ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 02.06.2021 seadus; jõustumiskuupäev 28.06.2021

redaktsioon 28.06.2021 [RT I, 18.06.2021, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.06.2021 otsus nr 751

Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 02.06.2021

§ 1.  Hädaolukorra seaduse muutmine

Hädaolukorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Käesolevat seadust kohaldatakse riigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ähvardavaks ohuks valmistumisel, kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal niivõrd, kuivõrd muudes seadustes ei sätestata teisiti.";

2) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 4. Kriisireguleerimise koordineerimine

Riigi kriisireguleerimispoliitika väljatöötamist ja selle elluviimist juhib Vabariigi Valitsus.";

4) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 5. Kriisireguleerimise korraldus regionaalsel tasandil

(1) Päästeameti ülesanded kriisireguleerimise korraldamisel regionaalsel tasandil on järgmised:
1) nõustab kohaliku omavalitsuse üksuseid kriisireguleerimise korraldamisel;
2) korraldab täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahelist koostööd hädaolukordade ennetamisel ja nendeks valmistumisel;
3) toetab hädaolukorra lahendamist juhtivat asutust teabevahetuse, olukorrateadlikkuse ja koostöö korraldamisel hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra lahendamisel.

(2) Täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahelise koostöö korraldamiseks hädaolukordade ennetamisel, hädaolukordadeks valmistumisel ja hädaolukordade lahendamisel moodustatakse neli alaliselt tegutsevat regionaalset kriisikomisjoni.

(3) Regionaalse kriisikomisjoni moodustab, selle koosseisu kinnitab ja töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.";

5) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse riskianalüüs, analüüsi koostamise nõuded ja korra kehtestab ning selle koostamist juhtiva asutuse määrab Vabariigi Valitsus määrusega.";

7) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 14 lõikes 42 asendatakse sõnad "Vabariigi Valitsus" sõnadega "hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus";

10) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad "ulatusliku evakuatsiooni" sõnadega "ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumise ja selle";

11) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja korra kehtestab ning selle koostamist juhtiva asutuse määrab Vabariigi Valitsus määrusega.";

12) paragrahvi 15 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna "Siseministeeriumiga" sõnaga "Riigikantseleiga";

13) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse sõna "Ministeerium" sõnadega "Ministeerium, Riigikantselei";

14) paragrahvi 15 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumist ja selle läbiviimist korraldab Päästeamet. Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel osaleb Politsei- ja Piirivalveamet.";

16) paragrahvi 16 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel võib Päästeamet kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 44 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. Politsei- ja Piirivalveamet võib ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 35 ja 44–52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(6) Ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumise ning selle läbiviimise nõuded ja kord kehtestatakse käesoleva seaduse § 14 lõike 5 alusel.";

17) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõna "Siseministeerium" sõnadega "Vabariigi Valitsus";

18) paragrahvi 18 lõikes 4, § 39 lõikes 5 ja § 44 lõikes 16 asendatakse sõnad "kriisireguleerimise koordineerimise eest vastutav minister" sõnadega "Vabariigi Valitsus";

19) seadust täiendatakse 31. peatükiga järgmises sõnastuses:

"31. peatükk
Riigi tegevusvaru moodustamine, haldamine ja kasutamine

§ 181. Riigi tegevusvaru

(1) Riigi tegevusvaru (edaspidi varu) moodustab, seda haldab ja selle kasutusele võtmise korraldab riigi äriühing, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk on varu moodustamine ja haldamine (edaspidi varu haldaja).

(2) Varu on hädaolukorra lahendamiseks või selle ohu tõrjumiseks ning riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks vajalikud tooted, mis on varu haldaja omandis või mille omandamine või kasutamine on varu haldaja eelnevalt sõlmitud lepingutega tagatud.

(3) Varu moodustamise aluseks on:
1) varu haldaja otsus;
2) seadus või
3) Vabariigi Valitsuse otsus.

(4) Varu moodustamise, haldamise ja kasutusele võtmise kulud kaetakse riigieelarve vahenditest või varu müügist saadud vahendite arvelt.

(5) Varusse kuuluva vedelkütusevaru moodustamist, haldamist ja kasutusele võtmist reguleerib vedelkütusevaru seadus.

(6) Varusse kuuluva tervishoiuvaldkonna varu moodustamist, haldamist ja kasutusele võtmist reguleerib tervishoiuteenuste korraldamise seadus.

§ 182. Varu hoidmine

(1) Varu hoitakse viisil, mis tagab hädaolukorra või selle ohu lahendamiseks ning riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks varu kättesaadavuse selle hoiukohast.

(2) Varu hoitakse Eestis, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

(3) Varu haldaja hoiab enda omandis olevat varu ise või annab varu või selle osa hoiule juriidilisele isikule hoiulepingu alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud hoiulepingus peavad olema sätestatud vähemalt:
1) varu asukoha aadress;
2) varu identifitseerimist võimaldav tunnus;
3) varu hoidmise tingimused;
4) varu uuendamise tingimused;
5) varu hoiukohast väljastamise tehnilised tingimused;
6) varu hoidmise kontrollimise kord;
7) lepingu tähtaeg.

(5) Varu moodustamise ja haldamise kohustuse täitmiseks võib varu haldaja sõlmida tähtajalise lepingu, mille alusel juriidiline isik võtab endale varu või selle osa moodustamise ja haldamise kohustuse ning varu haldajal on õigus kokkulepitud tingimustel omandada lepinguga hõlmatud varu (edaspidi delegeeritud varu).

(6) Delegeeritud varu lepingus sätestatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatule:
1) varu haldaja õigus lepinguga hõlmatud varu omandamiseks igal ajal kogu lepingu kehtivusaja jooksul;
2) tingimus, et varu omandamise korral on tagatud varu kättesaadavus varu haldajale lepingus sätestatud aja jooksul;
3) varu omandamisel makstava hinna kujundamise metoodika.

§ 183. Varu kasutusele võtmine

(1) Varu kasutusele võtmise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Avalikku korda, riigi julgeolekut või rahva tervist ohustada võivas olukorras, mis eeldab vahetut tegutsemist ohu vastu, võib varu kasutusele võtmise otsustada varu haldamise eest vastutav minister, teavitades sellest viivitamata Vabariigi Valitsust.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuses esitatakse:
1) varu kasutusele võtmise põhjus;
2) kasutusele võetava varu nomenklatuur ja kogus;
3) varu kasutusele võtmise tingimused;
4) kasutusele võetud varu taastamise tingimused.

(4) Varu haldamise eest vastutav minister võib määrusega kehtestada varu kasutusele võtmise korra.

§ 184. Varu andmed ja statistiline kokkuvõte

(1) Varu haldaja peab üksikasjalikku ja pidevat arvestust varu kohta.

(2) Varu arvestus peab sisaldama teavet hoiukoha asukoha kohta ning hoiukohtade kaupa teavet varu koosseisu, koguse, aegumise tähtpäeva ja varu omaniku kohta.

(3) Varu haldaja esitab iga aasta 25. veebruariks ja 25. augustiks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmed varu koosseisu, koguse, aegumise tähtpäevade, asukohtade ja varu omanike kohta eelneva poolaasta viimase päeva seisuga. Vajaduse korral esitab varu haldaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudmisel täiendavaid andmeid varu kohta.

§ 185. Varu uuendamine ja vähendamine

Varu haldaja omandis oleva varu uuendamisel ja vähendamisel müüakse varu turuhinnaga, välja arvatud siis, kui varu vähendamine toimub käesoleva seaduse §-s 183 sätestatud juhul.

§ 186. Teabe saamise õigus

Varu haldajal on õigus käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks saada teavet:
1) riigiasutuselt;
2) kohaliku omavalitsuse üksuselt;
3) avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult;
4) avalik-õigusliku ameti kandjalt.";

20) paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Ettepaneku kaasata Kaitseväge või Kaitseliitu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ülesande täitmisse teeb Vabariigi Valitsusele minister, kelle vastutusvaldkonnas on kaasamine vajalik. Enne ettepaneku esitamist kooskõlastatakse see riigikaitse korraldamise valdkonna eest vastutava ministriga.";

21) paragrahvi 40 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus või tema käesoleva seaduse § 37 lõike 5 alusel määratud asutus edastab toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani Riigikantseleile viimase nõudmisel. Riigikantseleil on õigus saada täpsustusi toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis esitatud teabe kohta.";

22) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 45 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

"5) haldusjärelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksusele määratud ülesannete täitmise üle teeb Päästeamet.";

25) paragrahvi 45 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6) politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktides 1, 4–6 ja 8 ning hädaolukorra seaduse § 16 lõikes 3 sätestatud ülesannete täitmisse;".

§ 3.  Kaitseväe korralduse seaduse muutmine

Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõike 12 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktides 1, 4–6 ja 8 ning hädaolukorra seaduse § 16 lõikes 3 sätestatud ülesannete täitmisse.".

§ 4.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) hädaolukorra seaduse § 181 lõikes 1 sätestatud riigi tegevusvarusse kuuluva tervishoiuvaldkonna varu ja riigikaitseseaduse § 5 lõikes 4 sätestatud tervishoiuvaldkonna riigi varu moodustamist, haldamist ja uuendamist;";

2) paragrahvi 56 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"11) hädaolukorra seaduse § 181 lõikes 1 sätestatud riigi tegevusvarusse kuuluva tervishoiuvaldkonna varu ja riigikaitseseaduse § 5 lõikes 4 sätestatud tervishoiuvaldkonna riigi varu moodustamise, hoidmise, kasutamise, kontrollimise, uuendamise, täiendamise ja aruandluse korra.".

§ 5.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõikes 1 asendatakse sõnad "vedelkütuse miinimumvaru haldamine" sõnadega "riigi tegevusvaru haldamine";

2) paragrahvi 66 lõikest 1 jäetakse välja sõnad "kriisireguleerimise ja";

3) paragrahvi 77 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

"14) töötab välja riigi kriisireguleerimispoliitika ja koordineerib selle elluviimist;
15) valmistab ette oma ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide eelnõud.".

§ 6.  Vedelkütusevaru seaduse muutmine

Vedelkütusevaru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Varu moodustab ja seda haldab hädaolukorra seaduse § 181 lõikes 1 sätestatud äriühing (edaspidi varu haldaja).";

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Varustamisraskuste korral võetakse varu kasutusele hädaolukorra seaduse § 183 lõikes 1 või 2 sätestatud korras.";

4) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Varu kasutusele võtmise otsuses peavad sisalduma:";

5) paragrahvi 7 lõigetes 4 ja 6–8 asendatakse sõnad "Vabariigi Valitsus" sõnadega "varu kasutusele võtmise otsustaja" vastavas käändes;

6) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Osaluse valitseja riigivaraseaduse tähenduses hoolitseb aktsionäriõiguste teostamisel, et varu haldaja põhikirjas on sätestatud järgmised nõuded:
1) vähemalt üks nõukogu liige valitakse kütuse müüjaid ühendava organisatsiooni esitatud kandidaatide hulgast, kes esindavad käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 sätestatud varumakse maksjaid;
2) kui kütuse müüjaid ühendav organisatsioon ei esita nõukogu liikme kandidaate, valib kõik nõukogu liikmed osaluse valitseja.";

7) paragrahvi 14 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 lõikes 4 asendatakse tekstiosa "§ 81 lõigetes 2 ja 3" tekstiosaga "§ 80 lõikes 2";

9) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–7, 11–14, 17, 18, 20–22, 24 ja 25 ning § 5 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2021. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 10, 15 ja 16 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees