ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus
Riigikogu 12.05.2021 seadus; jõustumiskuupäev 01.06.2021

redaktsioon 01.06.2021 [RT I, 22.05.2021, 3]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2021 otsus nr 741

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.05.2021

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib Terviseamet haldusaktiga:
1) ajutiselt sulgeda koole ning lasteasutusi ja sotsiaalteenuseid osutavaid asutusi või piirata nende tegevust;
2) nõuda desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamist;
3) nõuda inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist või selle korraldamist, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut;
4) kohustada haiglat ja sotsiaalteenust osutavat asutust kehtestama külastuspiirangu;
5) kohustada isikuid järgima nakkusohutuse ettevaatusabinõusid.";

2) paragrahvi 28 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa "käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud meetmeid ja piiranguid" sõnadega "käesolevas seaduses sätestatud viibimiskeeldu või liikumisvabaduse piirangut";

3) paragrahvi 28 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks võib Terviseamet, kui see on vältimatult vajalik, haldusaktiga lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud meetmetele ja piirangutele ajutiselt:
1) sulgeda asutusi ja ettevõtteid või piirata nende tegevust;
2) keelata avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise või kehtestada nende pidamisele ja korraldamisele nõudeid;
3) kehtestada muid liikumisvabaduse piiranguid.";

4) paragrahvi 28 lõikes 6 asendatakse tekstiosa "lõikes 5" tekstiosaga "lõigetes 2 ja 5";

5) seaduse 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"8. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
";

6) paragrahvi 44 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 44. Riiklik ja haldusjärelevalve";

7) paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Terviseamet.";

8) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 45. Riikliku järelevalve erimeetmed ja sunnivahendi rakendamise erisused

(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(2) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse §-s 46 sätestatud korras vältimatu vajaduse korral nakkushaige kinni pidada toimetamiseks tema elu- või viibimiskohta, kui ta on enda või teiste elule või tervisele ohtlik ja ta ei ole järginud või ei järgi käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud nõudeid ning kui muud järelevalvemeetmed ei ole tulemuslikud.

(3) Käesoleva seaduse alusel Vabariigi Valitsuse või Terviseameti antud haldusaktis sätestatud nõuete, meetmete ja piirangute täitmise tagamiseks määratud sunnivahendit rakendab Terviseamet.";

9) seadust täiendatakse §-ga 452 järgmises sõnastuses:

"§ 452. Korrakaitseorgani kaasamine

(1) Terviseamet võib kaasata eriolukorras või hädaolukorras, mis on seotud nakkushaiguse epideemiaga, oma ülesannete täitmisse korrakaitseorgani juhul ja nii kaua, kui ta ei saa ise õigel ajal või piisavalt tulemuslikult neid ülesandeid täita. Korrakaitseorgani kaasamise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kaasatud korrakaitseorganil on ülesande täitmisel Terviseameti volitused ulatuses, milliste ülesannete täitmisse korrakaitseorgan kaasati.

(3) Terviseameti ülesannete täitmisse kaasatud korrakaitseorgan võib töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, vastavalt ülesandele, milleks ta kaasati.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kaasatud korrakaitseorgani ametnikul või töötajal peab olema ülesande täitmiseks vastav väljaõpe, teadmised ja oskused.

(5) Kui Terviseamet kaasab ülesannete täitmisse Politsei- ja Piirivalveameti, siis ülesannetesse kaasatuna võib Politsei- ja Piirivalveamet kohaldada vahetut sundi.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja korra, sealhulgas kulude hüvitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.";

10) paragrahvidest 46–49 moodustatakse seaduse 81. peatükk ja selle pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

"81. peatükk
VASTUTUS
";

11) seadust täiendatakse §-ga 462 järgmises sõnastuses:

"§ 462. Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 28 alusel kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot.";

12) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Käesoleva seaduse §-des 461 ja 462 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on ka Politsei- ja Piirivalveamet, kui ta on kaasatud §-s 452 sätestatud korras Terviseameti ülesannete täitmisse.".

Jüri Ratas
Riigikogu esimees