ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine
Vabariigi Valitsus 17.06.2021 korraldus number 231; jõustumiskuupäev 21.06.2021

redaktsioon 21.06.2021 [RT III, 17.06.2021, 1]

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 231

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ punktidega 126 ja 127 järgmises sõnastuses:

"126. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub punktis 122 nimetamata kolmandast riigist ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

127. Punktis 126 nimetatud maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse tootja juhiste kohaselt Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Jansseni COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste käesolevas punktis nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Läbipõdenute vaktsineerimisel ühe doosiga lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul käesolevas punktis sätestatud aegadest.“.

2. Korraldus jõustub 21. juunil 2021.a.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, sest COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik.

Et ennetada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 välisriigist Eestisse toomist ja vähendada viiruse Eesti-sisese leviku ohtu, on riigipiiri seaduse alusel kehtestatud riigipiiri ületamise ajutised piirangud. Riigipiiri ületamise piirangud on vajalikud, sest COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus SARS-CoV-2 levib maailmas endiselt ja nakatumise määr on mitmes riigis kõrge, Eestis keskmine ning jätkuvalt tuuakse Eestisse nakkusjuhte ka välisriikidest.

11. juunil 2020. a esitas Euroopa Liidu Komisjon ettepaneku, milles sätestab järkjärgulise lähenemisviisi reisipiirangute kaotamiseks liikmesriikide kokku lepitud Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide loetelu puhul. Ettepaneku järel võttis Euroopa Liidu Nõukogu 30. juunil 2020. a vastu soovituse (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutiste piirangute järkjärgulise kaotamise kohta1 (edaspidi soovitus 2020/912).

20. mail 2021. a võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovituse (EL) 2020/912 muudatused nõukogu soovitusena (EL) 2021/8162 (edaspidi soovitus 2021/816), millega ajakohastati põhimõtteid, mis käsitlevad reisimist väljastpoolt Euroopa Liitu, ning soovitab nüüd liikmesriikidel leevendada mõningaid kehtivaid piiranguid kolmandatest riikidest saabuvatele isikutele. Seega võimaldatakse korraldusega Eestisse sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri mittehädavajaliku reisimise eesmärgil kolmandatest riikidest saabuvatel isikutel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri. Mittehädavajalikeks põhjusteks peetakse reisimise eesmärke, mis ei käi praegu kehtivate erandite alla, nt turism, sõprade või sugulaste külastamine, lühiajaline ärireis, kultuur ja sport. Siinse korralduse muudatused lähtuvad soovitusest 2021/816.

Korraldust täiendatakse põhimõttega, mille kohaselt on riigipiiri lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub punktis 122 nimetamata kolmandast riigist ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Riigipiiri ületamiseks on vajalik kõigi tingimuste täitmine, mis eelkõige tähendab, et nimetatud kolmandast riigist võib Eestisse siseneda üksnes juhul, kui isik on vaktsineeritud või esitab vastava eritaotluse korralduse punktis 13 sätestatud tingimuste kohaselt.

Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse tootja juhiste kohaselt Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Jansseni COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Läbipõdenute vaktsineerimisel ühe doosiga lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul samadest aegadest.

Teistele isikutele, kes saabuvad punktis 122 nimetamata kolmandast riigist töötamise või õppimise eesmärgil, säilitatakse tingimused punktis 123. Muul põhjusel on Eestisse sisenemiseks vajalik eriluba punktis 13 sätestatud tingimustel.

Kuivõrd muudatus puudutab isikuid, kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, ei ole muudatuse jõustumisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 välisriigist Eestisse toomise risk suur. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduses nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 61 alapunkti 2 kohaselt kümne kalendripäeva pikkust elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise kohustust ja COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid ei kohaldata, kui isik on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

1 Euroopa Liidu Nõukogu 30. juuni 2020 soovitus (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutiste piirangute järkjärgulise kaotamise kohta.
2 Nõukogu soovitus (EL) 2021/816, millega muudetakse soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär