ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1279, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
Euroopa Komisjon 09.09.2020 määrus number 1279; jõustumiskuupäev 05.10.2020

redaktsioon 05.10.2020

15.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1279,

9. september 2020,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. september 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Gerassimos THOMAS


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Mitteväärismetallist toode medali kujul, väärismetalliga plakeerimata, eri kuju (ümmargune, neljakandiline, ebakorrapärane jne) ja suurusega (tavaliselt läbimõõduga 35–70 mm). Toode võib olla kaunistatud mitmesuguste motiividega (jäljendid)) ning see on värvitud kulla, hõbeda või pronksi värvi. Selle ülaosas võib olla aas, millest saab läbi panna lindi kaela riputamiseks.

Toode esitatakse tollile kasutamiseks auhinnamedalina võistlustel; toode võib olla lindiga või ilma.

Vt fotosid  (*1).

7117 19 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 71 märkusega 11 ning CN-koodide 7117, 7117 19 ja 7117 19 00 sõnastusega.

Toode on ette nähtud kandmiseks kehal või riiete peal. Seda peetakse väikeseks personaalseks kaunistusesemeks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 7117, esimene lõik).

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 8306 kui „mitteväärismetallist kaunistus“, kuna see ei ole ette nähtud peamiselt eluruumide, kontorite jne kaunistamiseks. (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8306, B osa, esimene lõik). Sellesse rubriiki kuuluvad ainult sellised medaljonid, mis ei ole personaalseks kaunistuseks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8306, B osa, kolmas lõik, punkt 1).

Järelikult tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 7117 19 00 alla kui „muu mitteväärismetallist juveeltoodete imitatsioon“.

Image 1


(*1)  Fotod on üksnes illustreerivad.


Top

avalikgif