ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri" muutmine
Vabariigi Valitsus 06.05.2021 määrus number 44; jõustumiskuupäev 15.05.2021

redaktsioon 15.05.2021 [RT I, 12.05.2021, 1]

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ muutmine

Vastu võetud 06.05.2021 nr 44

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruses nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

2) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

"§ 141. Elektrisüsteemi tootmisvaru hindamine

(1) Tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangukoostab süsteemihaldur, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr (EL)2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT L 158, 14.06.2019,lk 54–124), artiklist 24.

(2) Lõikes 1 nimetatud hinnangu koostamisel lähtutaksepõhimõttest, et elektrisüsteemi varustuskindluse norm Euroopa Parlamendi janõukogu määruse nr (EL) 2019/943 artikli 25 mõistes ei ületa üheksat tundiaastas ning varustuskindluse tagamiseks tehtud tarbimise juhtimise ja muudetoimingute tulemusena eelduslikult tarnimata jääv elektrienergia kogus ei ületa4,5 gigavatt-tundi aastas.

(3) Kui lõikes 1 nimetatud hinnangu koostamisel selgub, et varustuskindlusenorm või tarnimata jääv elektrienergia kogus on lõikes 2 sätestatust suurem,teavitab süsteemihaldur sellest viivitamata Konkurentsiametit ja Majandus- jaKommunikatsiooniministeeriumi.“;

3) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Süsteemihaldur avaldab § 14 lõikes 1 ja § 141 lõikes 1 nimetatud hinnangu oma veebilehel hiljemalt iga aasta 15. detsembriks.“;

4) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Süsteemihaldur avaldab § 141 lõikes 1 nimetatud hinnangu oma veebilehel hiljemalt iga aasta 15. detsembriks.“;

5) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

"(8) Võrguettevõtja, suletud jaotusvõrgu valdaja ja liinivaldaja tagab, et vähemalt järgmised mõõtepunktid on varustatud mõõteseadmega, mis mõõdab võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogust 15-minutilise intervalliga:
1) ülekandevõrgu mõõtepunkt;
2) piirimõõtepunkt;
3) tootmisseadme, mille aktiivenergia tootmise võimsus on vähemalt 15 kW, mõõtepunkt;
4) 200-amprilise ja suurema peakaitsmega tarbija mõõtepunkt.“;

6) paragrahvi 29 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

"(9) Võrguettevõtja, suletud jaotusvõrgu valdaja ja liinivaldajatagab, et kõik võrgulepinguga mõõtepunktid on varustatud mõõteseadmega, mismõõdab võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogust vähemalt 15-minutiliseintervalliga.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2024. a.

  (2) Paragrahvi 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2025. a.

  (3) Paragrahvi 1 punktid 6 ja 7 jõustuvad 1. jaanuaril 2031. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär