ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud mootorkütuse aktsiisi hüvitamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 26.05.1997 määrus number 104; jõustumiskuupäev 13.06.1997

redaktsioon 13.06.1997
 
   1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud mootorikütuse
             aktsiisi hüvitamise korra kinnitamine
 
      Vabariigi Valitsuse 26. mai 1997. a. määrus nr. 104
 
     Tulenevalt riigieelarve seaduse (RT I 1993, 42, 614; 1994,
30, 464; 69, 1194; 1996, 22, 436; 49, 953) paragrahvi 27 lõikest
1, seaduse "1997. aasta riigieelarve" (RT I 1997, 2/3, 10)
paragrahvist 1 (kulude osa 55) ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse
seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29,
447) paragrahvi 84 punktiga 9 Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada "1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud
mootorikütuse aktsiisi hüvitamise kord" (juurde lisatud).
 
     2. Maavanematel sõlmida kohalike omavalitsustega
halduslepingud põllumajandustöödel kasutatud mootorikütuse
aktsiisi hüvitamise taotluste vastuvõtmise, registreerimise,
kontrollimise ja koondamise kohta.
 
                       Peaminister             Mart SIIMANN
                       Põllumajandusminister   Andres VARIK
                       Riigisekretär           Uno VEERING
 
 
------
 
                                               Kinnitatud
                                           Vabariigi Valitsuse 
                                             26. mai 1997. a. 
                                             määrusega nr. 104
 
   1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud mootorikütuse
                   aktsiisi hüvitamise kord
 
     1. Mootorikütuseaktsiis hüvitatakse 1997. aastal
põllumajanduskultuuride tegelike kasvupindade (v.a. looduslik
rohumaa) alusel maaomanikule või -kasutajale, kes kasutab
mootorikütust põllumajanduskultuuride kasvatamisega seotud
töödel tema omandis või kasutuses oleval maal.
 
     2. Maaomanik või -kasutaja (maarendi või kohaliku
omavalitsusüksusega sõlmitud põllumajandusliku maakasutuse
lepingu alusel) esitab käesoleva korra lisas esitatud vormi
kohase taotluse kahes eksemplaris maa asukohajärgsele kohalikule
omavalitsusüksusele 15. juuniks 1997. a. Taotlus
registreeritakse kohaliku omavalitsusüksuse täitevorganis ja
taotluse üks registreeritud eksemplar jääb taotluse esitajale.
Tähtajast hiljem esitatud taotlusi ei rahuldata.
 
     3. Kui maaomaniku või -kasutaja maa on mitmes maakonnas,
esitab ta taotluse iga maatüki asukohajärgse kohaliku
omavalitsusüksuse täitevorganile.
 
     4. Kui maakasutaja ei ole maa omanik, tuleb tal esitada
maaomanikuga sõlmitud maarendi leping või kohaliku
omavalitsusüksusega sõlmitud põllumajandusliku maakasutuse
leping. Aluseks võib võtta andmed kohaliku omavalitsusüksuse
maamaksu andmebaasist või näidata muu maakasutusõigus.
 
     5. Kohaliku omavalitsusüksuse täitevorgan kontrollib
maaomaniku või -kasutaja esitatud andmeid ning kontrollija
kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga ja pitsati
jäljendiga. Kohaliku omavalitsusüksuse täitevorgan koostab
koondtaotluse ning esitab selle koos alusdokumentidega kahe
nädala jooksul maavalitsusele. Kui kohalik omavalitsusüksus
keeldub maavanemaga halduslepingu sõlmimisest
põllumajandustöödel kasutatud mootorikütuse aktsiisi hüvitamise
taotluste vastuvõtmise, registreerimise, kontrollimise ja
koondamise kohta, korraldab selle maavanem.
 
     6. Maavanem võtab kohalikult omavalitsusüksuselt vastu
ainult kohaliku omavalitsusüksuse täitevorganis registreeritud
ning andmete õigsust tõendavate, allkirjaga ja pitsati
jäljendiga varustatud, põllumajandustöödel kasutatud
mootorikütuse aktsiisi hüvitamise taotlusi. Maavanem kontrollib
esitatud andmete õigsust ning koostab kohalike
omavalitsusüksuste koondtaotluste alusel maakonna koondtaotluse
ja kinnitab koondtaotluses esitatud andmete õigsust oma
allkirjaga ja maavalitsuse pitsati jäljendiga ning esitab
koondtaotluse 20. juuliks 1997. a. Põllumajandusministeeriumile.
 
     7. Põllumajandusministeerium arvutab maakondade
koondtaotluses esitatud tegelike kasvupindade hektarite arvu
kokku ning arvestades riigieelarves selleks ettenähtud
vahendeid, arvutab hüvitise suuruse ühe hektari kohta.
 
     8. Põllumajandusministeerium esitab ühe nädala jooksul
pärast maavanematelt koondtaotluste saamist
Rahandusministeeriumile ettepanekud mootorikütuseaktsiisi
hüvitise väljamaksmiseks.
 
     9. Rahandusministeerium esitab ühe nädala jooksul pärast
Põllumajandusministeeriumilt ettepanekute saamist Vabariigi
Valitsusele korralduse eelnõu maavalitsustele
mootorikütuseaktsiisi hüvitamiseks raha eraldamise kohta.
 
     10. Vabariigi Valitsuse korralduse alusel esitab maavanem
asukohajärgsele piirkondlikule riigikassale hüvitisesaajatele
makstava raha jaotuse koos vajalike pangarekvisiitidega.
Piirkondlik riigikassa teeb maavanemalt saadud jaotuse alusel
riigieelarvest väljamaksed hüvitisesaajate pangakontole
hiljemalt 1. septembriks 1997. a.
 
                          Põllumajandusminister   Andres VARIK
 
 
 
                                            Lisa
                              "1997. aastal põllumajandustöödel 
                               kasutatud mootorikütuse aktsiisi 
                                   hüvitamise korra" juurde
 
           Mootorikütuseaktsiisi hüvitamise taotlus
-----------------------------     ------------------------------
Põllumajandustootmisega           1. jaanuaril 1997. a.
tegelev                           oli majapidamises:   
(märgista ruudus)                 ........................ veist
                                  .................. (sh. lehma)
ettevõte ....................     ......................... siga
              (nimi)              ............. lammast ja kitse
talu ........................     .................... kodulindu
             (nimi)               ------------------------------
                                              ------------------
elanike majapidamine ........     Maakasutus  Omandi-     Võetud
Omanik, valdaja .............                 õiguse      ren-
Ettevõtte, talu                               alusel      dile
registrinumber ..............                 kasu-       (kasu-
Talu, elanike majapidamise,                   tatav       tada)
omaniku või valdaja isikukood                       Antud
.............................                       rendile 
-----------------------------                      (kasutada)
                                  ------------------------------
Kasutatavad maad asuvad......     Kokku
.......... vallas ...........     ------------------------------
-----------------------------     sh. põllumaa
Aadress .....................     ------------------------------
.............................     viljapuu- ja marjaaed
-----------------------------     ------------------------------
pank ......... kood .........     looduslik rohumaa
arveldusarve nr. ............     ------------------------------
                                  metsamaa
-----------------------------     ------------------------------
================================================================
Kultuuride kasvupinnad 1997. aastal         Arvestatud hüvitis 
                                             täiskroonides
----------------------------------------------------------------
 Kultuur                     ha              kr/ha     Summa
----------------------------------------------------------------
Talirukis
----------------------------------------------------------------
Talinisu
----------------------------------------------------------------
Suvinisu
----------------------------------------------------------------
Oder
----------------------------------------------------------------
Kaer
----------------------------------------------------------------
Kaunviljad
----------------------------------------------------------------
Segavili
----------------------------------------------------------------
Kartul
----------------------------------------------------------------
Avamaa köögivili
----------------------------------------------------------------
Katmikköögivili
----------------------------------------------------------------
Lina
----------------------------------------------------------------
Raps, rüps
----------------------------------------------------------------
Suhkrupeet
----------------------------------------------------------------
Söödajuurvili
----------------------------------------------------------------
Rohumaad põllul, rajamine
----------------------------------------------------------------
Rohumaad põllul, niiteline 
kasutamine
----------------------------------------------------------------
Muud kultuurid
----------------------------------------------------------------
Kokku kasvupind
----------------------------------------------------------------
Mustkesa
----------------------------------------------------------------
Kokku pind, millele 
arvutatakse hüvitis*
================================================================
 
     *Looduslikku rohumaad arvestuste aluseks oleva maa hulka ei
arvata. Hüvitise arvutamise aluseks olev kogupind ei tohi
ületada haritava maa hektarite arvu. Lahter "Arvestatud hüvitis
täiskroonides" täidetakse maavalitsuses.
 
Mina ................................ deklareerin, et käesolevas
taotluses esitatud andmed vastavad tegelikkusele. Kinnitan oma 
allkirjaga, et olen teadlik valeandmete esitamisega kaasnevast 
vastutusest.
 
"...."............... 199... a.       .......................
                                             (allkiri)