ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord
Majandus- ja taristuminister 05.11.2021 määrus number 62; jõustumiskuupäev 09.11.2021

redaktsioon 08.04.2022 [RT I, 05.04.2022, 14]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

Vastu võetud 05.11.2021 nr 62
RT I, 06.11.2021, 1
jõustumine 09.11.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2021RT I, 31.12.2021, 2503.01.2022
03.02.2022RT I, 05.02.2022, 708.02.2022
13.02.2022RT I, 15.02.2022, 618.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 8. veebruarist 2022. a.
01.03.2022RT I, 04.03.2022, 507.03.2022
01.04.2022RT I, 05.04.2022, 1308.04.2022

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.   Rakendusüksus

  Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise avaldusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

§ 2.   Võrgutasude kompensatsiooni arvestamine
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

  (1) Elektrituruseaduse §-s 8 nimetatud võrguettevõtjale (edaspidi elektri võrguettevõtja) kompenseeritakse:
  1) 50 protsenti perioodil 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2022. aasta 31. märtsini kodutarbijale elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust;
  2) 50 protsenti perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini äritarbijale, kellele kompenseeritakse § 21 alusel kodutarbijale müüdav või vahendatav elektrihinna kulu ja sellelt tasumisele kuuluv käibemaks, elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust;
  3) 50 protsenti perioodil 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2021. aasta 31. detsembrini äritarbijale elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust;
  4) 100 protsenti perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini äritarbijale, välja arvatud punktis 2 nimetatud äritarbija, elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

  (11) Maagaasiseaduses nimetatud võrguettevõtjale (edaspidi gaasi võrguettevõtja) kompenseeritakse 100 protsenti perioodil 2021. aasta 1. detsembrist kuni 2022. aasta 31. märtsini tarbijale maagaasiseaduse tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavast tasust ja sellelt tasumisele kuuluvast käibemaksust.
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

  (2) Kui elektri võrguettevõtja korrigeerib lõikes 1 nimetatud perioodil mõõdetud võrguteenuse kogust majandus- ja taristuministri 5. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrituru toimimise võrgueeskiri" § 20 lõike 3 alusel pärast vastava perioodi kohta § 3 alusel avalduse esitamist, esitab võrguettevõtja korrigeeritud koguse kohta täiendava avalduse §-s 3 toodud korras korrigeerimisele järgneval kalendrikuul.
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

  (21) Kui gaasi võrguettevõtja suurendab lõikes 11 nimetatud perioodil mõõdetud võrguteenuse kogust majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruse nr 41 "Gaasituru toimimise võrgueeskiri" § 18 lõike 1 alusel pärast vastava perioodi kohta § 3 alusel avalduse esitamist, esitab võrguettevõtja korrigeeritud koguse kohta täiendava avalduse §-s 3 toodud korras korrigeerimisele järgneval kalendrikuul.
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

  (3) Elektri võrguettevõtjale ei kompenseerita sellist lõikes 1 nimetatud võrgutasude vähendamist, mida tal on elektrituruseaduse kohaselt õigus nõuda teiselt elektri võrguettevõtjalt. Gaasi võrguettevõtjale ei kompenseerita sellist lõikes 11 nimetatud võrgutasude vähendamist, mida tal on maagaasiseaduse kohaselt õigus nõuda teiselt gaasi võrguettevõtjalt.
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

  (4) Lõigetes 1–21 sätestatud kompensatsiooni saamisel vähendab elektri võrguettevõtja tarbijale esitatavat vastava kalendrikuu võrguteenuse arvet ulatuses, milles ta sai vastava tarbija eest kompensatsiooni.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

§ 21.   Elektri ja gaasi hinna kompensatsiooni arvestamine

  (1) Elektri müüjale kompenseeritakse iga kodutarbija kohta kuni 650 kWh ulatuses ühe kalendrikuu kohta üle 120 euro/MWh maksumusega elektrihinna kulu ja sellelt kulult tasumisele kuuluv käibemaks perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini kodutarbija tegelikult tarbitud elektri eest.

  (2) Gaasi müüjale kompenseeritakse iga kodutarbija kohta 2,75 MWh või 263 kuupmeetri ulatuses ühe kalendrikuu kohta üle 65 euro/MWh või 0,6792 eurot/m3 maksumusega gaasihinna kulu ja sellelt kulult tasumisele kuuluv käibemaks perioodil 2022. aasta 1. jaanuarist kuni 2022. aasta 31. märtsini kodutarbija tegelikult tarbitud gaasi eest.
[RT I, 15.02.2022, 6 - jõust. 18.02.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 8. veebruarist 2022. a.]

  (21) Gaasi müüjale kompenseeritakse perioodil 2022. aasta 1. veebruarist kuni 2022. aasta 31. märtsini 2,74 eurot/MWh või 0,0286 eurot/m3 ja nimetatud summalt tasumisele kuuluv käibemaks kõigile järgmistele tingimustele vastava tarbija tegelikult tarbitud gaasi eest:
  1) tarbija on gaasi vabatarbija maagaasiseaduse § 5 lõike 1 tähenduses;
  2) tarbijale rakendatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse § 8516 punktis 7 nimetatud maagaasi aktsiisimäära;
  3) tarbija ei vahenda gaasi kodutarbijale maagaasiseaduse § 6 tähenduses.
[RT I, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kompensatsiooni makstakse:
  1) kodutarbija kohta, kellega on elektri või gaasi müüjal sõlmitud leping või kellele ta elektrit või gaasi muul alusel vahendab;
  2) kodutarbija kohta, kellele vahendab elektrit või gaasi korteriühistust, mittetulundusühingust või muust ühistust elektri või gaasi müüjaga lepingut omav tarbija, mille liikmeks on kodutarbija.

  (4) Elektri müüja käesoleva määruse tähenduses on:
  1) elektrit müüv ettevõtja elektrituruseaduse tähenduses;
  2) muu juriidiline isik, kes müüb või vahendab elektrit kodutarbijale, kelle kohta ei ole makstud lõikes 1 sätestatud kompensatsiooni.

  (5) Gaasi müüja käesoleva määruse tähenduses on:
  1) gaasi müüja maagaasiseaduse tähenduses;
  2) muu juriidiline isik, kes müüb või vahendab gaasi tarbijale, kelle kohta ei ole makstud lõigetes 2 või 21 sätestatud kompensatsiooni.
[RT I, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022]

  (6) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tegelikult tarbitud elektri või gaasi koguse hilisemal korrigeerimisel kohaldatakse § 2 lõigetes 2 ja 21 sätestatud põhimõtteid.

  (7) Lõikes 1 või 2 sätestatud kompensatsiooni saamisel vähendab elektri või gaasi müüja kodutarbijale ja lõike 3 punktis 2 nimetatud korteriühistust, mittetulundusühingust või muust ühistust tarbijale, kes vahendab kodutarbijale elektrit või gaasi, esitatavat vastava kalendrikuu elektri või gaasi arvet kompensatsiooni võrra.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

§ 3.   Kompensatsiooni saamiseks soovi avaldamine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada Eestis tegutsev elektrituruseaduse mõistes jaotusvõrgu või põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks tegevusluba omav võrguettevõtja, kes väljastab tarbijale võrguteenuse kasutamise eest § 2 lõikes 1 nimetatud võrgutasude lõikes arve.

  (11) Paragrahvi 2 lõikes 11 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada maagaasiseaduse mõistes jaotusvõrgu või ülekandevõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks tegevusluba omav gaasi võrguettevõtja, kes väljastab tarbijale võrguteenuse kasutamise eest arve.
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

  (12) Paragrahvi 21 lõikes 1 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada Eestis tegutsev elektri müüja.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

  (13) Paragrahvi 21 lõigetes 2 ja 21 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada Eestis tegutsev gaasi müüja.
[RT I, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022]

  (2) Soovi avaldaja esitab rakendusüksusele hiljemalt iga § 2 lõikes 1 või 11 ja § 21 lõigetes 1–21 nimetatud kuule järgneva kuu 14. kuupäevaks e-posti aadressile info@kik.ee rakendusüksuse veebilehel avaldatud vormis avalduse, mis hõlmab võrguettevõtja, elektri või gaasi müüja poolt oma kõigile tarbijatele avalduse esitamisele eelnenud kalendrikuul arvestatud § 2 lõikes 1 või 11 nimetatud summasid. Põhjendatud juhul võib rakendusasutus võimaldada avalduse esitamist ka pärast 14. kuupäeva.
[RT I, 04.03.2022, 5 - jõust. 07.03.2022]

  (3) Avaldusest peab selguma summaarne tarbijatele avalduse esitamisele eelnenud kuul esitatud võrguteenuse arvete summa eurodes, arvestades § 2 lõikes 1 või 11 sätestatud vähendamist, osutatud võrguteenuse maht elektrienergia puhul kilovatt-tundides ning gaasi puhul nii kilovatt-tundides kui kuupmeetrites ning taotletav kompensatsiooni summa. Kompensatsiooni võrra peab võrguettevõtja vähendama tarbija arvel kajastatavat võrgutasude kulu.
[RT I, 31.12.2021, 25 - jõust. 03.01.2022]

  (31) Paragrahvis 21 sätestatud kompensatsiooni saamise avaldusest peab selguma § 21 lõikes 3 nimetatud isikule, kelle kohta on arvestatud kompensatsioon, müüdud elektri või gaasi kogus elektri puhul kilovatt-tundides ning gaasi puhul nii kilovatt-tundides kui kuupmeetrites ning taotletav kompensatsiooni summa.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

  (4) Rakendusüksuse nõudmisel esitab avalduse esitaja täiendavad arvestused ja selgitused, mis on vajalikud avalduse §-des 2 ja 21 sätestatud nõuetele vastavuse hindamiseks.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

§ 4.   Kompensatsiooni eraldamine

  (1) Rakendusüksus kontrollib avalduse vastavust määrusele ja rahuldab nõuetele vastava avalduse.

  (2) Kui rakendusüksus avastab avalduses puudusi, teatab rakendusüksus sellest avalduse esitajat ja annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Nõuetele vastava avalduse kohta teeb rakendusüksus kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest või lõike 2 kohaselt puuduste kõrvaldamisest arvates otsuse, milles märgib kompensatsiooni saava võrguettevõtja ja kompensatsiooni summa koos kalendrikuuga, mille eest kompensatsiooni makstakse.

  (4) Avalduse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui avaldaja või avaldus ei vasta määruse tingimustele ning avaldaja ei kõrvalda lõike 2 kohaselt antud tähtajaks puudusi.

§ 5.   Kompensatsiooni saaja kohustused

  Kompensatsiooni saanud elektri või gaasi võrguettevõtja ning elektri või gaasi müüja selgitab tarbijale esitataval arvel kompensatsiooni saamist, võimalusel näitab tarbijale arvel kompensatsiooni summa ning toob arvel välja tarbija tasutava § 2 lõike 4 ja § 21 lõike 7 kohast kohustust arvesse võtva summa.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

§ 6.   Kompensatsiooni kasutamise järelevalve

  Rakendusüksus kontrollib kompensatsiooni ja selle kasutamise õigsust ning tal on õigus nõuda selleks avalduse esitajalt asjakohaseid dokumente ja teavet ühe aasta jooksul alates kompensatsiooni maksmisest avalduse esitajale.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

§ 7.   Kompensatsiooni tagasinõudmine

  Rakendusüksus nõuab kompensatsiooni saajalt kompensatsiooni või osa sellest tagasi, kui:
  1) avalduse esitaja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõige arvestuse, mistõttu eraldatud kompensatsiooni summa ei ole korrektne;
  2) avalduse esitaja ei ole esitanud §-s 6 nimetatud dokumente ja teavet rakendusüksuse määratud tähtpäevaks;
  3) avalduse esitaja ei ole täitnud §-s 5 toodud kohustust;
  4) avalduse esitaja korrigeerib § 2 lõike 2 või 21 alusel võrguteenuse kogust või § 21 lõike 6 alusel elektri või gaasi kogust, mille eest ta on saanud kompensatsiooni, väiksemaks.
[RT I, 05.02.2022, 7 - jõust. 08.02.2022]

§ 8.   Rakendussäte

  (1) Korteriühistust, mittetulundusühingust või muust ühistust tarbija, kes vahendab oma liikmetest kodutarbijatele elektrit, üle 120 euro/MWh maksumusega elektrihinna kulu ja sellelt kulult tasumisele kuuluv käibemaks kompenseeritakse elektri müüjale 2022. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis tarbitud kogu elektri koguse eest.
[RT I, 05.04.2022, 13 - jõust. 08.04.2022]

  (2) Korteriühistust, mittetulundusühingust või muust ühistust tarbija, kes vahendab oma liikmetest kodutarbijatele gaasi, üle 65 euro/MWh või 0,6792 eurot/m3 maksumusega gaasihinna kulu ja sellelt kulult tasumisele kuuluv käibemaks kompenseeritakse gaasi müüjale 2022. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis tarbitud kogu gaasi koguse eest.
[RT I, 05.04.2022, 13 - jõust. 08.04.2022]