ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine
Vabariigi Valitsus 10.09.2020 määrus number 73; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 12]

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 73

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Andmekogu turvalisuse tagamiseks rakendatud meetmete vastavust määruses sätestatud nõuetele eeldatakse juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) vastutav töötleja on täitnud §-dest 4–8 tulenevad kohustused;
2) andmekogu turvalisuse tagamiseks rakendatud meetmed vastavad rahvusvahelise standardiga ISO/IEC 27001 kehtestatud nõuetele;
3) andmekogu vastutav töötleja on punktis 2 nimetatud nõuetekohasuse kinnitamiseks esitanud Riigi Infosüsteemi Ametile kehtiva vastavussertifikaadi.“;

2) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif