ID-kaart

Lihtotsing

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine
Majandus- ja taristuminister 09.09.2020 määrus number 55; jõustumiskuupäev 18.09.2020

redaktsioon 18.09.2020 [RT I, 15.09.2020, 1]

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 09.09.2020 nr 55

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruses nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Taotleja – valitsusasutuse hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või tema valitseva mõju all olev üksus või eraõiguslik juriidiline isik.";

2) paragrahvi 3 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad "riigihanke läbiviimisega" tekstiosaga "§ 10 punktis 2 sätestatud tegevusega";

4) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Eraõiguslikust juriidilisest isikust taotleja toetuse määr on kuni 50 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.";

5) paragrahvi 10 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) tellima projekti läbiviimiseks vajalikud tööd elektrooniliselt riigihangete registri vahendusel, järgides riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid;";

6) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) vähemalt eelprojekti staadiumis ehitusprojekt ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral;";

7) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad "ehitusseadustiku kohane" sõnadega "ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse olemasolul";

8) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Paragrahvi 11 lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul peab toetuse saaja KredExile esitama põhiprojekti staadiumis ehitusprojekti.";

9) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna "esitamisest" sõnadega "või ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse puudumisel tööde üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamisest";

10) paragrahvi 15 lõiget 8 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 12 sätestatud tingimused on täitmata.";

11) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"11) täita § 15 lõikes 21 sätestatud tingimus;
12) tagada tegevuste elluviimiseks vajaliku kvalifikatsiooniga isikute olemasolu ja õiguslikud eeldused;";

12) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "kohaldata" tekstiosaga "§ 3 lõiget 2,";

13) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad "ja juunis" sõnadega ", juunis ja septembris".

§ 2.  Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif