ID-kaart

Lihtotsing

Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine
Maaeluminister 10.09.2020 määrus number 60; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 3]

Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36 lõike 2 punkti 1, § 36 lõike 6, § 37 lõike 3 ja § 105 lõike 6 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 151, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 04.07.2017, lk 74–99), artikli 13 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 04.07.2017, lk 113–130), artiklite 7 ja 12 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määrust nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa "artikli 12" tekstiosaga "artiklite 7 ja 12";

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "artikli 1a lõikes 2" tekstiosaga "III lisa punktis 8";

3) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Esmaostja esitab lehmatoorpiima kohta lõikes 2 nimetatud vormil hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks andmete esitamise kalendrikuule vahetult eelnenud kalendrikuu kohta komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185 III lisa punktis 8 nimetatud järgmised andmed:
1) selle kalendrikuu nimetus, mille kohta andmed esitatakse;
2) esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima üldkogus täiskilogrammides;
3) lõikes 41 nimetatud lehmatoorpiima kogused täiskilogrammides;
4) punktis 2 nimetatud lehmatoorpiima kaalutud keskmine tegelik rasva- ja valgusisaldus protsentides, mis on ümardatud teise komakohani.";

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(41) Lõike 4 punktis 2 nimetatud lehmatoorpiima üldkogus jaguneb järgmisteks lehmatoorpiima kogusteks:
1) Eestist tarnitud lehmatoorpiima, välja arvatud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus;
2) Eestist tarnitud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus;
3) teisest Euroopa Liidu liikmesriigist tarnitud lehmatoorpiima, välja arvatud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus;
4) teisest Euroopa Liidu liikmesriigist tarnitud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus.";

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa "artiklist 224" tekstiosaga ", Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88)".

§ 2.  Paragrahvi 1 punktid 1–4 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif