ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 09.02.2022 seadus; jõustumiskuupäev 01.06.2022

redaktsioon 01.06.2022 [RT I, 18.02.2022, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.02.2022 otsus nr 64

Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 09.02.2022

§ 1.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 11 asendatakse tekstiosa "lõike 1 punktis 1" tekstiosaga "lõikes 1";

2) paragrahvi 7 lõikes 22 asendatakse tekstiosa "lõike 1 punktis 2" tekstiosaga "lõikes 1";

3) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(41) Paindlikku vanaduspensioni ei suurendata pärast käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist §-s 111 sätestatud korras selle aja eest, kui isik sai riiklikku pensioni või mõne teise riigi pensioni.";

4) paragrahvi 10 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kui samade laste suhtes on õigus taotleda soodustingimustel vanaduspensioni mitmel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud isikul, lepivad need isikud kokku selles, kes õigust soodustingimustel vanaduspensionile kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek soodustingimustel vanaduspensioni saamise õiguse kasutamisest loobumise kohta. Ühe või mitme isiku loobumise korral jaotatakse need aastad, mille võrra on õigus soodustingimustel vanaduspensionile enne vanaduspensioniikka jõudmist, ülejäänud õigustatud isikute vahel võrdselt.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud isikud soodustingimustel vanaduspensioni saamise õiguse kasutamises kokku ei lepi ja mitmel nendest isikutest on õigus soodustingimustel vanaduspensionile samade laste eest, jaotatakse need aastad, mille võrra on õigus soodustingimustel vanaduspensionile enne vanaduspensioniikka jõudmist, õigustatud isikute vahel võrdselt.";

5) paragrahvi 111 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "vanaduspensioni" tekstiosaga ", millele on juurde arvutatud käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud pensionilisad,";

6) paragrahvi 111 lõikes 4 asendatakse tekstiosa "§-s 11" tekstiosaga "§-des 11 ja 24";

7) paragrahvi 20 lõiked 41 ja 42 loetakse lõigeteks 42 ja 43 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(41) Toitjal, kellel oli vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime, vähendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud pensionistaaži nõuet ühe aasta võrra iga kolme täisaasta kohta, millal tal oli tuvastatud osaline või puuduv töövõime.";

8) paragrahvi 20 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(61) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud isikute õppimist tõendatakse andmetega, mille allikas on Eesti hariduse infosüsteem, või isiku poolt esitatud õppimist tõendava dokumendiga. Eestis õppimise puhul lähtutakse andmete lahknevuse korral Eesti hariduse infosüsteemi andmetest. Kui Eesti hariduse infosüsteemis õppeaasta alguseks õppimise andmed puuduvad, makstakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud 18–24-aastasele isikule toitjakaotuspensioni õppeaasta viimase kuu lõpust kuni uue õppeaasta alguseks oleva kuu lõpuni.";

9) paragrahvi 24 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda pensionilisa mitmel käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud isikul, lepivad need isikud kokku selles, kes õigust pensionilisale kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek pensionilisa saamise õiguse kasutamisest loobumise kohta. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud isikud pensionilisa saamise õiguse kasutamises kokku ei lepi, jaotatakse pensionilisa õigustatud isikute vahel võrdselt. Ühe või mitme isiku loobumise korral jaotatakse pensionilisa ülejäänud õigustatud isikute vahel võrdselt.";

10) paragrahvi 24 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) pensioni suurendamist tingivate asjaolude tekkimisel – avalduse esitamise päevast, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud juhul.";

12) paragrahvi 251 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

"141) tegutsemise aeg juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, kui maksti sotsiaalmaksu;";

14) paragrahvi 28 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 12 nimetatud isikud lepivad kokku selles, kelle pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse kaks aastat iga lapse kohta, keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 12 nimetatud aja isiku pensioniõigusliku staaži hulka arvamisest loobumise kohta. Kui kokkulepet ei saavutata, jaotatakse see aeg õigustatud isikute vahel võrdselt. Ühe või mitme isiku loobumise korral jaotatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 12 nimetatud aeg ülejäänud õigustatud isikute vahel võrdselt.";

15) paragrahvi 32 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) vanaduspension vanaduspensioniikka jõudmise päevast (§ 7 lõige 1 või 2), kui pensioniavaldus on esitatud kolme kuu jooksul vanaduspensioniikka jõudmise päevast arvates;";

16) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11) soodustingimustel vanaduspension soodustingimustel vanaduspensioni õiguse tekkimise päevast (§ 10 lõige 1), kui pensioniavaldus on esitatud kolme kuu jooksul soodustingimustel vanaduspensioni õiguse tekkimise päevast arvates;";

17) paragrahvi 32 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(21) Kui pensionitaotleja esitab pensioniavalduse ja pensioni määramise otsustamiseks nõutavad andmed enne vanaduspensioniikka jõudmise päeva, kuid mitte varem kui kuus kuud enne vanaduspensioniikka jõudmise päeva, tehakse pensioni määramise otsus hiljemalt vanaduspensioniikka jõudmise päeval ja pension määratakse pensioniõiguse tekkimise päevast. Pensioni määramisest keeldumise otsus tehakse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt vanaduspensioniikka jõudmise päeval.";

18) paragrahvi 423 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Pensioni maksmine peatatakse, kui isik asub elama välisriiki. Isikule jätkatakse pensioni maksmist peatamise päevast arvates pärast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamist.

(2) Isikule, kellele on määratud pension enne vanaduspensioniikka jõudmist, välja arvatud toitjakaotuspensioni saajale, ja kes asub elama välisriiki, millega Eestil puudub välisleping, jätkatakse pensioni maksmist pärast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamist ja andmete kontrollimist alates vanaduspensioniikka jõudmise päevast või päevast, millal isik vastab ühele käesoleva seaduse § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustest.";

19) paragrahvi 424 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

"3) ta tõendab oma elusolekut Sotsiaalkindlustusameti poolt selleks loodud elektroonilise kanali kaudu või Sotsiaalkindlustusametisse kohapeale tulles.";

20) paragrahvi 424 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Elusoleku tõendamise andmekoosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.";

21) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Käesolevas seaduses käsitatakse töötamisena sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist töölepingu, teenistuslepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses olemise eest, teenuse osutamist ja kauba müümist ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses ning tegutsemist ettevõtjana.";

22) paragrahvi 581 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Isikul, kes taotleb edasilükatud vanaduspensioni pärast 2021. aasta 1. jaanuari käesoleva seaduse § 6123 alusel, ei suurendata edasilükatud vanaduspensioni käesoleva seaduse kuni 2020. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni § 8 lõikes 3 sätestatud korras selle aja eest:
1) kui isikul ei olnud täidetud käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 11 sätestatud riikliku pensioni saamise tingimused;
2) kui isik sai riiklikku pensioni või mõne teise riigi pensioni;
3) mis on möödunud isiku jõudmisest vanaduspensioniikka enne 2002. aasta 1. jaanuari.";

23) paragrahvi 612 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Sotsiaalkindlustusamet teavitab 2022. aasta 1. juunist arvates kuue kuu jooksul pensionäri, kellel tekib käesoleva seaduse § 20 lõike 41 alusel pensioniliigi muutmise õigus, ning määrab talle pensioni ja arvutab tema pensioni ümber 2022. aasta 1. juunist arvates.";

24) paragrahvi 618 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

"(5) Käesoleva seaduse § 24 lõike 11 punktis 11 sätestatud pensionilisa ei arvutata juurde vanaduspensionile, mis arvutatakse § 11 lõike 51 punkti 2 ja lõike 52 punkti 2 ning § 6117 alusel või käesoleva seaduse kuni 2016. aasta 1. jaanuarini kehtinud redaktsiooni § 18 lõike 1 punkti 2 ja § 6117 alusel.";

25) seaduse 13. peatükki täiendatakse §-ga 6126 järgmises sõnastuses:

"§ 6126. Pensionilisa arvestamine pensioni vähendamisel

Kui isiku vanaduspensioni on käesoleva seaduse § 111 alusel vähendatud ja isiku vanaduspension väheneks pensionilisa pensioni vähendamise hulka arvamise tõttu alates 2022. aasta 1. juunist, jätkatakse isikule vanaduspensioni maksmist koos pensionilisaga endises suuruses seni, kuni isiku vanaduspensioni üldsumma ületab ümberarvutamisel senise vanaduspensioni suuruse.".

§ 2.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 272 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Isikul, kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja kellele on tehtud sellega seoses kohustusliku kogumispensioni väljamakseid, tekib pärast tema töövõime osaliseks või täielikuks hindamist õigus tasuda makset, kui tal ei ole veel õigust kohustuslikule kogumispensionile käesoleva seaduse § 40 lõike 1 kohaselt ja ta esitab kontohaldurile või registripidajale §-s 273 nimetatud makse tasumise avalduse. Kui väljamakseid on tehtud käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 nimetatud fondipensionina või pensionilepingu alusel, peab fondipension või pensionileping olema makse tasumise avalduse esitamiseks lõppenud või peab pensionilepingu puhul pensionimaksete tegemine § 522 lõikes 13 sätestatu kohaselt olema peatatud.";

2) paragrahvi 272 lõikes 6 asendatakse tekstiosa "lõikes 1 nimetatud isik" tekstiosaga "lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikud";

3) paragrahvi 52 lõiget 4 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

"101) pensionimaksete peatamise ja jätkamise kuupäevad, kui tegemist on pensionimaksete peatamisega;";

4) paragrahvi 522 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 522. Pensionilepingu ülesütlemine, uue sõlmimine ja pensionimaksete peatamine";

5) paragrahvi 522 täiendatakse lõigetega 13–15 järgmises sõnastuses:

"(13) Kindlustusvõtjal, kes on pensionilepingu sõlminud käesoleva seaduse § 40 lõike 11 alusel, tekib pärast tema töövõime osaliseks või täielikuks hindamist õigus pensionimaksed peatada, kui tal ei ole § 40 lõike 1 kohaselt veel õigust kohustuslikule kogumispensionile, esitades selleks kindlustusandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastava avalduse.

(14) Pensionimaksete peatamisega muudetakse pensionilepingut ning kindlustusandja arvutab uue pensionimakse suuruse, mida kohaldatakse pensionimaksete jätkamisel kokkulepitud kuupäevast arvates, ja väljastab kindlustusvõtjale uue, käesoleva seaduse § 51 kohase pensionilepingu poliisi.

(15) Kindlustusandja teavitab registripidajat pensionimaksete peatamisest viivitamata pärast kindlustusvõtjalt vastava avalduse saamist, esitades avalduse, milles märgitakse käesoleva seaduse § 52 lõike 4 punktides 1–4, 8, 101 ja 11 nimetatud andmed.".

§ 3.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 116 järgmises sõnastuses:

"§ 116. Täitemenetluses energiahinna tõusu leevendusmeetmena makstavale toetusele sissenõude pööramine

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel vähemkindlustatud peredele eluruumi energiakulude kallinemise osaliseks katmiseks makstav toetus on sissetulek, millele ei saa täitemenetluses sissenõuet pöörata.".

§ 4.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seadust täiendatakse §-ga 435 järgmises sõnastuses:

"§ 435. Energiahinna tõusu leevendusmeetmena makstava toetuse arvestamine töötutoetuse maksmisel

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel vähemkindlustatud peredele eluruumi energiakulude kallinemise osaliseks katmiseks makstavat toetust ei arvata käesoleva seaduse § 26 lõikes 1 nimetatud sissetuleku hulka.".

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. juunil.

  (2) Käesoleva seaduse § 4 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Käesoleva seaduse § 3 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 18–20 jõustuvad üldises korras.

  (5) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Riigikogu aseesimees