ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 17.03.2021 seadus; jõustumiskuupäev 31.03.2021

redaktsioon 31.03.2021 [RT I, 30.03.2021, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.03.2021 otsus nr 709

Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.03.2021

§ 1.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 94 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"94) veoauto on veose veoks, sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks ettenähtud auto;";

2) paragrahvi 8 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad "päästetöödele kaasatud isik päästetöödel" sõnadega "vabatahtlik päästja";

3) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõuded ei laiene politseiametnikele, abipolitseinikele, kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerijatele ning päästesündmuse vahendamisega seotud päästeteenistujatele ja vabatahtlikele päästjatele.";

4) paragrahvi 73 lõiget 74 täiendatakse pärast sõna "punkti," tekstiosaga "käesoleva seaduse §-s 741 nimetatud erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta,";

5) seadust täiendatakse §-dega 741 ja 742 järgmises sõnastuses:

"§ 741. Mootorsõiduki ja selle haagise erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimine

(1) Lisaks käesoleva seaduse §-s 73 sätestatud tehnonõuetele vastavuse kontrollile tuleb erisüsteemiga mootorsõiduk ja selle haagis esitada perioodiliselt erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Erisüsteem käesoleva seaduse tähenduses on mootorsõidukil või selle haagisel kasutatav süsteem, mis võib kujutada ohtu inimesele või keskkonnale ja mille nõuetele vastavust ei saa või ei ole otstarbekas kontrollida tehnonõuetele vastavuse kontrollis, sest see:
1) eeldab sõidukilt osade eemaldamist või
2) nõuab kontrollijalt teadmisi või oskusi, mida ei nõuta tehnonõuetele vastavuse kontrollijalt, või
3) eeldab ruume või inventari, mille olemasolu ei nõuta tehnonõuetele vastavuse kontrolliga tegelevalt äriühingult.

(2) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavust on kohustuslik perioodiliselt kontrollida sõltuvalt erisüsteemist, mootorsõiduki ja selle haagise kategooriast või mootorsõiduki või selle haagise kasutusotstarbest vähemalt korra kümneaastase perioodi jooksul, kuid mitte sagedamini kui korra kaheteistkümne kuu pikkuse perioodi jooksul.

(3) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollis tuvastab käesoleva seaduse §-s 742 nimetatud äriühing erisüsteemi või selle osa vastavuse mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele. Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemusi tõendatakse liiklusregistri andmetega.

(4) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontroll kaotab kehtivuse, kui:
1) kindlustusandja loeb mootorsõiduki või selle haagise hävinuks;
2) erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollis avastatakse ohtlik rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda.

(5) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemuse esitab selle vastavuse kontrollija liiklusregistrisse.

(6) Kui kehtiva erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolliga mootorsõiduki või selle haagise erisüsteem võib ohustada inimese elu, tervist, vara või keskkonda või kui erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel kalduti kõrvale kehtestatud nõuetest, mille tõttu ei ole erisüsteemi tehnonõuetele vastavus tõendatud, tuleb mootorsõiduk või selle haagis esitada erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse erakorraliseks kontrolliks enne tähtaja saabumist. Erakorraliselt kontrollitakse mootorsõiduki ja selle haagise erisüsteemi või selle osa vastavust mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele ning määratakse uus erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtpäev.

(7) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega:
1) mootorsõiduki või selle haagise erisüsteemid;
2) erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtajad;
3) erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegemise täpsemad nõuded ja korra;
4) juhud, millal mootorsõiduk või selle haagis tuleb esitada erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse erakorraliseks kontrolliks;
5) erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemuste liiklusregistrisse esitamise korra.

(8) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit või selle haagist võib liikluses kasutada erandkorras juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda. Sellisel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, arvestades ohu iseloomu, üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

§ 742. Teatamiskohustus ja nõuded erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegevale äriühingule

(1) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks peab äriühing esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

(2) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegev äriühing peab olema usaldusväärne.

(3) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegeva äriühingu suhtes ei tohi olla pankrotti välja kuulutatud, likvideerimismenetlust algatatud ega esineda muid asjaolusid, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise.

(4) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegeval äriühingul ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete ajatamata võlgu.

(5) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegev äriühing ja tema personal peavad olema kompetentsed, vältima huvide konflikti ning tagama erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli ohutuse, kvaliteedi, ühetaolisuse ja usaldusväärsuse.

(6) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegeval äriühingul peavad olema ruumid ja inventar, mis võimaldavad erisüsteemi tehnonõuetele vastavust ohutult ja kvaliteetselt kontrollida.

(7) Nõuded erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli tegeva äriühingu personalile, ruumidele, inventarile ja kontrolli kvaliteedi tagamisele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(8) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli ruumis peavad olema tehnilised vahendid, millega on võimalik jälgida ja salvestada erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimist. Jälgida ja salvestisi kasutada on õigus riikliku järelevalve tarbeks ning vaiete ja kaebuste lahendamiseks. Salvestisi säilitatakse vähemalt kuus kuud, kuid mitte kauem kui üks aasta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud tehniliste vahendite paigaldamise, kasutamise ja andmete töötlemise korra ning nõuded tehnilistele vahenditele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.";

6) seadust täiendatakse §-ga 751 järgmises sõnastuses:

"§ 751. Riiklik järelevalve erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimise üle

(1) Riiklikku järelevalvet erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli nõuete täitmise üle teostab Transpordiamet.

(2) Transpordiametil on õigus teha ettekirjutus erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollile sätestatud nõude rikkumise vältimiseks, tegevuse erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollile kehtestatud nõudega kooskõlla viimiseks või erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolliga seotud kohustuse täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamise takistamise lõpetamiseks, määrates ettekirjutuse täitmiseks mõistliku tähtaja.

(3) Kui erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollija või erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontroll ei vasta kehtestatud nõuetele, on Transpordiametil õigus mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale teha ettekirjutus erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse erakorralise kontrolli läbimiseks.

(4) Transpordiamet võib käesolevas paragrahvis sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Transpordiamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule on 640 eurot ja juriidilisele isikule 6400 eurot.";

7) paragrahvi 84 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Alarmsõiduki sõitjast politseiametnik, abipolitseinik, päästeteenistuja ja vabatahtlik päästja, kelle kasutataval sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võivad avaliku võimu ülesannete täitmisel kõrvale kalduda sõitjatele käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest.";

8) paragrahvi 841 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

"(61) C-kategooria mootorsõiduki alarmsõidukijuhi koolitusele võetakse vastu isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba ja alarmsõidukijuhi tervisenõuetele vastav kehtiv tervisetõend.";

9) paragrahvi 93 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna "kerghaagisega" tekstiosaga "või sama alarmsõiduk koos haagisega, mille täismass on kuni 3500 kilogrammi";

10) paragrahvi 174 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu "samuti sõidukite" sõnadega "ja erisüsteemi";

11) paragrahvi 192 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa "teda ei ole kuulutatud pankrotis olevaks või tema suhtes ei ole" tekstiosaga "tema suhtes ei ole pankrotti välja kuulutatud ega ole";

12) paragrahvi 192 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna "ole" sõnaga "ajatamata";

13) paragrahvide 207 ja 208 pealkirju täiendatakse pärast sõna "tehnonõuetele" sõnadega "ja erisüsteemi tehnonõuetele";

14) paragrahvi 207 lõiget 1 täiendatakse läbivalt pärast sõna "tehnonõuetele" sõnadega "või erisüsteemi tehnonõuetele";

15) paragrahvi 208 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Tehnonõuetele või erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit, samuti autorongi või masinrongi, mille koosseisus on tehnonõuetele või erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud haagis, või trammi juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnonõuetele vastavuse või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.";

16) seadust täiendatakse §-ga 26110 järgmises sõnastuses:

"§ 26110. Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli nõuete rikkumine

(1) Erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollile esitatud nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oluline oht või tekitati kahju inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.";

17) paragrahvi 263 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Käesoleva seaduse §-s 26110 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Transpordiamet.";

18) paragrahv 2643 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 2643. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/267 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.02.2021, lk 1–20), artikli 3 lõikes 5, artikli 4 lõikes 6 ja artikli 5 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. märtsist.".

§ 2.  Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 30.06.2020, 8) § 2 punkt 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"4) paragrahvi 174 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Sõidukite andmebaasis peetakse arvestust Eestis registreeritud mootorsõidukite, haagiste ja käesoleva seaduse §-s 158 nimetatud maastikusõidukite ning nende omanike ja vastutavate kasutajate, samuti sõidukite ja erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli andmete, valmistaja parandusmeetmete ja nende rakendamise ning sõidukite kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute, kohtutäiturile üleandmise märgete ning registerpantide üle.";".

§ 3.  Autoveoseaduse muutmine

Autoveoseaduse § 732 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 732. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/267 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.02.2021, lk 1–20), artikli 2 lõikes 9 ja artikli 7 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. märtsist.".

§ 4.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seadust täiendatakse §-ga 956 järgmises sõnastuses:

"§ 956. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/267 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.02.2021, lk 1–20), artikli 14 lõikes 4 ja artikli 15 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. märtsist.".

§ 5.  Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseadust täiendatakse §-ga 1761 järgmises sõnastuses:

"§ 1761. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/267 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.02.2021, lk 1–20), artikli 9 lõikes 5, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 5 ja artikli 12 lõikes 6 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. märtsist.".

§ 6.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduse § 961 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 961. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/267 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.02.2021, lk 1–20), artikli 8 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. märtsist.".

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 18 ja §-d 3–6 jõustuvad järgmisel päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees