ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1310, 21. september 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2020 otsus number 1310; jõustumiskuupäev 21.09.2020

redaktsioon 21.09.2020

21.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 305/5


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/1310,

21. september 2020,

millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1333.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 27. märtsil 2020 liidu nimel avalduse Liibüa kohta, milles kutsuti kõiki pooli üles austama inimõigusi ja rahvusvahelist õigust.

(3)

Kõrge esindaja tegi 12. mail 2020 liidu nimel avalduse, milles märgitakse, et liit on jätkuvalt kindlalt otsustanud tagada Liibüas ÜRO relvaembargo täieliku järgimise. Samuti rõhutatakse, et tuleb teha kõik mis võimalik, et tagada asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide täielik ja tõhus rakendamine, sealhulgas Liibüa maismaa- ja õhupiiride kaudu.

(4)

Lisaks tuletatakse avalduses pooltele meelde, et nad peavad järgima rahvusvahelist õigust, sealhulgas rahvusvahelist humanitaarõigust, ja et neid õigusi rikkuvad isikud võetakse vastutusele.

(5)

Nõukogu on endiselt sügavalt mures olukorra pärast Liibüas ja eelkõige tegevuse pärast, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Liibüas, sealhulgas ÜRO relvaembargo rikkumised ja Liibüa nafta salakaubaveo katsed, samuti inimõiguste rikkumised.

(6)

Sellega seoses ja pidades silmas vägivalla jätkuvat eskaleerumist Liibüas, tuleks kaks inimõiguste rikkumise eest vastutavat isikut ja kolm üksust, mis on seotud ÜRO relvaembargo rikkumisega, lisada otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II ja IV lisas esitatud selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(7)

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II ja IV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 21. september 2020

Nõukogu nimel

president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 206, 1.8.2015, lk 34.


LISA

1)   

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 II lisa A ossa (Isikud) lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„17.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

teise nimega AL-WARFALLI, Mahmud

Sünniaeg: 1978

Sünnikoht: Werfalla Tribe, Liibüa lääneosa või Elrseefa (Bani Walid)

Sugu: mees

Mahmoud al-Werfalli on Benghazis asuva al-Saiqa brigaadi komandör (leitnant). Selles rollis on al-Werfalli vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas tapmiste ja hukkamiste eest ning on neis rikkumistes otse või kaudselt osalenud.

Al-Werfalli on olnud seotud kolmekümne kolme isiku tapmisega mitmes vahejuhtumis ajavahemikus 2016. aasta juunist kuni 2017. aasta juulini ning kümne inimese hukkamisega 24. jaanuaril 2018.

21.9.2020

18.

DIAB, Moussa

teise nimega DIAB, Mousa

Sugu: mees

Moussa Diab on vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas inimkaubanduse ning rändajate ja pagulaste röövimise, vägistamise ja tapmise eest ning on neis rikkumistes otseselt osalenud.

Ta hoidis rändajaid ja pagulasi vangistuses ebaseaduslikus kinnipidamislaagris Bani Walidi lähedal, kus neid koheldi ebainimlikult ja alandavalt. Mitu rändajat ja pagulast tapeti, kui nad püüdsid kinnipidamislaagrist põgeneda.

21.9.2020“

2)   

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 IV lisa A ossa (Isikud) lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„22.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

teise nimega AL-WARFALLI, Mahmud

Sünniaeg: 1978

Sünnikoht: Werfalla Tribe, Liibüa lääneosa või Elrseefa (Bani Walid)

Sugu: mees

Mahmoud al-Werfalli on Benghazis asuva al-Saiqa brigaadi komandör (leitnant). Selles rollis on al-Werfalli vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas tapmiste ja hukkamiste eest ning on neis rikkumistes otse või kaudselt osalenud.

Al-Werfalli on olnud seotud kolmekümne kolme isiku tapmisega mitmes vahejuhtumis ajavahemikus 2016. aasta juunist kuni 2017. aasta juulini ning kümne inimese hukkamisega 24. jaanuaril 2018.

21.9.2020

23.

DIAB, Moussa

teise nimega DIAB, Mousa

Sugu: mees

Moussa Diab on vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas inimkaubanduse ning rändajate ja pagulaste röövimise, vägistamise ja tapmise eest ning on neis rikkumistes otseselt osalenud.

Ta hoidis rändajaid ja pagulasi vangistuses ebaseaduslikus kinnipidamislaagris Bani Walidi lähedal, kus neid koheldi ebainimlikult ja alandavalt. Mitu rändajat ja pagulast tapeti, kui nad püüdsid kinnipidamislaagrist põgeneda.

21.9.2020“

3)   

Otsuse (ÜVJP) 2015/1333 IV lisa B ossa (Üksused) lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„17.

Sigma Airlines

teiste nimedega Sigma Aviation, Air Sigma

Aadress:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Tel: +77272922305

Veebisait: https://airsigma.pro/

Registreeritud nime all: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines on kaubaveoga tegelev lennuettevõte, mis käitab õhusõidukeid, mille puhul on tuvastatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud ja otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artiklisse 1 üle võetud relvaembargo rikkumine Liibüas.

ÜRO on teinud kindlaks, et lennuettevõte Sigma Airlines on üks lastinennu teenuse osutaja, kes ei järgi sõjavarustuse Liibüasse toimetamisel ÜRO embargot.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Aadress:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey

Tel: +90 549 720 1748

E-post: info@avrasyashipping.com

Veebisait: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping on mereveoettevõte, mis käitab laeva nimega Cirkin, mille puhul on tuvastatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud ja otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artiklisse 1 üle võetud relvaembargo rikkumine Liibüas.

Eelkõige oli Cirkin seotud sõjavarustuse veoga Liibüasse 2020. aasta mais ja juunis.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Aadress:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon

Tel: +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-post: operation@medwave.co

Med Wave Shipping on mereveoettevõte, mis käitab laeva nimega Bana, mille puhul on tuvastatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud ja otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artiklisse 1 üle võetud relvaembargo rikkumine Liibüas.

Eelkõige oli Bana seotud sõjavarustuse veoga Liibüasse 2020. aasta jaanuaris.

21.9.2020“


Top

avalikgif