ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
Riigikogu 16.12.2020 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.2021

redaktsioon 01.01.2021 [RT I, 23.12.2020, 5]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 679

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2020

§ 1. Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 3 jäetakse välja sõna ˮkauduˮ;

2) paragrahvi 51 lõige 1 muudetakseja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Maamaksu infosüsteem on maksukorralduseseaduse § 17 lõike 1 alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse kuuluvandmekogu. Andmekogu pidamise kord sätestatakse maksukohustuslaste registripõhimääruses.ˮ;

3) paragrahvi 51 lõige 2tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 51 lõige 3 muudetakseja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Maamaksu infosüsteem on elektroonilineandmekogu, mille eesmärk on maamaksu arvestamiseks vajaliku teabe kogumine jatöötlemine.ˮ;

5) paragrahvi 51 lõikest 31 jäetakse välja sõna ˮkauduˮ;

6) paragrahvi 51 lõige 4tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

ˮ(23) Maamaksuteatega koos saadetakse maksumaksjalemaa maksustamishinna akt.ˮ;

8) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärastsõna ˮkasutusvaldajaˮ sõnadega ˮvõi pärimisregistriandmete kohaselt kinnisasja pärijaˮ;

9) paragrahvi 10 lõikest 3 jäetakse väljasõnad ˮRiigi- võiˮ;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4järgmises sõnastuses:

ˮ(4) Riigi omandis oleva kinnisasjakasutamiseks andmise korral maksab maamaksu kinnisasja kasutamise õiguse saanudisik, välja arvatud juhul, kui kinnisasja kasutustasu kujundamisel onproportsionaalselt kasutusõiguse ulatusega arvestatud maamaksu summaga või kuikinnisasja kasutamise õigus tuleneb reaalservituudi või isikliku kasutusõiguseseadmise lepingust ja kasutamiseks andmise lepingus ei ole sätestatud teisiti.ˮ;

11) seadust täiendatakse §-ga 122 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 122. Maamaksu infosüsteemilikvideerimine

Kuni 2021. aasta 1. jaanuarini peetav maamaksu infosüsteem likvideeritakse hiljemalt 2021. aasta 31. jaanuaril.ˮ.

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 28lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Maksu- ja Tolliamet võib avaldada valla- või linnavalitsusele omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks vajalikku teavet maksukohustuslase ja maksu kinnipidaja kohta, kelle tasutav või kinnipeetav riiklik maks või tasu või osa sellest kantakse vastavale vallale või linnale.ˮ.

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 7 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 9 ja 10 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees