ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 28.12.2022 seadus; jõustumiskuupäev 12.01.2023

redaktsioon 12.01.2023 [RT I, 11.01.2023, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.01.2023 otsus nr 238

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 28.12.2022

§ 1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 122 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Tööandja maksab töötajale hüvitist haiguse, vigastuse või karantiini korral teise kuni viienda kalendripäeva eest 70 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust (edaspidi haigushüvitis).";

2) paragrahvi 122 lõikes 1 asendatakse sõnad "teise kuni viienda" sõnadega "neljanda kuni kaheksanda";

3) paragrahvi 122 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Tööandja maksab haigushüvitist haiguslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse teisest kalendripäevast alates.";

4) paragrahvi 122 lõikes 3 asendatakse sõna "teisest" sõnaga "neljandast";

5) paragrahvi 313 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Enne 2023. aasta 1. juulit väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2023. aasta 30. juunini kehtinud redaktsiooni.".

§ 2.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Õigus saada haigushüvitist tekib töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse kuuendast päevast alates, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.";

2) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse sõna "kuuendast" sõnaga "üheksandast";

3) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 27 järgmises sõnastuses:

"(27) Isiku suhtes, kellel on õigus töövõimetushüvitisele käesoleva seaduse § 56 lõike 1 kohaselt ja kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest vabastus algas enne 2023. aasta 1. juulit, kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2023. aasta 30. juunini kehtinud redaktsiooni.".

§ 3.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 122 sätestatud tingimustele vastavat haigushüvitist, mida makstakse töötajale teise kuni viienda päeva eest ja mis ei ületa töötaja keskmist töötasu, ning § 13 lõikest 1 tulenevaid tööandja kulutusi töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;";

2) paragrahvi 3 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"18) teise kuni viienda päeva kohta arvestatud ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-s 122 sätestatud tingimustele vastavat arvestuslikku haigushüvitist, mis vastab füüsilisest isikust ettevõtja eelmise aasta kalendripäeva keskmisele sotsiaalmaksuga maksustatavale tulule, arvestades käesoleva seaduse § 2 lõikes 5 sätestatut.";

3) paragrahvi 3 punktides 3 ja 18 asendatakse sõnad "teise kuni viienda" sõnadega "teise kuni kaheksanda".

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkte 1 ja 3, § 2 punkti 1 ning § 3 punkte 1 ja 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 4 ja 5, § 2 punktid 2 ja 3 ning § 3 punkt 3 jõustuvad 2023. aasta 1. juulil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees