmistatava toote suhtes selle loomise ajal kehtinud ettekirjutusi.

§ 8. Tööstusdisainilahenduse avalikustamine

(1) Tööstusdisainilahendus on avalikustatud, kui see on avaldatud mis tahes avalikus trükises või tehtud muul viisil kättesaadavaks määramata hulgale isikutele.

(2) Tööstusdisainilahenduse kättesaadavaks tegemine teisele isikule konfidentsiaalse teabena ei ole avalikustamine.

(3) Tööstusdisainilahenduse uudsuse ja eristatavuse kindlaksmääramisel ei võeta arvesse teavet, mille on 12 kuu jooksul enne registreerimistaotluse esitamise päeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva avalikustanud isik, kellel on õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist, või muu isik, kes on saanud teabe nimetatud isikult tema tahte kohaselt või vastaselt.

§ 9. Mittekaitstavad tööstusdisainilahendused

Õiguskaitset ei anta tööstusdisainilahendusele, mis:
1) tuleneb üksnes toote tehnilisest otstarbest, välja arvatud juhul, kui tööstusdisainilahendus võimaldab moodulisüsteemi toodete või toote osade eriviisilist ühendamist;
2) on vastuolus heade tavadega;
3) on ebapüsiv;
4) on mikrolülituse topoloogia;
5) on tagavaraosa või koost, mis tootesse paigutatuna ei jää toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks.

§ 10. Õiguskaitse erijuhud

(1) Õiguspädeva institutsiooni või ametiisiku kirjaliku loata ei anta õiguskaitset tööstusdisainilahendusele, mis sisaldab Eesti Vabariigi või tema haldusüksuse, Eestis registreeritud ühingu või sihtasutuse tänapäevast või ajaloolist nimetust või selle lühendit, lippu, vappi, embleemi, pitserit, au- ja eraldusmärki, sümbolit või sümbolielementi.

(2) Õiguspädeva institutsiooni või ametiisiku kirjaliku loata ei anta õiguskaitset tööstusdisainilahendusele, mis sisaldab:
1) välisriigi vappi, lippu või muud riiklikku embleemi, ametlikku kontroll- või garantiimärki, mis on kaitstud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter kohaselt, või nende tähiste jäljendust;
2) valitsusvahelise organisatsiooni nime, nime lühendit, vappi, lippu või muud embleemi, mis on kaitstud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter kohaselt, või nende tähiste jäljendust.

(3) Õigustatud isiku nõusolekuta ei anta õiguskaitset tööstusdisainilahendusele, milles või millel sisaldub:
1) tuntud isiku perekonnanimi, autorinimi või portree;
2) teise juriidilise isiku nimi või selle osa;
3) arhitektuuriobjekti kujutis või nimetus;
4) üldtuntud või teise isiku nimele registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärk;
5) garantii- ja prooviplommi eraldusmärk;
6) registreeritud ravimpreparaadi nimetus.

§ 11. Prioriteet

(1) Prioriteet on esmase registreerimistaotluse esitanud isiku eesõigus taotleda tööstusdisainilahendusele õiguskaitset. Esmane registreerimistaotlus on kõige esimene selle tööstusdisainilahenduse kohta esitatud registreerimistaotlus, sõltumata riigist, kus see on esitatud. Esmase registreerimistaotluse esitamise päev loetakse prioriteedikuupäevaks. Prioriteedikuupäevast alates on esmase registreerimistaotluse esitanud isikul eesõigus teise isiku ees, kes esitab registreerimistaotluse identse või äravahetamiseni sarnase tööstusdisainilahenduse kohta hiljem.

(2) Kui registreerimistaotlus on esitatud kuue kuu jooksul pärast esmase registreerimistaotluse esitamise päeva, võib määrata prioriteedi:
1) ükskõik millises tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga ühinenud riigis esmase registreerimistaotluse esitamise päeva järgi (konventsiooniprioriteet);
2) tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga mitteühinenud riigis esmase registreerimistaotluse esitamise päeva järgi, kui see riik tagab samad tingimused Eesti Vabariigis esitatud esmase registreerimistaotluse esitanud isikule.

(3) Prioriteedi võib määrata esmasele registreerimistaotlusele järgnenud identse tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse järgi juhul, kui esmane registreerimistaotlus on järgneva registreerimistaotluse esitamise päevaks tagasi võetud, tagasivõetuks loetud või selle registreerimisest on keeldutud ja see ei ole olnud prioriteedinõude aluseks.

(4) Prioriteedi võib määrata mitme esmase registreerimistaotluse järgi. Mitme varem esitatud esmase registreerimistaotluse korral arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kuuekuulist tähtaega kõige varasemast prioriteedikuupäevast.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

3. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE AUTOR JA TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIK

§ 12. Tööstusdisainilahenduse autor

(1) Tööstusdisainilahenduse autor on füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on tööstusdisainilahenduse loonud.

(2) Kui tööstusdisainilahenduse on loonud mitu füüsilist isikut ühise loomingulise tegevusega, on nad ühisautorid.

(3) Ühisautorsuse korral teostavad autorid kõiki õigusi ühiselt, kui nende vahel sõlmitud kirjalikus kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti.

(4) Autorsus on võõrandamatu ja tähtajatu.

§ 13. Tööstusdisainilahenduse autori õigused

(1) Tööstusdisainilahenduse autori isiklikud mittevaralised õigused on:
1) õigus nõuda enda kui autori nime avalikustamist;
2) õigus keelata enda kui autori nime avalikustamine;
3) õigus tühistada igal ajahetkel oma nime avalikustamise keeld.

(2) Tööstusdisainilahenduse autori isiklikud mittevaralised õigused on autori isikust lahutamatud ega ole üleantavad autori eluajal.

(3) Tööstusdisainilahenduse autori varaline õigus on õigus õiglasele osale tööstusdisainilahendusest saadavast tulust. Autor võib selle õiguse võõrandada, samuti läheb see õigus üle pärijale.

§ 14. Õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist

(1) Õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist ja saada tööstusdisainilahenduse omanikuks on autoril või isikul, kellele autor on tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õiguse üle andnud või kellele tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õigus on üle läinud.

(2) Tööülesannete või lepingukohustuste täitmisel loodud tööstusdisainilahenduse registreerimist on õigus taotleda ja saada tööstusdisainilahenduse omanikuks tööandjal või tellijal, kui tööülesandes või lepingus ei ole sätestatud teisiti.

(3) Tööstusdisainilahenduse registreerimist võib taotleda mitu isikut ühiselt.

(4) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 15. Tööstusdisainilahenduse omanik

Tööstusdisainilahenduse omanik on isik, kellel on täielik õiguslik võim (ainuõigus) registreeritud tööstusdisainilahenduse üle ja kes on tööstusdisainilahenduse omanikuna kantud registrisse.

§ 16. Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused

(1) Tööstusdisainilahenduse omanikul on ainuõigus valmistada tööstusdisainilahenduse järgi tooteid, levitada, müüa, müügiks pakkuda või eelnimetatud eesmärkidel importida, eksportida ja ladustada registreeritud tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud tooteid.

(2) Tööstusdisainilahenduse omanikul on õigus keelata teistel isikutel ilma loata valmistada identse või äravahetamiseni sarnase tööstusdisainilahenduse järgi tooteid, levitada, müüa, müügiks pakkuda või eelnimetatud eesmärkidel importida, eksportida ja ladustada registreeritud tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud tooteid.

(3) Tööstusdisainilahenduse omanikul on õigus nõuda isikult, kes on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigusi, nende õiguste rikkumise lõpetamist, rikkumise tagajärgede kõrvaldamist ja rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamist.

(4) Tööstusdisainilahenduse omaniku õigusi võib piirata üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

§ 17. Tööstusdisainilahenduse omaniku õigusi mitterikkuvad toimingud

Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste rikkumine ei ole:
1) tööstusdisainilahenduse kasutamine Eesti Vabariigi territooriumil ajutiselt või juhuslikult viibivate teistes riikides registreeritud vee-, õhu- ja maismaasõidukite konstruktsioonis või nende varustuses;
2) tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud varuosade ja lisaseadmete importimine Eesti Vabariiki käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud sõidukite remondiks;
3) tööstusdisainilahenduse ärieesmärgita kasutamine isiklikeks vajadusteks;
4) tööstusdisainilahenduse õppeotstarbeline ärieesmärgita kasutamine, kui seejuures on viidatud tööstusdisainilahenduse omanikule ja kasutamine ei kahjusta viimase huve;
5) tööstusdisainilahenduse kasutamine katsetustes;
6) tööstusdisainilahenduse omaniku poolt või tema loal tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud ja Eesti Vabariigis või Euroopa majanduspiirkonna lepingu liikmesriigis käibesse lastud toodete levitamine, müümine, müügiks pakkumine või eelnimetatud eesmärkidel importimine, eksportimine ja ladustamine.

§ 18. Varemkasutamisõigus

(1) Isik, kes enne teise isiku poolt tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamist heauskselt ja tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlejast (edaspidi taotleja) sõltumatult on kasutanud Eesti Vabariigis identset või äravahetamiseni sarnast tööstusdisainilahendust või on teinud olulisi ettevalmistusi selle kasutamiseks, võib jätkata tööstusdisainilahenduse kasutamist endisel viisil või seda kavandatud viisil kasutama hakata (edaspidi varemkasutamisõigus). Kasutamine või selleks ettevalmistuste tegemine on heauskne, kui seda teinud isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et tööstusdisainilahenduse kohta kavatsetakse esitada registreerimistaotlus.

(2) Varemkasutamisõigus võib üle minna teisele isikule ainult koos ettevõtte või selle osaga, millega varemkasutamisõiguse tekkimine on seotud.

(3) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

II. osa REGISTREERIMISTAOTLUS JA SELLE MENETLUS

4. peatükk REGISTREERIMISTAOTLUS JA SELLE ESITAMINE

§ 19. Registreerimistaotlus

Registreerimistaotlus võib sisaldada ühte tööstusdisainilahendust, ühe tööstusdisainilahenduse variante või tööstusdisainilahenduste komplekti.

§ 20. Registreerimistaotluse dokumendid

(1) Registreerimistaotlus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:
1) tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus;
2) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
3) [kehtetu - RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]
4) volikiri, kui taotlejaid esindab nende enda hulgast määratud esindaja (edaspidi ühine esindaja) ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]
5) prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, kui taotletakse prioriteeti.

(2) Registreerimistaotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse.

(3) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(4) Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse eesti keeles. Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid võib esitada võõrkeeles.

§ 21. Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus

(1) Tööstusdisainilahenduse registreerimise avalduses peab sisalduma:
1) tööstusdisainilahenduse registreerimise sooviavaldus;
2) tööstusdisainilahenduse nimetus;
3) füüsilisest isikust taotleja ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilisest isikust taotleja nimi ja asukoha aadress, samuti e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt;
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]
4) teave tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õiguse saamise kohta vastavalt käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatule;
5) autori ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress;
6) patendivoliniku ees- ja perekonnanimi, kui taotlus esitatakse patendivoliniku kaudu;
7) füüsilisest isikust esindaja ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust esindaja nimi, kui taotlejatel on ühine esindaja;
8) prioriteedinõue, kui taotletakse prioriteeti;
9) tööstusdisainilahenduse menetluse peatamise nõue, kui taotleja soovib tööstusdisainilahenduse registrisse kandmise edasi lükata;
91) variantide arv, kui esitatakse tööstusdisainilahenduse variandid;
10) autori ees- ja perekonnanime ning elukoha aadressi avalikustamise keeld, kui autor seda nõuab;
11) taotlejaga kirjavahetuse pidamise aadress;
12) taotleja, patendivoliniku või ühise esindaja allkiri.

(11) Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldusele võib märkida taotleja telefoninumbri, füüsilisest isikust taotleja puhul isikukoodi ja juriidilisest isikust taotleja puhul registrikoodi.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus võib sisaldada tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi numbrit, kuhu tööstusdisainilahendus kuulub.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 22. Tööstusdisainilahenduse reproduktsioon

(1) Tööstusdisainilahenduse reproduktsioon peab andma tööstusdisainilahendusest täieliku ja täpse ettekujutuse.

(2) Tööstusdisainilahenduse reproduktsioon peab koosnema tööstusdisainilahenduse põhivaatest ja nendest vaadetest, mis on vajalikud tööstusdisainilahendusest täieliku ja täpse ettekujutuse saamiseks.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Tööstusdisainilahenduse reproduktsioon peab olema fotograafiline või graafiline.

(4) Tööstusdisainilahenduse variandi reproduktsioon peab koosnema tööstusdisainilahenduse variandi põhivaatest ja nendest vaadetest, mis on vajalikud täieliku ja täpse ettekujutuse saamiseks tööstusdisainilahenduse variandist.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(5) Tööstusdisainilahenduste komplekti reproduktsioon peab koosnema tööstusdisainilahenduste komplekti põhivaatest ja nendest vaadetest, mis on vajalikud täieliku ja täpse ettekujutuse saamiseks tööstusdisainilahenduste komplektist kui tervikust.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 23. Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid

(1) Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid on:
1) esmase registreerimistaotluse vastuvõtnud ametiasutuse tõend registreerimistaotluse esitamise päeva kohta;
2) esmase registreerimistaotluse koopia, mille autentsust on tõendanud esmase registreerimistaotluse vastuvõtnud ametiasutus.

(2) Registreerimistaotluse menetluse käigus võib nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide tõlget eesti keelde.

(3) Patendiamet võib aktsepteerida prioriteedinõuet tõendava dokumendina ka dokumenti, mida käesoleva paragrahvi lõikes 1 ei ole nimetatud, või dokumendi asemel viidet avalikule andmebaasile, kust kõik prioriteedinõude aluseks olevad andmed on Patendiametile usaldusväärselt kättesaadavad.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 24. Registreerimistaotluse esitamine

(1) Registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile.

(2) Registreerimistaotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Riigilõiv registreerimistaotluse läbivaatamise eest tasutakse kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Nimetatud riigilõivu tasumise tähtaega ei saa pikendada.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(4) Kui registreerimistaotlus sisaldab üle kahe tööstusdisainilahenduse variandi, tasutakse kolmandast variandist alates iga järgmise variandi eest täiendav riigilõiv.

(5) Prioriteedinõue esitatakse registreerimistaotluse esitamisel. Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitatakse üheksa kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. Nimetatud dokumentide esitamise tähtaega ei saa pikendada. Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane registreerimistaotlus või kui Patendiamet aktsepteerib käesoleva seaduse § 23 lõikes 3 nimetatud juhul prioriteedinõuet tõendava dokumendi asemel viidet avalikus andmebaasis sisalduvatele andmetele.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(6) Ühisele esindajale antud volikiri esitatakse kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Volikirja esitamise tähtaega ei saa pikendada.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(7) Registreerimistaotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 25. Taotleja esindamine

(1) Tööstusdisainilahendusalaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või teda esindav patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks tööstusdisainilahenduste valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku tööstusdisainilahenduse registreerimise ja jõushoidmisega seotud toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine.

(3) Kui tööstusdisainilahendusalaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teeb mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast ühise esindaja, kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on Eesti Vabariigis.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(4) Patendivoliniku puhul, kes esindajana teeb tööstusdisainilahendusalaseid toiminguid Patendiametis või apellatsioonikomisjonis, eeldatakse esindusõiguse olemasolu. Esindusõiguse olemasolus kahtlemise korral on Patendiametil või apellatsioonikomisjonil õigus nõuda patendivolinikult volikirja esitamist. Volikiri tuleb esitada kahe kuu jooksul nõude esitamisest arvates.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(5) Taotleja või tööstusdisainilahenduse omaniku isiklikku osavõttu tööstusdisainilahendusalase toiminguga seotud menetlusest ei loeta esindajast loobumiseks, kui esindatav ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 251. Patendiameti teadete edastamine

(1) Patendiamet edastab tööstusdisainilahendusalase toiminguga seonduvad teated taotleja, tööstusdisainilahenduse omaniku või muu toimingu tegemist taotleva isiku esindajale, kui esindatav ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti, esindaja puudumise korral isikule endale.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses loetakse esindajaks isik, kes on taotleja, tööstusdisainilahenduse omaniku või muu toimingu tegemist taotleva isiku esindajana esitanud taotluse või avalduse või teinud Patendiameti menetluses muu toimingu või kes on kantud taotleja või tööstusdisainilahenduse omaniku esindajana registrisse, kui esindatav ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.

(3) Kui isikul on käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses mitu esindajat, edastatakse teated viimati teatatud esindajale, eelistades samal kuupäeval teatatud esindajate korral patendivolinikust esindajat. Kui toiminguid ühiselt tegevatel isikutel on erinevad esindajad, edastatakse teated kõigile esindajatele.

(4) Taotleja, tööstusdisainilahenduse omaniku või muu isiku puhul, kes on registreerimistaotluses või avalduses märkinud e-posti aadressi, ning patendivoliniku puhul eeldatakse nõusolekut edastada talle tööstusdisainilahendusalase toiminguga seonduvad teated elektrooniliselt, kui isik ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 26. Volikiri

(1) Volikiri võib olla lihtkirjalikus vormis.

(2) Volikirjas peab sisalduma:
1) füüsilisest isikust esindatava ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilisest isikust esindatava nimi ja asukoha aadress;
2) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;
4) volituse ulatus;
5) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline;
6) esindatava allkiri;
7) volikirja väljaandmise koht ja kuupäev.

5. peatükk REGISTREERIMISTAOTLUSE MENETLUS

§ 27. Registreerimistaotluse menetleja
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 28. Registreerimistaotluse esitamise päev ja menetlusse võtmine

(1) Patendiamet teeb registreerimistaotluse saabumisel registreerimistaotluse igale dokumendile saabumismärke. Saabumismärkes peavad olema järgmised andmed:
1) registreerimistaotluse saabumise päev;
2) registreerimistaotluse saabumise järjekorranumber (edaspidi registreerimistaotluse number).

(2) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Registreerimistaotluse esitamise päevaks määratakse selle Patendiametisse saabumise päev, kui saabumise päeval on esitatud vähemalt:
1) tööstusdisainilahenduse registreerimise sooviavaldus;
2) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
3) andmed, mille alusel on võimalik kindlaks teha taotleja või mis võimaldavad edastada talle Patendiameti teateid.

(4) Mõne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatu puudumise korral teatatakse sellest taotlejale ja määratakse kahekuuline tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Patendiametil ei ole teatamiskohustust, kui esitatud dokumendid ei sisalda taotleja nime ja aadressi ega esindaja nime.

(5) Taotleja nime ja aadressi ning esindaja nime puudumise korral peab taotleja oma algatusel kahe kuu jooksul algselt esitatud dokumentide Patendiametisse saabumise päevast arvates esitama kõik käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid ja andmed.

(6) Kui taotleja on esitanud käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt määratud tähtaja jooksul või lõike 5 kohaldumisel selles sätestatud tähtaja jooksul registreerimistaotluse puuduvad dokumendid ja andmed, määratakse registreerimistaotluse esitamise päevaks päev, millal Patendiametile on esitatud kõik lõikes 3 nimetatud dokumendid ja andmed.

(7) Registreerimistaotlusele ei määrata esitamise päeva, kui taotleja jätab käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 sätestatud juhul ettenähtud tähtaja jooksul registreerimistaotluse puuduvad dokumendid ja andmed Patendiametile esitamata.

(8) Registreerimistaotlus, millele käesoleva paragrahvi lõike 3 või 6 kohaselt on määratud esitamise päev, võetakse menetlusse. Patendiamet teatab taotlejale registreerimistaotluse esitamise päeva ja registreerimistaotluse numbri.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 29. Registreerimistaotluse menetlusse võtmisest keeldumine

(1) Patendiamet keeldub menetlusse võtmast registreerimistaotlust, millele käesoleva seaduse § 28 lõikes 7 sätestatu alusel ei määrata esitamise päeva.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul teeb Patendiamet registreerimistaotluse menetlusse võtmisest keeldumise otsuse ja teatab sellest taotlejale. Kui registreerimistaotlust menetlusse ei võeta, on taotlejal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 30. Registreerimistaotluste ja nende menetluse andmekogu, selle avalikkus ja teabe väljastamine
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 31. Registreerimistaotluse dokumentide sisu- ja vorminõuete kontrollimine

(1) Patendiamet kontrollib:
1) registreerimistaotluse dokumentide olemasolu käesoleva seaduse §-s 20 sätestatu järgi ning nende vastavust sisu- ja vorminõuetele;
2) registreerimistaotluse dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamist käesoleva seaduse §-s 24 sätestatu järgi;
3) tööstusdisainilahendust käesoleva seaduse §-s 4 ja § 9 punktides 2 ja 4, § 10 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 19 sätestatu järgi;
4) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi numbrit (numbri puudumise korral määrab selle).

(2) Patendiamet ei kontrolli:
1) tööstusdisainilahendust käesoleva seaduse § 5 lõikes 1, §-des 6 ja 7, § 9 punktides 1, 3 ja 5 ning § 10 lõikes 3 sätestatu järgi;
2) taotleja õigust taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatu järgi.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase kontrollimise käigus selgub, et registreerimistaotlus ei vasta käesoleva seaduse §-s 4, § 9 punktis 2 või 4, § 10 lõikes 1 või 2 või §-s 19 sätestatule või et registreerimistaotluses puudub käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 1 nimetatud dokument või esitatud dokumendid ei vasta kehtestatud sisu- ja vorminõuetele, teatab Patendiamet sellest taotlejale kirjalikult ja määrab puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks vähemalt kahekuulise tähtaja.

(4) Kui taotleja ei vasta määratud tähtaja jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teatele, ei tasu käesoleva seaduse § 24 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul ettenähtud summas riigilõivu või ei esita ettenähtud tähtaja jooksul volikirja, loetakse registreerimistaotlus osaliselt või täielikult tagasivõetuks.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(5) Kui taotleja ei ole prioriteedinõude korral esitanud käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul nõutavaid prioriteedinõuet tõendavaid dokumente või esitatud dokumendid ei vasta §-s 23 sätestatule või ei tõenda prioriteeti, jätab Patendiamet prioriteedinõude arvestamata, teatades sellest taotlejale kirjalikult.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(6) Taotleja avalduse põhjal võib Patendiamet põhjendatud juhtudel pikendada käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel registreerimistaotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks määratud tähtaega kuni kuue kuuni. Avaldus peab olema esitatud enne lõikes 3 määratud tähtaja lõppemist. Tähtaja pikendamise eest peab tasuma riigilõivu.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 32. Registreerimistaotluse menetluse peatamine

(1) Patendiamet võib taotleja põhjendatud avalduse alusel peatada registreerimistaotluse menetluse kokku kuni 12 kuuks, muu hulgas siis, kui taotleja soovib edasi lükata tööstusdisainilahenduse registrisse kandmise.

(2) Registreerimistaotluse menetluse peatamisest teatatakse taotlejale.

(3) Peatatud menetlust jätkatakse taotleja avalduse alusel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemisel.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 33. Registreerimistaotluse jagamine, piiramine, parandamine ja täiendamine
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(1) Taotleja võib menetluse jooksul tööstusdisainilahenduse variante sisaldava registreerimistaotluse jagada kaheks või enamaks taotluseks, jagades variandid nende vahel. Registreerimistaotluse jagamise eest tasutakse riigilõiv.

(2) Registreerimistaotluse jagamise teel saadud taotlused säilitavad esialgse registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja prioriteedi.

(21) Taotleja võib piirata taotluses sisalduvaid tööstusdisainilahenduse variante. Piiramine jõustub avalduse Patendiametisse saabumise kuupäeval.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Taotleja võib menetluse jooksul teha registreerimistaotlusse parandusi ja täiendusi, mis ei muuda registreerimistaotluse esitamise päeval selles esitatud tööstusdisainilahendust.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 34. Registreerimistaotluse tagasivõtmine

(1) Taotleja võib registreerimistaotluse menetluse jooksul tagasi võtta, esitades kirjalikult registreerimistaotluse tagasivõtmise avalduse. Registreerimistaotlus loetakse tagasivõetuks registreerimistaotluse tagasivõtmise avalduse Patendiametisse saabumise päevast. Registreerimistaotluse dokumente ei tagastata.

(2) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 35. Registreerimistaotluse menetluse lõpetamine

(1) Kui registreerimistaotlus on tagasi võetud või käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud juhtudel osaliselt või täielikult tagasivõetuks loetud, lõpetatakse vastavas osas registreerimistaotluse menetlus ja teatatakse sellest taotlejale. Menetluse lõpetamise korral registreerimistaotluse dokumente ega riigilõivu ei tagastata.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 36. Registreerimistaotluse menetluse taastamine

(1) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(2) Taotleja võib nõuda registreerimistaotluse menetluse taastamist, kui Patendiamet on lõpetanud menetluse, lugedes registreerimistaotluse osaliselt või täielikult tagasivõetuks käesoleva seaduse § 31 lõike 4 alusel.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Patendiamet taastab registreerimistaotluse menetluse, kui taotleja esitab kirjaliku avalduse, tasub menetluse taastamiseks ettenähtud riigilõivu ja sooritab toimingud, mille sooritamata jätmise tõttu loeti registreerimistaotlus käesoleva seaduse § 31 lõike 4 alusel osaliselt või täielikult tagasivõetuks. Patendiamet teatab taotlejale registreerimistaotluse menetluse taastamisest.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(4) Registreerimistaotluse menetluse taastamise avaldus tuleb esitada, riigilõiv tasuda ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toimingud sooritada kahe kuu jooksul menetluse lõpetamisest teadasaamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 37. Tööstusdisainilahenduse registreerimise otsus

Kui tööstusdisainilahendus ei ole vastuolus käesoleva seaduse §-s 4, § 9 punktides 2 ja 4 ning § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetega ja registreerimistaotlus vastab §-s 19 ja § 33 lõikes 3 sätestatud nõuetele ning sisu- ja vorminõuetele, teeb Patendiamet tööstusdisainilahenduse registreerimise otsuse ning teatab sellest taotlejale.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 38. Tööstusdisainilahenduse registreerimisest keeldumise otsus

Kui tööstusdisainilahendus on vastuolus käesoleva seaduse §-s 4, § 9 punktis 2 või 4 või § 10 lõikes 1 või 2 sätestatud mõne nõudega või registreerimistaotlus ei vasta §-s 19 või § 33 lõikes 3 sätestatud nõuetele või sisu- ja vorminõuetele või taotleja ei ole § 31 lõikes 3 nimetatud teatele vastamisel kõrvaldanud registreerimistaotluse puudusi või ei ole andnud selgitusi või ei ole selgitused olnud piisavad, teeb Patendiamet tööstusdisainilahenduse registreerimisest keeldumise otsuse ning teatab sellest taotlejale.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 39. Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamine

(1) Taotleja võib esitada käesoleva seaduse alusel tehtud Patendiameti otsuste peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

(2) Taotleja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul Patendiameti otsuse kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu.

(3) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(4) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

6. peatükk PATENDIAMETI OTSUSE VAIDLUSTAMINE
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 40. - § 54. [Kehtetud - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

III. osa TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMINE

7. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSTE REGISTER
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 55. Tööstusdisainilahenduste register

(1) Tööstusdisainilahenduste registrit peetakse käesoleva seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel ning nimetatud seadustes sätestatud korras.

(2) Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seadustes ettenähtud juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes. Patendiamet võib oma ametliku väljaande põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ka teiste registrikannete kohta ja muud teavet, mille avalikustamine ei ole keelatud või lõikes 1 nimetatud seaduste või rahvusvaheliste kokkulepete alusel piiratud.

(3) Patendiameti ametliku väljaande põhimäärus kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega. Patendiameti ametliku väljaande nimetus on «Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht.»
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 551. Tööstusdisainilahenduse registreerimine registris

(1) Registreerimistaotluse menetlusse võtmisel kantakse registrisse registreerimistaotluse esitamise päev, registreerimistaotluse number ja käesoleva seaduse § 20 alusel esitatud dokumentide ning taotleja oma algatusel esitatud muude dokumentide saabumine Patendiametisse ja nendes sisalduvad andmed vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 25.

(2) Registreerimistaotluse menetlemisel kantakse registrisse andmed ja märked käesolevas seaduses sätestatud menetlustoimingute, saabunud ja väljastatud dokumentide ning käesolevas seaduses sätestatud tähtaegade ja Patendiameti määratud tähtaegade kohta.

(3) Tööstusdisainilahendusele õiguskaitse andmisel tehakse registris registreeringu andmete kanne.

(4) Registreeringu andmete kanne tehakse käesoleva seaduse § 37 kohase tööstusdisainilahenduse registreerimise otsuse alusel.

(5) Registreeringu andmed on:
1) registreeringu number;
2) registreerimise päev;
3) tööstusdisainilahenduse nimetus;
4) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
5) tööstusdisainilahenduse variantide arv;
6) tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number;
7) tööstusdisainilahenduse autori ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress;
8) tööstusdisainilahenduse omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
9) registreeringu kehtivuse alguse päev;
10) registreeringu kehtivuse lõppemise päev;
11) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
12) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;
13) registreerimistaotluse number;
14) registreerimistaotluse esitamise päev;
15) prioriteedi andmed (prioriteedikuupäev, registreerimistaotluse number ja riik).

(6) Tööstusdisainilahenduse omanikuna kantakse registrisse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuses märgitud taotleja.

(7) Patendiamet avaldab registreeringu andmete kande teate oma ametlikus väljaandes. Teate avaldamise päev kantakse registrisse.

(8) Registreering jõustub registreeringu andmete kande teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 552. Tööstusdisainilahenduse tunnistus

(1) Pärast registreeringu kohta teate avaldamist oma ametlikus väljaandes annab Patendiamet tööstusdisainilahenduse omanikule välja tööstusdisainilahenduse tunnistuse.

(11) Tööstusdisainilahenduse omaniku avalduse alusel väljastatakse talle elektroonilise tööstusdisainilahenduse tunnistuse ärakiri paberkandjal. Ärakiri antakse välja 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Tööstusdisainilahenduse omaniku avalduse alusel võib talle välja anda tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi. Duplikaat antakse välja 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(4) Tööstusdisainilahenduse tunnistusel esitatavate andmete loetelu, selle väljaandmise kord ja vajaduse korral vorminõuded kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 56. Registreeringu kehtivus

(1) Registreering kehtib viis aastat registreerimistaotluse esitamise päevast arvates.

(2) Tööstusdisainilahenduse omanik võib pikendada registreeringu kehtivust viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõiv.

(3) Registreeringu kehtivuse pikendamise nõue esitatakse Patendiametile ja tasutakse riigilõiv kuue kuu jooksul enne registreeringu kehtivuse lõppemise päeva või kui ühtlasi esitatakse tähtpäeva ennistamise nõue ja tasutakse täiendav riigilõiv tähtpäeva ennistamiseks, kuue kuu jooksul registreeringu kehtivuse lõppemise päevast arvates.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 57. Registri avalikkus ja teabe väljastamine

(1) Registrist ei väljastata andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avalikustamise.

(2) Enne registreeringu andmete kande teate avaldamist võib registrist väljastada ainult tööstusdisainilahenduse nimetust, registreerimistaotluse numbrit, registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, prioriteediandmeid, taotleja nime ja taotleja esindaja nime.

(3) Enne registreeringu andmete kande teate avaldamist võib registritoimikuga tutvuda taotleja, isik, kellel on selleks taotleja kirjalik luba, või isik, kes tõendab, et taotleja on lubanud pärast registreeringu tegemist kasutada tema vastu õiguskaitsevahendeid.

(4) Pärast registreeringu andmete kande teate avaldamist on register avalik. Igaühel on õigus tutvuda registritoimikuga ja kirje andmetega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangu korral.

(5) Registritoimikuga tutvumiseks või registrist kirjaliku teabe, ärakirjade või väljatrükkide saamiseks esitatakse kirjalik avaldus ja tasutakse riigilõiv. Taotlejale ja tööstusdisainilahenduse omanikule on oma tööstusdisainilahenduse registritoimikuga tutvumine tasuta.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(6) Prioriteeti tõendava dokumendi saamiseks, mis koosneb Patendiameti kinnitusest ja taotluse koopiast, esitab taotleja või tööstusdisainilahenduse omanik kirjaliku avalduse. Dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõiv.

(7) Registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 58. - § 61. [Kehtetud - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

8. peatükk REGISTRI SISU
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 62. - § 66. [Kehtetud - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

9. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE TUNNISTUS
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 67. - § 70. [Kehtetud - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

IV. osa TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIKU ÕIGUSTE ÜLEMINEK, LÕPPEMINE, VAIDLUSTAMINE JA KAITSE

10. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIKU ÕIGUSTE ÜLEMINEK

§ 71. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õiguse üleminek

(1) Isik, kellel käesoleva seaduse § 14 lõike 1 või 2 kohaselt on õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist, võib selle õiguse teisele isikule üle anda.

(2) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õigus läheb üle pärijale või õigusjärglasele.

§ 72. Registreerimistaotluse üleminek

(1) Taotleja võib Patendiametis menetluses oleva registreerimistaotluse teisele isikule üle anda.

(2) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(3) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(4) Patendiamet muudab registreerimistaotluses käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed.

(5) Registreerimistaotlus loetakse teisele isikule üle läinuks registreerimistaotluse andmetes taotleja andmete muutmise päevast arvates.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 73. Tööstusdisainilahenduse üleminek

(1) Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse teisele isikule üle anda. Tööstusdisainilahenduse üleandmisel lähevad teisele isikule üle kõik käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud tööstusdisainilahenduse omaniku õigused.

(2) Tööstusdisainilahenduse omaniku surma või juriidilisest isikust omaniku lõpetamise korral lähevad omaniku õigused üle pärijale või õigusjärglasele.

(3) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(4) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(5) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(6) Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu või apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse järgi määratud õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(7) Isik, kellele tööstusdisainilahenduse omaniku õigused on üle läinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu järgi, võib neid kasutama hakata registreeringu andmete muutmise kande jõustumise päevast. Kanne jõustub selle tegemise päeval. Kolmanda isiku suhtes jõustub kanne kande teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 731. Registreerimistaotluse ja tööstusdisainilahenduse ülemineku registrisse kandmise taotlemine

(1) Registreerimistaotluse ja tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta kande tegemise aluseks on taotleja, tööstusdisainilahenduse omaniku või teise õigustatud isiku kirjalik avaldus.

(2) Registreerimistaotluse ja tööstusdisainilahenduse ülemineku kande tegemise eest tasutakse riigilõiv.

(3) Kui avalduse esitajaks on uus taotleja või uus tööstusdisainilahenduse omanik, lisatakse avaldusele tööstusdisainilahenduse üleminekut tõendav dokument.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(4) Avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul tehingus määratud õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast arvates. Kui tööstusdisainilahendus läheb üle apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse jõustumise päevast arvates.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(5) Registerpandiga koormatud tööstusdisainilahenduse üleandmisel lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 732. Registreeringu andmete muutmise registrisse kandmise taotlemine muudel juhtudel

(1) Registreeringu andmete muutmise kande tegemise aluseks on tööstusdisainilahenduse omaniku kirjalik avaldus.

(2) Registreeringu andmete muutmise kandega ei saa muuta registreerimistaotluse esitamise päeval selles esitatud tööstusdisainilahendust.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(3) Kui avalduse tööstusdisainilahendusalase toimingu tegemiseks esitab tööstusdisainilahenduse omaniku nimel mõni teine esindusõigusega isik kui registrisse kantud esindaja, siis märgitakse avalduse esitanud isik esindajana registrisse senise esindaja asemel, välja arvatud juhul, kui avalduses on märgitud sõnaselgelt teisiti või kui uus esindaja ja registrisse kantud esindaja tegutsevad sama äriühingu kaudu.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 733. Tööstusdisainilahenduse jagamine

(1) Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse variante sisaldava registreeringu jagada kaheks või enamaks registreeringuks, jagades variandid nende vahel.

(2) Jagamise teel saadud registreeringud säilitavad esialgse registreeringu esitamise kuupäeva ja prioriteedi.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 734. Tööstusdisainilahenduse jagamise registrisse kandmise taotlemine

(1) Tööstusdisainilahenduse jagamise kande tegemise aluseks on tööstusdisainilahenduse omaniku kirjalik avaldus.

(2) Tööstusdisainilahenduse jagamise kande tegemise eest tasutakse riigilõiv.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 735. Tööstusdisainilahendusest loobumise registrisse kandmise taotlemine

Tööstusdisainilahendusest loobumise kande tegemise aluseks on tööstusdisainilahenduse omaniku kirjalik avaldus.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 74. Litsents

(1) Tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) võib käesoleva seaduse §-s 16 loetletud tööstusdisainilahenduse omaniku õigused litsentsiga osaliselt või täielikult ühe või mitme isiku (litsentsisaaja) kasutusse anda.

(2) Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üle anda all-litsentsiga kolmandale isikule.

(3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui registreeringu kehtivus.

(4) Litsentsi võib registreerida registris.

(5) Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

(6) Registreerimata litsentsil ei ole kolmanda isiku suhtes õiguslikku jõudu.

(7) Litsentsi andmisel sõlmitakse kirjalik litsentsileping.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 75. Litsentsi kehtivus tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste ülemineku korral

(1) [Kehtetu - RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

(2) [Kehtetu - RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

(3) Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste üleminekul teisele isikule käesoleva seaduse §-s 73 sätestatud juhtudel lähevad üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 76. Litsentsi registrisse kandmise taotlemine

(1) Litsentsi kohta kande tegemise aluseks on litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus. Litsentsi kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõiv.

(2) Litsentsi kohta registrisse kande tegemise avaldusele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid lepingupoolte, litsentsi iseloomu, ulatuse ja tähtaja kohta. Väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi kohta registrisse kande tegemise avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Litsentsilepingu kohta tehtud kanne kustutatakse litsentsi kehtivusaja lõppemisel või litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse alusel litsentsilepingu kehtivuse ennetähtaegsel lõppemisel.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 761. Paragrahvides 731-733 ja 76 nimetatud avalduse menetlemine

(1) Kui käesoleva seaduse §-des 731-733 ja 76 nimetatud avalduse esitab ühine esindaja, lisatakse avaldusele volikiri. Volikirja ei ole vaja lisada, kui avaldusele on alla kirjutanud kõik esindatavad või kui selle toimingu sooritamiseks Patendiametile varem esitatud volikiri kehtib.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

(3) Teade kande tegemise kohta avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

(4) Kui mõned kande tegemiseks vajalikud andmed või dokumendid puuduvad, teatatakse sellest avalduse esitajale hiljemalt 15. tööpäeval pärast puuduliku avalduse Patendiametisse saabumist ja määratakse kahekuuline tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui määratud tähtajaks esitatud dokumentide alusel ei ole võimalik kannet teha, ei loeta avaldust esitatuks.

(5) Kui kannet ei ole võimalik teha muul seaduses sätestatud põhjusel, teatatakse sellest avalduse esitajale hiljemalt 15. tööpäeval pärast avalduse Patendiametisse saabumist.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

11. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIKU ÕIGUSTE LÕPPEMINE

§ 77. Õiguste lõppemise alused

(1) Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused lõpevad registreeringu kehtivuse lõppemisega käesoleva seaduse § 56 järgi.

(2) Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused lõpevad enne käesoleva seaduse §-s 56 sätestatud tähtpäeva:
1) kui omanik loobub tööstusdisainilahenduse omaniku õigustest oma õigusi kellelegi üle andmata;
2) füüsilisest isikust omaniku surma korral, kui õigused ei ole üle läinud pärijale, samuti juriidilise isiku lõpetamisel, kui õigusi ei ole üle antud;
3) jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse alusel, millega registreeritud tööstusdisainilahendus on tunnistatud vastuolus olevaks käesoleva seaduse §-des 4-10 või §-s 19 või § 33 lõikes 3 sätestatuga;
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
4) jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse alusel, millega on tunnistatud, et registreeringus märgitud omanikul ei olnud käesoleva seaduse § 14 lõigete 1-3 järgi õigust taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist ning isik, kes on apellatsioonikomisjoni või kohtu otsusega tunnistatud tööstusdisainilahenduse omanikuks, ei ole esitanud § 731 lõigetes 3 ja 4 ettenähtud korras avaldust tööstusdisainilahenduse omaniku andmete kande muutmiseks registreeringus;
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
5) asjast huvitatud isiku taotluse alusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris tööstusdisainilahenduse ülemineku kande tegemiseks.

(3) Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõppemise aluseks on registreeringu kustutamise kande tegemine registris.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 78. Tööstusdisainilahenduse registreeringu kustutamise kande tegemine
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

(1) Patendiamet teeb registreeringu kustutamise kande käesoleva seaduse § 77 lõikes 1 sätestatu alusel pärast kuue kuu möödumist käesoleva seaduse § 56 kohast registreeringu kehtivuse lõppemist või kui registreeringu kehtivust on pikendatud kokku 25 aastaks, siis pärast selle tähtaja möödumist.

(2) Registreeringu kustutamise kande tegemiseks käesoleva seaduse §77 lõikes 2 sätestatud juhtudel esitab tööstusdisainilahenduse omanik või asjasthuvitatud isik Patendiametile avalduse. Kui avalduse esitab asjasthuvitatud isik, peab avaldusele lisama nõuet tõendavad dokumendid.

(3) Patendiamet ei tee registreeringu kustutamise kannet käesoleva seaduse § 77 lõike 2 punktis 1 sätestatu alusel juhul, kui tööstusdisainilahenduse omaniku õigused on registreeritud litsentsi objekt.

(4) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 79. Tööstusdisainilahenduse registreeringu kustutamise kande õiguslik tagajärg

(1) Registreeringu kustutamise kande tegemisel käesoleva seaduse § 77 lõikes 1 sätestatu alusel lõpevad tööstusdisainilahenduse omaniku õigused registreeringu kehtivuse lõppemise päevale järgneval päeval.

(2) Registreeringu kustutamise kande tegemisel käesoleva seaduse § 77 lõike 2 punktis 1 sätestatu alusel lõpevad tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kande tegemise päevale järgneval päeval.

(3) Pärast registreeringu registrist kustutamist võib iga isik valmistada tööstusdisainilahenduse järgi tooteid, levitada, müüa, müügiks pakkuda või eelnimetatud eesmärkidel importida, eksportida ja ladustada tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud tooteid. Nimetatud õigus on tagasiulatuv kuni tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõppemise päevani.

12. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIKU ÕIGUSTE VAIDLUSTAMINE JA KAITSE

§ 80. Tööstusdisainilahenduse autorsuse vaidlustamine

(1) Vaidlused autorsuse üle lahendatakse pärast tööstusdisainilahenduse registreerimist.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(2) Füüsiline isik, kes leiab, et käesoleva seaduse § 12 järgi on tema tööstusdisainilahenduse autor, võib oma autorsuse tunnistamiseks esitada apellatsioonikomisjonile avalduse tööstusdisainilahenduse omaniku vastu.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(3) Autorsust võib vaidlustada autor või tema pärija.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(4) Autorsuse tunnistamise korral võib isik samas menetluses käesoleva seaduse § 81 lõike 1 kohaselt vaidlustada tööstusdisainilahenduse omaniku.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 81. Tööstusdisainilahenduse omaniku ja tööstusdisainilahenduse vaidlustamine

(1) Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kuuluvad käesoleva seaduse § 14 lõigete 1-3 kohaselt temale, võib omandiõiguse tunnistamiseks esitada apellatsioonikomisjonile avalduse tööstusdisainilahenduse omaniku vastu.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse võib esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist või tööstusdisainilahendusest loobumist.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu omandiõiguse tunnistamiseks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(3) Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 5 lõike 1, § 6, 7 või 9 või § 10 lõike 1 või 2 alusel õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks ning registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada apellatsioonikomisjonile avalduse tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(4) Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud § 10 lõike 3 kohaselt õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks, võib esitada apellatsioonikomisjonile avalduse tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud avalduse võib esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist või tööstusdisainilahendusest loobumist.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 nimetatud avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks või selle aluseks oleva asjaolu puudumise kindlakstegemiseks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 82. Tööstusdisainilahenduse registreerimise vaidlustamine
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 83. Tööstusdisainilahenduse autori õiguste kaitse

(1) Tööstusdisainilahenduse autoril on aegumatu õigus esitada kohtusse hagi käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 sätestatud õiguse rikkumise korral või muu tema autorsusest tuleneva õiguse tuvastamiseks.

(2) Tööstusdisainilahendusega seotud varalise vaidluse lahendamiseks võib autor esitada kohtusse hagi kolme aasta jooksul päevast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma õiguse rikkumisest.

§ 84. Õiguskaitsevahendid registreeritud tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamise korral

Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamise korral nõuda:
1) tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043;
2) [kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]
3) tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1037 ja 1039.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 85. Teiste isikute õiguste kaitse

(1) Isik, kes heauskselt on kasutanud tööstusdisainilahendust enne registreerimistaotluse esitamist, võib oma varemkasutamisõiguse tunnistamiseks esitada kohtusse hagi tööstusdisainilahenduse omaniku vastu.

(2) Kui tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõigust on rikutud ja tööstusdisainilahenduse omanik ei esita hagi rikkuja vastu, võib hagi esitada registreeritud litsentsi omav litsentsisaaja, kui litsentsilepingus ei ole ette nähtud teisiti. Hagi esitamise soovist peab litsentsisaaja teatama tööstusdisainilahenduse omanikule. Teatamiskohustus loetakse täidetuks, kui teade on saadetud tööstusdisainilahenduse omanikule tähtkirjaga litsentsilepingus märgitud aadressil või tööstusdisainilahenduse registreeringus sisalduval aadressil.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

(3) Isikul, kelle vastu on esitatud hagi käesoleva seaduse § 84 alusel, on õigus esitada vastuhagi § 80 lõikes 2 või § 81 lõikes 1, 3 või 4 nimetatud nõudes.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 86. Tööstusdisainilahendusalaste vaidluste lahendamise erisused

(1) Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse, kehtivuse ja õigusvastase kasutamisega seotud kaebusi ja hagisid, hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse taotlusi ning muid käesolevas seaduses nimetatud kaebusi ja hagisid vaatab läbi Harju Maakohus.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 01.04.2019]

(11) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Tööstusdisainilahendusega seotud vaidluse asjas jõustunud kohtulahendi ärakiri saadetakse viivitamata Patendiametile.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 87. Esindaja tööstusdisainilahendusalastes kohtuvaidlustes
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

(1) Patendivolinik võib olla tööstusdisainilahenduse alase vaidluse lahendamisel esindajaks maakohtus ning ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga.

(2) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

121. peatükk TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE RAHVUSVAHELINE REGISTREERIMINE
[12¹. peatükk jõustub tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni Eesti Vabariigi suhtes jõustumise päeval.]

§ 871. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise mõiste

(1) Tööstusdisainilahenduse rahvusvaheline registreerimine käesoleva seaduse tähenduses on tööstusdisainilahenduse registreerimine tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni järgi (edaspidi Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon), mis võeti vastu 1999. aasta 2. juulil Genfis, Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo (edaspidi Rahvusvaheline Büroo) rahvusvahelises registris.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Patendiamet täidab Eestis Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonist tulenevaid ülesandeid ja on märgitud ametiks selle kokkuleppe tähenduses.

§ 872. Rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahenduse õiguskaitse

Eesti Vabariigis rahvusvahelise registreerimise teel õiguskaitse omandanud tööstusdisainilahendusel on sama õigusrežiim ja samad soodustused koos Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonist tulenevate erisustega, mis Eesti Vabariigis registreeritud tööstusdisainilahendusel.

§ 873. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlus

(1) Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlus (edaspidi rahvusvaheline taotlus) esitatakse kas otse Rahvusvahelisele Büroole või Patendiametile. Patendiamet edastab rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole viie tööpäeva jooksul rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevast arvates, kui on tasutud riigilõiv rahvusvahelise taotluse edastamise eest. Patendiamet teavitab taotlejat rahvusvahelise taotluse saabumise ja selle Rahvusvahelisele Büroole edastamise kuupäevadest.
[RT II 2008, 1, 1 - jõust. 18.04.2008]

(2) Rahvusvaheline taotlus peab vastama Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonis ja tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe 1999. aasta, 1960. aasta ja 1934. aasta redaktsiooni rakendamise ühisjuhendis sätestatud sisu- ja vorminõuetele. Patendiamet ei kontrolli rahvusvahelise taotluse vastavust taotluse sisu- ja vorminõuetele.
[RT II 2008, 1, 1 - jõust. 18.04.2008]

(3) Rahvusvahelise taotluse esitamisel Patendiametile tasutakse taotluse Rahvusvahelisele Büroole edastamise eest riigilõiv. Teised Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni kohased lõivud tasutakse otse Rahvusvahelisele Büroole.
[RT II 2008, 1, 1 - jõust. 18.04.2008]

(4) Rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise kord kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega.
[RT II 2008, 1, 1 - jõust. 18.04.2008]

§ 874. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu menetlemine

(1) Patendiamet kontrollib käesoleva seaduse §-s 4 ja § 9 punktides 2 ja 4, § 10 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 19 sätestatu järgi neid tööstusdisainilahenduse rahvusvahelisi registreeringuid (edaspidi rahvusvaheline registreering), milles märgitud lepinguosaliseks on Eesti Vabariik.

(2) Patendiamet peab teatama õiguskaitse andmisest keeldumisest Rahvusvahelisele Büroole kuue kuu jooksul, arvates kuupäevast, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreeringu publikatsiooni koopia, kui rahvusvaheline registreering on vastuolus käesoleva seaduse § 4 või § 9 punkti 2 või 4, § 10 lõike 1 või 2 või § 19 nõuetega.

(3) Kui kontrollimise tulemusena selgub, et rahvusvaheline registreering ei ole vastuolus käesoleva seaduse § 4 või § 9 punkti 2 või 4, § 10 lõike 1 või 2 või § 19 nõuetega, avaldatakse pärast kuue kuu möödumist kuupäevast, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreeringu publikatsiooni koopia, rahvusvahelise registreerimise teade Patendiameti ametlikus väljaandes.

(4) Tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute, milles Eesti Vabariik on märgitud lepinguosaline, riigisisese menetluse andmekogu asutab ja peab Patendiamet.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(5) Tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute riigisisese menetluse andmekogust väljastatakse käesoleva seaduse § 57 lõikes 2 nimetatud andmeid.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(6) Teabe väljastamise eest rahvusvaheliste registreeringute riigisisese menetluse andmekogust tasutakse riigilõiv, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

122. peatükk ÜHENDUSE DISAINILAHENDUS
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 875. Ühenduse disainilahenduse registreerimine

(1) Ühenduse disainilahenduse registreerimise all mõistetakse disainilahenduse registreerimist Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis Ühenduse disainilahenduste määruse alusel.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Patendiamet on Ühenduse disainilahenduste määruse tähenduses tööstusomandi keskametiks.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 876. Ühenduse disainilahenduse taotlus

(1) Ühenduse disainilahenduse taotluse võib esitada Patendiametile, kes edastab taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile kahe nädala jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates ja väljastab taotlejale sellekohase teatise. Ühenduse disainilahenduse taotluse esitamisel Patendiametile tuleb taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile edastamise eest tasuda riigilõiv.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(2) Ühenduse disainilahenduse taotlus peab vastama Ühenduse disainilahenduste määruses ja selle rakendusmääruses sätestatud sisu- ja vorminõuetele. Ühenduse disainilahenduste määruse artikli 36 lõike 4 kohane tasu tuleb tasuda otse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

(3) Ühenduse disainilahenduse taotluse Patendiametile esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister tööstusdisainilahenduse määrusega.
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(4) Patendiamet ei võta vastu ega edasta teisi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile esitatavaid dokumente ja kirju.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 877. Kohtumenetluse erisused Ühenduse disainilahenduste asjades

(1) Ühenduse disainilahenduste õiguskaitse ja kehtivusega seotud asju vaatab esimese astme Ühenduse disainikohtuna läbi Harju Maakohus.

(2) Esimese astme Ühenduse disainikohtu peale esitatud kaebuseid vaatab teise astme Ühenduse disainikohtuna läbi Tallinna Ringkonnakohus.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 878. Ühenduse disainilahenduse kasutamise keelamine

Ühenduse disainilahenduste määruse artikli 110 punktis a sätestatud varasema õiguse omaja võib registreeritud Ühenduse disainilahenduse omaniku vastu esitada Ühenduse disainilahenduste määruse artikli 25 lõike 1 punktides d, e ja f sätestatud juhtudel käesoleva seaduse §-s 84 nimetatud alustel ainuõiguse kaitse hagi Ühenduse disainilahenduse Eesti Vabariigis kasutamise keelamiseks.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

V. osa LÕPPOSA

13. peatükk RIIGILÕIV

§ 88. Riigilõiv

(1) Käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel tasutakse registreerimistaotluse läbivaatamise, teabe väljastamise ja muude toimingute tegemise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(2) Riigilõivu tasumise ja selle kontrollimise kord kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 89. Riigilõivu tasumine
[Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

§ 90. Riigilõivu tasumine registreeringu kehtivuse pikendamise eest
[Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

131. peatükk VASTUTUS
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 901. Autori isiklike õiguste rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 902. Menetlus
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

14. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 91. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 92. Ülemineku säte

Registreerimistaotluse esitamisel 12 kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist tunnustatakse tööstusdisainilahenduse registreerimisel igat prioriteeti tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga ühinenud riigis esitatud esmase registreerimistaotluse põhjal, mis on esitatud 1991. aasta 20. veebruaril ja hiljem.

§ 921. Enne 2019. aasta 1. aprilli esitatud kaebuse, avalduse ja hagi menetlemine

(1) Enne 2019. aasta 1. aprilli käesoleva seaduse alusel esitatud hagi menetletakse kohtus ka juhul, kui alates nimetatud kuupäevast on asjaomase vaidluse lahendamiseks ette nähtud kohustuslik kohtueelne menetlus apellatsioonikomisjonis.

(2) Enne 2019. aasta 1. aprilli käesoleva seaduse alusel kohtule esitatud kaebust, avaldust või hagi menetletakse muus maakohtus peale Harju Maakohtu ka juhul, kui alates nimetatud kuupäevast on asjaomase kaebuse, avalduse või hagi lahendamiseks ainupädevus Harju Maakohtul.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 93. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub ühe kuu möödumisel selle Riigi Teatajas avaldamise päevast.

(2) Käesoleva seaduse Ühenduse disainilahendust käsitlevad sätted jõustuvad Eesti liitumisel Euroopa Liiduga.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]