ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus
Riigikogu 19.07.2022 seadus; jõustumiskuupäev 01.10.2022

redaktsioon 01.10.2022 [RT I, 06.08.2022, 4]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 162

Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

§ 1.  Karistusregistri seaduse muutmine

Karistusregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 9 sätestatud päringu väljavõte väljastatakse sama paragrahvi lõikes 21 sätestatud korras.";

2) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"9) lapsega töötamist võimaldaval isikul, vastava tegevusloa väljastajal ja lapse seaduslikul esindajal lastekaitseseaduse tähenduses lapsega töötava isiku või vastavale kohale kandideeriva isiku seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;";

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 9 nimetatud juhul kuvatakse päringu vastus positiivse või negatiivse tulemusena nii kehtivate kui ka arhiveeritud karistusandmete kohta.";

4) paragrahvi 28 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Pärast isiku karistusandmete kustutamist registrist asendatakse avalikustatud kohtulahendites või muudes registrisse kandmise aluseks olnud ametnike avalikustatud otsustes isiku nimi initsiaalide või tähemärgiga. Isiku nime ei asendata, kui isik on süüdi mõistetud karistusseadustiku §-s 89–93, 95–114 või 1181, § 133 lõikes 2, § 134 lõikes 2, §-s 135, 141 või 142, § 143 lõikes 2, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-s 1432, §-s 145–146, 175–179, 184, 185, 187, 231–238, 255, 256, 268, 394, 403–405, 414, 415 või 418 sätestatud süüteo toimepanemise eest.".

§ 2.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 871 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Kui isikul puudub käesoleva seadustiku § 75 lõike 1 punkti 1 tähenduses alaline elukoht, võib kohus kohustada teda teavitama kriminaalhooldusosakonda oma vangistusjärgsest viibimiskohast. Sellisel juhul ei kohaldata isikule käesoleva seadustiku § 75 lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatut ning ta on kohustatud:
1) teavitama kriminaalhooldusosakonda oma viibimiskoha muutmisest;
2) alluma oma viibimiskohas kriminaalhooldusametniku kontrollile ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
3) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa oma viibimiskohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks.";

2) paragrahvi 1791 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lapsega töötava isikuna tööle või teenistusse võtmise või muul viisil lastega tegutsemise võimaldamise eest, kui sellel isikul on seadusega keelatud lapsega töötamine, samuti lapsega töötamiseks tegevusloa andmise eest, kui see on seadusega keelatud, samuti selleks kohustatud isiku poolt süstemaatiliselt lastekaitsetöötaja või lapsega töötava või vastavale kohale kandideeriva isiku lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele vastavuse kontrolli tegemata jätmise eest, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.";

3) paragrahvi 1791 lõikes 2 asendatakse arv "3200" arvuga "32 000".

§ 3.  Lastekaitseseaduse muutmine

Lastekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 89–93, 95–112, 113, 114, 116, 1181, 133–1333, 141–1451, 175–179 või 187 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangut kohaldatakse ka isikule, keda on karistatud enne karistusseadustiku jõustumist tegude eest, mis on kvalifitseeritud kriminaalkoodeksi § 100–102, 115–117, § 118 lõike 2, § 200, 2003, 202, 2022, 2024 või § 2026 lõike 3 punkti 1 või 2 järgi, samuti isikule, keda on karistatud välisriigis toime pandud samaväärsete kuritegude eest.

(2) Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 118, 1191, 121, 122, 125, § 134 lõike 2 punktis 2, §-s 135, § 136 lõikes 2, § 1381 lõike 2 punktis 2, § 140 lõikes 2, §-s 1531, 171–174, 180–182, 1821, 185, § 195 lõike 2 punktis 2, §-s 200, 214, § 215 lõikes 3, §-s 237–2373, 244, 246, § 251 lõike 3 punktis 3, §-s 263, § 266 lõike 2 punktis 2, §-s 274, 2901, 291, 302, 303, 312, 322, 323, § 327 lõikes 3, §-s 403–405 või 435 sätestatud süüteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

(3) Lapsega töötamist võimaldav isik või vastava tegevusloa väljastaja on kohustatud kontrollima käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatud piirangutest kinnipidamist isiku töölevõtmisel või tegevusloa väljastamisel. Lapsega töötamist võimaldav isik on kohustatud kontrollima lapsega töötava isiku vastavust käesoleva paragrahvi lõigetele 1–2 vähemalt kord 12 kuu jooksul, kui teavitust isiku karistusandmete muutumise kohta ei edastata automaatselt. Juriidilise isiku puhul on käesolevas lõikes sätestatud nõuete täitmise kohustatud korraldama juriidilise isiku seaduslik esindaja, kes võib selle kohustuse edasi delegeerida. Kui nõuete täitmise korraldamine on juriidilise isiku seadusliku esindaja poolt edasi delegeeritud, vastutab nõuete täitmise korraldamise eest isik, kellele see kohustus on delegeeritud.";

2) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Isik, keda on karistatud kriminaalkoodeksi § 118 lõike 2 või § 202 alusel või karistusseadustiku § 175, 1751, 178 või 179 alusel, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile taotluse lapsega töötamise keelu ümberhindamiseks, kui keelu aluseks olev tegu ei ole kehtiva õiguse kohaselt karistatav või on üle viidud teise süüteokoosseisu alla.";

3) seadust täiendatakse §-ga 412 järgmises sõnastuses:

"§ 412. Paragrahvi 20 lõike 3 kohaldamine

Käesoleva seaduse § 20 lõikes 3 nimetatud lapsega töötava isiku käesoleva seaduse nõuetele vastavuse regulaarse kontrollimise tähtaja kulgemist arvestatakse alates 2023. aasta 1. jaanuarist.".

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. oktoobril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees