ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1267, 10. september 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
Euroopa Liidu Nõukogu 10.09.2020 määrus number 1267; jõustumiskuupäev 12.09.2020

redaktsioon 12.09.2020

11.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1267,

10. september 2020,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogus toimunud läbivaatamise alusel tuleks muuta määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud teavet 41 isiku ja 28 üksuse kohta.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded määruse (EL) nr 269/2014 I lisas asendatakse järgmiste kannetega:

 

„Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.7.1974

Sünnikoht: Harkiv, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Berezovskiy nimetati 1. märtsil 2014 Ukraina mereväe ülemaks, kuid ta andis ametivande Krimmi relvajõududele, murdes oma eelnevat vannet Ukraina mereväele.

Ta oli Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku ülema asetäitja kuni 2015. aasta oktoobrini.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Vaikse ookeani laevastiku ülema asetäitja ja viitseadmiral.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV), nüüdne Valgevene

Endine Musta mere laevastiku ülem, admiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

Venemaa laevastiku staabiülem ja ülemjuhataja esimene asetäitja.

17.3.2014

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.9.1964

Sünnikoht: Solntsevo, Lipetski oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi abi. Osales aktiivselt Krimmis toimunud protsessi organiseerimisel, mille käigus Krimmi kohalikud kogukonnad kaasati lavastama sündmusi, mis kahjustasid Ukraina ametivõime Krimmis.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.11.1958

Sünnikoht: Bandurovo, Kirovogradi oblast, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Endine asepeaminister. Vastutav annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ Venemaa Föderatsiooni koosseisu integreerimise järelevalve eest. Venemaa Föderatsiooni presidendi kantselei ülema asetäitja.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.12.1961

Sünnikoht: Taštagol, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Endine Riigiduuma aseesimees. Vastutav nende õigusaktide algatamise eest, mis käsitlevad „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ integreerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Duuma liige, Ühtse Venemaa fraktsiooni juht.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(teise nimega Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.7.1993 või 6.7.1991

Sünnikoht: Praha, Tšehhi Vabariik

„Luganski omakaitse“ („Luhansk Guard“) aktiivne liige. Osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises.

Endiselt „Luganski Rahvavabariigi“ aktiivne võitleja.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.5.1983

Sünnikoht: Hartsõzk, Donetski oblast, Ukraina

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi omakaitse“ üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ ja selle välispoliitika, välissuhete, infopoliitika- ja infotehnoloogiakomitee endine liige.

29.4.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (teise nimega Bes (Saatan))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

teise nimega Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.12.1965

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Üks endisi Gorlivka isehakanud omakaitse juhte. Ta võttis oma kontrolli alla Ukraina julgeolekuteenistuse Donetski oblasti büroo hoone ja hiljem siseministeeriumi osakonna Gorlivka linnas. Tal on sidemeid Igor Strelkovi/Girkiniga, kelle juhtimisel ta oli seotud Gorlivka linnanõukogu saadiku Volodymyr Rybaki mõrvaga.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.10.1956

Sünnikoht: Žetikara, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (nüüdne Kasahstan)

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu liige ja asesekretär. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (teise nimega Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 23.6.1972 (või 23.7.1972)

Sünnikoht: Frontovka küla, Vinnõtsja oblast, Ukraina

Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest vastutava Igor Strelkovi/Girkini vanemnõunik. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Zdriliuk toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (teise nimega Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.2.1951

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa Föderatsioon

Transnistria separatistliku piirkonna endine „riigi julgeoleku minister“. Endine „Donetski Rahvavabariigi“ peaministri esimene asetäitja, kes vastutas julgeoleku- ja õiguskaitseküsimuste eest. Sellel ametikohal tegutsemisega vastutas ta „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest.

Riigiettevõtte „United Engine Corporation“ juhatuse liige, F. Korotkovi nimelise riigiettevõtte JSC Research and Production Enterprise „Temp“ juhatuse liige.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

25.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.12.1951

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Arkady Rotenberg on Vene suurärimees, kellel on tihedad isiklikud sidemed president Vladimir Putiniga. Alates 2014. aasta märtsist on Rotenberg või tema äriühingud saanud riigihankelepinguid koguväärtuses üle 7 miljardi USA dollari. 2015. aastal juhtis Rotenberg iga-aastast riigihankelepingute saajate edetabelit lepingute rahalise väärtuse alusel, olles saanud Venemaa valitsuselt lepinguid 555 miljardi rubla väärtuses. Paljud kõnealused lepingud sõlmiti ametlikke konkurentsipõhiseid menetlusi järgimata. Peaminister Dmitri Medvedjev allkirjastas 30. jaanuaril 2015 määruse, millega sõlmiti Rotenbergi ettevõttega „Stroygazmontazh“ riigihankeleping Kertši silla ehitamiseks Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomsesse Vabariiki“.

30.7.2014

 

 

 

Nimetatud lepingute kaudu on Rotenberg saanud rahalist kasu Venemaa otsustusõiguslikelt isikutelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise või Ukraina idaosa destabiliseerimise eest.

Ettevõtte „Stroygazmontazh“ endine omanik; selle ettevõttega sõlmiti riigihankeleping Kertši silla ehitamiseks Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomsesse Vabariiki“, tugevdades seeläbi Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust. Lisaks sõlmiti 2017. aasta jaanuaris Stroygazmontazhiga riigihankeleping väärtusega 17 miljardit rubla, et ehitada Kertši sillale raudteeliin, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

 

 

 

 

Talle kuuluvad kaks ettevõtet, Mostotrest ja Stroygazmontazh-Most, mis on Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse eest loetellu kantud (käesoleva lisa kanded nr 43 ja 46).

Kertši silla ehitamisel osalemise eest anti talle 2020. aasta märtsis riiklik orden „Venemaa Föderatsiooni töökangelane“.

Ta on kirjastuse Prosvescheniye juhatuse esimees, kõnealune kirjastus viis ellu eelkõige projekti „Venemaa lastele: aadress – Krimm“, mis kujutas endast suhtekorralduskampaaniat eesmärgiga veenda Krimmi lapsi selles, et nad on nüüd Venemaa kodanikud, kes elavad Venemaal, toetades seega Venemaa valitsuse poliitikat integreerida Krimm Venemaaga.

 

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (teise nimega Tsar (Tsaar))

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.10.1974

Sünnikoht: Gorski, Luganski oblast, Ukraina

Asus 14. augustil 2014 Igor Strelkovi/Girkini asemel „Donetski Rahvavabariigi“„kaitseministri“ ametisse. Ta on väidetavalt juhtinud alates 2014. aasta aprillist separatistlike võitlejate üksust Donetskis ja lubanud lahendada strateegilise ülesande tõrjuda Ukraina sõjalist agressiooni. Seetõttu on Kononov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Vabastati 2018. aasta septembris „kaitseministri“ ametikohalt.

Erusõjaväelaste sotsiaalabi ja patriootliku kasvatustöö direktoraadi juhataja „Donetski Rahvavabariigi juhi“ alluvuses.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Sugu: mees

Võimalik sünniaeg: 27.12.1977

Sünnikoht: Tiraspol, Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „riikliku julgeoleku minister“. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. „Donbassi vabatahtlike liidu“ komandöride nõukogu tegevdirektor ja esimees.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1.3.1977

Sünnikoht: Frunze, Slobodzia rajoon, Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „siseminister“. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 19.8.1957

Sünnikoht: Stefanidin Dar, Rostovi oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa kasakate ja väliskasakate jõudude ühenduse juht („ataman“). Riigiduuma liige. Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni esimene aseesimees.

Ta toetas Krimmi annekteerimist ja tunnistas, et Venemaa kasakad olid Moskvalt toetust saavate separatistide poolel Ukraina konflikti aktiivselt kaasatud. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (teise nimega Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN või Larysa AIRAPETYAN)

(neiupõlvenimi ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (neiupõlvenimi ЖИЛКО)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Sugu: naine

Sünniaeg: 21.2.1970

Sünnikoht: võib-olla Antratsit, Luganski oblast, Ukraina

Endine „Luganski Rahvavabariigi“„tervishoiuminister“. Kandideeris 2. novembri 2014. aasta„valimistel“„Luganski Rahvavabariigi“„juhi“ kohale.

Nende „valimistega“ rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Selle ametikohta vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (teise nimega Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.5.1980 või 21.10.1983

Sünnikoht: Snižne, Donetski oblast, Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ endine liige. Endine rahvaliikumise „Free Donbass“ („Vaba Donbass“) esimees.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (teise nimega Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 12.3.1964

Sünnikoht: Romnõ, Sumõ oblast, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

või hoopis Gornjatski küla, Perevalski rajoon, Luganski oblast, Ukraina.

Endine „Luganski Rahvavabariigi“„rahvanõukogu“„asejuhataja“.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Praegu „Luganski Rahvavabariigi“„välisminister“.

29.11.2014

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (neiupõlvenimi FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ - neiupõlvenimi ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (neiupõlvenimi FILIPPOVA)

(Катерина Володимирiвна ГОГIАШВIЛI - neiupõlvenimi ФIЛIППОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 20.1.1988

Sünnikoht: Krasnoarmeysk (praegu Pokrovsk), Donetski oblast, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi“„justiitsminister“.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Endine „Donetski Rahvavabariigi ministrite nõukogu“ töökorralduse osakonna direktor. „Donetski Rahvavabariigi Ombudsmani“ kantselei asejuhataja.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1978 (või 23.3.1975)

Sünnikoht: Hrustalnõi, Vorošilovgrad, Luganski oblast, Ukraina

Endine „Luganski Rahvavabariigi“„peaprokurör“ (kuni oktoobrini 2017). Praegune „Luganski Rahvavabariigi“„justiitsminister“.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.10.1972

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindav liige Riigiduumas.

Finantsturge käsitleva duumakomisjoni aseesimees.

2014. aasta märtsis nimetati Bakharev „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu aseesimeheks ning 2014. aasta augustis kõnealuse organi esimeseks aseesimeheks. Ta on tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta ka avalikult toetas, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 22. märtsil 2016 veebisaidil gazetakrimea.ru ja 23. augustil 2016 veebisaidil c-pravda.ru. „Krimmi Vabariigi“„ametivõimud“ on talle andnud ordeni „Kohusetundlikkuse eest“.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.10.1969

Sünnikoht: Kular, Ust-Janski piirkond, Jakuutia ANSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav liige Riigiduumas.

Kontrolli ja reguleerimist käsitleva duumakomisjoni liige ning Krimmi ja Sevastopoli õigusaktide väljatöötamise eksperdikomisjoni esimees.

Sevastopoli kohaliku omavalitsuse liikmena toetas ta 2014 aasta veebruaris ja märtsis nn rahvalinnapea Alexei Chaliy tegevust. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas oma isiklikul veebisaidil ja intervjuus, mis avaldati 21. veebruaril 2016 veebisaidil nation-news.ru.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ (teine järk).

9.11.2016

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 12.10.1967

Sünnikoht: Salair, Kemerovo oblast, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni energeetika aseminister

On kaasvastutav otsuse eest saata Siemens Gas Turbine Technologies OOO poolt OAO VO Technopromexportile tarnitud gaasiturbiinid Krimmi paigaldamiseks. See otsus aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.7.1981

Sünnikoht: Ust-Labinsk, Krasnodari oblast, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni Energeetikaministeeriumi osakonnajuhataja ning vastutab Venemaa Föderatsiooni Energeetikaministeeriumis Krimmi elektrienergia projektide arendamise eest. Need projektid aitavad luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Venemaa Föderatsiooni energeetika aseminister.

4.8.2017

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.7.1970

Sünnikoht: Rjazan, Venemaa Föderatsioon

Sevastopoli valimiskomisjoni endine esimees. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Moskva piirkonna kõrgeim föderaalinspektor.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.6.1968

Sünnikoht: Novorossiisk, Venemaa Föderatsioon

Endine Sevastopoli valimiskomisjoni esimehe asetäitja (kuni 2019. aasta maini). Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.4.1985

Sünnikoht: Likarstvenne küla, „Krimmi Autonoomne Vabariik“, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi“„keskse valimiskomisjoni“ endine „sekretär“. Sellel ametikohal osales ta „Donetski Rahvavabariigis“„valimiste“ korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi“„keskse valimiskomisjoni“ juhi kohusetäitja.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.4.1978

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi“„keskse valimiskomisjoni“„aseesimees“. Sellel ametikohal osales ta „Luganski Rahvavabariigis“„valimiste“ korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning rakendanud vastavat poliitikat Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 31.5.1986

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi“„keskse valimiskomisjoni“„sekretär“. Sellel ametikohal osales ta „Luganski Rahvavabariigis“„valimiste“ korraldamises 11. novembril 2018 ning on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning rakendanud vastavat poliitikat Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks.

10.12.2018

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.8.1978 või 4.12.1975

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse piirivalveteenistuse piirivalve patrull-laeva „Don“ (märgistus 353) kapten. Ta juhatas laeva, mis osales aktiivselt meetmetes, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, ning mis rammis Ukraina mereväe puksiirlaeva „Yany Kapu“. Nende meetmetega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.12.1969

Sünnikoht: Astrahan, Venemaa Föderatsioon

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse piirivalveteenistuse piirivalve patrull-laeva „Izumrud“ kapten. Ta juhatas laeva, mis osales aktiivselt meetmetes, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26.1.1971

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse „Krimmi Vabariigi ja Sevastopoli“ Kertši kontrollpunkti teenistuse juhataja. Ta osales Ukraina laevade vastastes operatsioonides 25. novembril 2018 kui Venemaa Föderatsioon võttis meetmeid Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 2.11.1986

Ta juhatas Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku allveelaevade tõrjelaeva „Suzdalets“, mis osales meetmetes, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina laevade ja nende meeskondade vastu, ning osales aktiivselt puksiirlaeva „Yany Kapu“ blokeerimises ja relvastatud kahurilaeva „Nikopol“ arestimises. Nende meetmetega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.3.1960

Sünnikoht: Krasnodar, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sevastopoli valimiskomisjoni juhataja. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 1972

Sevastopoli valimiskomisjoni asejuhataja. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.8.1967

Sünnikoht: Sevastopol, NSVL (nüüdne Ukraina)

Sevastopoli valimiskomisjoni sekretär. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 27.5.1956

Sünnikoht: Uglitš, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 18.7.1966

Sünnikoht: Novaya Derevnya / Nove Selo, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

„Krimmi Vabariigi“ peaminister. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd „Krimmi Vabariigi“ edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ)

Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.11.1971

Sünnikoht: Sevastopol, NSVL (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna „seadusandliku kogu“ esimees. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.12.1980

Sünnikoht: Krasnojarsk, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna „kuberneri kohusetäitja“. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta teinud tööd ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna edasiseks integreerimiseks Venemaa Föderatsiooni ning seeläbi toetanud aktiivselt tegevust ja viinud ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020“

 

„Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Chernomorneftegaz“

(varasema nimega PJSC „Chernomorneftegaz“)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Tel:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@gas.crimea.ru

Registreerimisnumber: 1149102099717

„Krimmi parlament“ võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade sundvõõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi“ nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Asutaja: „Krimmi Vabariigi kütuse- ja energeetikaministeerium“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

3.

„Lugansk People's Republic“ („Luganski Rahvavabariik“)

„Луганская народная республика“ (ЛНР)

„Luganskaya narodnaya respublika“ (LNR)

Ametlik teave:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

„Luganski Rahvavabariik“ loodi 27. aprillil 2014. Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014. „Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ lõid 22. mail 2014„Novorossija Föderaalriigi“. See on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelise õigusega, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Luganski Rahvavabariik“ on samuti seotud võitlejate värbamisega separatistlikusse „kaguarmeesse“ ja muudesse ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, kahjustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

4.

„Donetsk People's Republic“ („Donetski Rahvavabariik“)

„Донецкая народная республика“ (ДНР)

„Donetskaya narodnaya respublika“ (DNR)

Ametlik teave:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

„Donetski Rahvavabariik“ kuulutati välja 7. aprillil 2014.

Vastutav ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ kirjutasid 24. mail 2014 alla „Novorossija Föderaalriigi“ loomise lepingule.

See on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelise õigusega, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Donetski Rahvavabariik“ on samuti seotud võitlejate värbamisega ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, ohustades seega Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

5.

„Federal State of Novorossiya“ („Novorossija Föderaalriik“)

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Meediavahendid:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ kirjutasid 24. mail 2014 alla tunnustamata „Novorossija Föderaalriigi“ loomise lepingule.

See on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelise õigusega, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

7.

„Sobol“

„Соболь“

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Tel:

(0652) 60-23-93

E-post: SoboliPress@gmail.com

Aadress: Ukraine, Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central“).

Radikaalne paramilitaarne organisatsioon, mis toetab varjamatult jõu kasutamist selleks, et lõpetada Ukraina kontroll Krimmi üle, kahjustades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol „Sevastopol seaport“

ГУП ГС „Севастопольский морской порт“

(varasema nimega riigiettevõte „Sevastopol commercial seaport“

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port“)

Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Registreerimisnumber: 1149204004707

https://www.sevmp.ru/

gupsmp@mail.ru

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament“ võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab riigiettevõttele „Sevastopol commercial seaport“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol „Sevastopol seaport“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Asutaja: Sevastopoli linnavalitsus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

15.

State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Universal-Avia“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“

(varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“

Государственное предприятие „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, 295021

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tel: 24-80-89, 8 (978) 719-55-30

unavia_omts@mail.ru

Registreerimisnumber: 1159102026742

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1794-6/14 riigiettevõtte „Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia““ („О Государственном предприятии Универсал-Авиа“) kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab riigiettevõttele „Universal-Avia“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ transpordiministeerium (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium „Nizhnyaya Oreanda““ of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort „Nizhnyaya Oreanda“, 298658, Yalta, Oreanda, House 12 Ukraine

Санаторий „Нижняя Ореанд“, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина

www.oreanda-resort.ru

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (3654) 31-25-48

Registreerimisnumber: 1149102054221

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

25.7.2014

 

 

 

9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ of the Administration of the President of the Russian Federation (Федеральное государственное бюджетное учреждение „Санаторий „Нижняя Ореанда“ Управления делами Президента Российской Федерации“). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (Управление делами Президента Российской Федерации).

 

17.

Crimean Republican Enterprise „Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

„Azovsky likerovodochny zavod“

40 Zheleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankoysky district, Ukraine

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

kood: 01271681

Pankrotimenetlus on lõpule viidud.

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, ‐institutsioonide ja ‐organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab vara, mis kuulub riiklikule tootjate ühendusele „Azovsky likerovodochny zavod“. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

25.7.2014

18.

State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Production-Agrarian Union „Massandra““

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно-аграрное объединение „Массандра““

Gosudarstvennoye unitarnoe predpriyatiye Respubliki Krym Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“

(endise nimega Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union „Massandra““ of the Administration of the President of the Russian Federation

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9

Veebisait: http://massandra.su

+7 978 936 75 04

+7 3654 23 31 96

+7 3654 26 16 83

Registreerimisnumber: 1149102026985

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab vara, mis kuulub riiklikule tootjate ühendusele „National Association of producers „Massandra““. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

25.7.2014

 

„Производственно-аграрное объединение “Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации“

State concern „National Association of producers „Massandra““

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“)

 

1. augustil 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra““ of the Administration of the President of the Russian Federation (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра““ Управления делами Президента Российской Федерации). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (Управлениe делами Президента Российской Федерации).

1. aprillil 2019 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Production-Agrarian Union „Massandra““.

 

19.

Federal state budget institution for science and research „All- Russia national scientific research institute for wine growing and wine making „Magarach“ Russian Academy of Sciences“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач“ РАН“

(Varasema nimega: State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„National Institute of Wine “Magarach““)

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

magarach@rambler.ru

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32-55-91

Registreerimisnumber: 1159102130857

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, ‐institutsioonide ja ‐organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab vara, mis kuulub riigiettevõttele Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

25.7.2014

 

Varasema nimega „State enterprise „Magarach“ of the national institute of wine“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Institution of the Republic of Crimea „National Institute of Wine“„Magarach““.

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым“„Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина “Магарач““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Ettevõttest „State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„National Institute of Wine“„Magarach““ sai 9. veebruaril 2015 Venemaa teaduste akadeemia föderaalne eelarve teadusasutus „All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking „Magarach““.

 

20.

Joint-stock company „Sparkling wine plant „Novy Svet““

Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Varasema nimega: State unitary enterprise of the „Republic of Crimea“„Sparkling wine plant „Novy Svet““

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин “Новый Свет““

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+7-978-9-140-140

+7-(36566)-3-28-45

+7-978-914- 54-74

http://nsvet-crimea.ru/

Registreerimisnumber: 1179102021460

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab riigiettevõttele „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ kuuluva vara.

25.7.2014

 

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“) ja riigiettevõte „Sparkling wine plant „Novy Svet““

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Sparkling wine plant“„Novy Svet““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Pärast reorganiseerimist registreeriti 29. augustil 2017 uuesti nime all: Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ maa- ja kinnisvarahalduseministeerium (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

21.

Joint-stock company Almaz-Antey air and space defence corporation

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз - Антей““

(teise nimega Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; teise nimega Almaz-Antey defense corporation; teise nimega Almaz-Antey JSC; Концерн ВКО „Алмаз - Антей“)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Veebisait: www.almaz-antey.ru

E-post:

antey@almaz-antey.ru

Registreerimisnumber: 1027739001993

Almaz-Antey on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ukraina idaosas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antey seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

23.

Public Joint Stock Company „Russian National Commercial Bank“

(Публичное акционерное общество “Российский национальный коммерческий банк“)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Veebisait: http://www.rncb.ru

Registreerimisnumber: 1027700381290

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult „Krimmi Vabariigi“ omandusse. 2016. aasta jaanuaris läks see riigivarahaldusasutuse „Federal Agency for State Property Management“, teise nimega Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)) omandisse.

Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

30.

Sparta battalion (Sparta pataljon)

Батальон „Спарта“

https://vk.com/sparta_orb

+380713041088

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi“„esimese sõjaväekorpuse“ osa. Nimetatakse ka sõjaliseks üksuseks 08806 ja „Gvardeysky“ pataljoniks. 2017. aasta novembris sai üksus mõrvatud separatistliku sõjakomandöri Arsen Pavlovi (teise nimega Motorola) auks tema nime.

16.2.2015

31.

Somali battalion (Somali pataljon)

Батальон „Сомали“

https://vk.com/club163716218/

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi“„esimese sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015

33.

Prizrak brigade (Prizraki brigaad)

Бригада „Призрак“

https://vk.com/battalionprizrak

http://prizrak.info/

mail@prizrak.info

+38 (072) 116-94-11

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Luganski Rahvavabariigi“„teise sõjaväekorpuse“ osa.

Tuntud ka kui 14. motolaskurpataljon.

16.2.2015

34.

Oplot battalion (Oploti pataljon)

Батальон „Оплот“

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/oplot_info

https://vk.com/5ombroplot

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Nimetatakse ka 5. eraldiseisvaks motolaskurbrigaadiks, mis nimetati 2018. aasta oktoobris ümber Alexander Zakarchenko järgi. Väidetavalt „Donetski Rahvavabariigi“„esimese sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015

35.

Kalmius battalion (Kalmiuse pataljon)

Батальон „Кальмиус“

https://vk.com/reportage24

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Nimetatakse ka eraldiseisvaks suurtükivalvebrigaadiks (üksus 08802), mis on „Donetski Rahvavabariigi“„esimese sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015

37.

Igor STRELKOVi liikumine „Novorossiya“

Движение „Новороссия“ Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

https://vk.com/od_novorossia

info@clubnb.ru

Liikumine „Novorossiya“/„Uus Venemaa“ loodi 2014. aasta novembris Venemaal ning seda juhib Vene ohvitser Igor Strelkov/Girkin (tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) töötaja).

Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku abi „Novorossiyale“, sealhulgas Ukraina idaosa võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavate isikute loetellu.

16.2.2015

39.

OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“)

Teise nimega: Limited Liability Company „Foreign Economic Association“„Technopromexport“

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“

Aadress: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

+7 (495) 989-97-29

www.tpe-vo.ru

E-post: inform@tpe-vo.ru

Registreerimise kuupäev: 8.5.2014

Riiklik registreerimisnumber: 1147746527279

Maksuregistri number: 7704863782

Siemens Gas Turbine Technologies OOO poolt algselt ettevõttele OAO „VO TPE“ tarnitud gaasiturbiinide omanik. Ettevõte OOO „VO TPE“ saatis gaasiturbiinid Krimmi paigaldamiseks. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vastutab Balaklava ja Tavriiska soojuselektrijaamade, kuhu turbiinid paigaldati, ehitusprojekti elluviimise eest.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Teise nimega: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Aadress: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14

http://ia.ru

Registreerimise kuupäev: 31.1.1994

Riiklik registreerimisnumber: 1037739044111

Maksuregistri number: 7725056162

Likvideerimisel

Elektrijaamade juhtimis- ja sidesüsteemidele spetsialiseerunud ettevõte, kes on sõlminud lepinguid projektideks, mille eesmärk on ehitada elektrijaamad ja paigaldada gaasiturbiinid Sevastopolisse ja Simferopolisse. See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energiavarustust, toetades seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

41.

State Unitary Enterprise of the Crimean Republic „Crimean Sea Ports“

(Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“), sealhulgas selle filiaalid:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street, Kerch 298312, Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

https://crimeaports.ru

info@crimeaport.ru

Riiklik registreerimisnumber: 1149102012620

Maksuregistri number: 9111000450

„Krimmi parlament“ võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Crimean Sea Ports“ kohta („О Государственном предприятии „Крымские морские порты““), milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab vara, mis kuulub mitmele riigiettevõttele, mis ühendati „Krimmi Vabariigi“ ühtseks riigiettevõtteks „State Unitary Enterprise of the Crimean Republic „Crimean Sea Ports““. Nimetatud ettevõtted on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud ning „Crimean Sea Ports“ on saanud kasu nende omandiõiguse ebaseaduslikust üleminekust.

16.9.2017

42.

AO Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Aadress: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia

Veebisait: http://gpsm.ru

E-post: office@gpsm.ru

Riiklik registreerimisnumber: 1037828021660

Maksuregistri number: 7826717210

AO Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg osales Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult Venemaa Föderatsiooni koosseisu annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Aadress: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087 Russia

www.mostotrest.ru

mostro@mostro.ru

Riiklik registreerimisnumber: 1027739167246

Maksuregistri number: 7701045732

PJSC Mostotrest osales Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega ühendava Kertši silla hooldustööde riigihankelepingute kaudu aktiivselt silla ehitamises ja selle raudteeosa hooldamises. Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Aadress: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea

Veebisait: http://zalivkerch.com

Riiklik registreerimisnumber: 1149102028602

Maksuregistri number: 9111001119

JSC Zaliv Shipyard osales aktiivselt Kertši sillani viiva uue raudtee ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Aadress: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia

Veebisait: www.ooosgm.com

info@ooosgm.ru

Riiklik registreerimisnumber: 1077762942212

Maksuregistri number: 7729588440

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) osales silla ehitustööde lepingu kaudu aktiivselt Kertši silla ehitamises; sild ühendab Venemaad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega. Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Aadress:

Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Russia

Registreerimisnumber: 1157746088170

Maksukohustuslase number: 7730018980

E-post: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO oli peatöövõtja Stroygazmontazhi tütarettevõtja, mis juhtis Kertši väina ületava silla ehitamise projekti ja osales selle ehitamises. Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Rotenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu (isik nr 92 käesolevas lisas). Seega toetab ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

31.7.2018“


Top

avalikgif