ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord", 24. augusti 2020. a määruse nr 51 "Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" ja 20. detsembri 2021. a määruse nr 81 "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine" muutmine
Majandus- ja taristuminister 30.05.2022 määrus number 43; jõustumiskuupäev 06.06.2022

redaktsioon 06.06.2022 [RT I, 03.06.2022, 2]

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord", 24. augusti 2020. a määruse nr 51 "Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" ja 20. detsembri 2021. a määruse nr 81 "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine" muutmine

Vastu võetud 30.05.2022 nr 43

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 "Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused" § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruses nr 28 "COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Toetuse saaja võib maksmist taotleda kuni kolmes osas.";

2) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

"(31) Toetuse saajal on õigus esitada:
1) esimene maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 70 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
2) teine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
3) lõppmakse taotlus, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.

(32) Toetuse esimene ja teine makse ei või olla väiksemad kui kümme protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ning lõppmakse ei või olla väiksem kui viis protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ja väiksem kui 50 000 eurot.";

3) paragrahvi 27 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad "teisele maksetaotlusele" sõnadega "lõppmakse taotlusele".

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruse nr 51 "Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine

Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruses nr 51 "Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Toetuse saaja võib maksmist taotleda kuni neljas osas.";

2) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Toetuse saajal on õigus esitada:
1) esimene maksetaotlus, kui vastu on võetud korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt või vähemalt viis protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
2) teine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 30 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
3) kolmas maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
4) lõppmakse taotlus, mis vastab vähemalt viiele protsendile rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.";

3) paragrahvi 27 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Lõike 31 punktides 1–3 nimetatud osalise makse taotlusele lisatakse abikõlblike kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad.";

4) paragrahvi 27 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 27 lõike 6 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad "kolmandale maksetaotlusele" sõnadega "lõppmakse taotlusele";

6) paragrahvi 27 lõike 6 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 20. detsembri 2021. a määruse nr 81 "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine" muutmine

Majandus- ja taristuministri 20. detsembri 2021. a määruses nr 81 "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv "7" arvuga "6";

2) paragrahvi 28 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Toetuse saaja võib maksmist taotleda kuni kolmes osas.";

3) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

"(31) Toetuse saajal on õigus esitada:
1) esimene maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 70 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
2) teine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust;
3) lõppmakse taotlus, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.

(32) Toetuse esimene ja teine makse ei või olla väiksemad kui kümme protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ning lõppmakse ei või olla väiksem kui viis protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ja väiksem kui 50 000 eurot.

(33) Lõppmakse taotlus esitatakse hiljemalt 31. märtsil 2025. a.";

4) paragrahvi 28 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad "teisele maksetaotlusele" sõnadega "lõppmakse taotlusele".

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes