ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2023. aastal
Keskkonnaminister 21.12.2022 määrus number 59; jõustumiskuupäev 01.01.2023
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2024

redaktsioon 01.01.2023 - 31.12.2023 [RT I, 28.12.2022, 13]

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2023. aastal

Vastu võetud 21.12.2022 nr 59

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Püük nakkepüünistega

  Alates 1. märtsist kuni 4. maini on lubatud kasutada kaldavõrke jääalusel püügil Lämmijärvel ja Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 km laiusel veealal.

§ 2.  Püük lõkspüünistega

  (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest eemaldama 10. maiks.

  (2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km keelatud kasutada lõkspüüniseid, välja arvatud juhul, kui lõkspüüniste juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus on vähemalt 76 mm:
  1) 1. jaanuarist 30. juunini;
  2) alates rääbisepüügi peatamisest kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras või hiljemalt 1. augustist 31. detsembrini.

§ 3.  Püük kurnpüünistega

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini.

  (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

  (3) Silmasuurus peab pööri- ja põhjanooda päras vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast olema vähemalt 48 mm.

  (4) Alates 15. novembrist on Peipsi järvel keelatud kasutada pööri- ja põhjanootasid, mille silmasuurus päras vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast on väiksem kui 110 mm.

  (5) Kalapüük pööri- ja põhjanoodaga, mille silmasuurus vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast on väiksem kui 110 mm, ei tohi ületada 299 püügipäeva kokku või ühe pööri- või ühe põhjanoodaga püügivõimaluse kohta 13 püügipäeva. Pööri- ja põhjanoodaga püük kokku ei tohi ületada 598 püügipäeva või ühe pööri- või ühe põhjanoodaga püügivõimaluse kohta 26 päeva.

§ 4.  Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on alates 15. septembrist kuni 15. novembrini või § 3 lõikes 5 nimetatud 299 püügipäeva täitumiseni või kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras ahvena- või kohapüügi peatamiseni keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 35 cm.

§ 5.  Kalapüügi keeld

  (1) Keelatud on siia-ja tindipüük.

  (2) Keelatud on püüda rääbist 21. juunist kuni 30. juunini ja 1. augustist kuni 20. augustini.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler